MAO:580/16

ASIAN TAUSTA

Kuntien Tiera Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 29.4.2015 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta rakentamisen ja ympäristön lupa-asiointia koskevasta palveluhankinnasta. Tarjouspyynnön mukaan kysymys on puitejärjestelystä ja sopimuskauden pituus on 48 kuukautta.

KL-Kuntahankinnat Oy ja Kuntien Tiera Oy (molemmat yhdessä myös hankintarengas) ovat 15.6.2015 ja 30.6.2015 tekemillään hankintapäätöksillä yhteisesti hankintarenkaana valinneet Solita Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 500.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Trimble Solutions Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä noudattamasta virheellistä menettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikölle tehottomuusseuraamuksen ja hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun tai mikäli tehottomuusseuraamuksen määrääminen ei ole mahdollista, lyhentämään hankintasopimuksen sopimuskauden päättymään määräämänsä ajan kuluttua, ja että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksua. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 10.360 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on tarjouspyynnössä vaatinut tarjoajilta lukuisia toiminnallisia ja teknisiä vaatimuksia, jotka ovat olleet kohtuuttomia ja rajoittaneet kilpailua. Vain yhdellä toimittajalla on ollut tarjota vaatimukset täyttävä järjestelmä. Suuri osa vaatimuksista on kopioitu voittaneen tarjoajan lupapiste.fi-järjestelmän asetuksista ja ne ovat antaneet voittaneelle tarjoajalle hankintasäännösten vastaisesti huomattavan kilpailuedun.

Tarjouspyynnön toiminnallisten vaatimusten kohdat V4, V11, V18, V21, V22, V23, V26, V33, V35, V36, V37, V39, V40, V75, V76, V77, V79, V89, V94, V95, V97, V98 ja V103 sekä teknisten vaatimusten kohdat V1, V10 ja V23 ovat olleet syrjiviä ja kilpailua rajoittavia, koska ne on kopioitu suoraan Solita Oy:n järjestelmäasetuksista. Valittaja on tuonut asian hankintayksikön tietoon ennen tarjousajan päättymistä.

Hankinnan kohde on määritetty epäselvästi ja syrjivästi ja ylimitoitetut vähimmäisvaatimukset ovat olleet omiaan estämään muutoin soveltuvien tarjoajien osallistumisen tarjouskilpailuun. Tarpeettomien toimintojen edellyttäminen pakollisina vaatimuksina on ollut omiaan suosimaan perusteettomasti voittanutta tarjoajaa.

Toiminnallinen vaatimus V4 "Palveluiden avulla haettavien rakennusvalvonnan, poikkeusmenettelyiden, yleisten alueiden, ympäristötoimen lupien ja ilmoitusten sekä keskeisten kuntien kiinteistötoimitusten ja kaavamuutosten tietosisältöjen on noudatettava KRYSP tietomalleja, joiden viimeiset versiot on kuvattu www.paikkatietopalvelu.fi projektisivustolla" on ollut perusteeton ja kilpailua rajoittava. Ratkaisun on täytynyt noudattaa KRYSP-tietomallin kuvauksia ja se on ollut tiedonvälitykseen liittyvä vaatimus.

Toiminnallinen vaatimus V11 "Hakemuksessa tulee olla esitetäytettynä kaikki kohdat, joiden tiedot ovat haettavissa VTJ-järjestelmästä (kiinteistön tiedot ja lainhuutotiedot) perustiedoista toteutetun integraation kautta" on ollut kilpailua rajoittava ja on suosinut voittaneen tarjoajan ratkaisua.

Toiminnallinen vaatimus V18 "Viranomaisen on voitava merkitä leimakuvalla valitsemansa pdf- tai kuvatiedostot" on ollut omiaan suosimaan perusteettomasti voittanutta tarjoajaa. Tarjouspyynnössä esitetty vaatimus on koskenut kaikkia asiointipalvelun osia eikä se ole tuonut lisäarvoa hankittavalle järjestelmälle. Hankintarengas on perusteettomasti esittänyt leimakuvaa koskevan vaatimuksen ottamalla suoraan mallia voittaneen tarjoajan tarjoamasta järjestelmästä.

Toiminnallinen vaatimus V21 "Viranomaiskäyttäjän on voitava valita hankkeesta liitetiedostoja, jotka palvelu lähettää sähköpostin liitteenä pääkäyttäjän määrittelemään osoitteeseen (esimerkiksi projektilaitokselle)" on ollut kilpailua rajoittava ja liitteet voidaan lähettää myös erikseen kopiolaitokseen ilman, että järjestelmä tekee sen. On perusteetonta vaatia, että nimenomaan palvelu lähettää liitetiedostot kopiolaitokselle, koska muitakin ratkaisuja on olemassa. Vaatimus on perustunut suoraan voittaneen tarjoajan ratkaisuun ja se on kohdistunut yksittäiseen pieneen toimintoon, joka on kokonaisuudessa vähämerkityksellinen, ja vaatimuksen esittäminen pakollisena on ollut hyödytöntä hankinnan kannalta.

Toiminnalliset vaatimukset V22 "Sähköisesti jätettyihin asiakirjoihin on haettava tiedonohjausjärjestelmästä ainakin SÄHKE2 mukaiset pakolliset metatiedot hakemuksessa käytettävän menettelyn mukaisesti" ja V23 "Asiointijärjestelmästä on voitava siirtää asiakirjat SÄHKE2-metatiedoin varustettuna ulkoiseen arkistointi- tai dokumentinhallintajärjestelmään" eivät ole liittyneet pienten kuntien osalta hankinnan kohteeseen ja vaatimukset ovat kohtuuttomia, sillä päämäärä on helposti täytettävissä myös muilla ratkaisumalleilla.

Toiminnallinen vaatimus V26 "Hakemuksen tulee päätyä sen viranomaistahon (kunta, kunnan virasto, aluehallinnon yksikkö) työjonoon, joka on hakemustyypin ja hankkeen sijainnin perusteella pääteltävissä" on ollut epäselvästi kirjattu tarjouspyyntöön, koska se on perustunut voittaneen tarjoajan ratkaisuun.

