MAO:278/14

ASIAN TAUSTA

Keravan kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 22.6.2013 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta nuorten avopalveluina toteutettavista päihde- ja mielenterveyspalveluiden hankinnasta sopimuskaudelle 1.1.2014–31.12.2017 ja mahdolliselle kahden vuoden optiokaudelle.

Keravan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on 17.9.2013 tekemällään hankintapäätöksellä § 115 valinnut Keravan suojakotiyhdistys ry:n tarjouksen.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 1.950.000 euroa.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Suomen Kotilääkäripalvelu Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.650 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankinnan kohde on määritelty tarjouspyyntöasiakirjoissa puutteellisesti. Tarjouspyynnössä hankinnan kohteeksi on määritelty avopalveluna toteutettavat nuorten päihde- ja mielenterveyspalvelut siten, että palvelu kaikkine kustannuksineen saa vuonna 2014 maksaa 325.000 euroa ilman arvonlisäveroa. Tarjouspyynnön liitteessä 1 on kuvattu toimintaa yleisellä tasolla ja liitteen kohdassa 3 on esitetty ehdottomat laatuvaatimukset. Tarjouspyynnön liitteenä 3 on ollut hintalomake. Koska hankinnan hinta on ollut kiinteä, hinta ei kuitenkaan ole voinut olla arviointiperuste. Myös palvelujen määrällinen taso on ollut siten valintaan vaikuttamaton, että tarjoajien tulee huolehtia kaikista nuorten avohoidon päihde- ja mielenterveyspalvelujen antamisesta niiden määrästä riippumatta.

Jotta tarjoajilla olisi ollut tasavertaiset mahdollisuudet tarjousten tekemiseen ja jotta hankintayksikkö olisi saanut yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia, tarjouspyynnössä olisi tullut antaa asiakaspotentiaalista mahdollisimman tarkka sekä laadullinen että numeraalinen kuvaus ja kertoa, millä tavoin hoidettua palvelua tilaaja haluaa eli millaisesta palvelusta saa eniten laatupisteitä. Toiminnan nykyinen harjoittaja, jolla nämä tiedot ovat olleet hallussa, on ollut selvästi muita tarjoajia paremmassa asemassa tarjousta tehdessään.

Tarjouskilpailun valintaperusteeksi on ilmoitettu kokonaistaloudellinen edullisuus ja vertailuperusteiksi palvelujen toteuttamissuunnitelma 60 prosentin ja henkilöstösuunnitelma 40 prosentin painoarvolla. Tarjouspyynnössä ei ole ilmoitettu, mitkä seikat palvelujen toteuttamissuunnitelman ja henkilöstösuunnitelman sisällä ovat tuottaneet pisteitä.

Palvelujen toteuttamissuunnitelma on sisältänyt tarjouspyynnön liitteen 2 mukaisesti 13 eri kohtaa, ja jos tarjoajan suunnitelmassa on ollut muitakin kuin nimenomaan kysyttyjä asioita, näitä kohtia on ollut silloin enemmänkin. Vastaavasti henkilöstösuunnitelma on sisältänyt viisi eri kohtaa. Näiden eri kohtien keskinäistä painotusta ei ole ilmoitettu. Jo eri kohtien otsikoinnista on ollut mahdollista havaita, että ne eivät ole voineet olla tärkeydeltään samanarvoisia. Toiminnan kehittämis- ja tehostamissuunnitelma on ollut selvästi merkityksellisempi kuin jotakin vähäisehköä yksityiskohtaa, esimerkiksi päihdekartoitukset ja päihdeseulat, koskevat kohdat. Painotukset tai ainakin tärkeysjärjestys myös suunnitelmien sisällä olisi tullut ilmoittaa.

Hankintayksikkö on ilmoittanut noudattaneensa sellaista painotusta suunnitelmien sisällä, että kaikki osa-alueet ovat olleet samanarvoisia, joten kustakin kohdasta on saanut yhtä paljon pisteitä. Tällaisen pisteytyksen käyttäminen on ollut tietysti mahdollista, mutta se olisi edellyttänyt, että asiasta olisi ilmoitettu tarjouspyynnössä.

