MAO:296/16

ASIAN TAUSTA

Finavia Oyj (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 23.10.2015 julkaistulla erityisalojen EU-hankintailmoituksella neuvottelumenettelyllä toteutettavasta matalalattialinja-autoja koskevasta tavarahankinnasta vuosille 2016–2019.

Finavia Oyj:n hankintajohtaja on 14.12.2015 tekemällään päätöksellä keskeyttänyt hankinnan.

Finavia Oyj on 4.1.2016 pyytänyt aiemman neuvottelumenettelyn tarjoajilta tarjouksia.

Finavia Oyj:n hankintajohtaja on 21.1.2016 tekemillään suorahankintaa koskevilla päätöksillä hylännyt GSE Arctic Oy:n tarjouksen ja päättänyt hankkia matalalattialinja-autoja Veho Oy Ab:ltä.

Hankinnasta on julkaistu suorahankintaa koskeva ilmoitus 28.1.2016.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 3.500.000–5.950.000 euroa.

Markkinaoikeus on 19.2.2016 antamallaan päätöksellä numero 106/16 hylännyt Finavia Oyj:n vaatimuksen suorahankintapäätöksen täytäntöönpanon sallimisesta.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

GSE Arctic Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevat 21.1.2016 tehdyt suorahankintaa koskevat päätökset, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 295.000 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 7.664,75 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on toiminut virheellisesti sulkiessaan valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta ja valitessaan Veho Oy Ab:n tarjouskilpailun voittajaksi. Valittajan tarjous on tosiasiallisesti täyttänyt tarjouspyynnön edellytykset. Valittajan tarjousta ei olisi saanut sulkea tarjouskilpailusta sillä perusteella, että tarjousta ei ollut tehty tarjouspyynnön mukaiselle vastauslomakkeelle. Kyse on ollut vähämerkityksisestä muotoseikasta ja menettely on myös ollut kohtuutonta ja suhteellisuusvaatimuksen vastaista. Tarjous on sisältänyt kaikki tarjouspyynnössä edellytetyt tiedot ja tarjous on ollut vertailukelpoinen.

Tarjousta ei olisi saanut sulkea tarjouskilpailusta myöskään sillä perusteella, että se ei olisi täyttänyt teknisissä vaatimuksissa asetettua moottorin päästöluokitusvaatimusta. Valittajan tarjous on tosiasiallisesti täyttänyt kyseisen päästövaatimuksen.

Vastine ja lisävastine

Vaatimukset

Finavia Oyj on vaatinut, että markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta tai toissijaisesti hylkää sen sekä velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 23.972,05 eurolla viivästyskorkoineen. Hankintayksikkö on lisäksi vaatinut, että markkinaoikeus sallii suorahankintapäätöksen täytäntöönpanon.

Perusteet

Valittaja ei ole tehnyt määräajassa suorahankintaa koskevaa valitusta. Valittaja on valittanut ainoastaan suorahankintamenettelyssä tehdystä päätöksestä, eikä suorahankinnan perusteista. Markkinaoikeus ei voi tutkia kuin sen, onko suorahankintaan ollut laissa säädetty peruste.

Joka tapauksessa hankintayksiköllä on ollut oikeus tehdä suorahankinta saatujen tarjousten oltua puutteellisia. Määräaikaan 7.12.2015 mennessä saaduista kahdesta tarjouksesta selvitettiin kaupallisten ja teknisten vaatimusten täyttyminen. Tarjousten puutteet olivat niin merkittäviä, että tarjoukset eivät vastanneet lainkaan hankintayksikön tarpeita.

Kuultava on toimittanut tarjouksenaan vain kaupallisen vastauslomakkeen, joka on ollut suurelta osin tyhjä tai vaadituissa kohdissa on ilmoitettu ainoastaan "neuvottelumenettely". Kuultava on lähinnä ilmoittanut yhteystietonsa ja joitakin muita hajanaisia tietoja. Lomake ei ole täyttänyt edes muotovaatimuksia. Tarjous on ollut täysin kelvoton.