Toiminnallinen vaatimus V33 "Työjonossa on esitettävä hankkeelle valittu kiireellisyysluokka" on ollut omiaan suosimaan voittaneen tarjoajan järjestelmää, eikä vaatimukselle ole ollut objektiivisia perusteita, koska lupaluokittelu voidaan suorittaa monella muullakin tavalla kuin priorisoiden kiireellisyyttä.

Toiminnallinen vaatimus V35 "Viranomaiskäyttäjän tulee voida suodattaa työjonossaan näkyviä hakemuksia alueen perusteella" on ollut epäselvästi kirjattu tarjouspyyntöön, koska se on perustunut voittaneen tarjoajan ratkaisuun.

Toiminnalliset vaatimukset V36 "Viranomaiskäyttäjän tulee voida liittää hakemukseen avainsanoja" ja V37 "Viranomaiskäyttäjän tulee voida suodattaa työjonossaan näkyviä hakemuksia valittujen asiasanojen perusteella" ovat olleet kilpailua rajoittavia. Ainoastaan avainsanojen käyttö pakollisena vaatimuksena on ollut kilpailua rajoittava ja on suosinut perusteettomasti voittaneen tarjoajan ratkaisua.

Toiminnalliset vaatimukset V39 "Loppukäyttäjän on nähtävä yhdessä koontisivussa kaikki hänen hakemuksensa eri käyttäjäorganisaatioihin (kunnat, kunnan organisaatio)" ja V40 "Palvelussa on koontisivu, jolta loppukäyttäjä näkee koosteisesti tiedot kaikista hänen tekemistään tai hänelle valtuutetuista hankkeista ja lupahakemuksista ja näiden tilanteesta eri kunnista ja kuntaorganisaatioista" ovat olleet suhteettomia ja kilpailua rajoittavia ja omiaan suosimaan voittaneen tarjoajan ratkaisua. Vaatimukset ovat tosiasiallisesti sulkeneet muut ratkaisut pois, vaikka kyseinen toiminnallisuus on ollut vähämerkityksinen nyt käsillä olevassa kokonaisuudessa.

Toiminnallisen vaatimuksen V75 "Hakemukseen on voitava kirjata päätös palvelussa" perusteella ei ole ollut mahdollista päätellä, etteikö se koskisi kaikkia hakemuksia. Vaatimus on ollut tulkinnanvarainen ja epäselvä, koska se on perustunut voittaneen tarjoajan ratkaisuun.

Toiminnallinen vaatimus V76 "Palvelussa on standardirajapinta viranomaisen asianhallintajärjestelmiin. Käsittelyä varten siirretään rakenteisen hakemuksen ydintiedot ja muut liiteasiakirjat rajapinnan avulla seuraaviin asianhallintajärjestelmiin: Tiera Tiedonhallinta, Dynasty, Dynasty360, tweb, Kuntatoimisto ja M-Files." on ollut kilpailua rajoittava. Vaatimus on ollut lisäksi määräävä ja on jopa nimennyt järjestelmät, joihin standardirajapinnalla tulisi integroitua. Vaatimus on siten ollut myös kohtuuton. Kilpailutuksen näkökulmasta olisi ollut riittävää, että järjestelmä tarjoaisi integraatiot mahdollistavan arkkitehtuurin, ja varsinaiset integraatiot oltaisiin toteutettu vasta sopimuskaudella. Pakollisen vaatimuksen täyttäminen ei kuitenkaan ole voinut olla osana jatkokehittämistä.

Toiminnallinen vaatimus V77 "Palvelu saa asianhallintajärjestelmistä päätöksen liitteineen rajapinnan kautta" on ollut epäselvä ja tulkinnanvarainen ja se on suosinut voittaneen tarjoajan ratkaisua. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu hankittavan valmis, olemassa oleva järjestelmä, eikä pakollisten vaatimusten mukaisia ominaisuuksia ole voinut kehittää myöhemmin.

Toiminnalliset vaatimukset V79 "Työnjohtajan nimeämisessä viranomaiselle on näytettävä työnjohtajan hankehistoria, eli kaikki ne hankkeet, joihin työnjohtaja on asiointipalvelussa nimetty" ja V89 "Työnjohtajan ilmoituksessa on viranomaiselle esitettävä kaikki ne hankkeet, joissa työnjohtaja on nimettynä työnjohtajaksi" ovat olleet suhteettomia ja kilpailua rajoittavia. Sähköisen asiointipalvelun tämänhetkinen tarkoitus ei ole ollut tarkistaa työnjohtajan hankehistoria päätöksenteossa. Työnjohtajan hankehistoria on ollut saatavilla rakennusvalvonnan taustajärjestelmästä, jossa lupapäätökset tehdään.

Toiminnallisella vaatimuksella V94 "Karttaliittymässä on oltava perustoimintoina karttatasojen hallinta, zoomaus (+ ja -), kohteen valinta, kartansiirto (pannaus), matkan mittaus, pinta-alan mittaus, omien aineistojen tuonti mahdollisuus (*.shp tai *.kmz formaatit)" hankintarengas on kohtuuttomasti vaatinut tiettyjen formaattien käyttämistä, kun sama toiminnallisuus voidaan saavuttaa myös toisella tavalla. Ominaisuuksien kehittäminen sopimuskaudella ei ole myöskään voinut olla osana pakollisen vaatimuksen täyttämistä.

Toiminnalliseen vaatimukseen V95 "Palvelussa on karttaikkuna, joka esittää karttapohjalla valittuja karttatasoja. Tällaisia karttatasoja on oltava opaskartta eri mittakaavoissa (rasteri), reaaliaikaiset kiinteistörajat, osoiteaineisto, paikannimet, oikeusvaikutteiset yleiskaavarasterit sekä niiden merkinnät ja määräykset vähintään pdf:nä." on epähuomiossa vastattu ei, vaikka valittajan ratkaisu on täyttänyt vaatimuksen. Ominaisuus on kuitenkin kuvattu tarjouksen liitteissä olevissa tuotekuvauksissa. Kyse on ollut vähäisestä lyöntivirheestä.

