MAO:570/14

HAKEMUS

Vaatimukset

OnniBus.com Oy (jäljempänä myös hakija) on vaatinut, että markkinaoikeus oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n nojalla kieltää Mikko Rindell Oy:tä, Tilausajot Mennään Bussilla Oy:tä, Keskimatkat Oy:tä ja Oulun Onnikka Oy:tä käyttämästä OnniBus.com Oy:n tavaramerkki- ja toiminimioikeuksia loukkaavia, sanan OnniExpress sisältäviä tavaramerkkejä, verkkotunnusta onniexpress.fi, aputoiminimeä OnniExpress tai muita sanan Onni sisältäviä tavaramerkkejä, verkkotunnuksia, aputoiminimiä, toiminimiä taikka muita kaupallisia tunnuksia linja-autoliikennetoiminnassaan ja vahvistaa kiellon noudattamiseksi 400.000 euron määräisen uhkasakon.

Perusteet

Onnibus Oy on aloittanut Suomessa halpabussitoiminnan ja harjoittanut sitä 1.1.2012 alkaen tunnuksella ONNIBUS. Onnibus Oy:n toiminta on siirtynyt 4.4.2014 liiketoimintakaupalla Pileus Oy:lle, jonka toiminimi on 9.5.2014 muutettu OnniBus.com Oy:ksi. Liiketoimintakaupalla OnniBus.com Oy:lle on siirtynyt muun ohella kaikki luovuttajalle kuuluneet immateriaalioikeudet, mukaan lukien tavaramerkki ONNIBUS ja toiminimi Onnibus Oy. Hakijalla on vakiintunut toiminimioikeus tunnukseen Onnibus ja rekisteröity tavaramerkki ONNIBUS.

Mikko Rindell Oy, Tilausajot Mennään Bussilla Oy, Keskimatkat Oy, Oulun Onnikka Oy (jäljempänä yhteisesti myös vastapuolet) ovat aloittaneet hakijan toiminnan kanssa kilpailevan toiminnan toukokuun 2014 alussa tunnuksella OnniExpress, joka on sekoitettavissa tunnukseen Onnibus. Aiemmin vastapuolet olivat toimineet Onnibus Oy:n kanssa yhteistyössä Onnibus-ketjussa, mutta yhteistyö päättyi huhtikuussa 2014 liiketoimintakaupan yhteydessä.

Vaade-edellytys

Hakijalla on rekisteröity tavaramerkki ONNIBUS luokassa 39 seuraaville palveluille: kuljetukset, joukkoliikenne, erityisesti linja-autoliikenne.

Toiminimi Onnibus Oy on ollut ajalla 14.12.2011–9.5.2014 hakijan edeltäjän kaupparekisteriin merkittynä toiminimenä ja se on vakiintunut kohderyhmän keskuudessa hakijan toiminimeksi.

Vastapuolet käyttävät OnniExpress-tunnuksia liiketoiminnassaan linja-autoliikennepalveluille, eli samoille palveluille joille tavaramerkki ONNIBUS on rekisteröity, ja joille toiminimi Onnibus Oy on vakiintunut.

Tunnukset Onnibus ja OnniExpress ovat hyvin samanlaisia ja toisiinsa sekoitettavissa. Molemmat alkavat sanalla onni, joka on hallitseva elementti molemmissa merkeissä. Sana onni ei kuvaa tavaramerkin ONNIBUS kattamia palveluita. Sekaannusvaaraa lisää se, että tunnukset koskevat jokapäiväisiä ja edullisia kuluttajapalveluita. Kuluttajat myös käytännössä sekoittavat tunnukset toisiinsa. Tunnusten ONNIBUS ja OnniExpress välinen sekaannusvaara on siten ilmeinen.

ONNIBUS on myös laajalti tunnettu tavaramerkki, johon myöhempi OnniExpress-tunnus yhdistyy kohderyhmän mielessä. OnniExpress-tunnuksen avulla on ollut tarkoitus käyttää hyväksi tavaramerkin ONNIBUS laajaa tunnettuutta. Vastapuolet saavat OnniExpress-tunnusten avulla perusteetonta etua laajalti tunnetun tavaramerkin maineesta ja goodwill-arvosta. Valitun OnniExpress-tunnuksen käyttäminen myös merkitsee laajalti tunnetun ONNIBUS-tunnuksen erottamiskyvyn ja maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä ja on haitaksi sen erottamiskyvylle ja maineelle.