Valittajan tarjous on niin ikään ollut sopimaton. Tarjouspyynnön mukaan diesel-moottorin on tullut eräin täsmennyksin täyttää tieliikenteen Euro VI -päästövaatimukset tai Stage IV -vaatimukset. Euro-vaatimukset eivät kuitenkaan ole koskeneet valittajan linja-autoja niiden mitoitusten vuoksi, vaan niitä ovat koskeneet työkoneiden Stage IV-vaatimukset. Tarjouksessa ei ole esitetty tietoa Stage IV -sertifioinnista tai esitetty tietoja jälkiasenteisesta puhdistustekniikasta. Koska linja-autot eivät ole täyttäneet pakollisia hankintayksikköä velvoittavia päästövaatimuksia, hankinta olisi ollut hyödytön.

Valittaja ei olisi tarjouksensa mukaan myöskään toimittanut kuin viisi linja-autoa vuonna 2016, mikä olisi ollut vähemmän kuin edellytetyt kuusi linja-autoa. Tarjouksessa taattiin koneiden käyttö 15 vuoden ajaksi eikä vaaditulla tavalla 20 vuoden ajaksi. Linja-autot eivät hankintayksikön laskelmien perusteella olisi pystyneet kuljettamaan aivan vaadittua 100 henkilöä. Myöskään varaosavarasto ei ole ollut tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla riittävän kattava ja tarjoukseen on sisältynyt kielletty hintavarauma, joten valittaja ei ole ilmoittanut sitovasti tarjoushintaansa.

Näin ollen hankintayksikkö ei ole saanut sopivia tarjouksia. Kun myöskään alkuperäisiä tarjouspyynnön ehtoja ei ole olennaisesti muutettu, hankintayksiköllä on ollut peruste toteuttaa hankinta suorahankintana.

Suorahankintapäätös on myös ollut syrjimätön, eikä päätöksen arviointi joka tapauksessa kuulu markkinaoikeuden toimivaltaan.

Hankintapäätöksen täytäntöönpano tulee sallia, koska hankinnan tekeminen on kiireellistä. Vanhoja vaihtoautoja ei ole nyt saatavilla. Aikatauluun on vaikuttanut myös lentoaseman laajennukseen saatu rahoitus. Täytäntöönpanon estyminen olisi kohtuutonta. Tilauksen tekeminen tulee sallia ainakin vuonna 2016 toimitettavien kuuden linja-auton osalta.

Kuultavan lausunto

Veho Oy Ab on esittänyt muun ohella, että alkuperäisessä tarjouspyynnössä oli sellaisia teknisiä vaatimuksia, ettei kuultava tai mikään muukaan toimija pystynyt tekemään täysin ehdot täyttävää tarjousta.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt muun ohella, että muutoksenhaun kohteena oleva päätös on ollut ristiriitainen, koska siinä on ilmoitettu kysymyksessä olevan suorahankinta ja toisaalta tehty päätös valittajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuudesta. Suorahankinnan edellytys on, ettei mitään saaduista tarjouksista ole voitu hyväksyä. Koska kuultavan tarjous on ollut tarjouspyynnön edellytyksistä poikkeava, olisi hankintayksikön tullut valita valittajan tarjous.

Suorahankintaa koskevassa päätöksessä ei ole esitetty perusteluita. Valittajan tarjoamat ajoneuvot ovat olleet täysin ja kaikin puolin laadultaan ja käytettävyydeltään lentoaseman tarpeiden mukaisia, minkä myös hankintayksikön edustaja on vahvistanut. Mikään 300 senttimetrin levyinen linja-auto ei voi olla tieliikenteeseen hyväksytty. Päästöluokitukseltaan valittajan linja-autot ovat hankintayksikön viittaamia kriteerejä paremmat. Euro V -päästövaatimus on täyttynyt ja päästöjen määrä on ollut jopa pienempi. Linja-autot ovat täyttäneet myös kriteerit, jotka vastaavat Euro VI -päästövaatimuksia. Hankintayksiköllä on myös asiakirjaselvitystä siitä, että linja-autot täyttävät Stage IV -tason. Ratkaisevaa ei ole ollut se, mikä on ollut päästömittausjärjestelmän nimi vaan se, että linja-autot ovat täyttäneet toivotut arvot.