Vastine

Vaatimukset

Keravan kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 450 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankinnan kohde on määritelty ja kuvattu tarjouspyyntöasiakirjoissa sen mukaisesti kuin hankintayksiköllä on ollut mahdollista kuvata kohderyhmänä olevan asiakasryhmän palvelutarvetta. Tarkempaa kuvausta nuorten tilanteesta ei ole ollut olemassa.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa on esitetty käytettävissä ollut tieto nykyisen palveluntuottajan asiakasmääristä. Kaikilla tarjoajilla on ollut käytettävissään sama tieto asiakasmääristä ja kohderyhmän taustoista. Alalla ammattimaisesti toimivan palveluntarjoajan on tullut myös oletusarvona tietää, mistä nuorten päihde-, mielenterveys- ja sosiaalisissa palveluissa on kysymys sekä tiedostaa asiakasryhmän ongelmat sekä tyypilliset palvelutarpeet. Hankinnan kohteesta annettujen riittävän tarkkojen tietojen ansiosta hankintayksikkö on saanut neljä yhteismitallista ja keskenään vertailukelpoista tarjousta.

Tarjoajat eivät ole voineet kilpailla sillä, kuka tarjoaa määrällisesti eniten palveluja, koska tarjoajan on tullut huolehtia kaikista nuorten avohoidon päihde- ja mielenterveyspalveluista. Hankintayksikkö on määritellyt palveluntarjonnan tason käytössä olevan määrärahan puitteissa. Keravan kaupunki on osoittanut kyseisen palvelun hankkimiseen 325.000 euroa vuodelle 2014. Hintaliitteessä annettu palvelun määrä on ollut arvio, mutta se on kertonut, kuinka paljon kukin palveluntuottaja on arvioinut pystyvänsä kyseisellä määrärahalla mitäkin palvelua tuottamaan niin, että kaikki tarjouksessa edellytetyt palvelut ovat mukana. Tämä on ollut palveluntuottajan valinnassa merkittävä tekijä.

Palvelujen hinnat ja kokonaismäärät on tullut kirjata hintalomakkeeseen, jolla on pyydetty tarjoajaa selvittämään, kuinka paljon eri ryhmien yksilö- tai ryhmätapaamisia voidaan järjestää. Tarjouspyynnössä on selvästi todettu, että tarjousten kokonaisarvion osalta tuotettavien palvelujen määrällä suhteessa annettuun kiinteään vuosihintaan on selvä yhteys. Tarjouskilpailuun saadut neljä yhteismitallista tarjousta ovat osoittaneet, että tarjouspyynnössä palvelujen määrällisen tason vaikutus tarjousten arviointiin on todettu riittävän selkeästi.

Hankintayksikkö on pyytänyt tarjoajilta selvityksen palvelujen toteuttamis- ja henkilöstösuunnitelmasta. Tarjouslomakkeessa kysymykset on jaettu toiminnan kuvaukseen (toteuttamissuunnitelma) ja henkilöstösuunnitemaan. Kummankin osion otsikossa on ilmoitettu osion painoarvo vertailussa: toteuttamissuunnitelma 60 prosenttia ja henkilöstösuunnitelma 40 prosenttia. Molempien osioiden alla on esitetty tarjouspyyntöasiakirjoista ilmenevät kysymykset ja pyydetty kuvauksia tiettyjen toimintojen toteuttamisesta.

Painotettavat ja toiminnalta halutut asiat on nostettu esiin kysymysten kautta. Jokainen kysymys on ollut osa kokonaisuutta eikä mitään osiota ole poistettu arvioinnista. Kyseessä on ollut toiminnan kokonaistuottaminen ja -arviointi. Kaikki osiot on otettu huomioon pisteytyksessä ja arvioinnissa samanarvoisina. Painotuksia ei ole ollut. Kukin kohta on arvioitu itsenäisenä kohtana suhteessa palvelun tarjoajien välillä, ei suhteessa toisiin kysymyksiin/osioihin. Mikäli hankintayksikkö olisi halunnut painottaa jotakin kohtaa, olisi tämä tarjouskilpailussa mainittu. Tilanteessa, jossa painoarvoja ja tärkeysjärjestystä ei ole ilmoitettu, pidetään perusteita keskenään samanarvoisina.

Hankintayksiköllä on tullut olla mahdollisuus määritellä tarjousten vertailuperusteet hankinnan kohteen edellyttämällä tavalla. Tarjouspyynnössä ilmoitetut laadun vertailuperusteet ovat olleet objektiivisia ja syrjimättömiä.

Käänteisessä kilpailutuksessa lähtökohtana on, että tarjoajat tekevät tarjouksen parhaasta mahdollisesta tavasta toteuttaa hankinnan kohteena oleva palvelu. Hankintamenettelyn tavoitteena on ollut saada tarjouksia, jotka sisältävät vaihtoehtoisia ja mahdollisimman laadukkaita tapoja järjestää kysymyksessä olevat palvelut hankintayksikön ilmoittamalla hinnalla. Jos tarjouksen valintaperusteena olisi ollut hinta, hankintayksikkö olisi kuvannut tarjouspyynnössä tarkasti ne laatutekijät, joihin tarjoajien olisi tullut tarjouksissaan pystyä sitoutumaan. Tarjouspyyntöasiakirjoissa on kuitenkin kuvattu suunnitelmien osatekijät niin tarkasti, että tarjouspyynnön perusteella on ollut mahdollista tehdä vertailukelpoisia tarjouksia. Vertailuperusteet on ilmoitettu asianmukaisesti.

Tarjottavien palveluiden laadulliset erot ovat olleet kysymyksessä olevassa hankinnassa hankintayksikölle erityisen merkityksellisessä asemassa, koska tarjouksen valinta on tehty yksinomaan palvelun laatua koskevien seikkojen perusteella. Tarjouspyynnöstä on käynyt palvelua koskevien toteuttamis- ja henkilöstösuunnitelmien osalta riittävällä tarkkuudella ilmi ne eri osatekijät, joiden mukaisesti tarjoajan on tullut tarjouksessaan esittää suunnitelmien sisältö.

Kuultavan lausunto

Keravan suojakotiyhdistys ry on antanut lausunnon.

Valittajan vastaselitys

Koska hankinnan kohde on määritelty vain yleisellä tasolla, eivät tarjoukset ole voineet olla yhteismitallisia ja vertailukelpoisia.

Määrä ei ole käsitteellisesti laatukriteeri eikä tarjouspyynnössäkään ole mainittu, että määrä olisi tässä hankinnassa poikkeuksellisesti arviointiin vaikuttava seikka. Jos näin olisi ajateltu, yhdeksi valintakriteeriksi olisi tullut ottaa lajiltaan yksilöityjen palvelujen määrä, jonka tarjoaja on valmis tähän kiinteään hintaan tarjoamaan. Koska kyseeseen tulevat hyvin erilajiset ja -hintaiset palvelut, olisi eri palvelujen väliset painotukset tullut ilmoittaa. Tämä on välttämätöntä tilanteessa, jossa palvelun kokonaishinta on etukäteen määritelty. Väite tarjottujen palvelujen määrällisestä kilpailuttamisesta ei ole perustunut tarjouspyyntöasiakirjoihin. Mistään ei ole ilmennyt, että arvioidut määrät voisivat jotenkin toimia tarjouksen arviointiperusteina.

Tarjouspyyntöasiakirjoista ilmenevät ehdottomat laatuvaatimukset ovat olleet ehdottomia ja täyttämättä jäädessään poissulkevia laatuvaatimuksia, joten ne eivät ole voineet muodostaa vertailuperustetta. Jos hankintayksikön tarkoituksena on ollut, että vertailuperusteet muodostuvat ehdottomia laatuvaatimuksia koskevista kysymyksistä, tämä seikka olisi tullut selvästi ilmaista tarjouspyynnössä ja samalla ilmoittaa se vähimmäistaso, jonka ylittävä taso muodostaa vertailuperusteen.