Toiminnallinen vaatimus V97 "Karttaikkuna mahdollistaa myös käyttäjän omien piirrosten teon ja tallentamisen. Piirtotyökaluna on oltava ainakin piste, viiva, monikulmio ja ellipsi." on ollut suhteeton ja kilpailua rajoittava. Ellipsien piirtäminen ei ole millään tavoin oleellista kunnallisten lupien hakuprosessissa, vaan se on täysin teoreettinen lupahakemuksiin liittyvä geometrinen muoto. Tarpeettoman toiminnallisuuden edellyttäminen on ollut kohtuutonta ja kilpailua rajoittavaa, eikä se ole liittynyt kilpailun kohteeseen. Vaatimus on ollut omiaan parantamaan perusteettomasti voittaneen tarjoajan asemaa tarjouskilpailussa.

Toiminnallinen vaatimus V98 "Karttaikkunan näkymä on oltava tulostettavissa pdf- tai kuvatulosteeksi" on ollut tarpeeton. Vaatimusten on liityttävä hankinnan kohteeseen. Tarpeettomien toiminnallisuuksien edellyttäminen pakollisina vaatimuksina on ollut omiaan suosimaan perusteettomasti voittaneen tarjoajan ratkaisua.

Toiminnallinen vaatimus V103 "Palvelun on pyydettävä valtuutuksen saaneelta käyttäjältä hyväksyntä osallistumisesta hankkeeseen" on ollut epäselvä ja tulkinnanvarainen ja se on suosinut voittaneen tarjoajan ratkaisua. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu hankittavan valmis, olemassa oleva järjestelmä, eikä pakollista vaatimusta ole voinut kehittää myöhemmin.

Teknisessä vaatimuksessa V1 "Palvelun käyttäminen vaatii kirjautumisen (poislukien neuvontatiedon selailu, jota voidaan tehdä ilman kirjautumista)" ei ole mainittu sitä, että selailu ei välttämättä vaadi kirjautumista.

Tekninen vaatimus V10 "Karttaikkunan toteutuksessa tulee käyttää julkisen hallinnon kehittämää avoimen lähdekoodin ratkaisua, jota maanmittauslaitos hallinnoi. Karttaikkunan lähdekoodi ja ohjelmakomponentit löytyvät osoitteesta www.oskari.org." on ollut kohtuuton ja kilpailua rajoittava. Vaatimus on nimennyt suoraan järjestelmän, johon toteutuksen on tullut perustua antamatta mahdollisuutta tarjota vastaavia ratkaisuja. Vaatimus on ollut voittanutta tarjoajaa suosiva.

Tekninen vaatimus V23 "Edelliselle sivulle pitää aina päästä (selaimen Back-painikkeen käyttäminen ei sekoita palvelun toimintaa)" on perustunut voittaneen tarjoajan järjestelmäasetuksiin. Vaatimus "ei sekoita toimintaa" on ollut ylimalkainen.

Kilpailun vääristyminen on kärjistynyt entisestään ottaen huomioon tarjouskilpailua edeltänyt ympäristöministeriön järjestämä pilotointi, jossa on ollut käytössä voittaneen tarjoajan lupapiste.fi-järjestelmä. Hankintayksikön olisi tullut varmistaa, että hankinnan valmisteluun osallistuneet toimittajat eivät saa kilpailuetua tarjouskilpailussa.

Kyse on yhdestä hankintakokonaisuudesta ja yhdestä hankintapäätöksestä. Jos markkinaoikeus katsoo, että kyse on kahdesta eri hankintapäätöksestä, valitus koskee tällöin molempia päätöksiä ja molempia hankintayksiköitä.

Vastine

Vaatimukset

Kuntien Tiera Oy on vastineessaan, johon KL-Kuntahankinnat Oy on yhtynyt, vaatinut, että markkinaoikeus ensisijaisesti jättää valituksen tutkimatta tai toissijaisesti hylkää sen sekä velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 13.650 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön mukaan hankinta on toteutettu Kuntien Tiera Oy:n ja KL-Kuntahankinnat Oy:n muodostamana hankintarenkaana siten, että Kuntien Tiera Oy vastaa hankinnan toteuttamisesta, mutta molemmat toimijat tekevät yhdessä hankintapäätöksen ja puitesopimus laaditaan voittaneen tarjoajan ja molempien toimijoiden kesken. KL-Kuntahankinnat Oy on allekirjoittanut hankintapäätöksen 15.6.2015 ja Kuntien Tiera Oy 30.6.2015. Valittaja on määräajassa tekemässään valituksessaan nimennyt hankintayksiköksi ainoastaan Kuntien Tiera Oy:n. Markkinaoikeuden päätös ei voi koskea vain toista hankintarenkaan jäsentä eikä valituksen laajentaminen koskemaan KL-Kuntahankinnat Oy:tä valitusajan päättymisen jälkeen ole hyväksyttävää.

Valittaja ei ole määräajassa esittänyt lisätietokysymyksiä, joiden perusteella vaatimuksia olisi voitu tarkentaa. Valittajalla olisi ollut mahdollisuus toteuttaa vaatimukset omaan ratkaisuunsa.

Tarjouspyynnön teknisissä eritelmissä esitetyt vaatimukset on laadittu kuntien tarpeista lähtien ja ne ovat olleet hankintasäännösten mukaiset. Tarjouspyynnön julkaisuhetkellä vaatimukset täyttäviä ratkaisuja ei ole ollut markkinoilta saatavissa ja myös voittaneen tarjoajan ratkaisua on kehitetty ja kehitetään useiden vaatimusten johdosta. Ominaisuudet on tullut olla toteutettuna käyttöönottoprojektin aloittamiseen mennessä. Täsmälliset tekniset eritelmät ovat olleet omiaan varmistamaan tarjousten yhteismitallisuuden ja vertailukelpoisuuden. Hankinnan kohteena on ollut vain asiointipalvelu, ei laajempi Solita Oy:n lupapiste.fi-palveluun sisältyvä kokonaisuus. Hankintayksikkö ei ole ollut mukana SADe-ohjelmassa eikä hankinnalla ole tekemistä valittajan viittaaman pilottiprojektin kanssa.

Mikään valittajan mainitsemista toiminnallisista tai teknisistä vaatimuksista ei ole ollut suhteeton tai kilpailua rajoittava. Ne ovat olleet kaikkien tarjoajien toteutettavissa eivätkä siten ole voineet olla syrjiviä. Tämän lisäksi on esitetty seuraavaa.

Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (jäljempänä myös tietohallintolaki) on edellyttänyt KRYSP-tietomallien käyttöä ja noudattamista. Kuka tahansa on voinut tarjota ja toteuttaa toiminnallisen vaatimuksen V4, V79 ja V89 mukaiset ratkaisut kyseisillä avoimilla rajapinnoilla.

Vaatimuksessa V11 on tietohallintolain 7 §:n yhteentoimivuusvaatimuksen mukaisesti avoimesti kuvattu ja toteutettu valtakunnallinen rajapinta. Ainoastaan maanmittauslaitoksella ja väestörekisterikeskuksella on ollut tällaiset rajapinnat. Valittajan esittämän ratkaisun olisi voinut toteuttaa ainoastaan valittaja.

Vaatimus V18 on ollut käytännön rakennusvalvontatyössä tarpeellinen ja kyse on ollut päätöksen yhteydessä näkyvällä leimalla toimitettavista lupakuvista. Vaatimus V21 ei ole ollut isommissa kaupungeissa vähämerkityksinen ja yli 100 megatavun kuvatiedostojen lähettäminen sähköpostilla ei ole ollut mahdollista.

Kunnat ovat halunneet kustannustehokkaan, aiempaa käytäntöä edullisemman ratkaisun tehtäväksi vaatimuksen V22 mukaisesti. Kysymyksessä on uusi innovatiivinen vaatimus eikä markkinoilla ole edes ollut sitä täyttävää ratkaisua. Myöskään vaatimusta V23 täyttävää ratkaisua ei ole ollut olemassa.

Vaatimus V40 on perustunut valtiovarainministeriön JulkICT-linjauksiin sähköisten asiointipalvelujen kehittämisestä.

Vaatimuksella V76 on haluttu kertoa, mihin kuntien käytössä oleviin asianhallintajärjestelmiin hakemukset on tullut pystyä asiointipalvelusta siirtämään. Vaatimuksen aiheuttamat kustannukset on haluttu sisällyttää läpinäkyvästi jo tarjoajien tarjouskilpailussa antamiin hintoihin.

Vähimmäisvaatimuksena V94 on ollut jompikumpi formaateista. Formaattivaatimus on johdettu asiointipalveluja käyttävien yritysten toiveista.

Valittaja on tarjouksessaan ilmoittanut selkeästi, että se ei täytä vaatimusta V95. Tarjousta ei ole voitu enää tarjousten jättämiselle varatun määräajan päättymisen jälkeen ja tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun toteuttamiseksi korjata.

Vaatimuksen V98 edellyttämä karttaliittymä on ollut kuntien teknisen ja ympäristötoimen asiointipalveluissa keskeisiä lisäarvoa tuottavia ominaisuuksia.

Teknisen vaatimuksen V10 mukainen avoimen lähdekoodin ratkaisu on ollut kaikkien saatavilla. Vastaavasti vaatimuksen V23 mukainen Back-painikkeen käyttömahdollisuus on perustoimintoja markkinoilla olevissa selainpohjaisissa sovelluksissa.

Kuultavan lausunto

Solita Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.990 eurolla viivästyskorkoineen.

Hankintarengas on määritellyt hankinnan kohteen asianmukaisesti harkintavaltansa rajoissa. Vaatimukset ovat olleet hankinnan kannalta perusteltuja eivätkä ne ole perusteettomasti rajoittaneet kilpailua. Vaatimukset eivät ole myöskään olleet epäselviä. Vaatimusten tarkoituksenmukaisuudella tai sillä, että vaatimus olisi valittajan näkemyksen mukaan tullut muotoilla jotenkin toisin, ei ole merkitystä asiassa. Koska tarjoaja vastaa tarjouksestaan, valittajan tarjous olisi voitu sulkea tarjouskilpailusta jo yksin sillä perusteella, että valittaja on tarjouksessaan ilmoittanut, että sen tuote ei vastaa vaatimusta.

Vaatimuksia ei ole kopioitu Solita Oy:n Lupapiste-palvelun asetuksista. Suuri osa vaatimuksista on perustunut Kuntaliiton tilaamaan valittajan laatimaan sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisun määrittelyyn vuodelta 2010. Solita Oy:n Lupapiste-palvelu ei ole ennen tätä kilpailutusta edes täyttänyt merkittävää osaa hankinnan kohteelle asetetuista vaatimuksista.

Hankinnan kohteelle asetetut vaatimukset eivät ole suosineet kuultavaa, ja sen palvelua on täytynyt esimerkiksi toiminnallisten vaatimusten V35, V36, V76 ja V77 osalta kehittää ja muuttaa, jotta se on vastannut tarjouspyyntöä. Kuultava ei ole osallistunut hankinnan valmisteluun tai hankintaa edeltävään suunnitteluun.

Vaatimuksella V26 on selvästi tarkoitettu maantieteellistä sijaintia ja vaatimuksella V35 maantieteellistä aluetta. Vaatimuksen V75 perusteella päätös on voitava kirjata palvelussa, mutta päätös voidaan kirjata myös muuten.

Vaatimusten V76 ja V77 osalta on ollut selvää, että jatkokehittäminen on liittynyt kuntien asianhallintajärjestelmien erilaisuuteen, eikä se ole vaikuttanut standardirajapintaa koskevien vaatimusten tulkintaan.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt muun ohella, että valittaja on valituksessaan nimennyt hankintapäätöksen.

Tarjouspyynnön on tullut mahdollistaa riittävä ja todellinen kilpailu, ja hankintayksikön on huolehdittava siitä, ettei lopputuloksena olisi vain yhtä toimittajaa suosiva tarjouspyyntö. Valittaja toisin kuin voittanut tarjoaja ei ole ollut mukana tarjouspyynnön julkaisua edeltäneessä teknisessä vuoropuhelussa.

Valittaja on toiminnallisen vaatimuksen V4 osalta esittänyt, että kyseiset rajapinnat eivät ole voineet olla vaadittava ainoa vaihtoehto. Vaatimuksessa ei ole viitattu millään tavalla rajapintaan tai tietohallintolakiin, vaan vaatimuksesta on ilmennyt vain se, että lupa-asioiden tietosisältö on KRYSP-tietomallin mukainen.

Vaatimuksessa V11 integraation rajaaminen vain yhteen markkinoilla olevan sovelluksen toteutustapaan on ollut syrjivää ja kilpailua rajoittavaa.