Linja-autoja on ilmoitettu toimitettavan hankintayksikön tarpeiden mukaisesti. Käyttö- ja korjausajan pituutta ei ole edellytetty. Valittaja on joka tapauksessa tarjonnut palvelut ja ylläpidon hankintayksikön tarvitsemalla tavalla. Linja-auton kapasiteetti on ilmoitetulla tavalla ollut 100 henkilöä. Varaston kattavuus ei ole ollut kriteerinä ja hankintayksikön tiedossa on ollut, että valittaja tuottaa palvelun hankintayksikön haluamalla tavalla.

Suorahankintaa koskevan päätöksen täytäntöönpanon sallimiselle ei ole perusteita.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Valituksen tutkiminen

Hankintayksikkö on esittänyt, että valittaja ei ole tehnyt suorahankintaa koskevaa valitusta määräajassa.

Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain (erityisalojen hankintalain) 67 §:n mukaan tämän lain soveltamisalaan kuuluviin hankintoihin sovelletaan vastaavasti, mitä muutoksenhausta ja seuraamuksista julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalain) 11 luvussa säädetään.

Hankintalain 11 luvussa säädetyn 87 §:n 1 momentin mukaan jollei kyseisessä pykälässä toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Pykälän 3 momentin mukaan jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi suorahankintaa koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä, valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Hallintolainkäyttölain 27 §:n 2 momentin mukaan valittaja saa valitusajan päättymisen jälkeen esittää uusia perusteita vaatimuksensa tueksi, jollei asia sen johdosta muutu toiseksi.

Valittaja on tehnyt valituksen hankintalain 87 §:n 3 momentissa tarkoitetussa määräajassa. Asia ei myöskään ole muuttunut toiseksi valittajan valitusajan päättymisen jälkeen esittämien suorahankinnan edellytyksiä koskevien perusteiden vuoksi. Näin ollen valitus on tutkittava kokonaan.

Pääasiaratkaisun perustelut

Oikeusohjeet

Erityisalojen hankintalain 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Erityisalojen hankintalain 24 §:n mukaan hankintayksikön, joka aikoo hankkia tavaroita, on käytettävä laissa määriteltyjä avointa menettelyä, rajoitettua menettelyä tai neuvottelumenettelyä.

Erityisalojen hankintalain 29 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan muun ohella, jos edeltävässä tarjousmenettelyssä ei ole saatu lainkaan ehdokkuushakemuksia tai tarjouksia taikka sopivia tarjouksia ja alkuperäisiä tarjouspyynnön ehtoja ei olennaisesti muuteta.

Viimeksi mainitun säännöksen esitöissä (HE 50/2006 vp s. 148) on muun ohella todettu, että koska suorahankinta on poikkeus yleiseen kilpailuttamisvelvoitteeseen, on sen käyttöedellytyksiä tulkittava suppeasti.

Myös Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että kilpailuttamisvelvoitteesta poikkeamista koskevia säännöksiä on tulkittava suppeasti ja että sen, joka niihin haluaa vedota, on näytettävä toteen, että olosuhteet, joiden johdosta poikkeus on perusteltu, todella ovat olemassa (ks. vastaavasti esim. tuomio komissio v. Saksa, C-20/01 ja C-28/01, EU:C:2003:220, 58 kohta, tuomio komissio v. Kreikka, C-250/07, EU:C:2009:338, 34 ja 35 kohta ja tuomio komissio v. Kreikka, C-601/10, EU:C:2011:709, 32 kohta).

