MAO:2/17

ASIAN TAUSTA

Seinäjoen kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 2.3.2016 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta kirjastokirjallisuuden hankinnasta kolmen vuoden ajalle ja kahdelle yhden vuoden optiokaudelle.

Seinäjoen kaupunki on 18.5.2016 tekemällään hankintapäätöksellä § 79 valinnut Kirjavälitys Oy:n tarjouksen, ja sulkenut BTJ Finland Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 3.124.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

BTJ Finland Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 6.961,25 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on menetellyt julkisista hankinnoista annetun lain vastaisesti, kun se on sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta, ja perustellut päätöstä tosiasioita vastaamattomilla perusteilla. Päätös on lisäksi ollut kohtuuton ja suhteellisuusperiaatteen vastainen, koska valittajalle ei ole varattu riittävää aikaa pyydetyn selvityksen toimittamiseen.

Valittaja on toimittanut selvityksen taloudellisesta tilanteestaan tarjouspyynnön mukaisesti. Valittajan taloudellista tilannetta koskeva selvitys on sisältänyt samoja tunnuslukuja, joita Rating Alfa -raportti olisi sisältänyt. Valittaja on lisäksi tulkinnut tunnuslukuja kirjallisesti, ja kertonut hankintayksikölle luottamuksellisesti Rating Alfa -raporttia laajemminkin tunnuslukujen taustoja ja yhtiön tulevaisuuden näkymiä.

Valittaja on vielä selvityksen yhteydessä toimittanut hankintayksikölle yhtiön allekirjoitetun ja tilintarkastetun tasekirjan päättyneeltä tilikaudelta. Valittaja ei ole voinut toimittaa hankintayksikölle allekirjoitettua suomenkielistä tilinpäätöstä, koska valittaja on osa ruotsalaista BTJ Group -konsernia, jonka tasekirja laaditaan aina ruotsiksi. Tuloslaskelmaa ei Suomen kirjanpitolain mukaan allekirjoiteta. Allekirjoitetun, täydellisen ja kaikki osiot sisältävän tasekirjan toimittaminen samana päivänä, kuin pyyntö on esitetty, on ollut ajallisesti mahdotonta. Suomenkielistä käännöstäkään ei ole ollut mahdollista laatia sanotussa ajassa.

Vastine

Vaatimukset

Seinäjoen kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.400 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Valittajan tarjouksessaan ilmoittamat tiedot eivät ole tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla vastanneet Rating Alfa -raporttia, eivätkä olleet riittävän selvät sen taloudellisen tilanteen selvittämiseksi ja siten soveltuvuuden arvioimiseksi. Valittajan palveluksessa toimivan controllerin tekemä raportti ja tilinpäätöstä kuvaava excel-taulukko eivät ole olleet riittävän luotettava ja kattava selvitys yhtiön taloudellisesta tilasta. Tilinpäätös on kuvaus vain yhdestä ajanhetkestä, ja yhtiön taloudellisen tilan selvittämiseksi on oltava laajemmat, oikeaksi vakuutetut ja tarkastetut tiedot tyypillisesti vähintään kolmelta vuodelta.

Valittajasta on lisäksi ollut saatavissa Rating Alfa -raportti, jonka mukaan valittajan luokitus on ollut tyydyttävä A+, mikä on tarjouspyynnön mukaisesti tarkoittanut sitä, että valittaja suljetaan tarjouskilpailusta. Myös valittajan controller on todennut lausunnossaan, että yhtiöllä on ollut taloudellisia vaikeuksia. Koska kysymyksessä on ollut laaja, kuntien peruspalveluihin liittyvä hankinta, hankintayksikkö ei ole voinut ottaa toimittajiin liittyviä taloudellisia riskejä.

Tarjouspyynnön mukaisesti tarjouksen laatimiskieli on ollut suomi. Ottaen huomioon hankinnan aikataulu valittajalla on ollut hyvin aikaa toimittaa vaaditut asiakirjat suomeksi. Koska valittajan tarjousasiakirjat eivät ole olleet suomeksi, hankintayksikkö olisi yksin tämän vuoksi voinut hylätä valittajan tarjouksen.

Hankintayksikkö on varannut valittajalle tilaisuuden täsmentää tarjoustaan edellä todetuilta osin, vaikka sillä ei olisi ollut velvollisuutta tehdä niin. Valittaja ei ole kyennyt antamaan täsmentäviä lisätietoja.

