MAO:147/16

HAKEMUS

Copyright Collections Ltd. on 21.12.2015 markkinaoikeuteen toimittamassaan hakemuksessa pyytänyt, että markkinaoikeus määrää TeliaSonera Finland Oyj:n antamaan käyttäjien yhteystiedot sille kuuluvista teleliittymistä, joita koskevat IP-osoitteet käyvät ilmi hakemuksen liitteestä 1.

Copyright Collections Ltd. (jäljempänä myös hakija) on Yhdistyneissä Kuningaskunnissa rekisteröity yhtiö, jolla on sopimusjärjestelyjen perusteella oikeus päämiehensä NU Image, Inc.:n puolesta ryhtyä toimenpiteisiin estääkseen internetin välityksellä tapahtuvia tekijänoikeuden loukkauksia, jotka kohdistuvat sen päämiehen elokuvateoksiin "Automata", "Before I Go To Sleep", "Good People", "Homefront", "Olympus Has Fallen", "Stonehearst Asylum", "Survivor", "The Expendables 3" ja "The Humbling".

ASIAKIRJATODISTEET

1. Ote ohjelmiston lokitiedostosta (TeliaSonera Finland Oyj)
2. Hakijan päämiehen antama valtakirja
3. SR:n asiantuntijalausunto valvontaohjelmiston toimivuudesta ja luotettavuudesta
4. "Before I Go To Sleep" -elokuvateokseen liittyvä selvitys
5. Elokuvateosten mainoksia koskevia tulosteita

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Hakemusasian käsittelyä koskevat oikeusohjeet

Tekijänoikeuslain 60 a §:n mukaan tekijällä tai hänen edustajallaan on oikeus tuomioistuimen määräyksellä salassapitosäännösten estämättä yksittäistapauksessa saada lähettimen, palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjältä taikka muulta välittäjänä toimivalta palvelun tarjoajalta yhteystiedot sellaisesta teleliittymästä, josta tekijän oikeuksien suojan kannalta merkittävässä määrin saatetaan yleisön saataviin tekijänoikeudella suojattua aineistoa ilman tekijän suostumusta. Tiedot tulee antaa ilman aiheetonta viivytystä. Tietojen luovuttamista koskevan asian käsittelyssä noudatetaan oikeudenkäymiskaaren 8 lukua.

Tekijänoikeuslain 61 §:n 1 momentin mukaan tekijänoikeuslakiin perustuvat riita- ja hakemusasiat käsitellään markkinaoikeudessa.

Oikeudenkäymiskaaren 8 luvussa säädetään oikeudenkäynnistä hakemusasioissa. Luvun 1 §:n 1 momentin ensimmäisen virkkeen mukaan hakemusasia pannaan vireille kirjallisella hakemuksella. Saman luvun 2 §:n 1 momentin mukaan hakemuksessa on ilmoitettava hakijan yksilöity vaatimus tai pyytämä toimenpide. Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan lisäksi hakemuksessa on ilmoitettava tarvittaessa seikat, joihin vaatimus tai pyydetty toimenpide perustuu, ja 2 kohdan mukaan todisteet, jotka hakija vaatimuksensa tai vaatimansa toimenpiteen tueksi aikoo esittää, sekä mitä hän kullakin todisteella aikoo näyttää toteen.

Oikeudenkäymiskaaren 8 luvun 13 §:n mukaan hakemusasian käsittelystä on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä riita-asian käsittelystä säädetään. Oikeudenkäymiskaaren 5 luvun, jossa säädetään riita-asian vireillepanosta ja valmistelusta, 5 §:n 1 momentin mukaan jos haastehakemus on puutteellinen, kantajaa on kehotettava määräajassa korjaamaan puute, jos korjaaminen on oikeudenkäynnin jatkamiseksi tai vastauksen antamista varten välttämätöntä. Kantajalle on samalla ilmoitettava, millä tavoin haastehakemus on puutteellinen ja että kanne voidaan jättää tutkimatta tai hylätä, jos kantaja ei noudata kehotusta.

Hakijan asiavaltuus

Markkinaoikeus toteaa, että oikeus hakemuksessa vaadittujen yhteystietojen saamiseen on tekijänoikeuslain 60 a §:stä ilmenevällä tavalla tekijällä tai hänen edustajallaan. Tekijänoikeuslain 7 §:n 1 momentin mukaan tekijänä pidetään, jollei näytetä toisin olevan, sitä, jonka nimi taikka yleisesti tunnettu salanimi tai nimimerkki yleiseen tapaan pannaan teoksen kappaleeseen tai ilmaistaan saatettaessa teos yleisön saataviin. Tekijänoikeuslain 63 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan lain tekijänoikeutta koskevia säännöksiä sovelletaan elokuvateokseen, jonka tuottajan päätoimipaikka tai vakinainen asuinpaikka on Suomessa. Pykälän 2 momentin mukaan sovellettaessa 1 momentin 3 kohdan säännöstä pidetään tuottajana, jollei muuta osoiteta, henkilöä tai yhteisöä, jonka nimi on tavanmukaisesti ilmoitettu elokuvateoksessa. Markkinaoikeus toteaa, että tavanmukaisella ilmoittamisella tarkoitetaan elokuva-alalla vallitsevaa tapaa tuotantoon osallistuneiden nimeämiseksi. Oikeuskäytännössä tavanmukaisena tapana tuotantoon osallistuneiden nimeämiseksi on pidetty elokuvateoksen mainoksessa tai kansissa olevaa yhtiön nimen ilmoittamista.

Tässä tapauksessa hakijan päämies NU Image, Inc., joka on hakijan mukaan lisenssisopimuksella luovuttanut hakijalle oikeutensa elokuvateoksiin, on yhdysvaltalainen yhtiö. Suomi ja Yhdysvallat ovat liittyneet Bernin yleissopimukseen taiteellisten ja kirjallisten teosten suojaamisesta (SopS 79/1986, jäljempänä Bernin sopimus).

Bernin sopimuksen 4 artiklan a kohdan mukaan yleissopimuksen mukaista suojaa sovelletaan sellaisten elokuvateosten tekijöihin, joiden valmistajan päätoimipaikka tai vakinainen asuinpaikka on liittomaassa.

Bernin sopimuksen 5 artiklassa on määräykset kansallisesta kohtelusta. Artiklan 1 kohdan mukaan tekijöillä on sopimuksessa suojattujen teostensa osalta muissa liittomaissa kuin teoksen alkuperämaassa ne oikeudet, jotka noiden maiden asianomaisissa laeissa nyt tai vastedes myönnetään niiden omille kansalaisille, samoin kuin tässä yleissopimuksessa erityisesti myönnetyt oikeudet.

Bernin sopimuksen 14 bis artiklan 2 a kohdan mukaan se, kenelle elokuvateoksen tekijänoikeus kuuluu, määräytyy sen maan lainsäädännön mukaan, jossa suojaa vaaditaan. Edellä todetulla tavalla tekijänoikeus kuuluu Suomen lain mukaan tekijälle, jona pidetään, jollei näytetä toisin olevan, sitä, jonka nimi taikka yleisesti tunnettu salanimi tai nimimerkki yleiseen tapaan pannaan teoksen kappaleeseen tai ilmaistaan saatettaessa teos yleisön saataviin.

Bernin sopimuksen 15 artiklan 1 kohdan mukaan jotta tässä yleissopimuksessa suojatun kirjallisen tai taiteellisen teoksen tekijää voitaisiin, ellei muuta näytetä, pitää tekijänä ja sen johdosta oikeutettuna ajamaan liittomaiden tuomioistuimissa kannetta tekijänoikeutensa loukkaamisesta, riittää, että hänen nimensä on tavanmukaisesti ilmoitettu teoksessa. Artiklan 2 kohdan mukaan luonnollista tai oikeushenkilöä, jonka nimi on tavanmukaisesti ilmoitettu elokuvateoksessa, pidetään, ellei muuta näytetä, teoksen tuottajana.

Kun hakija perustaa vaatimuksensa ulkomaisen oikeudenhaltijan sille myöntämään oikeuteen ryhtyä oikeudellisiin toimiin tekijänoikeuden loukkauksen johdosta, hakijan oikeus on edellä todetun perusteella voitava johtaa esimerkiksi tuottajalta, jonka päätoimipaikka tai vakituinen asuinpaikka on Bernin sopimusvaltiossa. Hakijan on tarvittaessa toimitettava tätä koskeva riittävä selvitys.

Hakija on toimittanut markkinaoikeudelle 5.5.2015 päivätyn, NU Image, Inc.:n ja hakijan välisen lisenssisopimuksen, josta käy ilmi muun ohella, että yhdysvaltalainen yhtiö NU Image, Inc. on luovuttanut hakijalle oikeuden ryhtyä oikeudellisiin toimiin NU Image, Inc.:n tekijänoikeuden loukkausten johdosta. Sopimuksen kohteena olevat elokuvateokset, joihin NU Image, Inc.:llä on sopimuksen mukaan tekijänoikeus, on lueteltu sopimuksen liitteessä.

Markkinaoikeus on lähettänyt hakijalle 5.1.2016 ja 13.1.2016 päivätyt hakemuksen täydennyskehotukset. Hakijaa on muun ohella kehotettu toimittamaan markkinaoikeudelle selvitys siitä, onko sen päämies NU Image, Inc. hakemuksessa tarkoitettujen elokuvateosten tuottajayhtiö, ja jos se ei ole, toimittamaan markkinaoikeudelle selvitys elokuvateosten tuottajasta, tuottajan päätoimipaikasta sekä siitä, mihin perustuu NU Image, Inc.:n tekijänoikeus kysymyksessä oleviin elokuvateoksiin. Hakijalle on ilmoitettu täydennyskehotuksissa, että markkinaoikeus voi jättää hakemuksen tutkimatta tai hylätä sen, jos hakija ei ole määräpäivään mennessä toimittanut pyydettyä täydennystä.

Hakija on hakemuksensa täydennyksessä 3.2.2016 ilmoittanut, että NU Image, Inc. on hakemuksessa tarkoitettujen elokuvateosten tuottajayhtiö. Hakijan mukaan kuitenkin usein myös NU Image, Inc.:n tytäryhtiö Millennium Films on mainittu kysymyksessä olevien elokuvateosten tuottajayhtiönä joko itsenäisesti tai yhdessä NU Image, Inc.:n kanssa. Täydennyksessä ei ole ilmoitettu Millennium Filmsin päätoimipaikkaa. Hakemuksen täydennyksenä on toimitettu tulosteita kysymyksessä olevien elokuvateosten mainoksista. Tulosteiden yläreunassa on maininta Millennium Films. Yhtiön Millennium Films nimi on ilmoitettu myös useissa elokuvateosten mainoksissa. Tulosteista tai mainoksista ei ole erotettavissa mainintaa yhtiöstä NU Image, Inc. Hakija on hakemuksensa täydennyksenä toimittanut lisäksi sähköpostiosoitteesta "X" lähetetyn sähköpostin, jossa on todettu muun ohella, että lähettäjä edustaa elokuvan "Before I Go To Sleep" tekijänoikeuden haltijaa. Sähköpostin lähettäjä on allekirjoittanut sähköpostin "A". Markkinaoikeus katsoo, ettei yksin lähettäjän sähköpostiosoitteen perusteella voida selvittää, mitä yhtiötä lähettäjä edustaa tai mikä sähköpostin lähettäjän asema on.

Edellä todetun perusteella markkinaoikeus katsoo, että Millennium Filmsiä on pidettävä tuottajana ainakin niiden kysymyksessä olevien elokuvateosten osalta, joiden mainoksissa se nimi on ilmoitettu. Elokuvateosten "The Humbling", "Survivor" ja "Before I Go To Sleep" mainoksissa ei ole mainintaa tuottajasta. Näin ollen markkinaoikeus katsoo edellä todetun perusteella jääneen selvittämättä, mikä on mainittujen elokuvateosten tuottajayhtiö. Ottaen huomioon, että osakeyhtiö on osakkeenomistajistaan erillinen oikeushenkilö eikä emoyhtiöasemasta suoraan johdu oikeutta edustaa tytäryhtiötä, asiassa ei ole selvitetty, mihin perustuu NU Image, Inc.:n tekijänoikeus. Hakijalla ei ole esitetty olevan sopimusta Millennium Filmsin kanssa. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, ettei hakijan asiassa esittämästä selvityksestä käy riittävän yksiselitteisesti ilmi, että sillä olisi hakemuksessa tarkoitettujen elokuvateosten tuottajalta johdettavissa oleva asiavaltuus elokuvateoksia koskevien vaatimusten esittämiseen.

Johtopäätös

Hakemus on puuttuvan asiavaltuuden johdosta jätettävä tutkimatta.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus jättää hakemuksen tutkimatta.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 9.5.2016.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Ville Parkkari, Saini Siitarinen ja Riikka Pirttisalo.

LAINVOIMAISUUS

Ei lainvoimainen.