MAO:95/2024


Asian tausta

Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä on ilmoittanut 21.5.2019 julkaistulla sosiaalipalveluja ja muita erityispalveluja koskevalla hankintailmoituksella rajoitetulla menettelyllä toteutettavasta dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta lääkäripalvelujen hankkimiseksi ajalle 1.5.2019–30.4.2029.

Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymästä on 1.1.2023 tullut Pohjois-Karjalan hyvinvointialue.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue (jäljempänä myös hankintayksikkö) on edellä mainitun dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisessä kilpailutuksessa pyytänyt 9.5.2023 päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjouksia ikäihmisten asumispalvelujen vastuulääkäripalveluista ajalle 1.1.2024–30.6.2025 ja sen jälkeen mahdolliselle toistaiseksi voimassa olevalle sopimuskaudelle.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen terveys- ja sairaanhoitopalveluiden toimialuejohtaja on 20.6.2023 tekemällään hankintapäätöksellä § 12 valinnut Mehiläinen Terveyspalvelut Oy:n 108,230 pisteellä etusijajärjestyksessä ensimmäiseksi, valittajan 100,586 pisteellä toiseksi ja erään kolmannen tarjoajan 99,006 pisteellä kolmanneksi palveluntuottajaksi.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen terveys- ja sairaanhoitopalveluiden toimialuejohtaja on 25.8.2023 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä § 15 valinnut Mehiläinen Terveyspalvelut Oy:n 103,230 pisteellä etusijajärjestyksessä ensimmäiseksi, valittajan 100,586 pisteellä toiseksi ja erään kolmannen tarjoajan 99,006 pisteellä kolmanneksi palveluntuottajaksi.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 6.220.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Pihlajalinna Terveys Oy:n on katsottava vaatineen, että markkinaoikeus kumoaa paitsi valituksenalaisen hankintapäätöksen myös hankintaoikaisupäätöksen, kieltää hankintayksikköä noudattamasta virheellistä menettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on vaatinut myös, että markkinaoikeus asettaa edellä mainittujen kiellon ja velvoitteen tehosteeksi vähintään 1.000.000 euron suuruisen uhkasakon. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksua tai määrää hankintayksikölle tehottomuusseuraamuksen. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 3.933,90 eurolla, lisättynä markkinaoikeuden oikeudenkäyntimaksua vastaavalla määrällä, viivästyskorkoineen.

Perustelut

Hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti, kun se on hyväksynyt vertailtaviksi etusijajärjestyksessä ensimmäiseksi sijoittuneen tarjoajan tarjouspyyntöä vastaamattomat referenssit. Mehiläinen Terveyspalvelut Oy:n tarjous olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta tai jotta tasapuolinen kohtelu olisi toteutunut, hankintayksikön olisi tullut tarkastaa ja arvioida ilmoitetut referenssit sekä ottaa huomioon laatuvertailussa vain tarjouspyynnön vaatimusten mukaiset referenssit.

Tarjouspyynnön mukaan tarjoajan on tullut tuottaa referenssikohteelle hankinnan kohdetta vastaavaa palvelua vähintään vuoden ajan. Eloisan referenssikohteessa palvelua on tuotettu toukokuusta 2023 alkaen. Tarjouspyynnön vaatimus vähintään yhden vuoden kestosta referenssikohteessa ei ole kyseisen referenssin osalta täyttynyt.

Referenssikohteissa on tullut tuottaa hankinnan kohdetta vastaavaa palvelua, mukaan lukien vastuulääkäripalvelut, lääkärin lähikierto ja etäkierto sekä etäkonsultaatiotuki hoitohenkilökunnalle, vähintään 400 asiakkaalle siten, että hyväksyttäviä asiakasryhmiä ovat ikäihmiset asumispalveluissa. Siikalatvan, Kemin ja Tornion referenssikohteissa ei ole tuotettu hankinnan kohdetta vastaavaa palvelua. Valittajan käsityksen ja julkisten tietojen mukaan kyseiset referenssikohteet eivät ole täyttäneet asiakasmäärävaatimusta. Kemin ja Tornion referenssikohteissa ei ole vastuulääkärimallia käytössä, eivätkä vaatimukset täyty myöskään ikäihmisten asumispalveluiden osalta, sillä nämä referenssit ovat sisältäneet myös kotihoidon.

Vastine

Vaatimukset

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Perustelut

Hankintayksiköllä on oikeus luottaa tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamiin tietoihin, eikä hankintayksiköllä ole velvollisuutta tarkastaa ilmoitettuja referenssejä. Tarjoaja vastaa tarjouksestaan ja sen tietojen paikkansa pitävyydestä. Hankintayksikkö on valituksen tiedoksi saatuaan tarkastanut tasapuolisesti kaikkien tarjoajien ilmoittamat kaikki referenssitiedot tarjoajien ilmoittamilta referenssiasiakkailta.

Referenssikohteiden tarkastuksessa on käynyt ilmi, että voittaneen tarjoajan ilmoittamat Eloisan ja Tornion referenssikohteet ovat olleet tarjouspyynnön vaatimusten vastaisia. Eloisan referenssin sopimuskausi on alkanut vasta toukokuussa 2023 eli tarjouspyynnössä asetetun vaaditun aikavälin jälkeen. Tornion referenssikohteessa ilmoitettu asiakasmäärä ei ole pitänyt paikkaansa, vaan se on ollut alle 400 asiakasta. Molemmat voittaneen tarjoajan referenssit on tullut hylätä. Siikalatvan ja Kemin referenssikohteiden osalta ei ole ilmennyt puutteita. Hankintaoikaisupäätöksellä voittanut tarjoaja on menettänyt viisi pistettä, mutta tällä ei ole ollut vaikutusta tarjoajien järjestykseen.

Hankintayksiköllä on oikeus luottaa tarjousten referenssien tasapuolisen tarkastuskierroksen tulokseen.

Tarkastuskierroksessa on selvinnyt myös, että yksi valittajan referenssi ei täytä tarjouspyynnössä asetettuja vähimmäisvaatimuksia, koska se ei ole kestänyt yhtä vuotta asetetulla aikavälillä, vaan kesto on ollut vain 11 kuukautta. Näin ollen valittajan referenssi tulee myös hylätä.

Kuultavan lausunto

Mehiläinen Terveyspalvelut Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 700 eurolla viivästyskorkoineen.

Kaikki kuultavan referenssit täyttävät tarjouspyynnön vaatimukset. Valittaja ei ole perustellut valituksen väitteitään, vaan viitannut julkisesti käytettävissä oleviin tietoihin yksilöimättä niitä. Referenssien tarjouspyynnön mukaisuutta ei voida arvioida julkisista lähteistä. Hankintayksikkö ei ole tarkastuksen jälkeenkään löytänyt vikaa Siikalatvan ja Kemin referenssikohteista.

Kuultavan kahden muun referenssikohteen osalta hankintayksikkö on hankintaoikaisupäätöksellään katsonut, että ne ovat olleet tarjouspyynnön vastaisia. Referenssit ovat olleet lausunnosta ilmenevin perustein tarjouspyynnön mukaisia ja hankintaoikaisupäätös on ollut virheellinen. Koska hankintaoikaisulla ei ole ollut vaikutusta kuultavan oikeusasemaan, se ei ole voinut valittaa hankintaoikaisupäätöksestä. Mikäli markkinaoikeus katsoisi, että kuultavan referenssejä tulisi tarkastaa uudestaan, edellyttää tarjoajien tasapuolisen kohtelun vaatimus myös muiden tarjoajien referenssien vastaavanlaista uudelleen tarkastamista.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että hankintaoikaisupäätöksellä ei ole korjattu kaikkia valituksessa esitettyjä lainvastaisia ja virheellisiä menettelyjä. Hankintayksikkö ei ole korjannut pisteytystä Siikalatvan ja Kemin referenssikohteiden osalta, joten laatuvertailu on edelleen suoritettu virheellisesti.

Siikalatvan referenssikohteen osalta on selvää, että asiakasmäärävaatimus ei ole voinut täyttyä, koska kunnassa on vain hieman alle 5.000 asukasta. On mahdotonta, että kunnan asukkaista vähintään 400 eli kahdeksan prosenttia olisi kuultavan tarjoamassa ikäihmisten asumispalvelussa. Kuultavalla on kyseisessä kunnassa yhteensä noin 50 vaatimukset täyttävää tehostetun palveluasumisen huonetta. On mahdotonta ja sovellettavan lainsäädännön vastaista, että jokaisessa huoneessa olisi vähintään kahdeksan asukasta.

Myöskään Kemin referenssikohde ei täytä vaatimusta, mutta tällä ei ole merkitystä asiassa, koska tarjouspyynnön mukaan kolme referenssiä oikeuttaa samaan pistemäärään kuin neljä referenssiä.

Kuultavalla on siten voinut olla korkeintaan neljä tarjouspyynnön vaatimukset täyttävää referenssiä. Oikein suoritetussa laatuvertailussa kuultavalta tulee siten vähentää vielä hankintaoikaisupäätökseen verrattuna viisi pistettä.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on muun ohella esittänyt, että se on ennen tekemäänsä hankintaoikaisua erikseen kirjallisesti tarkastanut kaikkien tarjoajien tarjouksessa ilmoitetun referenssin tarjouksessa ilmoitetulta referenssin yhteyshenkilöltä. Hankintayksikkö on tehnyt kaiken voitavansa tarkastaakseen vastaselityksessä esille nostetut referenssikohteet. Lisäksi valittajan oikeudenkäyntikulujen tuntihinta 470 euroa on liiallinen, ja kohtuullisena voidaan pitää enintään 250 euron arvonlisäverotonta tuntihintaa.

Kuultava on esittänyt vastaselityksen johdosta muun ohella, että valittaja perustaa väitteensä yleisluontoisesti omaan käsitykseensä sekä julkisesti käytettävissä oleviin tietoihin, eikä mihinkään tosiasialliseen lähteeseen. Kuultavalla on Siikalatvassa sosiaalihuoltolain 21 b ja 21 c §:n mukaisia palveluasumisen paikkoja valittajan esittämää enemmän, ja siten, että referenssille tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset täyttyvät. Ylipäänsä referenssiehtojen täyttymistä tulee arvioida referenssiajankohdan perusteella, joka tarjouspyynnön mukaan on vähintään yksi vuosi ajalla 05/2019–04/2023.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Kysymyksenasettelu ja oikeusohjeet

Valittaja on valituksessaan kohdistanut vaatimuksensa 20.6.2023 tehtyyn hankintapäätökseen. Hankintayksikkö on asian vireilletulon jälkeen 25.8.2023 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä korjannut tarjousvertailua siten, että ensimmäiseksi sijoittuneen Mehiläinen Terveyspalvelut Oy:n pistemäärä on laskenut ilman, että tällä olisi ollut vaikutusta tarjousvertailun lopputulokseen.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintaoikaisupäätöksellä ei ole korjattu tarjousvertailua kaikilta valittajan esittämiltä osin. Valittajan on esittäessään laatuvertailun olevan edelleen virheellinen katsottava kohdistaneensa vaatimuksensa myös hankintaoikaisupäätökseen.

Asiassa on keskeisesti kysymys siitä, onko hankintayksikkö menetellyt hankintasäännösten vastaisesti referenssikohteiden laatuvertailussa.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 107 §:n mukaan sen lisäksi, mitä lain I (1‒31 §) ja IV (123‒174 §) osassa säädetään hankintasopimuksista, lain liitteessä E lueteltuja palveluja koskeviin hankintoihin, jotka ovat arvoltaan vähintään lain 25 §:n 1 momentin 3 tai 4 kohdassa säädettyjen kynnysarvojen suuruisia, sovelletaan hankintalain 12 luvun (107‒115 §) säännöksiä.

Hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 113 §:n 2 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa palvelun olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta määräajassa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja ja asiakirjoja.

Hankintalain 115 §:n 1 momentin mukaan tarjouksista on valittava kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on hankintayksikön kannalta hinnaltaan halvin, kustannuksiltaan edullisin tai hinta-laatusuhteeltaan paras.

Hankintamenettely keskeisiltä osin

Hankintayksikkö on pyytänyt tarjouksia vastuulääkäripalveluista ikäihmisten asumispalveluihin.

Kokonaistaloudellisessa edullisuudessa hinnasta on voinut saada tietyn määrän pisteitä ja laadusta 20 pistettä siten, että vähimmäisvaatimukset ylittävistä referensseistä on voinut tarjouspyynnön mukaan saada pisteitä seuraavasti:

”1 referenssi = 0 p.
2–3 referenssiä = 5 p.
4–5 referenssiä = 10 p.
5–6 referenssiä = 15 p.
yli 7 referenssiä = 20 p.”

Tarjouspyynnön kohdan ”Hankinnan kohde” alakohdassa ”Hankinnan kuvaus” on todettu muun ohella seuraavaa:

”Vastuulääkäripalvelun tulee pitää sisällään vähintään seuraavat neljä (4) osaa:
1) nimetty vastuulääkäri, joka vastaa asiakkaiden perusterveydenhuollon palveluista sis. asumisyksiköiden lääkärin tehtävät, kroonisten ja akuuttien sairauksien hoito tehtyjen linjausten ja Siun soten hoitokäytäntöjen mukaisesti;
2) lääkärin lähikierto kahden (2) kuukauden välein tai sopimuksen mukaan riippuen mm. asumisyksikön koosta;
3) lääkärin etäkierto yhden (1) kerran viikossa tai sopimuksen mukaan riippuen mm. asumisyksikön koosta; ja
4) arkipäivinä ja viikonloppuisin sekä arkipyhinä klo 8.00–21.00 toteuttava etäkonsultaatiotuki hoitohenkilökunnalle.”

Tarjouspyynnön kohdan ”Soveltuvuusvaatimukset” alakohdassa ”Referenssit” on todettu seuraavaa:

”Palvelua tuottavalla yrityksellä tulee olla tarvittava kokemus ja ammatillinen pätevyys hankintasopimuksen toteuttamiseksi hankintayksikön edellyttämällä tasolla ja tästä syystä ehdottomana vaatimuksena pidetään, että valitulla palveluntuottajalla tulee olla aikaisempaa kokemusta vastaavasta palvelusta yhtäjaksoisesti vähintään yksi (1) vuosi viimeiseltä neljältä (4) vuodelta, aikavälillä 05/2019–04/2023. Palvelua on tullut tuottaa vähintään yhdelle (1) kunnalle tai muulle julkisyhteisölle vastaavassa mittakaavassa. Vastaavana mittakaavana pidetään vähintään 400 asiakasta kattavan kokonaisuuden tuottamista.
Vastaavalla palvelulla tarkoitetaan seuraavaa: hyväksyttäviä asiakasryhmiä ovat ikäihmiset asumispalvelussa. Asumispalvelulla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 b ja 21 c §:n mukaista palveluasumista, johon lääkäripalvelut on järjestetty vastaavalla tavalla.
Kuvaus vähimmäisvaatimuksen täyttymisestä tulee antaa tarjouspyynnön liitteellä ”Referenssit”. Kuvauksesta tulee ilmetä tarjoajan aikaisempi kokemus ja osaaminen sillä tasolla, että hankintayksikkö pystyy todentamaan vähimmäisvaatimuksen täyttymisen.”

Tarjouspyynnön myöhemmässä toisessa kohdassa ”Referenssit” on todettu seuraavaa:

”Täytä kuvaus vähimmäisvaatimuksen täyttymisestä pyydetyn mukaisesti: Referenssiasiakas, sopimusaika ja yhteenlaskettu kuukausittainen asiakasmäärä (asiakas/kk), referenssiasiakkaan yhteyshenkilö ja yhteystiedot (hankintayksiköllä on oikeus tarkistaa ilmoitetut referenssit).”

Tarjouspyynnön liitteenä ollut mainittu referenssilomake on sisältänyt sisällöllisesti vastaavat vaatimukset kuin edellä soveltuvuusvaatimusten yhteydessä on selostettu. Tosin siinä on viitattu sosiaalihuoltolain 21 §:ään mainitsematta saman lain 21 b ja 21 c §:ää. Liitteessä on todettu myös muun ohella, että tarjoaja voi saada pisteitä vähimmäisvaatimukset ylittävistä referensseistä.

Tarjouspyynnössä on esitetty edellä selostetut pisteytysperusteet referensseistä viimeisen neljän vuoden ajalta ja edellytetty liittämään tarjoukseen mainittu selvitys referensseistä.

Mehiläinen Terveyspalvelut Oy:n tarjoukseen liitetyllä referenssilomakkeella on ilmoitettu tiedot seitsemästä referenssikohteesta. Näistä markkinaoikeudessa on kyse seuraavista:

”Eloisa, 05/2023 alkaen, 500 asukasta/kk
Siikalatvan kunta, 6/2017 alkaen, 420 asukasta/kk
Kemin kotihoito ja tehpa, 6/2018 alkaen, 700 asukasta/kk
Tornion kotihoito ja tehpa, 6/2018 alkaen, 700 asukasta/kk”.
Mehiläinen Terveyspalvelut Oy on kyseisissä kohdissa ilmoittanut myös yhteyshenkilön ja hänen sähköpostiosoitteensa. Ensimmäisen yhteyshenkilön sähköpostin verkkotunnus on ollut muotoa etalasavonha.fi, kahden seuraavan mehilainen.fi ja viimeisen tornio.fi.

Hankintayksikkö on valituksen vireille tulon jälkeen ennen hankintaoikaisupäätöksen tekemistä 25.8.2023 tarkastanut referenssikohteiden tietoja ja toimittanut tästä markkinaoikeudelle 13-sivuisen salassa pidettäväksi ilmoitetun koosteen.

Hankintayksikkö on myös toimittanut 15.11.2023 lisälausuman yhteydessä markkinaoikeuteen sähköpostiviestit Siikalatvan ja Kemin referenssikohteiden tarkastamisesta. Siikalatvan kunnan osalta Mehiläinen Terveyspalvelut Oy:n palvelujohtaja on 9.8.2023 vastannut hankintayksikön kysymyksiin, että referenssivaatimuksen mukainen palvelutuotanto täyttyy Siikalatvalla. Kemin osalta Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n perusterveydenhuollon johtaja on 10.8.2023 vastannut hankintayksikön kysymyksiin, että Kemin osalta referenssin vaatimukset täyttyvät.

Asian arviointi

Hankintayksikön mukaan sillä on oikeus luottaa tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamiin tietoihin, eikä sillä ole velvollisuutta tarkastaa ilmoitettuja referenssejä. Se on valituksen tiedoksi saatuaan tarkastanut tasapuolisesti kaikkien tarjoajien ilmoittamat kaikki referenssitiedot tarjoajien ilmoittamilta referenssiasiakkailta, ja sillä on oikeus luottaa tarjousten referenssien tasapuolisen tarkastuskierroksen tulokseen.

Markkinaoikeus toteaa, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tarjoaja kantaa vastuun siitä, että sen tarjous on tarjouspyynnön sisällöltään selvinä pidettävien vaatimusten mukainen ja hankintayksiköllä on oikeus luottaa siihen, että tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamat tiedot pitävät paikkansa, ellei sillä ole perusteltua syytä muuta epäillä.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella hankintayksikkö on ennen hankintaoikaisupäätöksen tekemistä tarkastanut referenssikohteiden tietoja tarjouksissa referenssikohteisiin liittyviltä henkilöiltä. Valittajan mukaan hankintayksikön menettely on ollut tämänkin jälkeen laatuvertailun osalta virheellistä voittaneen tarjoajan ilmoittamien Siikalatvan ja Kemin referenssikohteiden osalta.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikkö on ryhtynyt tarkastamaan tarjouksissa ilmoitettuja referenssitietoja ja tehnyt itseoikaisuna tosiasiassa alkuperäisen hankintapäätöksen korvanneen hankintaoikaisupäätöksen. Asiassa ei näin ollen ole aihetta arvioida sitä, olisiko hankintayksikkö voinut luottaa tarjouksissa ilmoitettuihin tietoihin, olla tarkastamatta referenssikohteiden tietoja ja siis olla tekemättä kyseisen kaltaista hankintaoikaisupäätöstä. Asiaa on siten arvioitava ensi sijassa siltä kannalta, onko hankintaoikaisupäätös ollut valittajan esittämin tavoin edelleen virheellinen.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella Mehiläinen Terveyspalvelut Oy on ilmoittanut kyseisten kahden referenssiasiakkaan yhteyshenkilöksi henkilöt, joiden sähköpostiosoitteen verkkotunnus on ollut mehilainen.fi, ja saanut Mehiläinen Terveyspalvelut Oy:n ja Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n johtajilta ilmoituksen referenssivaatimusten täyttymisestä.

Markkinaoikeus toteaa, että yhteystietojen ilmoittamista referenssien tarkastamiseksi koskevan tarjouspyynnön kohdan perusteella tarjoajille on tullut olla selvää, että referenssiasiakkaan yhteyshenkilöksi on tullut ilmoittaa referenssiasiakasta edustava taho, jolta tiedot olisivat tasapuolisuusperiaatteen mukaisesti luotettavasti tarkastettavissa. Voittaneen tarjoajan kahden referenssikohteen yhteyshenkilöt eivät ole olleet tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla referenssiasiakkaiden yhteyshenkilöitä, vaan sen omia tai siihen kytköksissä olevan yrityksen yhteyshenkilöitä. Kyseisiä kahta referenssikohdetta koskevat vastaukset ovat myös olleet varsin suppeita ja yleisluontoisia. Markkinaoikeus katsoo, että tällaisessa tilanteessa hankintayksikön olisi tullut vähintäänkin hankkia selvitystä kyseisistä referenssikohteista ja siitä, miten ne sisällöllisesti täyttävät tarjouspyynnön vaatimukset, jotta se olisi voinut ottaa huomioon kyseiset referenssikohteet tarjousvertailussa.

Edellä todetuilla perusteilla markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on menetellyt hankintasäännösten vastaisesti jättäessään asian enemmälti selvittämättä, kun sillä olisi ollut perusteltu syy referenssikohteita tarkastaessaan kiinnittää huomiota siihen, mikä taho Siikalatvan ja Kemin referenssikohteiden yhteyshenkilöksi on ilmoitettu, ja tarvittaessa hankkia selvitystä referenssikohteiden tarjouspyynnön mukaisuudesta kyseiseltä referenssiasiakkaalta itseltään. Hankintayksikön menettely referenssikohteiden tarkastamisessa ja tarjousten vertailussa ei siten ole ollut tasapuolisuusperiaatteen mukaista.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan hankintasäännösten vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Edellä mainittu hankintamenettelyn virheellisyys ja jäljempänä seuraamusten osalta lausuttu huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua siitä, mihin lopputulokseen hankintayksikön olisi tullut tarjousvertailussa päätyä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu. Näin ollen valituksenalaiset päätökset voidaan hankintalain 154 §:n 1 momentin nojalla kumota ja päätösten täytäntöönpano kieltää.

Hankintalain 161 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeus voi asettaa kiellon tai velvoitteen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon. Uhkasakon määräämisestä ja tuomitsemisesta säädetään uhkasakkolaissa.

Mikäli Pohjois-Karjalan hyvinvointialue aikoo edelleen toteuttaa vastuulääkäripalvelujen hankinnan kysymyksessä olevan tarjouskilpailun perusteella, sen on tehtävä uusi perusteltu hankintapäätös ottaen huomioon tässä päätöksessä mainitut ja muut tarjousten referenssikohteiden tarkastamisen ja tarjousten vertailun tasapuolisuuteen liittyvät seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muutoin, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95–101 §:ssä säädetään, ei kuitenkaan 95 §:n 3 momenttia.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95 §:n 1 momentin mukaan oikeudenkäynnin osapuoli on velvollinen korvaamaan toisen osapuolen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan. Pykälän 2 momentin mukaan korvausvelvollisuuden kohtuullisuutta arvioitaessa voidaan lisäksi ottaa huomioon asian oikeudellinen epäselvyys, osapuolten toiminta ja asian merkitys asianosaiselle.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön hankintasäännösten vastainen toiminta huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos valittaja joutuisi itse vastaamaan kokonaan oikeudenkäyntikuluistaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä.

Hankintayksikkö on paljoksunut valittajan oikeudenkäyntikuluvaatimusta tuntiveloituksen osalta. Valittajan oikeudenkäyntikuluerittelyn mukaan asiamies on tehnyt toimenpiteitä ajalla 20.9.–8.11.2023 eli hankintayksikön vastineen antamisen jälkeen 6,75 tuntia 470 euron arvonlisäverottomalla tuntihinnalla. Arvonlisäverollisten oikeudenkäyntikulujen määrä on siten ollut 3.933,60 euroa lisättynä markkinaoikeuden oikeudenkäyntimaksua vastaavalla määrällä 4.240 euroa. Markkinaoikeus katsoo oikeudenkäyntikulujen kohtuulliseksi yhteismääräksi 7.000 euroa.

Asian näin päättyessä hankintayksikkö ja kuultava saavat itse vastata oikeudenkäyntikuluistaan.

Valittajalla ei arvonlisäverolain 34 ja 102 §:ssä säädetty huomioon ottaen ole oikeutta vähentää hankinnan kohteeseen liittyvään liiketoimintaan liittyvästä oikeudenkäynnistä aiheutuneisiin kuluihin sisältyvää arvonlisäveroa omassa verotuksessaan. Korvattavaksi vaadituista oikeudenkäyntikuluista ei siten ole vähennettävä niihin sisältyvää arvonlisäveroa.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen terveys- ja sairaanhoitopalveluiden toimialuejohtajan 20.6.2023 tekemän hankintapäätöksen § 12 ja 25.8.2023 tekemän hankintaoikaisupäätöksen § 15. Markkinaoikeus kieltää Pohjois-Karjalan hyvinvointialuetta tekemästä hankintasopimusta sanottujen päätösten perusteella tai panemasta hankintaa muutoin täytäntöön nyt asetetun 500.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen korvaamaan Pihlajalinna Terveys Oy:n oikeudenkäyntikulut 7.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen ja Mehiläinen Terveyspalvelut Oy:n vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.


Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Sami Myöhänen, Pekka Savola ja Suvi Karlén-Savolainen.


Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.