Euroopan unionin tuomioistuimen edellä mainitun tuomion komissio v. Kreikka, C-250/07, 42–44 kohdasta ilmenee, että kansallisen ja yhteisön ympäristönsuojelun alan pakottaviin säännöksiin perustuvien teknisten eritelmien vastaiset tarjoukset estävät hankintayksikköä asianmukaisesti toteuttamasta hankintaa ja tällaisten eritelmien vastaisia tarjouksia ei ole pidettävä sopivina.

Erityisalojen hankintalain 40 §:n 1 momentin mukaan teknisten eritelmien on mahdollistettava tarjoajille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun. Tekniset eritelmät eivät saa perusteettomasti rajoittaa kilpailua julkisissa hankinnoissa.

Erityisalojen hankintalain 41 §:n 1 momentin mukaan suorituskykyä ja toiminnallisia ominaisuuksia koskeviin vaatimuksiin voi sisältyä myös ympäristöominaisuuksia koskevia vaatimuksia. Hankintayksikkö voi käyttää vaatimusten esittämiseen eurooppalaisessa, monikansallisessa tai muussa ympäristömerkissä olevia yksityiskohtaisia perusteita tai tarvittaessa niiden osia. Pykälän 3 momentin mukaan hankintayksikkö voi ilmoittaa, että tietyllä ympäristömerkillä varustetun tuotteen tai palvelun katsotaan täyttävän ympäristöominaisuuksiin liittyvät vaatimukset. Hankintayksikön on kuitenkin hyväksyttävä myös tarjoajan esittämä muu osoitus, kuten valmistajan tekninen asiakirja tai tunnustetun toimielimen laatima tekninen raportti.

Erityisalojen hankintalain 42 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta. Pykälän toisen momentin mukaan jos hankintayksikkö on laatinut tekniset eritelmät 40 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaisesti, ja tarjoaja tarjouksessaan osoittaa hankintayksikköä tyydyttävällä tavalla tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennustyön täyttävän hankintayksikön asettamat vaatimukset, hankintayksikkö ei saa hylätä tarjousta sillä perusteella, että tarjouksen mukainen tavara ei ole hankintayksikön viittaaman teknisen määrittelyn mukainen. Tarjoaja voi käyttää osoituksena esimerkiksi valmistajan teknisiä asiakirjoja taikka Suomessa tai muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa sijaitsevan tunnustetun toimielimen teknistä raporttia.

Suorahankintaa edeltävä tarjousmenettely

Hankintayksikkö on ilmoittanut 23.10.2015 julkaistulla erityisalojen EU-hankintailmoituksella neuvottelumenettelyllä toteutettavasta matalalattialinja-autoja koskevasta tavarahankinnasta. Hankintayksikkö on 14.12.2015 tekemällään päätöksellä keskeyttänyt hankinnan. Keskeyttämistä koskevassa päätöksessä on esitetty, että hankintayksikölle toimitetuista tarjouksista yksikään ei ollut kokonaan tarjouspyynnön mukainen. Edellä mainittua päätöstä tiedoksi annettaessa 15.12.2015 hankintayksikkö on ilmoittanut jatkavansa hankintaa suorahankintana.

Suorahankintaa edeltäneessä neuvottelumenettelyssä käytetyssä tarjouspyynnössä on muun ohella todettu, että "vaikka hankintamenettely on nimeltään neuvottelumenettely, tarjoaja ei saa luottaa siihen, että sillä olisi tarjouksen jättämisen jälkeen miltään osin myöhemmin mahdollisuus tarjouksen tarkentamiseen. Ostaja järjestää mahdollisen neuvottelun vain harkitessaan siihen olevan erityistä syytä".

Tarjouspyynnön liitteenä on ollut asiakirja "Tekninen erittely tarjouspyyntöön". Liitteen kohdassa 2 "Yleiset vaatimukset" on muun ohella esitetty, että asematasobussin tulee toimitettaessa olla tyyppi- tai yksittäishyväksytty ja mahdollisuuksien mukaan rekisteröity tieliikenteeseen Suomen lainsäädännön mukaisesti. Liitteen kohdassa 3 "Toiminnalliset vaatimukset" on muun ohella edellytetty, että "matkustajakapasiteetin tulee olla vähintään 100 henkilöä (laskettuna 4 henkilöä/m2)". Kohdassa 4 "Moottori ja voimansiirto" on myös muun ohella vaadittu, että "dieselmoottorin on täytettävä toimitushetkellä voimassa olevat melu- ja Euro VI päästövaatimukset". Niin ikään tarjouspyynnön liitteenä olleessa asiakirjassa "Kaupallinen erittely tarjouspyyntöön" on muun ohella kohdassa 8 "Jälkihuoltopalvelut" vaadittu, että tarjouksen tekijän tulee turvata koneiden käyttö ja korjaus tulevan 20 vuoden ajaksi. Tarjouspyynnön liitteenä on myös ollut näitä erittelyjä vastaavat vastauslomakkeet sekä sopimusmalli.

Tarjouspyynnöstä esitetyissä kysymyksissä ja vastauksissa on ensiksi kysytty sitä, pitääkö myös lentoaseman sisällä käytettävän asematasobussin olla tyyppihyväksytty. Tähän on vastattu tekniseen erittelyyn viittaamisen ohella, että "mikäli tyyppihyväksyntää ei ole, tulee tarjouksessa muuten osoittaa asematasobussin täyttävän direktiiveillä ja lainsäädännöllä asetetut vähimmäisvaatimukset". Toiseksi on kysytty "hyväksytäänkö toimituksessa xx-puhdistustekniikalla varustetut Euromot x moottorit, NOx ja CO2 päästöt alle Euro VI tason". Tähän on vastattu seuraavasti:

Tekninen erittely, kohta 4:
"Dieselmoottorin on täytettävä toimitushetkellä voimassa olevat melu- ja Euro VI päästövaatimukset."

Päästövaatimus on asetettu tieliikenteen vaatimusten mukaan mahdollista rekisteröintiä varten. Lentoasemakäyttöön voidaan myös hyväksyä "nonroad" stage IV hyväksytyt moottorit.

Kiireellisen toimitusaikataulun takia myös jälkiasenteisella puhdistustekniikalla varustetut moottorit voidaan hyväksyä, mikäli kyseiset moottorit on sertifioitu täyttämään Euro VI tai Stage IV päästövaatimukset. Tässä tapauksessa tulee tarjouksessa eritellä kyseisen puhdistustekniikan käyttökustannukset AdBlue lisäaineen sijaan ja kuvata lisäaineen saatavuus ja hankinta.

Valittaja on tarjouksensa saatekirjeessä ilmoittanut, että valmistaja ja maahantuoja sitoutuvat kaikilta osin EU-direktiiveihin ja tämän hankinnan osalta Suomen kansallisiin määräyksiin, ja että tarjouksessa on huomioitu 25.11.2015 päivätyt vastaukset kysymyksiin tyyppihyväksyntää ja päästöluokkia koskien.

Valittajan tarjouksen liitteenä olleessa teknisessä vastauslomakkeessa on muun ohella esitetty moottorin täyttävän Euro 5 -päästövaatimukset eräin täsmennyksin ja selvityksin. Lisäksi siinä on esitetty tyyppihyväksynnän olevan mahdotonta tavanomaisella menettelyllä mitoituksista johtuen. Vastauslomakkeessa on myös useassa kohdin viitattu 25.11.2015 kysymyksiin esitettyihin vastauksiin. Tarjoukseen on oheistettu runsaasti liitteitä ja selvityksiä muun ohella päästötekniikasta ja vaatimuksenmukaisuudesta.

Kuultavan tarjous on sisältänyt vain kaupallisen vastauslomakkeen, joka on ollut suurelta osin tyhjä tai vaadituissa kohdissa on ilmoitettu ainoastaan "neuvottelumenettely".

Suorahankinnan edellytysten hankintasäännösten mukaisuus

Asiassa on kysymys siitä, onko hankintayksiköllä ollut peruste toteuttaa hankinta suorahankintana.

