MAO:353/13

ASIAN TAUSTA

Vantaan kaupungin (jäljempänä myös hankintayksikkö) hankintakeskus on ilmoittanut 10.1.2013 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppikirjoja ja oheismateriaaleja koskevasta hankinnasta Vantaan, Espoon ja Kauniaisten kaupungeille sekä perusopetuksen kolmannen luokan suomenkielisiä matematiikan perusoppikirjoja ja niihin liittyviä eriyttämismateriaaleja koskevasta hankinnasta Vantaan ja Kauniaisten kaupungeille sopimuskaudelle 1.4.2013–31.1.2015 ja mahdolliselle kahdelle yhden vuoden pituiselle optiokaudelle.

Vantaan kaupungin hankintakeskuksen va. hankintajohtaja on 27.2.2013 tekemällään hankintapäätöksellä 14/2013 valinnut perusopetuksen

3. luokan suomenkielisten matematiikan perusoppikirjojen sekä niihin liittyvien eriyttämismateriaalien osalta joko oppikirjaan sisällytettynä tai erillisinä painettuina julkaisuina Vantaan ja Kauniaisten kaupungeille BTJ Finland Oy:n tarjouksen ja sen tarjoaman Edukustannus Oy:n kustantaman Yykaakoo 3 -kirjasarjan.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 360.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Kustannusosakeyhtiö Otava on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 325.000 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 7.266 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Kyseessä olevaan tarjouskilpailuun osallistuneet kaksi kirjatukkuria ovat kumpikin tarjonneet kolmea vaihtoehtoista kirjasarjaa, joista yksi on ollut valittajan kustantama kirjasarja. Hankintapäätös koskee suoraan paitsi kilpailutukseen osallistuneita kirjatukkureita, myös kaikkia kolmea kirjankustantajaa, joiden teoksista on ollut kyse ja joiden kirjojen paremmuutta kilpailutuksessa on arvioitu. Hankintapäätös koskee suoraan siten myös valittajaa.

Hankinnassa on tehty vähintään kaksi lopputulokseen suoraan vaikuttavaa olennaista virhettä. Ensinnäkin kummankin tarjoajan tarjoukset olisi tullut hylätä Edukustannus Oy:n kustantamien kirjojen Yykaakoo 3 osalta, koska tarjoukset eivät ole olleet mainitun kirjasarjan osalta tarjouspyynnön mukaisia. Toiseksi valittajan kustantamien kirjojen hinta on hankintapäätöstä tehtäessä laskettu väärin. Hankinnassa on siten menetelty virheellisesti ja julkisista hankinnoista annettujen oikeusohjeiden vastaisesti. Virheellinen hankintapäätös koskee suoraan myös valittajan oikeutta. Mikäli hankintapäätös olisi tehty asianmukaisesti, olisivat valittajan kustantamat kirjat tulleet valituiksi. Näin ollen valittaja katsoo, että sillä on oikeus valittaa hankintayksikön virheellisestä sen oikeutta suoraan loukkaavasta hankintapäätöksestä.

Vastine

Vaatimukset

Vantaan kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.600 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Valittaja ei ole asiassa asianosainen eikä sillä ole valitusoikeutta asiassa. Valittaja ei ole tehnyt tarjousta kumpaankaan hankinnan osa-alueeseen eikä osoittanut pyrkineensä osallistumaan tarjouskilpailuun oikein toteutetussa hankintamenettelyssä. Näin ollen valitus on jätettävä tutkimatta.

Vastaselitys

Valittaja on antanut vastaselityksen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Valituksen tutkiminen

Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 85 §:n 1 momentin mukaan hankintaa koskevan asian voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen se, jota asia koskee.

Julkista hankintaa koskevan valituksen tutkimisen edellytyksenä markkinaoikeudessa on muun ohella se, että valittaja on hankintalaissa tarkoitettu asianosainen. Edellä todettua lainkohtaa koskevista esitöistä (HE 50/2006 vp s. 120 ja 121 sekä HE 190/2010 vp s. 58 ja 59) ilmenee, että asianosaisella tarkoitetaan henkilöä, jolla on oikeudellinen intressi saada muutos virheelliseen hankintamenettelyyn. Hankintalain esitöiden ja vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan valittajana voi käytännössä olla lähinnä alalla toimiva yrittäjä, jolla on tai olisi ollut mahdollisuus saada oma tarjouksensa hyväksytyksi oikein toteutetussa hankintamenettelyssä. Alalla toimiminen on riittänyt asianosaisaseman edellyttämän oikeudellisen intressin perusteeksi erityisesti niissä tapauksissa, joissa oikeussuojapyyntö perustuu hankinnan kilpailuttamisen laiminlyömiseen. Tilanteissa, joissa hankintayksikkö on kilpailuttanut hankinnan hankintasäännösten edellyttämällä tavalla, alalla toimiva yrittäjä on oikeuskäytännössä katsottu asianosaiseksi lähtökohtaisesti vain, jos yrittäjä on antanut tarjouskilpailussa tarjouksen tai jos yrittäjä on ainakin voinut osoittaa pyrkineensä osallistumaan tarjouskilpailuun.

Vantaan kaupungin hankintakeskus on kilpailuttanut koulujen oppikirjojen ja oheismateriaalien yhteishankinnan. Hankinta on jaettu kahteen osa-alueeseen, johon kumpaankin on valittu yksi toimittaja. Hankinnasta on julkaistu EU-hankintailmoitus. Hankintayksikkö on saanut määräaikaan mennessä tarjouskilpailussa kaksi tarjousta, joista kummassakin on tarjottu kolmen kustantajan kirjasarjoja yhden näistä ollessa valittajan kustantama kirjasarja.

Valittaja ei ole esittänyt jättäneensä tarjousta hankintamenettelyssä eikä se ole edes pyrkinyt osallistumaan siihen. Näin ollen valittajaa ei ole pidettävä hankintalain 85 §:n 1 momentissa tarkoitettuna asianosaisena. Valitus on siten jätettävä tutkimatta.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta.

Markkinaoikeus hylkää Kustannusosakeyhtiö Otavan vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Markkinaoikeus velvoittaa Kustannusosakeyhtiö Otavan korvaamaan Vantaan kaupungin oikeudenkäyntikulut 1.600 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorko määräytyy korkolain 4 §:n

1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola sekä markkinaoikeustuomarit Reima Jussila ja Olli Wikberg.

HUOMAA

Asiasta on valitettu. Asia on ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa 16.1.2014 taltionumero 97.