MAO:658/16

ASIAN TAUSTA

Mikkelin kaupungin (jäljempänä myös hankintayksikkö) vesiliikelaitos on ilmoittanut 5.12.2015 julkaistulla erityisalojen hankintailmoituksella sekä 15.1.2016 julkaistulla korjausilmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Mikkelin jätevedenpuhdistamon rakennusurakan valmistelevia töitä koskevan urakan hankinnasta.

Mikkelin kaupungin vesiliikelaitoksen johtokunta on 22.3.2016 tekemällään päätöksellä § 13 muun ohella sulkenut Econet Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta ja keskeyttänyt hankintamenettelyn.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ylittänyt 5.186.000 euroa.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Econet Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on pyytänyt, että markkinaoikeus toimittaa asiassa suullisen käsittelyn. Valittaja on vielä vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.700 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti sulkiessaan valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena ja keskeyttäessään hankintamenettelyn.

Hankintayksikkö on virheellisesti katsonut, että valittajan tarjouksesta on puuttunut hankintailmoituksessa edellytetty instrumentointi ja ettei valittaja olisi antanut tyydyttävää selitystä sanotun puutteen syistä.

Hankintayksikkö on tiedustellut valittajalta sähköpostitse perustetta sille, ettei sen tarjoukseen ollut sisällytetty instrumentointia. Valittaja on hankintayksikölle antamassaan vastauksessa viitannut tarjouspyyntöaineiston niin sanottuihin SIA-vaatimuksiin kohdassa 5.1 "Mittaukset", jonka mukaan muun ohella laitteiden sisäinen instrumentointi kuuluu koneistotoimitukseen, kuten sisäiset ohjaus- ja rajakytkimet, suojalukitukset sekä paikalliset mittarit.

Valittajalla on näin ollen ollut hallintolaissa viranomaisille asetetut velvollisuudet huomioon ottaen oikeutettu odotus siitä, että laitteiden sisäinen instrumentointi kuuluu koneistotoimitukseen ja että laitepakettien ja osaprosessipakettien erikseen asennettavat mittalaitteet hankitaan automaatiourakassa tai erillishankintana.

Hankintayksiköllä on ollut velvollisuus varata valittajalle tilaisuus korjata tarjoustaan, kun otetaan huomioon julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta 26.2.2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU (jäljempänä uusi hankintadirektiivi) 56 artiklan 3 kohdan mukaiset yleiset, tarjousten korjausta tai täydentämistä koskevat säännökset sekä kansallisen hallintolain 6 §:ään sisältyvä vaatimus siitä, että hankintaviranomaisen tulee suojata oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja oikeuksia. Uutta hankintadirektiiviä sovelletaan kysymyksessä olevilta osin suoraan arvioitavana olevaan hankintaan.

Instrumentointi on joka tapauksessa muodostanut noin kuudenneksen nyt kysymyksessä olevasta hankinnasta ja siten ainoastaan vähäisen osuuden koko Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamohankintaa koskevasta kokonaisuudesta. Kun johtava suomalainen toimija on näin pienen osuuden johdosta suljettu hankintamenettelystä, on menetelty veronmaksajien etujen vastaisesti sekä laiminlyöty hankintasäännösten mukainen velvollisuus hyödyntää kilpailumahdollisuudet.

Valittajan oikeus korjata tarjoustaan on toteutettavissa myös jatkamalla hankintaa neuvottelumenettelyssä. Hankintaan sovelletaan yleisiä sopimusehtoja.

Vastine

Vaatimukset

Mikkelin kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.646 eurolla.

Perusteet

Hankintayksikkö ei ole menetellyt virheellisesti. Hankintayksikkö sai määräaikaan mennessä kolme tarjousta, joista kaksi, valittajan tarjous mukaan lukien, suljettiin tarjouskilpailusta. Valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen ja hankintayksikön on tullut sulkea se tarjouskilpailusta. Jäljelle jääneen kolmannen tarjouksen hinta ylitti olennaisesti hankkeeseen varatut varat eikä hankintayksikkö siten saanut yhtään hyväksyttävää tarjousta. Hankintayksikkö on näin ollen voinut keskeyttää hankinnan eikä sillä ole ollut velvollisuutta siirtyä hankinnassa neuvottelumenettelyyn.

Valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen siltä osin kuin siinä tarjottuun urakkaan ei ole sisältynyt vaadittua biologisen MBR-prosessin instrumentointia. Instrumentoinnilla tarkoitetaan automaattisia jatkuvatoimisia mittauksia ja analysaattoreita, jotka ovat sähkötoimisia laitteita, joilla välitetään mittaustiedot puhdistamon automaatiojärjestelmään.

Tarjouspyynnön liitteenä olleen niin sanotun SIA-asiakirjan mukaan laitteiden sisäinen instrumentointi kuuluu aina siihen urakkaan, johon kysymyksessä oleva laitekin kuuluu. SIA-asiakirjan laitepakettien ja osaprosessipakettien erikseen asennettavat mittalaitteet hankitaan automaatiourakassa tai erillishankintana, jollei hankintaohjelmassa ole muuta vaadittu. Instrumentointia on nimenomaisesti edellytetty muu ohella tarjouspyynnön teknisissä asiakirjoissa, kuten koneistotyöselityksessä ja PI-kaaviossa.

SIA-asiakirjan tehtävänä on ollut määritellä liityntöihin liittyviä vaatimuksia, ei määritellä lopullisia urakkarajoja. Tarjouksessa on sen sijaan tullut noudattaa PI-kaavion mukaisia urakkarajoja.

Hankintayksiköllä ei ole ollut velvollisuutta varata valittajalle tilaisuutta täydentää tarjoustaan tai siirtyä sen kanssa neuvottelumenettelyyn. Hankintayksikkö olisi päinvastoin näin menetellessään toiminut vastoin tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimusta. Myöskään uutta hankintadirektiiviä ei sovelleta muutoksenhaun kohteena olevaan hankintaan, joka on aloitettu ennen 18.4.2016. Instrumentoinnissa ei ole lisäksi ollut kysymys hankinnan arvoon nähden vähäisestä osasta. Valittajankin instrumentoinnin arvosta esittämä arvio, noin 300.000 euroa, muodostaa noin kuusi prosenttia koko urakasta.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt muun ohella, että hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti, kun se on edellyttänyt instrumentoinnin sisällyttämistä tarjoukseen. Instrumentointi ei ole ollut hankinnan kohteen kannalta merkityksellinen vaatimus. Hankinnassa on ollut kysymys KVR-urakasta, joka edellyttää aina valmista suunnitelmaa. Kun hankintamenettelyn tarjousvaiheessa ei ole ollut olemassa teknistä insinöörisuunnitelmaa, ei ole voitu vaatia myöskään instrumentointia. Hankintamenettelyn keskeyttämiselle ei ole ollut todellisia ja perusteltuja syitä.

Instrumentointia koskeva vaatimus on lisäksi ollut epäselvä. Instrumentointi on esiintynyt tarjouspyyntöasiakirjoissa yhdessä irrallaan olevassa lauseessa eikä instrumentointiasiaa ole esitelty selvästi, täsmällisesti ja yksiselitteisesti. Näin ollen instrumentoinnin täsmällisen laajuuden ymmärtäminen ja tulkitseminen samalla tavoin ei ole ollut mahdollista.

Valittajan tarjouksen sulkeminen tarjouskilpailusta instrumentoinnin puuttumisen perusteella on merkinnyt harkintavallan väärinkäyttöä ja mielivaltaa. Tarjouskilpailun ratkaisevana valintaperusteena tulee olla ainoastaan se, miten mikkeliläiset veronmaksajat saavat mahdollisimman paljon puhdistustehokkuutta mahdollisimman kokonaistaloudellisesti kalvobioreaktorilla.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on lisälausumassaan esittänyt, että instrumentointi on olennainen osa hankinnan kohteena olevaa urakkasuoritusta ja sen sisällyttäminen hankittavaan urakkaan on ollut perusteltua ja tarkoituksenmukaista. Tarjouspyyntö ei ole myöskään ollut instrumentointia koskevan vaatimuksen osalta epäselvä. Ammattitaitoisen prosessisuunnittelun asiantuntijan on tullut PI-kaavion perusteella ymmärtää, että instrumentointi kuuluu hankittavaan urakkaan.