Lainsäädännön ja vakiintuneen oikeuskäytännön perusteella sopimattoman tarjouksen käsitettä on tulkittava suorahankintaperusteen poikkeusluonne huomioon ottaen suppeasti. Jotta suorahankinnan edellytyksen voitaisiin katsoa olevan käsillä, on hankintayksikön esitettävä selvitys siitä, että tarjous on ollut sopimaton ja siten täysin tarjouspyyntöä vastaamaton. Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan muun ohella pakollisen lainsäädännön vastaisia teknisiä eritelmiä sisältäviä tarjouksia voidaan pitää sopimattomina. Markkinaoikeus toteaa, että pelkästään tarjouspyynnön vastaisuus tai joidenkin selvitysten puuttuminen ei välttämättä osoita tarjouksen olevan sopimaton. Lisäksi on otettava huomioon, että lähtökohtaisesti muita hankintasäännösten mukaisia menettelyjä on pidettävä ensisijaisina suorahankintaan nähden.

Hankintayksikkö on perustellut tekemäänsä suorahankintaa sillä, että kumpikaan aiemmassa menettelyssä tehdyistä tarjouksista ei ollut kokonaan tarjouspyynnön mukainen. Hankintayksikkö on markkinaoikeudessa esittänyt selvitystä siitä, miten kyseiset tarjoukset ovat olleet hankintayksikön kannalta sopimattomia ja hyödyttömiä. Hankintayksikön mukaan kuultavan tarjous on ollut suurelta osin tyhjä tai siinä on viitattu vain neuvottelumenettelyyn. Valittajan tarjoamat linja-autot olisivat olleet pakollisten päästövaatimusten vastaisia ja eräiltä muiltakin osin sopimattomia.

Valittajan tarjouksen sopivuus päästövaatimusten osalta

Esitetyn selvityksen perusteella valittajan tarjoamat linja-autot eivät ole olleet tyyppihyväksyttyjä tieliikenteeseen. Tällaista hyväksyntää ei edes ollut vaadittu, joten tieliikennettä koskevalla Euro VI -päästövaatimuksella ei ole ollut merkitystä asiassa. Markkinaoikeus katsoo näin ollen, että päästövaatimusten täyttämistä on tältä osin arvioitava Stage IV -luokituksen näkökulmasta.

Hankintayksikkö on esittänyt, että valittajan tarjous ei ole täyttänyt Stage IV -luokan päästövaatimusta eikä tarjouksessa ollut esitetty tietoja moottorien Stage IV -sertifioinnista tai jälkiasennettavista puhdistustekniikalla varustetuista moottoreista. Hankinta olisi ollut hankintayksikön kannalta hyödytön, koska päästövaatimukset ovat hankintayksikköä velvoittavia. Valittajan tarjoamien linja-autojen hankkiminen ja käyttäminen olisi ollut pakottavan lainsäädännön vastaista.

Valittaja on tarjouksessaan ilmoittanut sitoutuneensa noudattamaan EU-direktiivejä ja kansallisia määräyksiä sekä päästövaatimusten olevan kysymysten ja vastausten perusteella täsmennettyjen vaatimusten mukaisia. Valittajan mukaan ratkaisevaa ei ole ollut se, mikä on ollut päästömittausjärjestelmän nimi vaan se, että linja-autot täyttävät toivotut arvot.

Hankintayksikölle on valittajan ilmoituksen mukaan toimitettu asiakirjaselvitystä siitä, että linja-autot täyttävät Stage IV -tason. Valittaja ei ole tarjouksessaan esittänyt nimenomaisia Stage IV -vaatimusten täyttämistä tai sertifiointia koskevia lisätietoja, mutta niitä ei ollut nimenomaisesti tarjouspyynnössä vaadittu. Tarjouslomakkeella valittaja on esittänyt moottorin olevan Euro V -tasoa erinäisin täsmennyksin, mutta täyttävän kysymyksiin annetut vastaukset huomioon ottaen esitetyt vaatimukset. Valittaja on markkinaoikeudessa ilmoittanut, että moottorit täyttävät myös Euro VI -vaatimukset. Näiden vaatimusten täyttymisellä ei kuitenkaan ole edellä todetuin tavoin merkitystä.

Valittaja on edellä todetuin tavoin vakuuttanut tarjoamiensa linja-autojen täyttävän vaaditut päästövaatimukset ja ilmoittanut toimittaneensa asiasta hankintayksikölle selvityksiä. Hankintayksikkö on puolestaan vain todennut, että valittajan tarjoamat linja-autot olisivat olleet päästövaatimuksia koskevaan pakottavaan lainsäädäntöön perustuvien teknisten eritelmien vastaisia ja ettei valittajan tarjous siten olisi ollut hankintasäännösten tarkoittamalla tavalla sopiva. Markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole osoittanut valittajan tarjoamien linja-autojen olevan sillä tavoin tarjouspyynnön päästövaatimuksia koskevien vaatimusten vastaisia, että tarjous ei ole tältä osin ollut erityisalojen hankintalain 29 §:n tarkoittamalla tavalla sopiva.

Valittajan tarjouksen sopivuus muilta osin

Hankintayksikkö on esittänyt, että valittaja on tarjouksessaan tarjouspyynnön vastaisesti sitoutunut vain viiden eikä kuuden linja-auton toimittamiseen vuonna 2016. Tarjottujen autojen käyttöiäksi ja korjauspalvelujen kestoksi on ilmoitettu vain 15 vuotta, vaikka tarjouspyynnössä on edellytetty 20 vuotta. Myöskään varaosavaraston kattavuus ei ole antureiden osalta ollut tarjouspyynnön mukainen. Tarjouspyynnön kaupallisen erittelyn mukaan toimittajan "Suomessa pitämän ja tehtaalta arkisin 72 h kuluessa Suomessa toimittavaksi saatavan mallikohtaisen varaosavaraston nimikkeiden kattavuuden tulisi olla yli 70 %." Valittajan tarjouksessa on kattavuudeksi ilmoitettu tältä osin 10 prosenttia. Matkustajamäärän osalta linja-autojen kapasiteetti ei ole ollut vaadittu 100 henkeä.

Hankintayksikkö on myös esittänyt, että valittajan tarjouksessa on ollut kielletty hintavarauma. Tarjouspyynnön mukaan on tullut ilmoittaa eriteltyjen varaosien hinta sovellettavine alennuksineen. Valittajan tarjouksessa on ilmoitettu, että "eräiden harvinaisten osien tiedot päivitämme tarvittaessa. Tuotanto-osien hintatieto ei ole relevantti varaosatoimituksissa, hinta vaihtelee suuresti tuotantotilanteen ja ostoerien mukaan. Ostokomponenttien hinta ja alennus on usein jälleenmyyjäkohtainen".

Valittaja on kiistänyt tarjouksen edellä mainitut puutteet. Hankintayksikölle on ilmoitettu, että autoja voidaan toimittaa tämän tarpeita vastaavasti. Linja-autot ovat olleet tarjouspyynnön edellytysten mukaisia.

Markkinaoikeus toteaa, että toimitusaikatauluun sitoutumista koskevaa poikkeamaa ei voida pitää merkityksellisenä. Kun valittaja on tarjonnut linja-autoja sadalle hengelle, hankintayksikön omien laskelmien perusteella esittämää matkustajakapasiteetin vähäistä poikkeamaa ei voida myöskään pitää kovin merkittävänä. Huollon osalta tarjouksessa on sitouduttu 15 vuoden huoltoon. Tehtaan varaosavaraston kattavuus on ollut huolto- ja kulutusosien osalta 100 prosenttia, rakenne- ja komponenttiosien osalta 95 prosenttia ja antureiden osalta 80 prosenttia, mikä on viimeksi mainituilta osin poikennut tarjouspyynnössä edellytetystä saatavuudesta. Hankintayksikön viittaama vähintään 70 prosentin kattavuus 72 tunnin toimitusajalla on ollut vertailussa lisäpisteitä tuottava seikka, eikä sillä ole täten merkitystä asian arvioinnissa.