Kuultavan lausunto

Kirjavälitys Oy on vaatinut, että markkinaoikeus ensisijaisesti hylkää valituksen, ja toissijaisesti velvoittaa hankintayksikön korjaamaan menettelynsä, sekä velvoittaa valittajan ja hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 737,80 eurolla viivästyskorkoineen.

Valittaja ei ole toimittanut taloudellisesta tilanteestaan yhtä luotettavaa ja tasoltaan vastaavaa selvitystä kuin Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa -raportti. Koska valittajan Rating Alfa -raportin mukainen luokitus on ollut A+, valittaja on tulkinnut tunnuslukujaan eri tavalla kuin Suomen Asiakastieto Oy. Hankintayksiköllä on näin ollen ollut velvollisuus hylätä valittajan tarjous, koska se ei ole täyttänyt tarjouspyynnön mukaista soveltuvuusvaatimusta.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että tarjouspyynnössä asetettu Rating Alfa -soveltuvuusvaatimus on ollut ylimitoitettu, ja rajoittanut kohtuuttomasti potentiaalisia tarjoajia, eikä hankintamenettelyssä ole siten käytetty hyväksi olemassa olevia kilpailuolosuhteita. Tavanomaisesti kirjastoaineiston kilpailutuksissa riittää Rating Alfa -luokitus A-, kuten esimerkiksi kokonaisarvoltaan yli kymmenen kertaa suuremmassa hankinnassa. Vain yksi potentiaalinen tarjoaja on täyttänyt kelpoisuusvaatimuksen. Valittaja on ilmoittanut asiasta hankintayksikölle noin kaksi viikkoa ennen tarjousajan päättymistä.

Hankintayksikön olisi pitänyt perustaa soveltuvuusvaatimusten arvioiminen taloudelliseen selvitykseen, jonka valittaja on toimittanut Rating Alfa -raportin sijaan sen vuoksi, että sen taloudellinen tilanne on parantunut tarjouskilpailun määräpäivään 11.4.2016 mennessä verrattuna Rating Alfa -raportin perustana olleisiin tilinpäätöksen 31.12.2015 tietoihin. Hankintayksikkö vaikuttaa kuitenkin oma-aloitteisesti hankkineen valittajaa koskevan Rating Alfa -raportin jälkikäteen.

Hankintayksikön toiminnan johdosta vaikuttaa myös siltä, että hankintamenettelyn kaksivaiheisuus on jäänyt toteutumatta. Hankintayksikkö on tiedustellut hintoja koskevia lisätietoja ennen kuin se on arvioinut tarjoajien soveltuvuutta.

Hankintapäätöksessä valittajan tarjouksen hylkäämistä on perusteltu tuloslaskelmasta puuttuvan allekirjoituksen ja ruotsinkielisen tasekirjan vuoksi. Hankintayksikkö on vasta jälkikäteen katsonut, että valittajan toimittamat selvitykset ovat olleet puutteelliset osoittamaan, että yhtiön taloudellinen tilanne on ollut vaaditulla tasolla.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on toimittanut lisävastineen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 1 §:n 2 momentin mukaan lain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuolisia mahdollisuuksia tarjota tavaroita, palveluita ja rakennusurakointia julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.

Hankintalain 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Pykälää koskevan hallituksen esityksen (HE 20/2006 vp s. 47) mukaan suhteellisuusperiaate edellyttää, että hankintamenettelyn vaatimukset ovat oikeassa suhteessa tavoiteltavan päämäärän kanssa. Siten esimerkiksi tarjoajien kelpoisuusehtojen asettamisessa on huomioitava hankinnan luonne ja arvo. Samaten tarjouspyynnön sisältöön tai tarjousmenettelyn ehtoihin liittyvien vaatimusten tulisi olla oikeassa suhteessa hankinnan laatuun nähden. Suhteellisuusperiaatteen on katsottu oikeuskäytännössä merkitsevän kohtuullisuuden vaatimusten huomioimista. Suhteellisuusperiaatetta voidaan soveltaa myös silloin kun arvioidaan kilpailuttamisvelvoitetta ja kansallisia kynnysarvoja.