Saadakseen vertailukelpoisia tarjouksia on hankintayksikön tullut tarjouspyynnössä määritellä hankittavan urakkasuorituksen rajat ja muun ohella se, kuuluuko instrumentointi hankinnan kohteena olevaan urakkaan vai ei. Instrumentoinnin osuus hankinnan kohteena olevassa urakassa ei ole ollut epäolennainen.

Määriteltäessä urakkarajoja eli sitä, mitä urakkaan lukeutuu, ei merkitystä ole urakkamuodon valinnalla, siihen liittyvällä suunnitteluvastuulla tai urakan suunnittelun valmiusasteella.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Suullisen käsittelyn toimittaminen

Valittaja on pyytänyt, että markkinaoikeus toimittaa asiassa suullisen käsittelyn.

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 3 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan valmisteluistunnon toimittamisesta sekä suullisesta käsittelystä hankinta-asioissa säädetään mainitun lain 4 luvun 10 ja 11 §:ssä sekä 14 §:ssä. Saman lain 3 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan muutoin siltä osin kuin lain 1 luvun 3 §:ssä mainituissa laeissa ei toisin säädetä, hankinta-asiat käsitellään markkinaoikeudessa siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 4 luvun 14 §:n 1 momentin mukaan suullisen käsittelyn toimittamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 37 ja 38 §:ssä säädetään.

Hallintolainkäyttölain 37 §:n 1 momentin mukaan asian selvittämiseksi toimitetaan tarvittaessa suullinen käsittely.

Hallintolainkäyttölain 38 §:n 1 momentin mukaan asiassa on toimitettava suullinen käsittely, jos yksityinen asianosainen pyytää sitä. Asianosaisen pyytämä suullinen käsittely voidaan jättää toimittamatta, jos vaatimus jätetään tutkimatta tai hylätään heti tai jos suullinen käsittely on asian laadun vuoksi tai muusta syystä ilmeisen tarpeeton.

Valittaja on pyytänyt suullisen käsittelyn toimittamista nimeämiensä todistajien kuulemiseksi. Ilmoitetut todistusteemat ovat liittyneet ensisijaisesti siihen, mitä instrumentointi ja KVR-urakka ovat.

Markkinaoikeus katsoo, että kysymyksessä olevan asian tosiseikat ovat tulleet kirjallisessa menettelyssä riittävästi selvitetyiksi niiden oikeudellista arviointia varten. Koska asian selvittämiseksi ei ole tarpeen toimittaa suullista käsittelyä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 37 §:n 1 momentti ja 38 §:n 1 momentti, valittajan vaatimus suullisen käsittelyn toimittamisesta on hylättävä.

Pääasiaratkaisun perustelut

Oikeusohjeet

Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain (erityisalojen hankintalaki) 1 §:n 1 momentin mukaan vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden on kilpailutettava mainitun lain 12 §:ssä tarkoitetut EU-kynnysarvot ylittävät hankintansa siten kuin sanotussa laissa säädetään.

Erityisalojen hankintalain 5 §:n 1 momentin mukaan mainitussa laissa tarkoitettuja hankintayksiköitä ovat muun ohella yhtä tai useaa lain 6–9 §:ssä tarkoitettua toimintaa harjoittavat kuntien liikelaitokset.

Erityisalojen hankintalain 7 §:n 1 momentin mukaan mainittua lakia sovelletaan vesihuoltolaissa tarkoitettuun yhdyskunnan vesihuoltoon.