Vaatimus V18 olisi tullut esittää muodossa "viranomaisen pitää pystyä varmistamaan, että lupakuvat ovat varmasti samat kuin lupaa myönnettäessä" ja se on ollut syrjivä, koska siinä on perusteettomasti vaadittu vain yhtä tiettyä teknistä toteutustapaa.

Vaatimuksessa V21 on nimenomaan vaadittu sähköpostin käyttämistä, vaikka muitakin teknisiä toteutustapoja olisi ollut.

Mikäli vaatimuksen V76 osalta olisi toteutuksen siirtäminen myöhempään hetkeen ollut sallittu, olisi se tullut tuoda esiin tarjouspyynnössä.

Muut kirjelmät

Hankintarengas on toiminnallisen vaatimuksen V4 osalta esittänyt, että muita tietohallintolain mukaiset vaatimukset täyttäviä ja vaadittuihin tietojärjestelmiin tarjolla olevia rajapintoja ei ole ollut kuin KRYSP- ja keskeisten asianhallintajärjestelmien rajapinnat. Paperisissa pääpiirustuksissa näkyvää leimaa ei ole voinut sähköisesti toteuttaa muulla kuin vaatimuksessa V18 edellytetyllä tavalla.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Valituksen tutkiminen

KL-Kuntahankinnat Oy ja Kuntien Tiera Oy ovat vaatineet, että valitus tulee jättää tutkimatta, koska määräajassa tehdyssä valituksessa hankintayksiköksi on nimetty vain Kuntien Tiera Oy eikä jälkikäteinen laajentaminen koskemaan KL-Kuntahankinnat Oy:tä ole mahdollista.

Hallintolainkäyttölain 23 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta.

Valittaja on valituskirjelmässään muun ohella vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa Kuntien Tiera Oy:n 15.6.2015 päivätyn hankintapäätöksen. Kyseinen päätös, jonka ovat allekirjoittaneet sekä KL-Kuntahankinnat Oy että Kuntien Tiera Oy, on liitetty valitukseen. Markkinaoikeus katsoo, että valittaja on määräajassa yksilöinyt kyseisen muutoksenhaun kohteena olevan hankintarenkaan yhteisen päätöksen ja vaatinut sen kumoamista kokonaisuudessaan. Valitus on tutkittava.

Pääasiaratkaisun perustelut

Oikeusohjeet

Hankintalain 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 40 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 41 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava muun ohella hankinnan kohteen määrittely noudattaen, mitä teknisten eritelmien ja vaatimusten esittämisestä lain 44 ja 45 §:ssä säädetään, sekä hankinnan kohteeseen liittyvät muut laatuvaatimukset.

Hankintalain 44 §:n 1 momentin mukaan hankinnan sisältöä kuvaavat tekniset eritelmät on esitettävä hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Teknisten eritelmien on mahdollistettava tarjoajille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun. Tekniset eritelmät eivät saa perusteettomasti rajoittaa kilpailua julkisissa hankinnoissa. Pykälän 2 momentin 2 kohdan mukaan tekniset eritelmät on laadittava sellaisten suorituskykyä tai toiminnallisia ominaisuuksia koskevien vaatimusten perusteella, jotka ovat riittävän täsmällisiä hankinnan kohteen määrittämiseen ja tarjouksen valintaan.

Pykälän 3 momentin mukaan teknisissä eritelmissä ei saa mainita tiettyä valmistajaa tai tiettyä alkuperää olevia tavaroita. Teknisessä eritelmässä ei myöskään saa viitata tavaramerkkiin, patenttiin, tuotetyyppiin, alkuperään, erityiseen menetelmään tai tuotantoon siten, että viittaus suosii tai syrjii tiettyjä tarjoajia tai tavaroita. Tällainen viittaus on poikkeuksellisesti sallittu vain, jos hankintasopimuksen kohdetta ei ole mahdollista riittävän täsmällisesti ja selvästi kuvata muutoin. Viittaukseen on liitettävä ilmaisu "tai vastaava".

Hankintalain 46 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta.

Asian arviointi

Asiassa on kysymys siitä, onko hankintarengas toiminut hankintasäännösten mukaisesti määritellessään hankinnan kohdetta koskevat tekniset eritelmät tekemällään tavalla.

Valittaja on esittänyt muun ohella, että ylimitoitetut vähimmäisvaatimukset ovat olleet omiaan estämään muutoin soveltuvien tarjoajien osallistumisen tarjouskilpailuun. Tarpeettomien toimintojen edellyttäminen pakollisina vaatimuksina on ollut omiaan suosimaan perusteettomasti voittanutta tarjoajaa, jonka järjestelmäasetuksista osa niistä on kopioitu. Vähimmäisvaatimukset ovat olleet suhteellisuusperiaatteen vastaisia, ne ovat vaarantaneet tarjoajien tasapuolisen kohtelun ja rajoittaneet perusteettomasti kilpailua. Hankintayksikkö olisi voinut määritellä tarjouspyynnön vaatimukset laajemmalla tavalla siten, että se olisi mahdollistanut useamman tarjoajan osallistumisen tarjouskilpailuun.

Hankintarengas on esittänyt muun ohella, että tarjouspyynnön teknisissä eritelmissä esitetyt vaatimukset on laadittu kuntien tarpeista lähtien ja ne ovat olleet hankintasäännösten mukaiset.

Kuultava on esittänyt muun ohella, että hankintarengas on määritellyt hankinnan kohteen asianmukaisesti harkintavaltansa rajoissa. Vaatimukset ovat olleet hankinnan kannalta perusteltuja. Vaatimukset eivät ole myöskään olleet epäselviä. Vaatimusten tarkoituksenmukaisuudella tai sillä, että vaatimus olisi valittajan näkemyksen mukaan tullut muotoilla jotenkin toisin, ei ole merkitystä asiassa. Hankinnan kohteelle asetetut vaatimukset eivät ole suosineet kuultavaa, ja sen palvelua on täytynyt eräiden vaatimusten osalta kehittää ja muuttaa, jotta se on vastannut tarjouspyyntöä. Kuultava ei ole osallistunut hankinnan valmisteluun tai hankintaa edeltävään suunnitteluun.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintalain säännökset eivät sääntele hankinnan sisältöä tai hankinnan tarkoituksenmukaisuutta. Hankintayksiköllä on harkintavaltaa sen suhteen, miten se määrittelee hankinnan kohteen ja millaisia ominaisuuksia se hankinnan kohteelta edellyttää. Tarjouspyynnössä asetettujen vaatimusten tulee kuitenkin olla hankinnan kannalta perusteltuja eivätkä ne saa olla syrjiviä tai perusteettomasti rajoittaa kilpailua.