Hankintalain 41 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava muun ohella: 1) hankinnan kohteen määrittely noudattaen, mitä teknisten eritelmien ja vaatimusten esittämisestä 44 ja 45 §:ssä säädetään, sekä hankinnan kohteeseen liittyvät muut laatuvaatimukset; 5) kieli tai kielet, joilla tarjoukset on laadittava; sekä 6) ehdokkaiden tai tarjoajien taloudellista ja rahoituksellista tilannetta, teknistä kelpoisuutta ja ammatillista pätevyyttä koskevat ja muut vaatimukset sekä luettelo asiakirjoista, joita ehdokkaan tai tarjoajan on tätä varten toimitettava.

Pykälän 2 momentin mukaan tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa on oltava myös muut tiedot, joilla on olennaista merkitystä hankintamenettelyssä ja tarjousten tekemisessä.

Pykälää koskevan hallituksen esityksen (HE 50/2006 vp s. 87) mukaan hankintayksikön päätettävissä on, millä kielillä tarjoukset tulisi tehdä. Tarjouspyynnössä on oltava myös tieto tarjouksen valintaperusteesta sekä vertailuperusteista ja vertailuperusteiden painotuksesta tai poikkeuksellisissa tapauksissa vähintään tärkeysjärjestyksestä. Tarjouksen vertailuperusteiden ilmoittamisessa on käytännössä ilmennyt puutteita, jotka ovat johtaneet ongelmiin tarjousten vertailuissa sekä epätarkoituksenmukaisten hankintapäätösten tekemiseen. Oikeuskäytännössä on katsottu, että tarjousten arvioinnissa käytettävät perusteet tulee ilmoittaa nimenomaisesti tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa, joten riittävää ei ole, että arviointiperusteet käyvät esimerkiksi välillisesti ilmi tarjouspyynnössä esitetyistä vaatimuksista.

Hallituksen esityksen mukaan (HE 50/2006 vp s. 87) tarjouspyynnöstä tulee käydä ilmi myös tarjoajan kelpoisuutta koskevat tiedot sekä luettelo asiakirjoista, jotka tarjoajien on toimitettava kelpoisuuden todistamiseksi. Tarjoajien soveltuvuuden arvioinnissa käytettävien perusteiden ilmoittaminen on tarjoajien tasapuolisen kohtelun ja avoimuuden vuoksi tärkeää. Ratkaisevaa on, että tarjoajilla on ollut tasapuoliset mahdollisuudet saada tiedot ennen hankintamenettelyn aloittamista.

Hallituksen esityksen (HE 50/2006 vp s. 87) mukaan tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa tulee edellä mainittujen tietojen lisäksi ilmoittaa myös sellaiset muut tiedot, joilla on olennaista merkitystä hankintamenettelyssä sekä tarjouksen tekemisessä. Tarjouspyynnössä ilmoitettavat tiedot riippuvat hankinnan sisällöstä, koosta ja luonteesta. Lähtökohtana on 1 momentin mukaisesti, että tarjoajilla on riittävät tiedot vertailukelpoisten tarjousten tekemiseen. Toisaalta tarjouspyyntö on lopullinen, joten tarjouspyynnössä esitetyistä edellytyksistä ei yleensä voida poiketa.

Hankintalain 52 §:n mukaan ehdokas tai tarjoaja on suljettava tarjouskilpailusta, ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuus muuten arvioitava sekä tarjoajat valittava ennen tarjousten vertailua. Ehdokas tai tarjoaja voidaan kuitenkin 53 tai 54 §:n mukaisesti sulkea tarjouskilpailusta myöhemminkin tarjouskilpailun aikana hankintayksikön saatua tiedon poissulkemisen perusteesta.

Pykälää koskevan hallituksen esityksen (HE 50/2006 vp s. 95) mukaan pykälässä säädettäisiin yleisesti hankintamenettelyn vaiheittaisuuteen liittyvän periaatteen mukaisesti ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuuden arvioinnista.

Hankintalain 56 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi esittää ehdokkaiden tai tarjoajien rahoituksellista ja taloudellista tilannetta, teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä sekä laatua koskevia vaatimuksia sekä vaatia ehdokkaita ja tarjoajia esittämään niihin liittyviä selvityksiä.

Säännöstä koskevan hallituksen esityksen (HE 50/2006 vp s. 100) mukaan hankintayksiköllä olisi mahdollisuus esittää ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuuteen liittyviä vaatimuksia ja pyytää niitä koskevia selvityksiä. Ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuutta koskevilla vaatimuksilla hankintayksikkö pyrkii varmistumaan tavarantoimittajan, palveluntuottajan tai urakoitsijan kyvyistä toteuttaa hankinta.

Esitöissä (HE 50/2006 vp s. 100) on edelleen todettu, että hankintayksiköllä on harkintavaltaa ehdokkaiden ja tarjoajien ominaisuuksiin liittyvien vaatimusten asettamisessa. Menettelyyn voidaan puuttua vain tilanteissa, joissa vaatimukset eivät liity ehdokkaiden tai tarjoajien mahdollisuuksiin toteuttaa hankinta tai joissa vaatimuksilla vaarannetaan ehdokkaiden tai tarjoajien tasapuolista kohtelua.

Hankintalain 56 §:n 2 momentin mukaan vaatimusten ja niiden täyttymisen todistamiseksi pyydettävien selvitysten tulee liittyä ehdokkaan ja tarjoajan edellytyksiin toteuttaa hankinta, ja ne on suhteutettava hankinnan luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja laajuuteen. Vaatimuksista ja selvityksistä on ilmoitettava hankintailmoituksessa. Ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta.

Säännöstä koskevan hallituksen esityksen (HE 50/2006 vp s. 100) mukaan ehdokkaiden tai tarjoajien rahoitukselliseen ja taloudelliseen tilanteeseen, tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvien vaatimusten ja tarjoajien valinnassa käytettävien perusteiden on oltava suhteellisia, puolueettomia ja perusteltavissa hankinnan kohteen kannalta. Siten hankintayksikön tulee hankinnan luonteen ja laajuuden perusteella harkita vaatimusten tasoa. Soveltumattomat tai liian ankarat vaatimukset voivat rajoittaa tarpeettomalla tavalla kilpailua.

Esitöissä (HE 50/2006 vp s. 100–101) on edelleen todettu, että ehdokas tai tarjoaja, joka ei täytä esitettyjä vähimmäisvaatimuksia on suljettava tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö voi myös oma-aloitteisesti hankkia erilaisia ehdokkaita ja tarjoajia koskevia selvityksiä esimerkiksi yhteisötietojärjestelmästä tai luottotietojärjestelmästä. Tällaisista viran puolesta hankittavien selvitysten käyttämisestä ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuuden arvioinnissa on suositeltavaa ilmoittaa myös tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa. Jotta menettely ei johtaisi syrjintään, muista jäsenvaltioista tulevien tarjoajien antamat vastaavat todistukset on hyväksyttävä. Selvitysten hankkimisessa viran puolesta tulee huomioida tarjoajien tasapuolisen kohtelun vaatimukset.

Hankintalain 56 §:n 4 momentin mukaan hankintayksikkö voi pyytää ehdokkaita tai tarjoajia täydentämään tai täsmentämään selvityksiä ja muita asiakirjoja.

Hallituksen esityksen mukaan (HE 50/2006 vp s. 101) hankintayksiköllä on oikeus pyytää ehdokasta tai tarjoajaa täydentämään tai täsmentämään tämän antamia asiakirjoja. Säännös ei kuitenkaan velvoita hankintayksikköä pyytämään ehdokkaita tai tarjoajia täydentämään tai täsmentämään puutteellisia selvityksiä. Vastuu tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuudesta ja vaadittujen selvitysten toimittamisesta on tarjoajalla. Kohtuullista kuitenkin on, että hankintayksiköillä on mahdollisuus pyytää tarjoajaa tai ehdokasta täydentämään antamiaan selvityksiä tai muita asiakirjoja, esimerkiksi tilanteissa, joissa annetut todistukset tai selvitykset eivät ole vertailukelpoisia tai jos selvitys puuttuu tarjouspyynnön tulkinnanvaraisuuden vuoksi. Hankintayksiköllä on oikeus sulkea tarjouskilpailusta tarjous, jossa ei ole vaadittuja selvityksiä. Harkittaessa täydennysmahdollisuuden antamista puutteellisen tarjouksen jättäneelle tarjoajalle, hankintayksikön tulee ottaa suhteellisuuden periaatteen ja tarjoajien tasapuolisen kohtelun vaatimukset huomioon. Pienten puutteellisuuksien vuoksi tarjousten sulkeminen tarjouskilpailusta saattaa olla kohtuuton seuraamus rikkomuksen vakavuuteen nähden. Tällaisissa tilanteissa hankintayksikön tulisi pyytää tarjoajaa täydentämään tai täsmentämään antamiaan selvityksiä tai asiakirjoja.

Hankintalain 58 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi pyytää ehdokasta tai tarjoajaa osoittamaan rahoituksellisen ja taloudellisen tilanteensa muun muassa seuraavin selvityksin: 1) pankin tai luottolaitoksen lausunto taikka selvitys ammatinharjoittajan vastuuvakuutuksesta; 2) tuloslaskelma, tase, toimintakertomus, muut tilinpäätösasiakirjat sekä konsernitilinpäätös, jos nämä on julkaistava ehdokkaan tai tarjoajan sijoittumismaassa; sekä 3) todistus yrityksen kokonaisliikevaihdosta ja liikevaihdosta hankintasopimuksen kohteena olevalta toimialalta enintään kolmelta viimeksi kuluneelta tilikaudelta, jos liikevaihtoa koskevat tiedot ovat saatavilla.

Pykälän 2 momentin mukaan jos ehdokas tai tarjoaja ei hyväksyttävästä syystä voi toimittaa hankintayksikön vaatimia asiakirjoja, se voi osoittaa taloudelliseen tai rahoitukselliseen tilanteeseensa liittyvät tiedot jollakin muulla hankintayksikön hyväksymällä asiakirjalla.

Hankintamenettely

Hankintayksikkö on tarjouspyynnöllä pyytänyt tarjouksia Seinäjoen, Kurikan ja Lapuan kaupungin sekä Ilmajoen ja Kuortaneen kunnan kirjastojen tarpeisiin hankittavasta suomen-, ruotsin- ja vieraskielisestä kirjallisuudesta, äänikirjoista, kielikursseista ja nuoteista.

Tarjouspyynnön kohdan 5 alakohdan "Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot" mukaan "Tarjouksen laatimiskieli on kokonaisuudessaan suomi".

Tarjouspyynnön kohdan 5 alakohdan "Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä" mukaan pisteytys tehdään kohderyhmittäin. Alakohdan "Ratkaisuperusteet" mukaan valintaperusteena on ollut kokonaistaloudellinen edullisuus.

Tarjouspyynnön kohdassa 6 "Hankinnan kohteen kriteerit" on määritelty kohderyhmät 1–4 ja 5–7, joiden yhteishinnan maksimipisteet ovat olleet 100. Jokaisen kohderyhmän osalta on ilmoitettu muun ohella rahamääräiset hankintamäärät vuosittain, sekä ilmoitettu kaava, jossa on käytetty muun ohella hankintamäärään perustuvaa painokerrointa, ja jonka mukaan vertailuhinta on laskettu. Lisäksi kohdassa on määritelty kohderyhmä 8, joka koskee kirjojen muovitusta, ja kohderyhmä 9, joka on optio, ja joita ei ole otettu mukaan hintavertailuun.

Tarjouspyynnön kohdassa 9 "Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset" on ilmoitettu muun ohella, että

"Tarjoajalla tulee olla taloudelliset, tekniset ja toiminnalliset edellytykset hankinnan toteuttamiseen sekä liiketoiminnan harjoittamisoikeus.

Tarjoajan tekninen suorituskyky on hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävä. Jos hankintayksikkö perustellusta syystä toteaa, että tarjoajan tekninen suorituskyky ei ole hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävä, on hankintayksiköllä oikeus hylätä annettu tarjous."

Kohdan 9 alakohdassa "Tarjoajan soveltuvuus" on ilmoitettu muun ohella, että

"Tarjoajan taloudelliset edellytykset ovat hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät. Tarjoajan Rating-luokituksen Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa -raportissa on oltava vähintään hyvä AA.

Jos tarjoajan Rating-luokitus (Rating Alfa -raportin mukaan) on tyydyttävä A+, tyydyttävä A, välttävä B tai heikko C (toisin sanoen huonompi kuin hyvä AA), suljetaan tarjoaja pois tarjouskilpailusta. Maksuhäiriöt tai konkurssihakemukset oikeuttavat sulkemaan tarjoajan pois tarjouskilpailusta.

Tarjoajan on ladattava tarjoukseen liitteeksi Rating Alfa -raportti."

Tarjouspyynnön kohdan 10 "Hallinnolliset tiedot" mukaan kieli, jolla tarjouksen on voinut laatia, on ollut suomi.

Tarjouspyynnön kohdassa 13 "Päätöksenteon perusteet" on ilmoitettu menettelyn vaiheet, ja että hankinnan kohteen kriteerit on ilmoitettu tarjouspyynnön kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit".

Tarjouspyynnön kohdan 19 "Lisätiedot" mukaan hankintayksikölle on voinut toimittaa lisätietokysymyksiä. Hankintayksikölle on esitetty muun ohella seuraava kysymys:

"Voiko tarjoaja taloudellisten edellytysten toteamiseksi liittää tarjoukseen jonkin muun selvityksen kuin Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa raportin luokitus vähintään AA hyvä?"

Hankintayksikkö on antanut kysymykseen seuraavan vastauksen:

"Kyllä, tarjoaja voi taloudellisten edellytysten toteamiseksi liittää tarjoukseen jonkin muun luotettavan ja tasoltaan vähintään vastaavan selvityksen kuin Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa raportin."

Tarjouspyynnön kohdan 20 "Tarjouksen lähettäminen mukaan" tarjoukset on tullut toimittaa viimeistään 11.4.2016.

Valittaja ei ole ladannut tarjoukseensa Rating Alfa -raporttia. Se on kuitenkin liittänyt tarjoukseensa "Selvitys BTJ:n taloudellisista edellytyksistä" nimetyn asiakirjan, jonka on allekirjoittanut yhtiön Business Controller. Selvityksessä on kerrottu muun ohella yhtiön taustoista ja toimialasta, sekä kannattavuuden ja vakavaraisuuden osalta ilmoitettu muun ohella sijoitetun pääoman tuottoprosentti, yhtiön liiketoiminnan tehostamistoimenpiteistä, investoinneista, sekä rahoitukseen vaikuttavista seikoista.

Asiassa on lisäksi esitetty 12.4.2016 päivätty valittajan lähettämä sähköposti, jossa valittaja on ilmoittanut, että sanotussa edellä mainitussa selvityksessä viitattu tilinpäätös 2015 ei ole ollut liitettynä tarjoukseen, ja valittaja on sähköpostin liitteenä toimittanut mainitun vuoden 2015 tilinpäätöksen. Tilinpäätös on ollut ruotsiksi.

Asiassa on lisäksi esitetty 4.5.2016 päivätty valittajan lähettämä sähköposti, jossa valittaja on ilmoittanut, että se on pyydettynä lisäselvityksenä toimittanut sen taloudellisesta tilanteesta uuden selvityksen, jossa taloudellinen tilanne on selvitetty tarkemmin ja samoilla tunnusluvuilla kuin luottoluokituslaitokset käyttävät omissa luokituksissaan. Lisäksi sähköpostin mukaan liitteenä on ollut taulukko, jossa vuosien 2013–2015 tuloslaskelmat on käännetty suomeksi. Asiakirjoista on sähköpostin mukaan selvinnyt valittajan talouden positiivinen kehitys.

Hankintapäätöksessä 18.5.2016 on viitattu siihen, että valittajan tarjoukseensa liittämä tasekirja on ollut ruotsiksi. Hankintapäätöksen mukaan hankintayksikkö on pyytänyt valittajaa toimittamaan tiedot suomeksi. Hankintapäätöksen mukaan valittaja on toimittanut tuloslaskelmat vuosilta 2013, 2014 ja 2015. Toimitetuissa asiakirjoissa ei ole ollut allekirjoituksia. Hankintapäätöksessä on lisäksi todettu, että tilinpäätös sisältää taseen, toimintakertomuksen ja tarvittavat liitetiedot, joita valittaja ei ole toimittanut. Hankintapäätöksen mukaan tilinpäätöksen tulee olla yrityksen johtokunnan hyväksymä, ja hyväksynnän jälkeen se tulee päivätä ja allekirjoittaa. Hankintapäätöksessä on todettu vielä seuraavaa:

"Näillä perusteilla hankintayksikkö ei voi todeta selvityksen tarjoajan taloudellisesta tilanteesta olevan yhtä luotettava ja tasoltaan vähintään vastaava selvitys kuin Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa -raportti AA, joten BTJ Finland Oy:n tarjous on hylättävä, koska se ei täytä tarjoajan soveltuvuusvaatimuksia riittämättömän selvityksen vuoksi."

Asian arviointi

Asiassa on kysymys ensi sijassa siitä, onko hankintayksikkö voinut sulkea valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta sillä perusteella, että valittaja ei ole liittänyt tarjoukseensa jotain muuta luotettavaa ja tasoltaan vähintään vastaavaa selvitystä kuin Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa -raportti, joka osoittaa yhtiön luokituksen olevan AA. Tältä osin valituksen perusteella on ensin arvioitava sitä, onko kysymyksessä oleva soveltuvuusvaatimus ollut hankintalaissa edellytetyn suhteellisuusvaatimuksen mukainen.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjoajien soveltuvuutta koskevilla vaatimuksilla hankintayksikkö pyrkii varmistumaan toimittajan kyvystä toteuttaa hankinta. Hankintayksiköllä on harkintavaltaa soveltuvuusvaatimusten asettamisessa, ja sen menettelyyn voidaan lähtökohtaisesti puuttua vain tilanteissa, joissa asetetut vaatimukset eivät liity tarjoajien mahdollisuuksiin toteuttaa hankinta tai joissa vaatimuksilla vaarannetaan tarjoajien tasapuolisen kohtelun toteutuminen. Asetettavien soveltuvuusvaatimusten tulee olla suhteellisia, puolueettomia ja perusteltavissa hankinnan kohteen kannalta. Tarjoajat, jotka eivät täytä hankintasäännösten mukaisesti asetettuja ehdottomia soveltuvuusvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta.

Kysymys on ollut suomen-, ruotsin- ja vieraskielisen kirjallisuuden, sekä äänikirjojen, kielikurssien ja nuottien hankinnasta Seinäjoen, Kurikan ja Lapuan kaupungin sekä Ilmajoen ja Kuortaneen kunnan kirjastojen tarpeisiin. Hankinnan kesto on ollut kolme vuotta ja kaksi yhden vuoden optiovuotta, ja sen ennakoitu kokonaisarvo noin 3.124.000 euroa.

Tarjouspyynnössä on edellä todetulla tavalla asetettu soveltuvuusvaatimus, jonka mukaan tarjoajan rating-luokituksen tulee olla Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa -raportin mukaan vähintään hyvä AA. Tarjouspyynnössä on edellytetty, että tarjoaja lataa tarjouksensa liitteeksi Rating Alfa -raportin. Tarjouspyynnön mukaisesti hankintayksikölle on esitetty lisätietokysymys siitä, voiko tarjoaja liittää tarjoukseensa jonkin muun selvityksen kuin Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa -raportin, jonka mukainen luokitus on vähintään AA hyvä. Hankintayksikkö on vastannut, että tarjoaja voi taloudellisten edellytysten toteamiseksi liittää jonkin muun luotettavan ja tasoltaan vähintään vastaavan selvityksen kuin Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa raportti.

Markkinaoikeus toteaa, että Suomen Asiakastieto Oy:n rating-luokitusta koskeva vaatimus on liittynyt tarjoajien edellytyksiin toteuttaa kysymyksessä oleva hankinta. Lisäksi vaatimuksen on voinut täyttää myös Suomen Asiakastieto Oy:n raporttia vastaavalla selvityksellä. Kun otetaan huomioon hankinnan kohde, arvo ja kesto sekä se, että voittaneen tarjoajan tarjouksen liitteenä olleen Suomen Asiakastieto Oy:n raportin mukaan kirjatukkukaupan toimialalla yhdeksällä toimijalla on ollut Rating Alfa -luokitus AA tai parempi, markkinaoikeus katsoo, että rating-luokitusta vähintään hyvä AA koskeva vaatimus ei ole tarpeettomasti rajoittanut kilpailua eikä ollut suhteellisuusperiaatteen vastainen.

Asiassa on vielä arvioitava valittajan taloudellisesta tilanteestaan toimittamaa selvitystä. Saadun selvityksen perusteella valittaja on toimittanut hankintayksikölle tarjouksensa liitteenä asiakirjan "Selvitys BTJ:n taloudellisista edellytyksistä", sekä määräajan jälkeisenä päivänä vuoden 2015 tilinpäätöstä ja tasetta koskevan ruotsinkielisen tasekirjan 31.12.2015. Hankintayksikkö on pyytänyt valittajaa kääntämään ruotsinkieliset asiakirjat suomen kielelle, ja varannut siihen valittajan mukaan hyvin lyhyen määräajan. Valittaja on selvityksenään toimittanut hankintayksikölle suomenkieliset asiakirjat "Selvitys taloudellisesta tilanteesta 4.5.2016" ja "Tuloslaskelma 1.1.–31.12". Viimeksi mainittu asiakirja on kattanut vuodet 2013–2015.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjoaja on vastuussa tarjouksensa tarjouspyynnönmukaisuudesta ja vaadittujen selvitysten toimittamisesta. Hankintayksikkö voi päättää millä kielellä tarjous tulee tehdä. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimus edellyttää, että hankintayksikkö perustaa hankintapäätöksensä tarjousaikana saamiinsa tietoihin. Hankintayksiköllä on oikeus mutta ei velvollisuutta antaa tarjoajalle tilaisuus täsmentää tarjoustaan tarjousajan päätyttyä. Tarjoaja, joka ei täytä asetettuja vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta.

Tarjouspyynnössä on edellytetty, että tarjous tehdään suomen kielellä. Valittaja on ollut vastuussa siitä, että se toimittaa tarjouspyynnön mukaisen, suomen kielellä laaditun tarjouksensa liitteineen tarjousaikana. Siltä osin kuin valittajan vaatimukset ovat näin ollen perustuneet sen tarjoukseensa liittämän ruotsinkielisen tasekirjan 31.12.2015 kääntämiselle suomeksi varattuun aikaan, markkinaoikeus toteaa, että tilinpäätös on allekirjoitettu 9.2.2016 ja tarkastuskertomus 23.2.2016, tarjouspyyntö on julkaistu 29.2.2016 ja tarjousaika on päättynyt 11.4.2016. Tasekirjan 31.12.2015 kääntämiselle suomeksi on siten ollut aikaa noin puolitoista kuukautta.

Valittajan tarjousajan jälkeen toimittama asiakirja "Selvitys taloudellisesta tilanteesta 4.5.2016" on poikennut sen tarjouksensa liitteenä toimittamasta selvityksestä, eikä hankintayksikkö näin ollen ole edellä todettujen oikeusohjeiden mukaisesti voinut ottaa sitä huomioon. Tarjoajan tarjousaikana toimittamasta tarjouksesta liitteineen ei ole käynyt ilmi esimerkiksi Rating Alfa -raportissa vakavaraisuuden osalta ilmoitettua yhtiön omavaraisuusastetta, maksuvalmiuden osalta ilmoitettua current ratiota, yhtiön käyttökate- ja liikevoittoprosenttia, tuottosuhdetta tai kokonaispääoman tuottoprosenttia, net gearingiä, eikä suhteellista velkaantuneisuutta tai velkarasitusta. Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on siten perustellusti voinut katsoa, ettei valittajan tarjoukseensa liittämä selvitys ole vastannut Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa -raporttia AA hyvä. Markkinaoikeus toteaa, että tältä osin merkitystä ei ole myöskään sillä, että hankintapäätöksessä on viitattu myös allekirjoituksen puuttumiseen. Hankintamenettelyn kaksivaiheisuuden toteutumatta jäämisestä ei ole esitetty asiassa varteenotettavaa selvitystä.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö ja kuultava joutuisivat pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön ja kuultavan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Kuultavalla on oikeus vähentää oikeudenkäyntikuluihinsa sisältyvä arvonlisävero omassa verotuksessaan. Tämän vuoksi korvattavaksi vaadituista oikeudenkäyntikuluista on vähennettävä niihin sisällytetty arvonlisävero.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa BTJ Finland Oy:n korvaamaan Seinäjoen kaupungin oikeudenkäyntikulut 2.400 eurolla ja Kirjavälitys Oy:n oikeudenkäyntikulut 595 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Saini Siitarinen ja Riikka Pirttisalo.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.