Erityisalojen hankintalain 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Erityisalojen hankintalain 58 a §:n 1 momentin mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä.

Säännöksen esitöiden (HE 182/2010 vp s. 22 ja 23) mukaan keskeyttämisen syyn arvioinnissa hankintayksikön tulee kiinnittää huomiota siihen, perustuuko hankintamenettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin, ja siihen, vaikuttaako ratkaisu syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin. Esitöiden mukaan oikeuskäytännössä hankintamenettelyn keskeyttämiseen on suhtauduttu suhteellisen sallivasti, eikä uudella säännöksellä ole ollut tarkoitus tiukentaa vallitsevaa tulkintakäytäntöä. Hankintayksikkö on voinut keskeyttää hankintamenettelyn muun ohella silloin, jos tarjouspyyntö on osoittautunut tulkinnanvaraiseksi tai hankinnasta on saatu vain yksi hyväksyttäväksi katsottava tarjous. Hankintaa ei sen sijaan saa keskeyttää, jos keskeyttämisen tarkoituksena on kiertää lain säännösten soveltaminen tai estää tarjoajan mahdollisuus saada oikeussuojaa.

Erityisalojen hankintalain 35 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Erityisalojen hankintalain 36 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava hankinnan kohteen määrittely noudattaen, mitä teknisten eritelmien ja vaatimusten esittämisestä lain 40 ja 41 §:ssä säädetään sekä hankinnan kohteeseen liittyvät muut laatuvaatimukset. Pykälän 2 momentin mukaan tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa on oltava myös muut tiedot, joilla on olennaista merkitystä hankintamenettelyssä ja tarjousten tekemisessä.

Erityisalojen hankintalain 42 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta.

Asian arviointi

Asiassa esitetyn selvityksen valossa Mikkelin kaupunki on erityisalojen hankintalain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettu hankintayksikkö. Hankinnan kohteena on ollut Mikkelin jätevedenpuhdistamon rakennusurakkaan liittyvä urakka. Asiassa esitetyn mukaan kysymyksessä olevan hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on ylittänyt erityisalojen hankintalain 12 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun rakennusurakoita koskevan kynnysarvon ja kysymyksessä on siten erityisalojen hankintalain soveltamisalaan kuuluva hankinta.

Muutoksenhaun kohteena olevasta päätöksestä käy ilmi, että hankintayksikkö on saanut määräaikaan mennessä kolme tarjousta. Yksi tarjoajista on muutoksenhaun kohteena olevalla päätöksellä suljettu tarjouskilpailusta puuttuvan soveltuvuuden perusteella, minkä lisäksi valittajan tarjous on suljettu tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Hankintayksikkö on muutoksenhaun kohteena olevalla päätöksellään keskeyttänyt hankinnan. Päätöksessä on esitetty, että koska tarjouskilpailussa on saatu vain yksi tarjouspyynnön mukainen tarjous, joka on ylittänyt olennaisesti hankkeeseen budjetoidut varat, on keskeyttämiselle ollut todellinen ja perusteltu syy.

Valittaja on muun ohella esittänyt, ettei hankinnan keskeyttämiselle ole ollut todellista ja perusteltua syytä. Valittajan mukaan hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti sulkiessaan valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta. Valittaja on tältä osin esittänyt muun ohella, että hankintayksikön olisi tullut varata sille tilaisuus korjata tarjoustaan ja ettei instrumentointia koskeva vaatimus ylipäätään ole ollut hankinnan kohde huomioon ottaen perusteltu eikä se ole myöskään riittävän selvästi käynyt ilmi tarjouspyyntöasiakirjoista.

Hankintayksikön keskeytettyä hankintamenettelyn muutoksenhaun kohteena olevalla päätöksellään, on asiassa kysymys siitä, onko hankintayksikkö voinut keskeyttää hankinnan esittämillään perusteilla ja onko keskeyttämiselle ollut siten erityisalojen hankintalain 58 a §:n 1 momentissa tarkoitettu todellinen ja perusteltu syy.

Hankintayksikkö on edellä todetun mukaisesti viitannut keskeyttämisen perusteena siihen, että se on saanut vain yhden tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen, jossa ilmoitettu hinta on lisäksi ylittänyt olennaisesti hankintaan budjetoidut varat. Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikön esittämiä perusteita on edellä hankinnan keskeyttämisen perusteista esitetty huomioon ottaen lähtökohtaisesti pidettävä erityisalojen hankintalain 58 a §:n 1 momentissa tarkoitettuna todellisena ja perusteltuna syynä hankintamenettelyn keskeyttämiselle.

Ottaen kuitenkin huomioon valituksen perusteena viitatut seikat sekä se, että hankinnan keskeyttämisen perusteena on osaltaan viitattu valittajan tarjouksen sulkemiseen tarjouskilpailusta, on menettelyn virheellisyyttä arvioitaessa osaltaan arvioitava myös valittajan tarjouksen poissulkemisen edellytyksiä.

Hankinnan kohteena on tarjouspyynnön mukaan ollut Metsä-Sairilan uuden jätevedenpuhdistamon MBR-prosessin prosessiurakka, johon kuuluu biologisen prosessin ja kalvosuodatusyksiköiden prosessisuunnittelu ja -mitoitus, toiminnallinen suunnittelu sekä täydellinen koneistotoimitus asennettuna putkistoineen, laitteistoineen ja ohjausjärjestelmineen tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Tarjouspyyntöasiakirjojen teknisiin asiakirjoihin lukeutuvan koneistotyöselityksen kohdan 2.1 "Yleiset vaatimukset" mukaan koneistotyöselitys sisältää prosessiurakkaan (biologisen prosessin, MBR-kalvosuodatuksen sekä niihin liittyvien kemikalointien) liittyvät yleiset vaatimukset, joita noudatetaan, ellei yksityiskohtaisemmissa suunnitelmissa ole erikseen toisin ilmoitettu. Koneistotyöselityksen kohdassa 13 "Instrumentointi" on todettu, että puhdistamoprosessin seurantaa ja ohjausta varten hankittavat ja asennettavat mittaukset ja analysaattorit on esitetty kokonaisuudessaan prosessisuunnitelmassa ja PI-kaaviossa. Prosessiurakkaan sisältyvät mittaukset on esitetty kohdan 13 taulukossa 4.

Niin ikään tarjouspyynnön liitteenä olleen prosessisuunnitelman kohdassa 5 "prosessi-instrumentointi" on todettu, että yksikköprosessit instrumentoidaan siten, että laitoksen säätäminen on helppoa ja prosessien toiminnan optimointi tehokasta. Kohdan mukaan instrumentit on esitetty sekä PI-kaaviossa että instrumenttiluettelossa.

Tarjouspyynnön urakkatarjouskaavakkeisiin lukeutuvassa lomakkeessa A on tullut ilmoittaa ensinnäkin kokonaishinta MBR-prosessin toteuttamiselle pääurakkaan alistettuna prosessiurakkana tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Lomakkeella on tullut edelleen ilmoittaa, kuinka edellä ilmoitettu veroton urakkasumma jakaantuu eri osa-alueiden, kuten muun ohella suunnittelun, kalvosuodatinyksiköiden, permeaattipumppujen ja kemikaalipesulaitteistojen välillä. Yhtenä osa-alueena, jonka osalta hinta on pyydetty ilmoitettavaksi, on todettu "instrumentointilaitteet".

Hankintayksikön 12.1.2016 päivätyssä lisäkirjeessä 2 on todettu muun ohella, että tarjouksen on täytettävä koneistotyöselityksessä asetetut vaatimukset ja että tarjous, joka ei ole koneistotyöselityksen mukainen, suljetaan pois tarjouskilpailusta. Edelleen on todettu, että tarjouksen on noudatettava PI-kaavion mukaisia urakkarajoja ja että tarjous, joka ei noudata PI-kaavion mukaisia urakkarajoja suljetaan pois tarjouskilpailusta. MBR-prosessin urakkaraja on esitetty katkoviivalla teknisiin tarjouspyyntöasiakirjoihin sisältyvässä PI-kaaviossa.

