MAO:193/12

ASIAN TAUSTA

Kangasniemen kunta (jäljempänä myös hankintayksikkö) on pyytänyt 14.2.2011 julkaistulla avointa menettelyä koskevalla EU-hankintailmoituksella ja 11.2.2011 päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjouksia oppilaskuljetuksista ajalle 1.8.2011–31.7.2013 sekä mahdolliselle yhden vuoden optiokaudelle.

Kangasniemen kunnan sivistyslautakunta on muutoksenhaun kohteena olevalla hankintapäätöksellään valinnut palveluntuottajat yhdeksään eri kohteeseen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton arvo on hankintailmoituksen mukaan ollut ilman optiovuotta 1.300.000–1.500.000 euroa.

Hankintasopimusta ei ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Valittajat ovat vaatineet, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen kohteen 2 osalta lukuun ottamatta päätöksessä mainittuja niin sanottuja latvakuljetuksia sekä velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittajat ovat toissijaisesti vaatineet, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan niille hyvitysmaksua. Lisäksi valittajat ovat vaatineet, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan niiden oikeudenkäyntikulut.

Perusteet

Valittajat ovat antaneet tarjouksensa yhteenliittymänä. Valittajat edustavat yhteenliittymää kattavasti, ja heillä on mahdollisuus tuottaa kilpailutetut palvelut. Sillä, että yksi yhteenliittymän osapuolista ei ole halunnut valittaa päätöksestä, ei saa tässä tapauksessa olla vaikutusta valittajien asiavaltuuteen.

Voittanut tarjoaja on yhteenliittymän valitukseen osallistumattoman autoilijan asuinkumppani. Lisäksi voittanut tarjoaja on hankintapäätöksen tehneen sivistyslautakunnan puheenjohtaja, ja hän on ollut kilpailutusasian käsittelyssä mukana. Tämä aiheuttaa perustellun epäilyksen siitä, että hallinnollisista esteellisyyssäännöksistä ei ole huolehdittu asianmukaisesti ja että hankintamenettelyyn osallistuvien tarjoajien tasapuolista kohtelua koskevaa periaatetta on saatettu loukata. Kun otetaan huomioon poikkeuksellinen tilanne, jossa hankintapäätös on syntynyt, valitus tulee ottaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti, kun se ei ole sulkenut voittaneen tarjoajan tarjouspyynnön vastaista tarjousta tarjouskilpailusta. Voittaneen tarjoajan tarjous on ollut hinnan ilmoittamisen osalta puutteellinen, sillä tarjouksesta on puuttunut tarjouspyynnössä pyydetty muutoskilometrihinta. Voittanut tarjoaja ei ole myöskään esittänyt tarjouksessaan tarjouspyynnössä pyydettyä kalustoselvitystä.

Hankintayksikkö ei ole tehnyt hintavertailua, jossa se olisi ottanut huomioon tarjouspyynnössä edellytetyn hinnaltaan halvimman autokoon. Tarjousvertailussa on vertailtu ainoastaan kilometrihintaa. Hankintayksikkö on myös lisännyt tekemäänsä päätökseen ehtoja, joita ei ollut mainittu tarjouspyynnössä. Ehdot muuttavat kohteen luonnetta ja asettavat tarjoajat eriarvoiseen asemaan.


Vastine

Kangasniemen kunta on vaatinut, että markkinaoikeus ensisijaisesti jättää valituksen tutkimatta tai toissijaisesti hylkää sen.

Valituksen allekirjoittajina eivät ole kaikki samat autoilijat, jotka ovat tehneet tarjouksen yhteenliittymänä. Valittajien tulee olla samat kuin tarjouksessa. Valitus on näin ollen jätettävä tutkimatta.

Voittaneen tarjoajan tarjouksessa on ollut vain yksi hintatieto, sillä varsinainen tarjoushinta oli erehdyksessä merkitty muutoskilometrihintaa koskevaan kohtaan. Koska tarjouksessa oli vain yksi hintatieto, ilmoitettu hinta oli käsitettävissä sekä tarjoushinnaksi että muutoskilometrin hinnaksi.

