MAO:96/17

ASIAN TAUSTA

Viitasaaren kaupungin (jäljempänä hankintayksikkö) tekninen lautakunta on ilmoittanut 18.6.2016 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta palveluhankinnasta, jonka kohteena on ollut ateriakuljetusten hoitaminen Pihtiputaan kunnan alueella.

Viitasaaren kaupungin tekninen lautakunta on 31.8.2016 tekemällään hankintapäätöksellä § 74 valinnut Keski-Suomen Kuljetus Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut 250.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu eikä hankintapäätöstä ole pantu täytäntöön.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Posti Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 300 eurolla.

Perusteet

Hankintapäätös on hankintasäännösten vastainen, koska tarjouskilpailussa sovellettu pisteytys ei ole johtanut kokonaistaloudellisesti edullisimman tai hinnaltaan halvimman tarjouksen valintaan.

Tarjouskilpailussa on haettu asetetut vaatimukset täyttävää edullisinta palveluntarjoajaa. Tarjouspyynnön mukaisessa vertailuhinnan laskemisessa hankinnan osia ei ole painotettu suhteessa arvioituihin hankintamääriin tai suoritteisiin. Eri osioiden pisteytys on mahdollistanut hintojen ilmoittamisen ylikorkeiksi tai lähes nollahintaisiksi siten, että kokonaisuudessaan halvin tarjoaja ei ole voittanut kilpailutusta. Hankintayksikkö on valinnut kahdeksan kuljetusosion palveluntuottajaksi Keski-Suomen Kuljetus Oy:n, vaikka valittajan tarjous on arvioidut hankintamäärät ja suoritteet huomioon ottaen ollut edullisempi kuin voittaneen tarjoajan tarjous.

Vastine

Vaatimukset

Viitasaaren kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen.

Perusteet

Saadut tarjoukset on vertailtu tarjouspyynnössä mainituilla perusteilla. Tarjouspyyntö on tehty oikein. Tarjouspyynnössä ilmoitetun hankintakauden aikana ateriakuljetusten tarpeet muuttuvat ja reittejä joudutaan suunnittelemaan uudestaan. Kuljetusyrittäjien ajoreittien uudelleenjärjestelyt aiheuttavat muutoksia kustannuksiin. Reiteittäin tehtynä tarjouspyyntö ja myöhemmin tehtävä sopimus ovat selkeitä.

Kuultavan lausunto

Vaatimukset

Keski-Suomen Kuljetus Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.950 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Keski-Suomen Kuljetus Oy:n tarjous on vastannut tarjouspyyntöä ja se on voittanut tarjouskilpailun tarjouspyynnössä määriteltyjen vaatimusten mukaisesti.

Hankinnassa valintaperusteena on käytetty halvinta hintaa, jolloin hankintayksiköllä on laaja harkintavalta sen suhteen, mistä hintatekijöistä vertailuhinta muodostuu. Hankintayksikön harkintavallassa on siten myös se, käyttääkö se vertailuhinnan laskennassa esimerkiksi kokonaishintaa vai eriteltyjä yksikköhintoja. Tarjousten vertailussa on tarjouspyynnössä määritellyllä tavalla otettu huomioon kaikkien reittien yhteenlaskettu pistemäärä.

Tarjouspyynnössä on selkeästi tuotu esille, miten vertailu suoritetaan. Tarjouspyynnössä ei myöskään ole ilmoitettu eri osioille tai osioihin sisältyville riveille painoarvoja, vaan kaikki hintarivit ovat olleet hintavertailussa samanarvoisia. Siten hankintayksikkö on menetellyt antamansa tarjouspyynnön mukaisesti vertaillessaan tarjouksia ja tehdessään hankintapäätöksen. Asiassa ei ole esitetty perusteita sille, että tarjousten vertailu olisi ollut valittajaa kohden epätasapuolista tai syrjivää.

Vastaselitys

Valittaja on antanut vastaselityksen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Arvioitavana oleva hankintamenettely on aloitettu ennen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) voimaantuloa. Sen vuoksi asiassa on mainitun lain 174 §:n 6 momentin nojalla sovellettava julkisista hankinnoista annettua lakia (348/2007) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Hankintalain 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 69 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Pykälän 2 momentin mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava muun ohella valintaperuste sekä käytettäessä valintaperusteena kokonaistaloudellista edullisuutta vertailuperusteet ja niiden tärkeysjärjestys. Pykälän 3 momentin mukaan tarjouspyynnössä on ilmoitettava myös muut tiedot, joilla on olennaista merkitystä hankintamenettelyssä ja tarjouksen tekemisessä.

Hankintalain 72 §:n 1 momentin mukaan tarjouksista on hyväksyttävä se, joka on hankintayksikön kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen arvioinnissa käytettävien vertailuperusteiden tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja mahdollistaa tarjousten puolueeton arviointi.

Tarjouspyyntö

Hankintayksikkö on pyytänyt tarjouksia tarjouspyynnön liitteessä määriteltyjen kuljetusten hoitamisesta. Tarjouspyynnöstä ja sen liitteestä ilmenee, että reittejä on ollut kahdeksan. Kahdelle reitille hinta on tullut ilmoittaa kilometrihintana, ja kuudelle reitille on tullut ilmoittaa hinta pudotuskertaa kohden. Tarjouspyynnössä on lisäksi todettu, että kilpailutuksen tuloksena valitaan yksi palveluntarjoaja eikä osatarjouksia hyväksytä. Vielä tarjouspyynnössä on mainittu muun ohella, että hinnat pyydetään antamaan liitteen mukaisesti ja että reittejä voidaan tietyin edellytyksin tarkastaa, lisätä tai poistaa.

Tarjouspyynnössä on kohdassa 13 "Tarjousten valintaperusteet ja vertailu" todettu seuraavaa:

"Tarjouksen hyväskymisen perusteena pidetään vaatimukset täyttävän toimittajan edullisinta hintaa.

Hinnat annetaan reiteittäin.

Edullisimman hinnan antanut tarjoaja 100p. Seuraavat lasketaan kaavalla edullisin hinta / tarjoajan hinta * 100.

Reittejä on kahdeksan (8). Näin kaikkien reittien yhteenlaskettu pistemäärä on valinnan peruste."

Tarjouspyynnössä on todettu vielä muun ohella, ettei annospakattujen aterioiden tarkkaa lukumäärää voida antaa, koska niiden lukumäärä vaihtelee päivittäin.

Asian arviointi

Valittaja on esittänyt, ettei tarjouspyynnön mukainen tapa vertailla tarjousten hintoja ole johtanut halvimman tarjoajan valintaan. Tähän on ollut syynä se, ettei hankinnan eri osia ole painotettu suhteessa arvioituihin hankintamääriin tai suoritteisiin. Valittajan mukaan sen oma tarjous on tosiasiassa ollut edullisempi kuin voittaneen tarjoajan tarjous.

Hankintayksikkö ja voittanut tarjoaja ovat puolestaan esittäneet, että hintavertailu on tehty tarjouspyynnössä esitetyn mukaisesti. Hankintayksikkö on lisäksi lausunut muun ohella, että hankintakauden aikana ateriakuljetusten tarpeet muuttuvat ja reittejä joudutaan suunnittelemaan uudestaan.

Markkinaoikeus toteaa tarjouspyynnöstä käyneen selkeästi ilmi, että tarjousten pisteytys tapahtuu ennalta ilmoitetun laskentakaavan mukaisesti reiteittäin annettujen yksikköhintojen perusteella ja että kunkin tarjoajan tarjouksen kokonaispisteet muodostuvat reittikohtaisten pisteiden yhteismäärästä. Tarjouspyynnön perusteella hintaa ei ole ollut tarkoitus vertailla tai pisteyttää eri osioiden kokonaishintojen perustella eikä hintoja ole ilmoitettu muutoinkaan suhteutettavan hankintamääriin tai suoritteisiin. Tarjouspyynnössä ei myöskään ole ilmoitettu hankinnan osille painoarvoja, vaan kaikki reitit ovat olleet hintavertailussa samanarvoisia.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikkö voi itse vapaasti valita, kuinka se haluaa hankittavan tuotteen tai palvelun hinnoiteltavan. Hankintayksiköllä on harkintavaltaa määritellä hintojen vertailutapa ja mitä seikkoja se haluaa vertailussa painottaa. Hankintayksikön harkintavallassa on siten myös se, käyttääkö se vertailuhinnan laskennassa kokonaishintaa vai eriteltyjä yksikköhintoja. Edellytyksenä on vain se, ettei vertailuperusteita tai niiden painoarvoja aseteta syrjivästi. Hankintamenettelyn avoimuus ja tasapuolisuus edellyttävät kuitenkin, että tarjoajat tietävät jo tarjouksia laatiessaan, millä seikoilla on merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa.

Kysymyksessä olevan tarjouspyynnön mukainen pisteytystapa, jossa hinnat pisteytetään ensin yksikköhintojen perusteella reiteittäin ja kokonaispisteet muodostuvat eri reiteistä saatujen pisteiden yhteismäärästä, voi johtaa siihen, että korkeimmat pisteet saa tarjoaja, jonka tarjoamien palveluiden yhteishinta ei välttämättä ole halvin. Tässä tapauksessa pisteytystapa on kuitenkin ollut tarjouspyynnön perusteella tasapuolisesti kaikkien tarjoajien tiedossa etukäteen eikä sen soveltaminen ole antanut hankintayksikölle enää tarjousten vertailussa rajoittamatonta valinnanvapautta. Tarjouspyynnössä on nimenomaan todettu myös, että reitteihin voi tulla hankintakauden aikana muutoksia ja että annosten määrä vaihtelee päivittäin.

Edellä todettu huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on voinut harkintavaltansa puitteissa päättää soveltaa hintavertailussa tarjouspyynnössä mainittua pisteytystapaa. Se, että pisteytystapa on mahdollistanut hinnan asettamisen joillekin reiteille hyvin alhaiseksi tai korkeaksi, ei anna aihetta arvioida asiaa toisin. Tarjoajien on tullut tarjouspyynnön perusteella ymmärtää, että muiden tarjoajien ilmoittamat hinnat vaikuttavat eri reiteistä annettaviin pisteisiin, eikä pisteytystapa ole tältä osin ollut epätasapuolinen tai syrjivä.

Hankintayksikkö on tarjouksia vertaillessaan soveltanut tarjouspyynnössä ilmoitettua ja edellä todetulla tavalla hyväksyttäväksi katsottavaa tapaa vertailla hintoja. Tarjouskilpailun on voittanut tarjous, jonka tarjouspyynnön mukaisella tavalla yhteenlasketut reittikohtaiset pisteet ovat olleet korkeimmat.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää sille aiheutuneet oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos kuultava joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan kuultavan oikeudenkäyntikulut asian laatuun nähden markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Posti Oy:n korvaamaan Keski-Suomen Kuljetus Oy:n oikeudenkäyntikulut 2.500 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Ville Parkkari, Pertti Lenkkeri ja Pekka Savola.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta