MAO:4/15

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 15.1.2014 (liitteenä)

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Haugen-Gruppen Denmark A/S on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin PARADISO kansainvälisen rekisteröinnin numero 1063611 hyväksymiseksi koskemaan Suomea.

Perusteet

Valituksenalaisessa päätöksessä on virheellisesti katsottu, että tavaramerkin PARADISO kansainvälinen rekisteröinti ei koske Suomea, koska tavaramerkki on luokkien 29 ja 30 tavaroiden osalta sekoitettavissa toiminimeen Paradiso Oy, jonka rekisteröity toimiala kattaa muun muassa elintarvikkeiden valmistuksen.

Tavaramerkki PARADISO on otettu käyttöön Suomessa vuonna 2008, ja se on hyvin vakiintunut muun muassa Italiasta maahantuotujen kuivattujen ja säilöttyjen hedelmien ja vihannesten, erilaisten mausteiden ja etikka- sekä oliiviöljytuotteiden tavaramerkkinä. Kyseisellä tavaramerkillä varustettuja elintarvikkeita myydään tänä päivänä Pohjoismaissa kaikille suurille vähittäismyyjille ja suurelle määrälle tukkumyymälöitä, hotelleja sekä ravintoloita. Paradiso Oy on pienimuotoista asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallintaa harjoittava yritys.

Valittaja on valituksessaan supistanut tavaraluettelon kuulumaan seuraavasti:

- "Shellfish not live, squid not live, preserved, dried and cooked fruits and vegetables, including preserved artichoke bottoms, artichoke hearts, asparagus, sour pick, olives, garlic, peppers, pepperoni, pesto and sun dried tomatoes; jellies, jams, compotes, olive oil" luokassa 29; ja

- "Rice, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; all before mentioned, which do not contain cacao and/or chocolate and/or chocolate taste" luokassa 30.

Kansainvälisen tavaramerkkirekisteröinnin PARADISO kattamat tavarat eroavat Paradiso Oy:n rekisteröidystä toimialasta, eikä sekaannusvaaraa tällä perusteella ole. Tavaramerkin suoja-ala rajoittuu kuivattuihin ja säilöttyihin elintarvikkeisiin, joita ei tyypillisesti valmisteta Suomessa. Valittaja maahantuo tavaramerkillä varustetut tuotteet Suomeen vähittäismyyntiä varten. Paradiso Oy:n rekisteröity toimiala ei kata elintarvikkeiden vähittäismyyntiä. Rekisteröintikäytännössä sen seikan, että kyseessä olevat tunnukset eivät esiinny samalla tuotanto- ja jakeluportaalla, on katsottu poistavan sekoitettavuuden.

Tavaramerkin ja toiminimen sekoitettavuutta on kuitenkin arvioitava sen perusteella, mitä toimintaa toiminimellä tosiasiallisesti harjoitetaan, eikä rekisteriin merkityllä toimialalla ole tältä osin ratkaisevaa merkitystä. Paradiso Oy:n rekisteröidyn toimialan lisäksi myös sen tosiasiallisesti harjoittama toiminta eli asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta eroaa täysin kansainvälisen tavaramerkin PARADISO kattamista tavaroista, eikä mitään sekaannusvaaraa näin ollen ole. Yhtiön vuodesta 2009 lähtien saatavilla olevista julkisista tilinpäätösasiakirjoista ilmenee, että Paradiso Oy ei harjoita tavaroiden eikä etenkään elintarvikkeiden myyntitoimintaa. On hyvin epätodennäköistä, että yhtiö laajentaisi toimintaansa tälle alalle.

Paradiso Oy:n hyvin laajaa ja epämääräisesti muotoiltua rekisteröityä toimialaa tulee tulkita supistavasti sekoitettavuusarvioinnissa. Lisäksi toimialamäärittelylle ei voida antaa liian laajaa merkitystä silloin, kun toimialaksi on ilmoitettu rekisteröintiä vaativa tai luvanvarainen toiminta, vaikka yritys ei todellisuudessa harjoita tällaista toimintaa. Elintarvikkeiden valmistus on hyvin tiukasti säädeltyä ja valvottua toimintaa.

Lisäksi luokissa 29 ja 30 on useita kansallisia ja yhteisön tavaramerkkejä, jotka kattavat elintarvikkeita ja joiden hallitseva osa koostuu sanasta paradiso tai paradis. Toiminimi Paradiso Oy ei ole ollut esteenä kyseisten tavaramerkkien rekisteröinnille. Sanalla paradiso, joka on paradis italiaksi, on elintarvikealalla hyvin suppea suoja-ala.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Valituksessa tehdyllä tavaraluettelon supistamisella ei ole vaikutusta lopputulokseen, koska luokissa 29 ja 30 supistettuun tavaraluetteloon jäljelle jääneet tavarat ovat elintarvikkeita.

Valittajan lausuma

Valittaja on antanut lausuman.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään katsonut, ettei kansainvälinen rekisteröinti numero 1063611 PARADISO koske Suomea, koska se on sekoitettavissa luokkien 29 ja 30 tavaroiden osalta identtiseen toiminimeen Paradiso Oy, jonka toimiala kattaa muun muassa elintarvikkeiden valmistuksen ja näin ollen samoja ja samankaltaisia tavaroita kuin kansainvälinen rekisteröinti.

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos se on sekoitettavissa toisen elinkeinonharjoittajan nimeen tai suojattuun toiminimeen taikka sellaiseen aputoiminimeen tai toissijaiseen tunnukseen, jota tarkoitetaan lain 3 §:n 3 momentissa.

Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin mukaan tunnusmerkkien katsotaan sanotun lain mukaan olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja.

Valittaja on markkinaoikeudessa supistanut kansainvälisen rekisteröinnin PARADISO tavaraluettelon kuulumaan seuraavasti:

- "Shellfish not live, squid not live, preserved, dried and cooked fruits and vegetables, including preserved artichoke bottoms, artichoke hearts, asparagus, sour pick, olives, garlic, peppers, pepperoni, pesto and sun dried tomatoes; jellies, jams, compotes, olive oil" luokassa 29; ja

- "Rice, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; all before mentioned, which do not contain cacao and/or chocolate and/or chocolate taste" luokassa 30.

Toiminimen Paradiso Oy rekisteröity toimiala on "kiinteän omaisuuden, teknisten tuotteiden, raaka-aineiden, kulkuneuvojen, koneiden, elintarvikkeiden ja arvopaperien kauppa, hallinta, omistus, valmistus, korjaus, vuokraus, kuljetus ja konsultointi".

Kansainvälinen rekisteröinti PARADISO kattaa tavaraluettelon supistamisen jälkeenkin yksinomaan elintarvikkeita luokissa 29 ja 30. Toiminimen Paradiso Oy rekisteröityyn toimialaan sisältyy elintarvikkeiden valmistus. Tavaramerkin rekisteröinnin edellytyksiä arvioitaessa sekoitettavuusarvioinnin kannalta ei ole merkitystä sillä valittajan esittämällä seikalla, että tavaramerkin PARADISO kattamia elintarvikkeita ei tyypillisesti valmisteta Suomessa. Valittaja on myös esittänyt tuovansa maahan tavaramerkillä varustetut tuotteet vähittäismyyntiä varten. Tavaramerkin rekisteröinnin edellytyksiä arvioitaessa merkitystä on ainoastaan tavaraluettelossa mainituilla tavaroilla. Nyt kyseessä olevassa asiassa kansainvälinen rekisteröinti kattaa elintarvikkeita, eikä niiden osalta ole tavaroiden samankaltaisuutta arvioitaessa merkitystä sillä, millä tuotanto- tai jakeluportaalla valittaja toimii.

Korkein hallinto-oikeus on päätöksessään 30.8.2001 taltionumero 2008 katsonut, että kaupparekisterin mukainen toimiala vakiintuneen käytännön mukaan muodostaa lähtökohdan tavaramerkkilain 6 §:n mukaisen tavarayhteyden arvioinnille tapauksissa, joissa tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen johdosta arvioidaan tavaramerkin ja aikaisemmin rekisteröidyn toiminimen välistä sekoitettavuutta. Näin ollen asiassa ei ole merkitystä niillä seikoilla, joita valittaja on esittänyt Paradiso Oy:n tosiasiallisesti harjoittamasta toiminnasta.

Edellä esitetyillä perusteilla markkinaoikeus katsoo, että tunnusmerkkien kattamat tavarat ovat samoja tai vähintään samankaltaisia.

Kansainvälinen rekisteröinti PARADISO ja kysymyksessä olevan toiminimen hallitseva osa Paradiso ovat samoja.

Tunnusten välistä sekoitettavuutta on pidettävä sitä suurempana, mitä samankaltaisempia ovat ne tavarat, joita ne kattavat. Kun otetaan huomioon, että kansainvälisen rekisteröinnin PARADISO ja toiminimen Paradiso Oy toimialan kattamat tavarat ovat samoja tai vähintään samankaltaisia ja se, että kansainvälinen rekisteröinti PARADISO sekä toiminimen Paradiso Oy hallitseva osa Paradiso ovat samoja, kansainvälinen rekisteröinti PARADISO on kokonaisuutena arvioiden sekoitettavissa toiminimeen Paradiso Oy. Valitus on siten hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Maarit Lindroos, Markus Mattila ja Riitta Hämäläinen.

PRH:n päätös


HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.