Ainoat tiedot vertailuperusteista on esitetty tarjouspyynnön kohdassa 5, jonka mukaan palvelujen toteuttamissuunnitelman painoarvo on ollut 60 prosenttia ja henkilöstösuunnitelman 40 prosenttia. Sekä toteuttamissuunnitelma että henkilöstösuunnitelma ovat sinänsä niin laajoja käsitteitä, että ne eivät pelkästään ole voineet riittää kunnollisen vertailun perusteiksi. Kaikki vertailuperusteet eivät asiallisesti ole voineet olla samanarvoisia.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 40 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 62 §:n 1 momentin mukaan tarjouksista on hyväksyttävä se, joka on hankintayksikön kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin hankinnan kohteeseen liittyvien vertailuperusteiden mukaan, tai se, joka on hinnaltaan halvin. Pykälän 3 momentin mukaan käytettäessä valintaperusteena kokonaistaloudellista edullisuutta vertailuperusteet ja niiden suhteellinen painotus on ilmoitettava hankintailmoituksessa tai tarjouspyyntöasiakirjoissa. Mainitun pykälän säännöskohtaisissa perusteluissa (HE 50/2006 vp s. 106) on todettu muun ohella, että kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteiden asettaminen on hankintayksikön harkittavissa. Vertailuperusteiden on liityttävä hankinnan kohteeseen, oltava objektiivisia ja syrjimättömiä, eivätkä ne saa antaa hankintayksikölle rajoittamatonta valinnanvapautta.

Hankinnan kohteen määrittely

Valittaja on valituksessaan esittänyt, että hankinnan kohde on määritelty tarjouspyynnössä puutteellisesti.

Hankintailmoituksessa on pyydetty tarjouksia nuorten avopalveluna toteutettavista päihde- ja mielenterveyspalveluista. Hankintailmoituksen mukaan tarjouskilpailu on järjestetty niin sanottuna käänteisenä kilpailutuksena, jossa tarjottavalle palvelulle on asetettu kiinteä hinta, mikä on merkinnyt, että laadun painoarvo tarjouksen valinnassa on ollut sata prosenttia.

Tarjouspyynnön mukaan palveluihin tulee kuulua seuraavat palvelut/palvelumuodot: nuorten yksilötapaamiset, vanhemman/ vanhempien tapaamiset, perhetapaamiset, ryhmät nuorille, ryhmät vanhemmille, nuorten terapiatapaamiset, päihdekartoitukset, päihdeseulat ja avoin toimitila.

Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että hankintayksikkö on varannut nuorten avohoitoyksikön toimintaan vuodelle 2014 yhteensä 325.000 euroa ja että määräraha on kokonaispalkkio, joka sisältää kaikki toiminnasta aiheutuvat kustannukset.

Tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa on esitetty volyymitiedot edellisiltä vuosilta. Tarjouspyynnön mukaan volyymitiedot ovat sisältäneet palveluun sisältyneet toiminnot, niiden lukumäärät edellisiltä vuosilta sekä yksikkökustannukset.

Tarjouspyynnön mukaan tarjoajan on tullut eritellä hintalomakkeella tarjouspyynnössä mainittujen palvelujen yksikköhinnat, ottaen huomioon tarjouspyynnössä ilmoitettu vuodelle 2014 varattu määräraha.

Edelleen tarjouspyynnön mukaan tarjoajan on tullut täyttää palvelukuvauksessa mainitut ehdottomat laatuvaatimukset vastaamalla jokaiseen kysymykseen "kyllä", mikäli ilmoitettu vaatimus on täyttynyt.

Tarjouspyynnön liitteenä olleessa palvelukuvauksessa on lueteltu palvelua koskevat ehdottomat laatuvaatimukset toimintaympäristön, henkilöstön ja palveluntuotannon osalta, minkä lisäksi ehdottomia vaatimuksia on esitetty myös kohtien "turvallisuus, laadunhallinta ja asiakastyytyväisyys" sekä "rekisterinpito, salassapito, vaitiolovelvollisuus ja salassa pidettävien tietojen luovuttaminen" osalta. Tarjoajan on tullut merkitä luetteloon kunkin vaatimuksen kohdalle, täyttyykö vaatimus.

Tarjouslomakkeessa tarjoajien on tullut esittää yleiskuvaus toiminnan organisoinnista, kuvaus vastaavasta toiminnasta viimeisen kolmen vuoden aikana sekä toiminnan kehittämis- ja tehostamissuunnitelma. Tarjouslomakkeessa on kuvattu yksityiskohtaisesti palvelutuotannon eri toiminnot sekä se, miten palvelukuvauksessa edellytetyt palvelutoiminnot tuotetaan.

Markkinaoikeus toteaa ensiksikin, ettei tarjouskilpailun järjestäminen niin sanottuna käänteisenä kilpailutuksena ole sinänsä ollut hankintasäännösten vastaista.