Tarjouspyynnön mukaan hankinnan kohteena on ollut rakentamisen ja ympäristön toimialueen sähköisen asioinnin järjestämistä kunnan asiakkaille varten tarkoitettu tietojärjestelmä (lupajärjestelmä). Lupajärjestelmä tulee asiakkaiden käyttöön ja sen avulla asiakkaat voivat vuorovaikutteisesti asioida kunnan lupia myöntämän viranomaisen kanssa, osallistua rakennetun ympäristön suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä käyttää julkisia tietovarantoja. Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnön yksittäisiä vaatimuksia on arvioitava mainittujen tarkoitusten perusteella.

Saadun selvityksen perusteella voittanut tarjoaja ei ole osallistunut hankinnan kohteelle asetettujen vaatimusten laatimiseen. Vaatimuksia ei hankintayksikön mukaan myöskään ole laadittu voittaneen tarjoajan aiemman järjestelmän perusteella eikä kaikkia tarjouspyynnön teknisen eritelmän mukaisia vaatimuksia ole edes ollut saatavilla missään markkinoilla olevassa järjestelmässä. Markkinaoikeus katsoo, ettei hankintamenettelyä voida pitää syrjivänä sillä perusteella, että tarjouspyyntö olisi vaatimusten laatimisen osalta valittajan väittämin tavoin suosinut voittanutta tarjoajaa.

Teknistä vaatimusta ei voida lähtökohtaisesti pitää syrjivänä, vaikka alalla olisi vain yksi tai muutama vaaditunlaisen tuotteen tarjoaja. Hankintayksikön ei hankintaa koskevien oikeusohjeiden perusteella tarvitse sopeuttaa tarjouspyynnön ehtoja olemassa olevaan tarjontaan, jos hankkeessa perustellusti pyritään hankintayksikön tarpeita palvelevaan lopputulokseen. Hankintayksiköllä on oikeus pyrkiä tekemään myös sellaisia hankintoja, jotka osaltaan rohkaisevat markkinoiden tuotetarjontaa kehittymään käyttäjien tarpeita palvelevaan suuntaan. Hankintamenettelyä ei voida pitää virheellisenä myöskään sen vuoksi, että yksittäisen tarjouskilpailuun osallistuneen yrityksen valikoima ei sisällä hankintayksikön tarvetta vastaavaa ratkaisua. Tarjoajalla on mahdollisuus kehittää omaa tarjontaansa tai ostaa puuttuvia ratkaisuja ja osaamista muilta toimittajilta.

Tarjouspyynnön liitteisiin 5 "Toiminnalliset vaatimukset" ja 6 "Tekniset vaatimukset" on tullut täyttää tieto siitä, täyttyykö vaatimus valmiina vakio-ominaisuutena. Mikäli tarjoaja vastaa kyllä, ominaisuuden on tullut olla valmiina käyttöönottoprojektin aloittamisen yhteydessä. Vaatimuksissa on ollut tieto siitä, onko kyse pakollisista vaatimuksista, joiden on tullut täyttyä, jotta tarjous olisi tarjouspyynnön mukainen, vai pisteytettävistä vaatimuksista. Toiminnallisia vaatimuksia on ollut 105 ja teknisiä vaatimuksia 26.

Valittaja on tarjouksessaan vastannut, että vaatimus ei täyty pakollisten toiminnallisten vaatimusten osalta kohdissa V4, V18, V21, V22, V23, V26, V33, V35, V36, V37, V39, V40, V75, V76, V77, V79, V89, V94, V95, V97, V98 ja V103 sekä pakollisten teknisten ominaisuuksien osalta kohdissa V1, V10 ja V23.

Kyseiset toiminnalliset vaatimukset ovat olleet seuraavia:

"V4 Palveluiden avulla haettavien rakennusvalvonnan, poikkeusmenettelyiden, yleisten alueiden, ympäristötoimen lupien ja ilmoitusten sekä keskeisten kuntien kiinteistötoimitusten ja kaavamuutosten tietosisältöjen on noudatettava KRYSP tietomalleja, joiden viimeiset versiot on kuvattu www.paikkatietopalvelu.fi projektisivustolla V18 Viranomaisen on voitava merkitä leimakuvalla valitsemansa pdf- tai kuvatiedostot
V21 Viranomaiskäyttäjän on voitava valita hankkeesta liitetiedostoja, jotka palvelu lähettää sähköpostin liitteenä pääkäyttäjän määrittelemään osoitteeseen (esimerkiksi projektilaitokselle)
V22 Sähköisesti jätettyihin asiakirjoihin on haettava tiedonohjausjärjestelmästä ainakin SÄHKE2 mukaiset pakolliset metatiedot hakemuksessa käytettävän menettelyn mukaisesti
V23 Asiointijärjestelmästä on voitava siirtää asiakirjat SÄHKE2-metatiedoin varustettuna ulkoiseen arkistointi- tai dokumentinhallintajärjestelmään
V26 Hakemuksen tulee päätyä sen viranomaistahon (kunta, kunnan virasto, aluehallinnon yksikkö) työjonoon, joka on hakemustyypin ja hankkeen sijainnin perusteella pääteltävissä
V33 Työjonossa on esitettävä hankkeelle valittu kiireellisyysluokka
V35 Viranomaiskäyttäjän tulee voida suodattaa työjonossaan näkyviä hakemuksia alueen perusteella
V36 Viranomaiskäyttäjän tulee voida liittää hakemukseen avainsanoja
V37 Viranomaiskäyttäjän tulee voida suodattaa työjonossaan näkyviä hakemuksia valittujen asiasanojen perusteella
V39 Loppukäyttäjän on nähtävä yhdessä koontisivussa kaikki hänen hakemuksensa eri käyttäjäorganisaatioihin (kunnat, kunnan organisaatio)
V40 Palvelussa on koontisivu, jolta loppukäyttäjä näkee koosteisesti tiedot kaikista hänen tekemistään tai hänelle valtuutetuista hankkeista ja lupahakemuksista ja näiden tilanteesta eri kunnista ja kuntaorganisaatioista
V75 Hakemukseen on voitava kirjata päätös palvelussa
V76 Palvelussa on standardirajapinta viranomaisen asianhallintajärjestelmiin. Käsittelyä varten siirretään rakenteisen hakemuksen ydintiedot ja muut liiteasiakirjat rajapinnan avulla seuraaviin asianhallintajärjestelmiin: Tiera Tiedonhallinta, Dynasty, Dynasty360, tweb, Kuntatoimisto ja M-Files.
V77 Palvelu saa asianhallintajärjestelmistä päätöksen liitteineen rajapinnan kautta
V79 Työnjohtajan nimeämisessä viranomaiselle on näytettävä työnjohtajan hankehistoria, eli kaikki ne hankkeet, joihin työnjohtaja on asiointipalvelussa nimetty
V89 Työnjohtajan ilmoituksessa on viranomaiselle esitettävä kaikki ne hankkeet, joissa työnjohtaja on nimettynä työnjohtajaksi
V94 Karttaliittymässä on oltava perustoimintoina karttatasojen hallinta, zoomaus (+ ja -), kohteen valinta, kartansiirto (pannaus), matkan mittaus, pinta-alan mittaus, omien aineistojen tuonti mahdollisuus (*.shp tai *.kmz formaatit)
V95 Palvelussa on karttaikkuna, joka esittää karttapohjalla valittuja karttatasoja. Tällaisia karttatasoja on oltava opaskartta eri mittakaavoissa (rasteri), reaaliaikaiset kiinteistörajat, osoiteaineisto, paikannimet, oikeusvaikutteiset yleiskaavarasterit sekä niiden merkinnät ja määräykset vähintään pdf:nä.
V97 Karttaikkuna mahdollistaa myös käyttäjän omien piirrosten teon ja tallentamisen. Piirtotyökaluna on oltava ainakin piste, viiva, monikulmio ja ellipsi.
V98 Karttaikkunan näkymä on oltava tulostettavissa pdf- tai kuvatulosteeksi
V103 Palvelun on pyydettävä valtuutuksen saaneelta käyttäjältä hyväksyntä osallistumisesta hankkeeseen".

Kyseiset tekniset vaatimukset ovat olleet seuraavia:

"V1 Palvelun käyttäminen vaatii kirjautumisen (poislukien neuvontatiedon selailu, jota voidaan tehdä ilman kirjautumista)
V10 Karttaikkunan toteutuksessa tulee käyttää julkisen hallinnon kehittämää avoimen lähdekoodin ratkaisua, jota maanmittauslaitos hallinnoi. Karttaikkunan lähdekoodi ja ohjelmakomponentit löytyvät osoitteesta www.oskari.org.
V23 Edelliselle sivulle pitää aina päästä (selaimen Back-painikkeen käyttämimen ei sekoita palvelun toimintaa)".

Toiminnallisessa vaatimuksessa V4 edellytetty KRYSP-tietomalli on ollut avointen rajapintojen kautta kaikkien potentiaalisten tarjoajien käytettävissä. Markkinaoikeus katsoo, että mallia ja sitä koskevia yhteensopivuusvaatimuksia ei siten voi pitää kilpailua rajoittavina tai syrjivinä. Vastaavasti hankintayksikkö on voinut edellyttää Väestörekisterikeskuksen ylläpitämän väestötietokannan (VTJ-tietokanta) ja Maanmittauslaitoksen ylläpitämän kiinteistötietokannan tietojen hyödyntämistä vaatimuksessa V11. Vaatimuksissa V22 ja V23 on ollut kyse arkistolaitoksen Sähke-normista, joka on tarkoitettu ohjaamaan julkishallinnon asiakirjahallintaa. Myöskään tähän normiin liittyviä, metatietojen käyttöä koskevia vaatimuksia ei voida pitää kilpailua rajoittavina tai syrjivinä.

Vaatimusten V18 ja V21 osalta kysymyksessä ovat olleet kuntien esittämät käytännön toiveet. Sähköistä leimaamista ja valittujen liitetiedostojen sähköpostitse välittämistä koskevat vaatimukset ovat koskeneet kaikkia tarjoajia. Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on voinut harkintavaltansa puitteissa vaatia kyseessä olevia ominaisuuksia eikä asiassa ole ilmennyt, että vaatimukset olisivat olleet kilpailua rajoittavia tai syrjiviä.

Vaatimuksella V26 on hankintayksikön mukaan pyritty toteuttamaan yhden luukun periaatetta. Vaatimuksessa on edellytetty, että hakemuksen tulisi päätyä sen viranomaisen työjonoon, joka on hakemustyypin ja hankkeen sijainnin perusteella pääteltävissä. Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on voinut harkintavaltansa perusteella edellyttää ohjelman voivan päätellä mainituista tekijöistä sen, minkä viranomaisen työjonoon hakemus kuuluu, kun otetaan huomioon se, että järjestelmän tulisi olla yhteydessä VRK:n rakennus- ja huoneistotietoihin sekä väestötietojärjestelmään sekä maanmittaushallituksen kiinteistötietojärjestelmään. Vaatimusta ei myöskään voida pitää kilpailua rajoittavana tai syrjivänä. Vastaavasti vaatimusta V35 ei voida pitää hankintasäännösten vastaisena, kun siinä on edellytetty viranomaiskäyttäjän voivan suodattaa hakemuksia alueen perusteella.

Vaatimuksessa V33 on ollut kyse valitun kiireellisyysluokan esittämisestä työjonossa. V36 ja V37 osalta on ollut kyse viranomaiskäyttäjän mahdollisuudesta liittää hakemuksiin avainsanoja ja suodattaa hakemuksia avainsanojen perusteella. Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on voinut edellyttää mainittujen, hankinnan kohteeseen liittyvien ominaisuuksien liittämistä tarjottavaan järjestelmään eikä vaatimuksia voida pitää kilpailua rajoittavina tai syrjivinä.