Edellä esitettyyn viitaten markkinaoikeus katsoo, että alalla ammattimaisesti toimivien tarjoajien on tullut tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella ymmärtää, että tarjottavaan urakkaan on tullut sisältyä muun ohella prosessisuunnitelmasta ilmenevä instrumentointi.

Valittaja ei sinänsä ole edes esittänyt, että sen tarjous olisi sisältänyt instrumentointia, eikä sellaista voida päätellä myöskään asiassa esitetystä selvityksestä. Valittajan tarjouksesta käy sen sijaan ilmi muun ohella, että sekä tarjouksen hintalomakkeen kohtaan "instrumentointilaitteet" että yksikköhintaluettelon kohtaan 3 "Instrumentointi" lukeutuviin kohtiin on merkitty viiva. Lisäksi valittajan tarjouksessa on Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon yleisen suunnitelma- ja ohjaustapaselostuksen johdanto-osassa todettu muun ohella, että suunnitelmassa on esitetty MBR-prosessin instrumentoinnin minimitasovaatimus, vaikka instrumentit eivät tarjouspyynnön mukaisesti kuulukaan toimitukseen.

Markkinaoikeus katsoo edellä todetun perusteella, ettei valittajan tarjoukseen näin ollen ole tarjouspyynnössä edellytetyn mukaisesti sisältynyt instrumentointia ja että valittajan tarjous on siten ollut tarjouspyynnön vastainen.

Valittaja on kuitenkin esittänyt, että hankintayksikön olisi tullut varata sille tilaisuus korjata tai täydentää tarjoustaan puutteelliseksi katsotuilta osin. Valittaja on lisäksi esittänyt, että joka tapauksessa instrumentointi muodostaa hankinnassa niin vähäisen osan, ettei valittajan tarjousta olisi tullut siihen kohdistuvan puutteellisuuden johdosta sulkea tarjouskilpailusta.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintamenettelyn lähtökohtana on tarjousten lopullisuus. Tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä, ja tarjousta arvioidaan siitä ilmenevien tietojen perusteella. Tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu edellyttää lähtökohtaisesti, ettei kenellekään tarjoajalle anneta mahdollisuutta parantaa tarjoustaan.

Markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksiköllä ole ollut velvollisuutta varata valittajalle tilaisuutta korjata tai täydentää tarjouspyynnön vastaista tarjoustaan. Tällaista velvollisuutta ei ole nyt esillä olevassa asiassa johtunut myöskään valittajan viittaamasta uudesta hankintadirektiivistä tai erityisalojen hankintoihin sovellettavasta vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta 26.2.2014 annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä 2014/25/EU.

Instrumentointiin liittyvää puutteellisuutta valittajan tarjouksessa ei asiassa esitetyn selvityksen perusteella voida myöskään pitää niin vähäisenä, ettei hankintayksikön olisi sen perusteella tullut sulkea valittajan tarjousta tarjouskilpailusta.

Edellä esitettyyn viitaten markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt virheellisesti sulkiessaan valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta esittämällään perusteella. Hankintayksikkö on näin ollen saanut hankinnassa vain yhden tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen, jonka se on lisäksi todennut olennaisesti ylittävän hankintaan varatut varat. Markkinaoikeus katsoo, että hankintamenettelyn keskeyttämiselle on ollut todellinen ja perusteltu syy ja että hankintayksikkö on näin ollen esittämillään perusteilla voinut keskeyttää hankinnan.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää Econet Oy:n vaatimuksen suullisen käsittelyn toimittamisesta.

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Econet Oy:n korvaamaan Mikkelin kaupungin oikeudenkäyntikulut 2.646 eurolla.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Sanna Holkeri ja Jukka Koivusalo.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.