Hankintayksikkö on tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellyt sen, mitä eri palvelumuotoja tarjoajien tulee sisällyttää nuorten avopalveluna toteutettavien päihde- ja mielenterveyspalveluiden antamista koskevaan tarjoukseen. Tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa on lisäksi esitetty hankintayksikön edellisten vuosien vastaavat volyymitiedot palveluun sisältyvistä toiminnoista, niiden lukumääristä sekä yksikkökustannuksista.

Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan tarjoajien on tullut kirjata palvelujen hinnat ja kokonaismäärät hintalomakkeeseen, jolla tarjoajan on tullut selvittää, kuinka paljon eri ryhmien tapaamisia se voi järjestää. Alalla ammattimaisesti toimiville tarjoajille on sanotun perusteella tullut olla selvää, että myös tuotettavien palvelujen määrällisellä tasolla on vaikutusta tarjousten arviointiin.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että hankinnan kohde on esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa riittävän selkeästi, jotta tarjoajat ovat sen perusteella voineet antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Hankintayksikön menettely ei siten hankinnan kohteen määrittelyn osalta ole ollut virheellistä.

Tarjousten vertailuperusteet ja niiden suhteellinen painotus

Valittaja on lisäksi esittänyt, että tarjouspyynnössä ei ole ilmoitettu vertailuperusteiden osatekijöiden painoarvoja.

Tarjouspyynnön kohdassa "Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä" on ilmoitettu, että pisteytys suoritetaan kohderyhmittäin. Kohdassa "Ratkaisuperusteet" on ilmoitettu seuraavaa: "Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon eritelmissä tai tarjouspyynnössä taikka neuvottelukutsussa esitetyt perusteet."

Tarjouspyynnön kohdassa 5 "Hankinnan kohteen kriteerit" on ilmoitettu nuorten päihde- ja mielenterveyspalvelujen toteuttamisen kriteereinä "Palvelujen toteuttamissuunnitelma" ja sen enimmäispisteiksi 60 sekä "Henkilöstösuunnitelma" ja sen enimmäispisteiksi 40. Näistä vertailuperuste "Palvelujen toteuttamissuunnitelma" on tarjouspyynnön liitteessä 2 olleessa tarjouslomakkeessa jakautunut edelleen 13 eri osatekijään ja vertailuperuste "Henkilöstösuunnitelma" puolestaan edelleen viiteen eri osatekijään. Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole kuitenkaan ilmoitettu sitä, miten enimmäispisteet tai painoarvot jakautuvat mainittujen eri osatekijöiden kesken.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, etteivät tarjoajat tarjouksia laatiessaan ole voineet tietää, millä tavoin tarjousten pisteytys tullaan suorittamaan. Hankintayksikkö on näin ollen menetellyt virheellisesti, kun se ei ole ilmoittanut vertailuperusteiden osatekijöiden painoarvoja tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Edellä mainittu hankintamenettelyn virheellisyys sekä jäljempänä seuraamusten osalta lausuttu huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua muista hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimusta ei ole allekirjoitettu eikä hankintapäätöstä ole muutoinkaan pantu täytäntöön. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös voidaan hankintalain 94 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano kieltää.

Ottaen huomioon edellä todettu hankintamenettelyn virheellisyys markkinaoikeus katsoo, ettei hankintamenettelyn virheellisyyttä ole mahdollista korjata muulla tavalla kuin järjestämällä hankinnasta uusi tarjouskilpailu.

Mikäli Keravan kaupunki aikoo edelleen toteuttaa kysymyksessä olevan hankinnan julkisena hankintana, sen on järjestettävä hankinnasta uusi tarjouskilpailu, jossa otetaan huomioon edellä tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Asian näin päättyessä hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Keravan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan hankintapäätöksen 17.9.2013 § 115 ja kieltää Keravan kaupunkia tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai muutoinkaan panemasta päätöstä täytäntöön nyt asetetun 100.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa Keravan kaupungin korvaamaan Suomen Kotilääkäripalvelu Oy:n oikeudenkäyntikulut 3.650 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorko maksetaan korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän markkinaoikeuden päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Keravan kaupungin vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Petri Rinkinen ja Olli Wikberg.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.