Varaosien hintojen osalta tarjouslomakkeessa on pyydetty ilmoittamaan tietoja alustaan, antureihin ja koriin liittyvistä tietyistä varaosista ja lisäksi on pyydetty toimittamaan muun ohella esimerkinomainen ote varaosahinnastosta. Valittaja on tältä osin liittänyt tarjoukseensa hankintayksikön mainitseman lausekkeen "eräiden harvinaisten osien" osalta. Tarjouksessa ei myöskään ole ilmoitettu kaikkia vaadittuja hintatietoja. Tarjouksessa on kuitenkin ilmoitettu, että varaosahinnasto sisältyy toimitukseen ja esimerkinomainen varaosahinnasto on vaaditulla tavalla ollut tarjouspyynnön liitteenä.

Tarjouksessa ilmoitetut tiedot ovat edellä todetuin tavoin jossain määrin poikenneet tarjouspyynnössä vaadituista. Markkinaoikeus katsoo, että tarjouksessa on kuitenkin ollut niin täsmälliset tiedot, että hankintayksikkö on niiden perusteella voinut arvioida tarjotun tuotteen soveltuvuutta omaan käyttöönsä. Edellä todetut sopivuuden arvioinnin lähtökohdat huomioon ottaen poikkeamia ei sellaisenaan tai kokonaisarvostelussa voida pitää sellaisina, että näilläkään perusteilla valittajan tarjousta ei ole pidettävä erityisalojen hankintalain 29 §:n tarkoittamalla tavalla sopivana.

Yhteenveto

Markkinaoikeus katsoo edellä lausutun perusteella, että valittajan tarjouksen sopimattomuus on jäänyt osoittamatta. Nyt kysymyksessä olleessa tilanteessa hankintayksiköllä olisi myös ollut käytettävissään vaihtoehtoja suorahankintamenettelyyn siirtymiselle esimerkiksi jatkamalla jo aloitettua neuvottelumenettelyä.

Jotta hankintayksikön esittämän suorahankintaperusteen voitaisiin katsoa olevan käsillä, tulisi kaikkien tarjousten olla sopimattomia. Valittajan tarjous ei ole ollut erityisalojen hankintalain tarkoittamalla tavalla sopimaton eikä perustetta suorahankintaan siten ole myöskään ollut. Kun valittajan tarjous on todettu sopivaksi, asiassa ei ole tarpeen arvioida kuultavan tarjouksen sopimattomuutta.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu. Näin ollen muutoksenhaun kohteena olevat suorahankintaa koskevat päätökset voidaan hankintalain 94 §:n 1 momentin nojalla kumota ja niiden täytäntöönpano kieltää.

Mikäli Finavia Oyj aikoo edelleen toteuttaa matalalattialinja-autoja koskevan hankinnan julkisena hankintana, sen on otettava huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolain-käyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään. Hankintalain 89 §:n 3 momentin mukaan vastapuolen oikeudenkäyntikulujen korvaamisvelvollisuutta ratkaistaessa hankintayksikköön sovelletaan, mitä mainituissa hallintolainkäyttölain säännöksissä säädetään viranomaisesta tai muusta julkisesta osapuolesta.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Asian näin päättyessä hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Finavia Oyj:n hankintajohtajan 21.1.2016 tekemät suorahankintaa koskevat päätökset. Markkinaoikeus kieltää Finavia Oyj:tä tekemästä hankintasopimusta sanottujen päätösten perusteella tai panemasta niitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 500.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa Finavia Oyj:n korvaamaan GSE Arctic Oy:n oikeudenkäyntikulut 7.664,75 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Finavia Oyj:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Asian tultua ratkaistuksi lausunnon antaminen suorahankintapäätöksen täytäntöönpanon sallimista koskevasta vaatimuksesta raukeaa.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Teija Kotro ja Pekka Savola.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.