Voittaneen tarjoajan tarjouksessa on ilmoitettu yrittäjän itsensä liikennöintiin käyttämä auto. Tarjouspyynnössä ei ole kielletty alihankkijoiden käyttöä, eikä tarjouspyynnössä ole pyydetty alihankkijoista selvitystä. Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen hankintayksikölle on toimitettu selvitys kohteessa käytettävistä alihankkijoista ja autokannasta. Hankintayksiköllä ei ole selvityksen perusteella syytä epäillä palvelun tuottamista.

Hankintapäätös on ollut hankintasäännösten ja tarjouspyynnön mukainen. Hankintayksikkö on vertaillut tarjouksia tarjouspyynnön mukaisesti ja valinnut kohteeseen 2 hinnaltaan halvimman tarjouksen. Hankintayksikkö ei ole lisännyt päätökseen tarjouspyyntöön kuulumattomia ehtoja.

Kaikille tarjoajille on varattu samat mahdollisuudet pyytää hankinnasta lisätietoja tarjouspyynnössä ilmoitetulla tavalla. Voittanut tarjoaja ei ole osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Hankintamenettely on ollut avointa ja tasapuolista, eikä kenenkään oikeuksia ole loukattu.

Kuultavan lausunto

X on antanut lausunnon.

Vastaselitys

Valittajat ovat antaneet vastaselityksen.


MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Valittajat ovat jättäneet kysymyksessä olevaan tarjouskilpailuun yhteisen tarjouksen kohteista 2, 3 ja 6. Tarjouksessa on ilmoitettu, että tarjoajana toimii yhteenliittymä Kangasniemen taksiasemalta. Tarjouksesta ovat ilmenneet tarjouksessa mukana olleet yhdeksän liikennöitsijää.

Markkinaoikeudelle osoitettuun valitukseen ei ole ollut osallisena yksi edellä mainittuun yhteenliittymään kuulunut liikennöitsijä.

Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 85 §:n 1 momentin mukaan hankintaa koskevan asian voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen se, jota asia koskee.

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että yhteisen tarjouksen jättäneen yhteenliittymän yksittäisiltä jäseniltä puuttuu asiavaltuus, joten valitus on tutkittavissa ainoastaan silloin, kun kaikki yhteenliittymän jäsenet ovat valituksen takana. Oikeuskäytännössä on todettu julkisia hankintoja koskevista oikeuslähteistä ilmenevän, että asiavaltuus kytkeytyy tarjouksen tulevaan tai mahdolliseen hyväksytyksi saamiseen, toisin sanoen hankintamenettelyn lopputulokseen liittyvän oikeudellisen tarpeen olemassaoloon. Asiavaltuuden edellytyksenä on siten, että asian tutkimisella markkinaoikeudessa on konkreettisia vaikutuksia valittajan oikeusasemaan eli mahdollisuuteen saada tarjous hyväksytyksi tai mahdollisuuteen saada hyvitysmaksu.

Kysymyksessä olevassa asiassa yhteisen tarjouksen jättäneen yhteenliittymän tarjouksen mukainen palvelu ei ole toteutettavissa ilman kaikkien yhteenliittymään kuuluvien elinkeinonharjoittajien mukanaoloa yhteenliittymässä, koska tämä merkitsisi annetun tarjouksen muuttamista. Tällainen on hankintamenettelyssä kiellettyä. Näin ollen valittajilla ei ole ilman kaikkien yhteenliittymän jäsenten myötävaikutusta hankintalain 85 §:n 1 momentissa tarkoitettua asiavaltuutta. Valituksessa esitetyt seikat eivät anna aihetta arvioida asiaa toisin. Valitus on näin ollen jätettävä tutkimatta.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolain-käyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittajat saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.


Lopputulos

Markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta ja hylkää valittajien oikeudenkäyntikuluvaatimuksen.


MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden lainoppineet jäsenet Maarit Lindroos-Kokkonen ja Pasi Yli-Ikkelä.