Vaatimuksissa V39 ja V40 on ollut kyse loppukäyttäjän koontisivusta, josta on ilmettävä hakemukseen liittyvät käyttäjäorganisaatiot sekä tiedot kaikista kyseessä olevan käyttäjän tekemistä hankkeista ja lupahakemuksista sekä siitä, mikä on näiden tilanne eri kunnissa ja kuntaorganisaatioissa. Hankintayksikön mukaan vaatimus V40 on perustunut valtiovarainministeriön JulkICT-linjauksiin sähköisten asiointipalvelujen kehittämisestä. Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on mainitsemallaan perusteella voinut edellyttää koontisivujen laatimista eikä menettelyä voida pitää kilpailua rajoittavana tai syrjivänä.

Vaatimuksissa V75, V76 ja V77 on edellytetty hakemukseen voitavan kirjata päätöksen palvelussa, palvelussa on oltava standardirajapinta viranomaisten asianhallintajärjestelmään ja asianhallintajärjestelmästä on saatava päätös liitteineen rajapinnan kautta. Vaatimuksessa V76 on mainittu kuusi erilaista asianhallintajärjestelmää, joihin ydintiedot ja liiteasiakirjat on voitava siirtää. Hankintayksikön mukaan tarjouspyynnössä on vain haluttu kertoa mihin kuntien käytössä oleviin asianhallintajärjestelmiin tiedot on saatava siirrettyä. Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksiköllä on ollut harkintavaltansa puitteissa oikeus edellyttää edellä mainituissa vaatimuksissa mainittuja ominaisuuksia. Menettelyä ei voida pitää kilpailua rajoittavana tai syrjivänä myöskään siltä osin kuin hankintayksikkö on tarjouspyynnössä maininnut ne asianhallintajärjestelmät, joihin tietoja on voitava siirtää.

Vaatimuksissa V79 ja V89 on edellytetty, että työnjohtajaa nimettäessä viranomaiselle on näytettävä työnjohtajan hankehistoria ja työnjohtajan ilmoituksessa viranomaisille on ilmoitettava kaikki ne hankkeet, joihin työnjohtaja on ollut nimettynä työnjohtajaksi. Kun hankinnan tarkoitus on muun ohella ollut vuorovaikutteinen asiointi, markkinaoikeus katsoo, ettei vaatimuksia voida pitää kilpailua rajoittavina tai syrjivinä.

Vaatimuksissa V94, V95 ja V98 on edellytetty karttatasojen hallintaa, matkan mittausta ja muun ohella reaaliaikaisten kiinteistörajojen esittämistä. Lisäksi karttaikkunan on oltava tulostettavissa. Hankintayksikön mukaan karttaliittymä on kuntien teknisen ja ympäristötoimen asiointipalveluissa keskeinen lisäarvoa tuottava tekijä. Vaatimuksessa V94 on mainittu vaihtoehtoiset formaatit, mutta hankintayksikön mukaan nämä formaatit olisivat olleet kaikkien vapaasti käytettävissä. Markkinaoikeus katsoo, ettei karttaliittymää koskevia vaatimuksia voida pitää kilpailua rajoittavina tai syrjivinä.

Vaatimuksessa V103 on edellytetty, että palvelun on pyydettävä valtuutuksen saaneelta käyttäjältä hyväksyntä osallistumisesta hankkeeseen. Hankintayksikön mukaan ominaisuus on kaikkien toteutettavissa. Asiassa ei ole ilmennyt, että kyseinen ominaisuus olisi ollut syrjivä tai kilpailua rajoittava.

Markkinaoikeus katsoo asiassa esitetyn selvityksen perusteella, että edellä mainitut arvioinnin lähtökohdat huomioon ottaen teknisillä eritelmillä on perustellusti pyritty hankintarenkaan tarpeita palvelevaan lopputulokseen ja ne ovat olleet hankinnan kannalta perusteltuja. Arvioinnissa ei ole merkitystä sillä, että useat vaatimukset olisi ollut mahdollista muotoilla yleisemmin, mutta toisaalta mahdollisesti huonommin hankintarenkaan tarpeita palvelevalla tai muihin järjestelmiin tai toimintatapoihin muutoksia edellyttävällä tavalla.

Markkinaoikeus katsoo myös, etteivät vaatimukset V26, V35, V77, V79 ja V103 ole olleet valittajan esittämin tavoin epäselviä. Tarjouspyynnössä on ollut riittävän selvästi määritelty myös se, että pakollisten vaatimusten on tullut olla valmiina käyttöönottoprojektin aloittamisen yhteydessä. Tarjouspyynnön perusteella on voinut antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella toiminnallisissa vaatimuksissa V4, V18, V22, V23, V76, V94, V95 ja V98 on edellytetty tiettyjä tiedostomuotoja tai yhteentoimivuutta määriteltyjen järjestelmien kanssa. Markkinaoikeus katsoo, että niillä on perustellusti pyritty varmistamaan yhteensopivuus olemassa olevien tietoteknisten infrastruktuurien kanssa, jonka vuoksi rajapintoja tai tiedostomuotoja on jouduttu määrittelemään, mikä ei ole ollut syrjivää, eikä kyse ole ollut hankinnan kohteen teknistä tai kaupallista alkuperää koskevista vaatimuksista. Markkinaoikeus katsoo myös, että hankinnan kohteena on teknisen vaatimuksen V10 osalta voinut olla tietyn avoimen lähdekoodin ohjelmistokomponentin käyttö ja integroiminen hankittavaan järjestelmään.

Teknisessä vaatimuksessa V1 on edellytetty kirjautumista palvelun käyttämiseksi lukuun ottamatta neuvontatiedon selailua, jota voidaan tehdä ilman kirjautumista. Vaatimuksessa V23 on edellytetty, että käyttäjän on aina päästävä edelliselle sivulle eikä Back-painikkeen käyttäminen saa sekoittaa palvelun toimintaa. Markkinaoikeus katsoo, että tällaisia tavanomaisiksi katsottavia vaatimuksia ei voida pitää kilpailua rajoittavina tai syrjivinä.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintarengas ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö ja kuultava joutuisivat pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan kuultavan ja hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Trimble Solutions Oy:n korvaamaan Kuntien Tiera Oy:n oikeudenkäyntikulut 13.650 eurolla ja Solita Oy:n oikeudenkäyntikulut 2.990 eurolla, molemmat määrät viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Pekka Savola ja Riikka Pirttisalo.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.