MAO:893/14

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 23.4.2014 (liitteenä)

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

SPORT 2000 BRAND AG on vaatinut, että valituksenalainen päätös kumotaan siltä osin kuin tavaramerkin SPORT 2000 (kuvio) kansainvälistä rekisteröintiä numero 1127189 ei ole hyväksytty koskemaan Suomea ja asia palautetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle merkin rekisteröinnin hyväksymiseksi koskemaan Suomea kokonaisuudessaan.

Perusteet

Kansainvälinen rekisteröinti SPORT 2000 ei ole sekoitettavissa aikaisempaan suomalaiseen toiminimeen Sport 2000 Oy. Tavaramerkki SPORT 2000 on kuviomerkki, jonka osat SPORT ja 2000 ovat heikosti erottamiskykyisiä.

Tavaramerkkioikeudellisen pääsäännön mukaan heikosti erottamiskykyiset merkit saavat suojaa ainoastaan samoja tai erittäin samankaltaisia tavaramerkkejä vastaan. Väri-, kuvio- ja sanaosista muodostuvaa tavaramerkkiä ei voida pitää samana tai samankaltaisena ainoastaan sanasta muodostuvan sanamerkin kanssa, vaikka kyseisten merkkien sanaosat olisivatkin samoja. Kansainvälisessä tavaramerkissä SPORT 2000 katse kiinnittyykin merkin ulkoasun kokonaisuuteen.

Valittajan aiemmin rekisteröimä kuviomerkki, joka on lähes samanlainen kuin nyt haettu rekisteröinti, sisältää myös tekstin SPORT 2000, mutta kyseisen merkin rekisteröinnin esteeksi ei ole aikoinaan asetettu nyt puheena olevaa toiminimeä.

Esteeksi asetetun toiminimen Sport 2000 Oy toimiala ei ole päällekkäinen haetun rekisteröinnin kattamien tavaroiden ja palvelujen kanssa. Toimialaan kuuluvat palvelut, erityisesti "tuottaa, välittää, maahantuoda ja markkinoida vapaa-aikaan liittyviä välineitä ja palveluja" ovat liian epämääräisiä yksilöimään, mikä on yrityksen varsinainen toimiala.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Valittajan lausuma

Yhtiön Sport 2000 Oy nimellä ei ole löydettävissä minkäänlaisia viittauksia yhtiön liiketoiminnasta tai siitä, että toiminimeä Sport 2000 Oy käytettäisiin tavaramerkin kattamien tavaroiden ja palvelujen kanssa samojen tai samankaltaisiksi katsottujen palvelujen tai tavaroiden yhteydessä.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asian tarkastelun lähtökohdat

Asiassa on kysymys siitä, onko kansainvälinen rekisteröinti numero 1127189 SPORT 2000 (kuvio) sekoitettavissa aikaisempaan kaupparekisteriin merkittyyn toiminimeen Sport 2000 Oy, Y-tunnus 0912317-0, luokkiin 9, 18, 28, 35 ja 41 kuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta.

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos se on sekoitettavissa toisen elinkeinonharjoittajan nimeen tai suojattuun toiminimeen.

Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin mukaan tunnusmerkkien katsotaan sanotun lain mukaan olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja. Mitä tavaramerkkilaissa säädetään tavaroista, on lain 1 §:n 3 momentin mukaan vastaavasti voimassa palveluista.

Kohderyhmän asiassa muodostavat normaalin tarkkaavaisuustason omaavat vapaa-ajantarvikkeiden keskivertokuluttajat.

Tavaroiden ja palvelujen vertailu yrityksen toimialaan

Tavaramerkin ja toiminimen sekoitettavuutta arvioitaessa verrataan tavaramerkin kattamia tavaroita ja palveluja toiminimen haltijan rekisteröityyn toimialaan.

Tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuutta arvioidaan ottamalla huomioon kaikki niiden väliseen yhteyteen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden tai palvelujen luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, kilpailevatko ne keskenään tai täydentävätkö ne toisiaan. Vertailtaessa tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuutta tulee erityisesti ottaa huomioon niiden välinen yhteys kaupallisesta näkökulmasta.

Valitus koskee tavaramerkin SPORT 2000 kattamia tavaroita luokissa 9, 18 ja 28 sekä palveluja luokissa 35 ja 41.

Esteeksi asetetun toiminimen Sport 2000 Oy:n kaupparekisteriin merkittynä toimialana on tuottaa, välittää, maahantuoda ja markkinoida vapaa-aikaan liittyviä välineitä ja palveluja, harjoittaa rakennustoimintaa ja vuokraamista, järjestää näyttelyitä ja muita vapaa-ajan tapahtumia, harjoittaa kioskitoimintaa sekä harjoittaa telemarkkinointia. Yhtiö voi valmistaa, myydä, tuoda ja viedä muovi- ja eristetuotteita. Yhtiö voi omistaa ja hallita koti- ja ulkomaisia osakkeita ja muita arvopapereita sekä kiinteistöjä sekä harjoittaa täydellistä arvopaperikauppaa.

Valituksenalaisessa päätöksessä luetellut luokkien 9, 18 ja 28 tavarat ovat erilaisia vapaa-aikaan ja urheiluun liittyviä tarvikkeita. Ei ole poissuljettua, että kyseisessä päätöksessä luetellut tavarat voivat olla myös muovista valmistettuja.

Sport 2000 Oy:n toimialan mukaan yhtiö voi "valmistaa, myydä, tuoda ja viedä muovi- ja eristetuotteita" ja "tuottaa, välittää, maahantuoda ja markkinoida vapaa-aikaan liittyviä välineitä ja palveluja". Toimiala kattaa siten muun muassa sellaisten muovituotteiden valmistamisen, jotka sisältyvät tavaramerkin SPORT 2000 tavaraluetteloon, kuin myös sellaisten vapaa-aikaan liittyvien välineiden tuottamisen, jotka sisältyvät tavaramerkin tavaraluetteloon. Markkinaoikeus katsoo, että toimialan kattaessa sellaisten tavaroiden valmistamisen ja tuottamisen, jotka sisältyvät tavaraluokkiin 9, 18 ja 28, vallitsee tavaroiden ja palvelujen välillä niin läheinen yhteys, että niiden on katsottava olevan samoja tai samankaltaisia.

Tavaramerkin luokan 35 jalkineisiin, urheilutarvikkeisiin ja nahkatuotteisiin liittyvää vähittäismyyntiä, mainostamista ja markkinointia koskevat palvelut voivat sisältää muun muassa muovista valmistettujen tuotteiden myyntiä ja markkinointia, joten ne ovat samankaltaisia kuin toiminimen Sport 2000 Oy:n toimialaan kuuluvat palvelut "valmistaa, myydä, tuoda ja viedä muovi- ja eristetuotteita" ja "tuottaa, välittää, maahantuoda ja markkinoida vapaa-aikaan liittyviä välineitä ja palveluja".

Tavaramerkin kattamat luokan 41 palvelut urheiluseminaarien toteuttaminen ja urheilukilpailujen järjestäminen, jotka liittyvät urheilutarvikkeisiin, sisältyvät Sport 2000 Oy:n toimialaan, koska se kattaa vapaa-ajan tapahtumien järjestämistä koskevat palvelut. Palvelut ovat siten myös tältä osin samoja tai samankaltaisia.

Merkkien vertailu ja sekoitettavuuden kokonaisarvio

Merkkien sekoitettavuutta koskevan kokonaisarvioinnin on kyseisten merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava merkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja mieltää merkit, on ratkaiseva merkitys sekoitettavuuden kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää merkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia.

Esteeksi asetettu toiminimi muodostuu tekstistä Sport 2000 ja yhtiötunnuksesta Oy.

Kansainvälinen rekisteröinti SPORT 2000 on kuviomerkki, joka muodostuu ympyrästä, jonka yläpuoli on punainen ja alapuoli musta. Ympyrän sisällä on valkoisella kirjoitettu teksti SPORT 2000 siten, että punaisella taustalla lukee SPORT ja mustalla taustalla 2000. Merkin hallitsevan osan muodostaa tämä kohderyhmän mieleen hyvin jäävä tekstiosuus. Sana sport tarkoittaa urheilua ja luvun 2000 kohderyhmä todennäköisesti ymmärtää tarkoittavan vuosilukua. Kun osia SPORT ja 2000 tarkastellaan erikseen, voidaan niitä pitää erottamiskyvyltään heikkoina silloin, kun kyseessä ovat urheilutarvikkeisiin liittyvät tavarat ja palvelut. Yhdessä kyseiset sanat kuitenkin muodostavat normaalisti erottamiskykyisen kokonaisuuden.

Merkkien ulkoasun osalta vertailtavat tunnukset ovat samankaltaisia siinä, että molemmissa merkeissä on hallitsevana ja kohderyhmälle mieleen jäävänä osana teksti SPORT 2000. Kansainvälisen rekisteröinnin kuvio-osa ja toiminimen yhtiötunnus eivät ole siten merkityksellisiä, että ne poistaisivat tämän samankaltaisuuden.

Merkit sisältävät saman tekstin, joten ne lausutaan samalla tavoin lukuun ottamatta yhtiön nimessä olevaa yhtiötunnusta Oy. Käytännössä tämä kuitenkin jätetään usein lausumatta.

Merkit ovat myös merkityssisällöiltään samoja ottaen huomioon, että ne sisältävät yhtiötunnusta lukuun ottamatta saman tekstin.

Kun otetaan huomioon, että tavaramerkin hallitseva osa on myös toiminimen hallitseva osa ja tavaramerkin rekisteröinti voi sisältää jopa samoja tavaroita, joita toiminimen toimiala kattaa, ei lähinnä ulkoasuun liittyviä eroja voida pitää riittävinä poistamaan vaaraa tunnusten sekoitettavuudesta.

Siten kansainvälisen rekisteröinnin SPORT 2000 on katsottava olevan kokonaisuutena arvioiden sekoitettavissa toiminimeen Sport 2000 Oy.

Valittaja on vielä vedonnut tavaramerkkirekisteriin hyväksyttyyn aikaisempaan tavaramerkkiinsä SPORT 2000 (kuvio), jonka esteeksi Patentti- ja rekisterihallitus ei valittajan mukaan ole aikoinaan asettanut toiminimeä Sport 2000 Oy.

Tältä osin markkinaoikeus toteaa, että yhdenvertaisen kohtelun ja hyvän hallinnon periaatteet huomioon ottaen Patentti- ja rekisterihallituksen on tavaramerkin rekisteröintihakemusta tutkiessaan otettava huomioon jo tehdyt samanlaisia hakemuksia koskevat päätökset ja pohdittava erityisen huolellisesti sitä, onko tehtävä samanlainen päätös vai ei. Yhdenvertaisen kohtelun ja hyvän hallinnon periaatteet on kuitenkin sovitettava yhteen laillisuusperiaatteen kanssa.

Oikeusvarmuuden ja hyvän hallinnon vuoksi jokaisen rekisteröintihakemuksen tutkimisen on oltava tiukkaa ja kattavaa, jotta vältettäisiin tavaramerkkien perusteeton rekisteröinti, ja tutkinta on tehtävä jokaisessa konkreettisessa tapauksessa erikseen. Merkin rekisteröinti tavaramerkiksi riippuu nimittäin erityisistä kriteereistä, joita sovelletaan kunkin tapauksen tosiasiallisissa olosuhteissa ja joiden mukaisesti tarkastetaan, että merkki ei kuulu jonkin rekisteröinnin esteen alaisuuteen.

Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että valittajan vetoamasta aikaisemmasta tavaramerkkirekisteröinnistä ei sellaisenaan seuraa, että valittajalla olisi oikeus ottaa teksti SPORT 2000 rekisteröitäväksi haetun merkin osaksi esteeksi asetetusta toiminimestä Sport 2000 Oy huolimatta.

Lopuksi markkinaoikeus toteaa, että valittajan viittauksella toiminimen mahdolliseen käyttämättömyyteen ei kaupparekisteriin merkityt tiedot huomioon ottaen ole nyt esillä olevassa asiassa merkitystä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Teija Kotro ja Christer Brännkärr.

PRH:n liite

HUOMAA

Päätöksestä on valitettu. Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.