ONNIBUS-tunnusten maineen ja tunnettuuden hyväksikäyttö on lisäksi selvästi hyvän liiketavan vastaista.

Vaaraedellytys

OnniBus.com Oy on kieltänyt vastapuolia käyttämästä linja-autoliiketoiminnassaan OnniExpress-tunnuksia. Kiellosta huolimatta vastapuolet jatkavat tunnusten käyttämistä. Tämän perusteella on selvää, että vastapuolet tulevat jatkamaan Onnibus-tunnusten loukkaamista.

Jatkuva loukkaus aiheuttaa hakijalle vakavaa haittaa sekaannusten ja hakijan Onnibus-tunnusten maineelle aiheutuvan vahingon muodossa.

Haittavertailu

Loukkaavien tunnusmerkkien käytön kieltäminen ei estä vastapuolia harjoittamasta linja-autoliiketoimintaa liikennöimillään linja-autoreiteillä. Jokaisella vastapuolella on käytössä oma toiminimi ja tavaramerkki toiminnan harjoittamiseksi, eikä turvaamistoimella ole tässä suhteessa vastapuolien liiketoimintaa haittaavaa vaikutusta. Vastapuolet ovat aloittaneet toimintansa OnniExpress-tunnuksella vasta toukokuun alussa 2014, eikä niille siten ole ehtinyt kertyä samanlaista tunnettuutta kuin pitkään käytössä olleelle tunnukselle.

Turvaamistoimihakemuksen hylkäämisestä olisi huomattavaa haittaa hakijalle, koska vastapuolet loukkaavat tahallisesti hakijan oikeuksia ja käyttävät oikeudettomasti hyväksi hakijan Onnibus-tunnuksiin liittyvää mainetta ja tunnettuutta. Lisäksi vastapuolten toiminta aiheuttaa jatkuvasti sekaannuksia, joista on haittaa Onnibus-tunnusten maineelle.

Turvaamistoimen myöntäminen ei näin ollen aiheuta vastapuolille kohtuutonta vahinkoa verrattuna hakijan suojeltavaan intressiin.

VASTAUS

Vaatimukset

Mikko Rindell Oy, Tilausajot Mennään Bussilla Oy, Keskimatkat Oy ja Oulun Onnikka Oy ovat vaatineet, että hakemus hylätään. Toissijaisesti vastapuolet ovat vaatineet, että turvaamistoimi määrätään ilman uhkasakkoa tai että uhkasakon määräksi vahvistetaan enintään 50.000 euroa. Edelleen vastapuolet ovat vaatineet, että heille annetaan vähintään kuuden kuukauden siirtymäaika turvaamistoimipäätöksen noudattamiseksi sen lainvoimaiseksi tulosta lukien, ja että hakija velvoitetaan suorittamaan mahdollisesti aiheettomasti määrättävästä turvaamistoimesta vastapuolille aiheutuvan vahingon varalta vähintään 500.000 euron suuruinen vakuus.

Perusteet

Turvaamistoimen myöntämisen edellytyksenä olevat niin sanotut vaade- ja vaaraedellytys eivät täyty ja joka tapauksessa asiassa tehtävän haittavertailun perusteella turvaamistoimen määräämisestä aiheutuisi vastapuolille kohtuutonta haittaa hakijan väitettyyn turvattavaan etuuteen nähden.

Vaade-edellytys

OnniExpress on Keskimatkat Oy:n rekisteröimä aputoiminimi ja rekisteröimä tavaramerkki. Keskimatkat Oy:n lisäksi myös Mikko Rindell Oy, Tilausajot Mennään Bussilla Oy ja Oulun Onnikka Oy käyttävät mainittua OnniExpress-tunnusta yhteisenä markkinointinimenään.

Vastapuolilla on edellä mainitun tavaramerkkirekisteröinnin sekä toiminimirekisteröinnin perusteella laillinen oikeus käyttää OnniExpress-tunnuksia.

OnniExpress-tunnukset eivät myöskään ole sekoitettavissa eivätkä aiheuta sekaannusvaaraa suhteessa hakijan rekisteröityyn tavaramerkkiin ONNIBUS tai toiminimeen Onnibus Oy, eikä niiden käyttö siten loukkaa mainittujen tunnusten haltijan oikeuksia tai aiheuta tälle vahinkoa.

Sana onni on esiintynyt ja esiintyy edelleen linja-autoliikenteessä laajalti, minkä johdosta kuluttajat assosioivat välittömän mielikuvan sanasta onni linja-autona. Lisäksi sana onni tuo mieleen välittömästi "onnikan", eli linja-auton.

Tavaramerkkirekisteröinti ONNIBUS antaa yksinoikeuden merkkiin ONNIBUS, mutta ei yksinoikeutta sanan onni käyttämiseen. On myös selvää, että sana onni on liian yleinen, jotta sen käyttöön voitaisiin myöntää yksinoikeutta.

Tunnukset OnniExpress ja ONNIBUS eroavat toisistaan selkeästi rakenteeltaan, kirjoitusasultaan ja lausuntatavoiltaan. Niin ikään käytössä olevat OnniExpress-logo ja ONNIBUS-logo ovat täysin erinäköisiä. Myös internetsivut www.onniexpress.fi sekä www.onnibus.fi /.com poikkeavat selkeästi toisistaan.

Tunnus OnniExpress on ollut perustamisestaan lähtien erittäin näkyvästi esillä suomalaisessa mediassa. Sitä koskevassa kaikessa uutisoinnissa ja tiedottamisessa on selvästi korostettu, että kyseessä on tunnusmerkkiä ONNIBUS käyttävästä toimijasta erillinen kotimainen toimija.

Tavaramerkki ONNIBUS ei ole laajalti tunnettu tavaramerkki. Merkki on ollut tunnettu vain rajallisen kohderyhmän keskuudessa.

Vastapuolten toiminnan ei myöskään voida hakijan väittämällä tavalla katsoa olevan sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa. Tunnuksen OnniExpress valinnalle ja rekisteröinnille on ollut hyväksyttävät perusteet. Rekisteröidyn tavaramerkin käyttämistä ei voida pitää sopimattomana, eikä katsoa aiheuttaneen haittaa merkin ONNIBUS erottamiskyvylle, maineelle taikka goodwill-arvolle.

Vaaraedellytys

Vastapuolilla on rekisteröintiin perustuva laillinen oikeus käyttää aputoiminimeä OnniExpress sekä tavaramerkkiä OnniExpress elinkeinotoiminnassaan. Vastapuolet ovat kaikessa toiminnassaan tarkoin korostaneet eroa ONNIBUS-toimijaan, eivätkä ne ole hakijan väittämällä tavalla saaneet etua ONNIBUS-tunnuksista. Vaaraedellytys ei siten ole käsillä.

Haittavertailu

Tavaramerkille OnniExpress on jo kertynyt erittäin merkittävä liikearvo ja turvaamistoimen määräämisestä aiheutuisi vastapuolille hakijan väitettyyn turvattavaan etuuteen nähden kohtuutonta haittaa. Vastapuolten OnniExpress-liiketoiminnan aloittamiseksi tekemät merkittävät investoinnit päätyisivät arvottomiksi, mikäli turvaamistoimi myönnetään. On selvää, ettei vastapuolten OnniExpress-liiketoimintaa ole mahdollista korvata muulla liikennöintitoiminnalla.

Käytännössä turvaamistoimen myöntäminen pysäyttäisi vastapuolten liiketoiminnan ja vaarantaisi erittäin vakavalla tavalla vastapuolten taloudellisen tilanteen, mikä on olennaisesti suurempi haitta kuin turvaamistoimella hakijalle tavoiteltava etuus.

Koska hakijan väite tavaramerkin OnniExpress rekisteröintiä vastaan on Patentti- ja rekisterihallituksen ratkaistavana hyvin lyhyen ajan sisällä, ei turvaamistoimen määrääminen tässä vaiheessa ole tarkoituksenmukaista.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Sovellettavat säännökset

Turvaamistoimista säädetään oikeudenkäymiskaaren 7 luvussa. Luvun 3 §:n mukainen turvaamistoimi voidaan pykälän 1 momentin mukaan myöntää, jos hakija saattaa todennäköiseksi, että hänellä on vastapuolta vastaan muu kuin luvun 1 tai 2 §:ssä tarkoitettu oikeus, joka voidaan vahvistaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla ratkaisulla (niin sanottu vaade-edellytys), ja on olemassa vaara, että vastapuoli tekemällä jotakin, ryhtymällä johonkin tai laiminlyömällä jotakin tai jollakin muulla tavalla estää tai heikentää hakijan oikeuden toteutumista tai olennaisesti vähentää sen arvoa tai merkitystä (niin sanottu vaaraedellytys).

Päättäessään oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 1 momentissa tarkoitetun kiellon tai määräyksen antamisesta tuomioistuimen tulee pykälän 2 momentin mukaan kiinnittää huomiota siihen, että vastapuolelle ei turvattavaan etuuteen nähden aiheudu kohtuutonta haittaa (niin sanottu haittavertailu).

Vaade-edellytys

Vaade-edellytyksen osalta on korkeimman oikeuden ratkaisuissa KKO 1994:132 ja 1994:133 katsottu vahingonkorvaussaamista turvaavan takavarikon osalta saamisen yksilöimisen ohella riittäväksi, ettei saamista esitetyn näytön valossa tai oikeudellisesti voitu pitää selvästi perusteettomana. Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:ssä tarkoitetun niin sanotun yleisluontoisen turvaamistoimen myöntämistä koskeneissa ratkaisuissa KKO 1998:143, 2000:94 ja 2003:118 on sen sijaan katsottu, että milloin turvaamistoimen myöntäminen merkitsisi sitä, että hakija saisi jo oikeudenkäynnin ajan nauttia täysimääräisesti sitä oikeutta, jota hän kanteellaan vaatii (niin sanottu etukäteisnautinta), turvaamistoimen myöntämistä harkittaessa hakijan oikeuden todennäköisyydelle on asetettava huomattavasti suuremmat vaatimukset kuin saamisen todennäköisyydelle takavarikkoasiassa.

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n mukaisen turvaamistoimiasian käsittely on väitetyn oikeudenvastaisuuden osalta summaarista. Sen vuoksi tässä yhteydessä ei kuulu tutkia lopullisesti sitä, loukkaavatko vastapuolet joltakin osin hakijan turvaamistoimihakemuksessa tarkoitettuja oikeuksia. Mainitut seikat kuuluvat vasta pääasian yhteydessä käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi. Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:ssä edellytetyllä tavalla hakijan on kuitenkin saatettava todennäköiseksi, että sillä on vastapuoltaan vastaan vaatimansa oikeus.

Hakija on vaatinut, että markkinaoikeus oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n nojalla kieltää vastapuolia käyttämästä (i) sanan OnniExpress sisältäviä tavaramerkkejä, (ii) verkkotunnusta onniexpress.fi, (iii) aputoiminimeä OnniExpress sekä (iv) muita sanan Onni sisältäviä tavaramerkkejä, verkkotunnuksia, aputoiminimiä, toiminimiä taikka muita kaupallisia tunnuksia.

Hakija on perustanut kieltovaatimuksensa (i) rekisteröityyn tavaramerkkiin ONNIBUS, (ii) vakiintuneeseen toiminimeen Onnibus Oy, (iii) tavaramerkin ONNIBUS laajalti tunnettuisuuteen sekä (iv) ONNIBUS-tunnusten maineeseen ja goodwill-arvoon. Oikeudellisesti hakija on perustanut vaatimuksensa tavaramerkkilakiin, toiminimilakiin sekä sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettuun lakiin.

Asiassa tulee siten ensin arvioitavaksi, onko hakija saattanut todennäköiseksi edellä mainittujen oikeuksien olemassaolon. Niiltä osin kuin näin katsotaan olevan, asiassa tulee tämän jälkeen vaade-edellytyksen täyttymisen osalta arvioitavaksi kysymys siitä, onko hakija saattanut todennäköiseksi, että vastapuolet menettelyllään loukkaavat kyseisiä oikeuksia.

Markkinaoikeus toteaa asiassa olevan riidatonta, että hakija on rekisteröidyn tavaramerkin ONNIBUS haltija.

Toiminimen Onnisbus vakiintumisesta hakija on esittänyt näyttönä otteen kauppakirjasta, jolla se on ostanut Onnibus-liiketoiminnan ja jonka perusteella tuolloin rekisteröity toiminimi Onnibus Oy on siirtynyt hakijalle. Hakija on tämän jälkeen toukokuussa 2014 muuttanut toiminimekseen OnniBus.com Oy.

Ottaen huomioon toiminimen Onnibus Oy suhteellisen lyhyt rekisteröintiaika (noin kaksi ja puoli vuotta) sekä toiminimen vakiintumisesta asiassa esitetty näyttö, markkinaoikeus katsoo, ettei hakijan voida katsoa saattaneen riittävässä määrin todennäköiseksi, että toiminimi olisi tullut yleisesti tunnetuksi asianomaisen kohdeyleisön keskuudessa.

Edellä mainittu huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että hakija ei ole saattanut todennäköiseksi, että toiminimi Onnibus Oy olisi vakiintunut ja että hakijalla olisi oikeus sanottuun toiminimeen. Näin ollen vaade-edellytyksen siltä osin kuin hakija on perustanut vaatimuksensa toiminimilakiin, ei ole katsottava täyttyvän.

ONNIBUS-tunnusten maineen ja goodwill-arvon osalta hakija on puolestaan muun ohella esittänyt näyttönä markkinatutkimuksen, markkinointimateriaalia, Google-hakukoneella suoritetun haun tuloksia sekä tulosteita hakijan Facebook-sivuilta.

Asiassa esitetty näyttö huomioon ottaen markkinaoikeus toteaa, että Onnibus-tunnus on tullut jossain määrin tunnetuiksi kohderyhmän keskuudessa. Esitetyn näytön perusteella, ottaen erityisesti huomioon että linja-autotoimintaa Onnibus-tunnuksella on harjoitettu vain runsaan kahden vuoden ajan, markkinaoikeus kuitenkin katsoo, ettei hakijan voida katsoa saattaneen riittävässä määrin todennäköiseksi, että Onnibus-tunnus olisi ainakaan toistaiseksi saavuttanut sellaista mainetta ja tunnettuutta, jota olisi suojeltava sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain perusteella. Näin ollen vaade-edellytyksen myöskään siltä osin kuin hakija on perustanut vaatimuksensa sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettuun lakiin, ei ole katsottava täyttyvän.

Edellä todetulla tavalla hakija on vaatinut, että markkinaoikeus oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n nojalla kieltää vastapuolia käyttämästä OnniExpress-tunnusten (sanan OnniExpress sisältäviä tavaramerkkejä, verkkotunnusta onniexpress.fi sekä aputoiminimeä OnniExpress) ohella muita sanan Onni sisältäviä tavaramerkkejä, verkkotunnuksia, aputoiminimiä, toiminimiä taikka muita kaupallisia tunnuksia.

Markkinaoikeus toteaa, että hakija ei hakemuksessaan ole kuitenkaan esittänyt, että hakijan oikeuksia olisi loukattu käyttämällä tällaisia muita Onni-sanan sisältäviä tavaramerkkejä, verkkotunnuksia, aputoiminimiä, toiminimiä tai muita kaupallisia tunnuksia taikka että edes tällaisen loukkauksen uhkaa olisi olemassa. Näin ollen vaade-edellytyksen myöskään kyseisen vaatimuksen osalta ei ole katsottava täyttyvän.

Asiassa jää näin ollen vaade-edellytyksen osalta ratkaistavaksi, onko oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:ssä tarkoitetuin tavoin todennäköistä, että vastapuolten käyttämät, sanan OnniExpress sisältävät tavaramerkit, verkkotunnus onniexpress.fi ja aputoiminimi OnniExpress loukkaavat hakijan oikeutta tavaramerkkiin ONNIBUS.

Hakijalle on rekisteröity tavaramerkki ONNIBUS luokassa 39 seuraaville palveluille: kuljetukset, joukkoliikenne, erityisesti linja-autoliikenne.

Hakija on vedonnut tavaramerkin ONNIBUS osalta myös tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun laajalti tunnetun tavaramerkin suojaan. Asiassa tältä osin esitetty aineisto huomioon ottaen markkinaoikeus kuitenkin katsoo, ettei hakija ole riittävällä todennäköisyydellä osoittanut tavaramerkkiä ONNIBUS käytetyn Suomessa niin pitkän ajan ja niin intensiivisesti, että merkin tulisi katsoa nauttivan tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettua laajalti tunnetun tavaramerkin suojaa.

Asiassa esitetyn mukaan vastapuolet ovat käyttäneet linja-autoliiketoiminnassaan tunnusta OnniExpress, joka on myös Keskimatkat Oy:n rekisteröity aputoiminimi sekä Keskimatkat Oy:n rekisteröity tavaramerkki. Vastapuolten käytössä on myös verkkotunnus onniexpress.fi (jäljempänä yhdessä OnniExpress-tunnukset).

Ottaen huomioon tavaramerkin ONNIBUS sekä OnniExpress-tunnusten yhteinen alkuosa "onni" sekä se, että tunnuksia käytetään samojen palvelujen yhteydessä, markkinaoikeus katsoo, että asiassa voidaan katsoa olevan jossain määrin todennäköisempää, että OnniExpress-tunnusmerkit ovat sekoitettavissa tavaramerkkiin ONNIBUS kuin että ne eivät olisi.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että hakija on saattanut oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla todennäköiseksi, että sillä on puheena olevalta osin vastapuolia vastaan rekisteröityyn tavaramerkkiin ONNIBUS perustuva oikeus, joka voitaisiin vahvistaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla ratkaisulla.

Vaaraedellytys

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan turvaamistoimen hakijan tulee saattaa todennäköiseksi paitsi vastapuoltaan kohtaan vaaditun oikeuden olemassaolo myös oikeuden loukkauksen vaara.

Korkein oikeus on oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 1 §:ssä tarkoitettua turvaamistointa koskeneissa ratkaisuissaan KKO 1994:132 ja 1994:133 katsonut hukkaamisvaaran olevan olemassa, jollei vaara esillä olevissa olosuhteissa ole varsin epätodennäköinen.

Sama vaaraedellytys on oikeuskäytännössä katsottu riittäväksi myös oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:ssä tarkoitetun turvaamistoimen osalta (esim. Helsingin hovioikeuden päätös 28.11.2007 nro 3867, diaarinro S 07/1449).

Asiassa esitetyn mukaan vastapuolet käyttävät linja-autoliiketoiminnassaan tunnusta OnniExpress. Sanottuun nähden markkinaoikeus katsoo, ettei hakijan väitettä oikeudenloukkausta koskevan vaaran käsillä olemisesta voida pitää epätodennäköisenä.

Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että hakijan vaatimus turvaamistoimen määräämisestä täyttää oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 1 momentissa säädetyt edellytykset.

Haittavertailu

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan tuomioistuimen tulee kiinnittää huomiota siihen, että vastapuolelle ei turvattavaan etuuteen nähden aiheudu kohtuutonta haittaa.

Turvaamistoimen myöntämättä jättämisestä aiheutuisi todennäköisesti hakijalle ainakin jossain määrin haittaa hakijan Onnibus-tunnuksiin liittyvälle maineelle ja tunnettuudelle, kuten hakemuksessa on esitetty.

Turvaamistoimen myöntämisestä ei sinänsä aiheutuisi vastapuolille suoranaista kieltoa harjoittaa ja jatkaa näiden linja-autotoimintaa. Vastapuolet ovat kuitenkin jo aloittaneet oman linja-autotoimintansa OnniExpress-tunnuksin, vaikkakin vasta toukokuussa 2014. Mikäli turvaamistoimi myönnettäisiin, aiheutuisi tästä tarve vastapuolelle käyttöönottamiensa tunnusten muuttamiseen. Käytännössä tästä aiheutuisi todennäköisesti tarve liiketoiminnan keskeyttämiseen, ainakin väliaikaisesti, sekä joka tapauksessa ylimääräisiä kustannuksia.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että turvaamistoimen määräämisestä aiheutuisi hakijan turvattavaan etuuteen nähden kohtuutonta haittaa vastapuolille.

Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että edellytykset turvaamistoimen määräämiselle eivät täyty.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus hylkää hakemuksen.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan myöntämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 23.9.2014.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Sanna Holkeri ja Teija Kotro.

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen.