MAO:55/17

KANNE

Vaatimukset

Crystalis Entertainment UG on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa A:n suorittamaan Crystalis Entertainment UG:lle 2.250 euroa hyvityksenä kolmen televisiosarjan jakson luvattomasta yleisön saataviin saattamisesta BitTorrent-vertaisverkossa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 3.3.2016 lukien.

Scanbox Entertainment A/S on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa A:n suorittamaan Scanbox Entertainment A/S:lle 1.500 euroa hyvityksenä elokuvateoksen luvattomasta yleisön saataviin saattamisesta BitTorrent-vertaisverkossa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 3.3.2016 lukien

Crystalis Entertainment UG ja Scanbox Entertainment A/S ovat yhteisesti vaatineet, että markkinaoikeus velvoittaa A:n korvaamaan niiden arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut yhteensä 29.298,28 eurolla viivästyskorkoineen siitä lukien, kun kuukausi on kulunut markkinaoikeuden tuomion antamisesta.

Perusteet

Crystalis Entertainment UG:n ja Scanbox Entertainment A/S:n asiavaltuus

Crystalis Entertainment UG:lla (jäljempänä myös Crystalis) on Black Sails televisiosarjan tuottajan ja tekijänoikeuksien haltijan Starz Entertainment, LLC:n kanssa tekemänsä lisenssisopimuksen perusteella yksinoikeus teosten välittämiseen yleisölle vertaisverkossa. Starz on luovuttanut Crystalikselle oikeuden puuttua muun ohella Black Sails televisiosarjan luvattomaan levittämiseen vertaisverkossa. Crystaliksella on näin ollen suoraan tekijänoikeuden haltijalta johdettu asiavaltuus asiassa. HBO Nordicilla ei ole asiavaltuuden sisältävää yksinoikeutta.

Scanbox Entertainment A/S:lla (jäljempänä myös Scanbox) on puolestaan tekijänoikeuden haltijan Exclusive Media Distribution, LLC:n kanssa tehtyyn lisenssisopimukseen perustuva yksinoikeus saattaa elokuvaa A Walk Among the Tombstones yleisön saataviin Suomessa. Lisenssisopimuksen liitteessä Exclusive Media Distribution, LLC on antanut nimenomaisen tahdonilmaisun, jonka mukaan Scanboxin yksinoikeus kattaa oikeuden puuttua kaikkeen elokuvan luvattomaan käyttämiseen.

Tekijänoikeuksien loukkaaminen

A (jäljempänä myös vastaaja) on loukannut Crystaliksen edellä mainittua yksinoikeutta Black Sails -televisiosarjan kolmeen eri jaksoon ja Scanboxin edellä mainittua yksinoikeutta A Walk Among the Tombstones -elokuvaan saattamalla ne yleisön saataviin internetissä käyttäen BitTorrent-vertaisverkkoteknologiaa.

Vastaaja on välittänyt yleisölle BitTorrent-vertaisverkossa Suomesta käsin A Walk Among the Tombstones elokuvan ja Black Sails televisiosarjan seuraavat jaksot:
- Black Sails XVI (kausi 2, jakso 8) 
- Black Sails XVII (kausi 2, jakso 9)
- Black Sails XVIII (kausi 2, jakso 10).

Crystalis ja Scanbox (jäljempänä yhdessä myös kantajat) ovat valvoneet internetin vertaisverkoissa tapahtuvaa tiedostonjakamista. Kantajat ovat havainneet IP-osoitteesta X useita loukkauksia useina eri ajankohtina.

Markkinaoikeus on 10.3.2015 antamallaan päätöksellä numero 170/15 määrännyt TeliaSonera Finland Oyj:n selvittämään ja antamaan Scanboxille teleliittymän, jonka IP-osoite on X, käyttäjän tai tilaajan yhteystiedot ajankohtana 11.12.2014 kello 7.35.56 (UTC-aika). TeliaSonera Finland Oyj on ilmoittanut, että kyseinen IP-osoite on mainittuna aikana ollut vastaajan käytössä.

Scanboxin asiamies, joka myös edustaa Crystalista, on markkinaoikeuden päätöksen nojalla saanut tietoonsa kenen käytössä puheena oleva IP-osoite on ollut. Asiamies on kertonut Crystalikselle, että siihen kohdistuneiden oikeudenloukkausten tekijä on asiamiehen tiedossa, mutta vastaajan henkilötietoja ei ole luovutettu Crystalikselle. Crystalis on ilmoittanut asiamiehelleen haluavansa esittää omat vaatimuksensa yhdessä Scanboxin esittämien vaatimusten kanssa. Scanbox ei siis ole vastaajan väittämällä tavalla luovuttanut vastaajan henkilötietoja Crystalikselle.

Viimeisin Crystaliksen tekijänoikeutta loukkaava teko vastaajan liittymästä on tapahtunut 29.3.2015 kello 17.30.46 (UTC-aika). Valvonnan seurauksena tallennettujen toistuvasti yhtenevien teknisten tietojen perusteella loukkaus on voitu profiloida tapahtuneen samasta lähteestä kuin edellä mainittu 11.12.2014 tehty loukkaus.

Kaikissa ajanjaksolla 17.3.2015–29.3.2015 vastaajan liittymästä havaituissa loukkauksissa on käytetty samaa harvinaista Transmission-nimistä BitTorrent-ohjelmaa ja sen versiota 2.82 sekä tietoliikenneporttia 9090. Tämä tarkoittaa, että IP-osoitteen käyttäjä ei ole havaintojen välisenä aikana vaihtunut.

Kantajien käyttämä asiantuntija Excipio GmbH (jäljempänä Excipio) on tarkkaillut laajasti BitTorrent-liikennettä. Vastaajan liittymästä on ajanjaksolla 8.11.2014–29.3.2015 havaittu satoja muita kuin kantajien teoksia koskevia tiedostoja jaossa BitTorrent-vertaisverkossa. Näistä valtaosassa tiedostonimi viittaa tekijänoikeudella suojattuun aineistoon. Tällaisia havaintoja on ollut lähes päivittäin ja useita päivässä. Havainnot ovat säännönmukaisesti kahdesta tietoliikenneportista, 21142 ja 9090.

Tietoliikenneportista 9090, johon liittyvät myös kantajien teoksia koskevat havainnot, ja joka viittaa samaan BitTorrent-ohjelmaan ja käyttäjään kuin kantajien teoksia koskeneissa havainnoissa, on jaettu televisiosarjoja ja elokuvia. Tietoliikenneportista 21142 on puolestaan jaettu yksinomaan tiedostoja, jotka nimen perusteella sisältävät aikuisviihdettä. Havaintojen jakaantuminen näin järjestelmällisesti eri sisältötyyppien välillä viittaa siihen, että sama henkilö on käyttänyt liittymää kahdella eri BitTorrent-ohjelmalla eri käyttötarkoituksiin. Järjestelmälliset havainnot kyseisestä IP-osoitteesta päättyvät 29.3.2015, jolloin vastaaja on kertonut vaihtaneensa reitittimen.

Teosten lataamisessa ja edelleen yleisön saataviin saattamisessa BitTorrent-ohjelman avulla on käytetty vastaajan hallussa ollutta Zyxel-merkkistä verkkokiintolevyä, jota on käytetty tietokoneella paikallisverkon kautta. Lokitietojen perusteella verkkokiintolevy on käyttänyt kysymyksessä olevien televisiosarjojen ja elokuvien latauksiin porttia 9090.

Vastaaja on kertonut hänen käytössään olleen useita eri IP-osoitteita loukkausten tekoajankohtien jälkeen. Ensiksikin vastaajan mukaan hänellä on TeliaSonera Finland Oyj:n vahvistamalla tavalla ollut 30.4.2015 käytössään IP-osoite Y. Kantajien käyttämä tekninen asiantuntija on havainnut, että vastaajan ilmoittaman IP-osoitteen IP-osoiteavaruuteen kuuluvasta IP-osoitteesta XX on kyseiseltä ajanjaksolta ollut BitTorrent-liikennettä, joka on teknisiltä jäljiltään yhtenevää TeliaSonera Finland Oyj:n Scanboxille vahvistamasta IP-osoitteesta tehtyjen havaintojen kanssa. Kyseisestä IP-osoitteesta on tehty ajanjaksolla 29.4.2015–10.7.2015 yhteensä 261 havaintoa tiedostojen jakamisesta BitTorrent-vertaisverkossa siten, että tietoliikenneporteista 21142 ja 21143 on jaettu aikuisviihdettä ja tietoliikenneportista 9090 televisiosarjoja ja elokuvia. Koska IP-osoitteen käyttöprofiili on siinä määrin identtinen oikeudenloukkausten tekemiseen käytetyn IP-osoitteen kanssa, on selvää, että kyseessä on vastaajan IP-osoite.

Vastaaja on lisäksi kertonut, että ainakin 8.3.2016 saakka hänen käytössään on ollut IP-osoite XXX. Kantajien käyttämä tekninen asiantuntija on havainnut myös tähän IP-osoiteavaruuteen kuuluvan IP-osoitteen XXX. Kyseisestä IP-osoitteesta on tehty ajanjaksolla 20.1.2016–27.2.2016 yhteensä 76 havaintoa tiedostojen jakamisesta BitTorrent-vertaisverkossa. Tietoliikenneportista 21142 on jaettu aikuisviihdettä ja tietoliikenneportista 9090 televisiosarjoja ja elokuvia. On selvää, että kysymyksessä on vastaajan käytössä ollut IP-osoite.

Vastaaja on kertonut, että hänellä on ollut avoin langaton verkko 8.3.2016 saakka ja esittänyt että havainnot olisivat peräisin jonkun hänen avoimen langattoman verkkonsa kuuluvuusalueella oleskelevan henkilön käyttämästä laitteesta.

Kantajat ovat 3.8.2015, 6.8.2015 ja 24.8.2015 suorittaneet langattomia verkkoja koskevia mittauksia vastaajan asunnon lähettyvillä. Vastaajan asunnon läheisyydestä ei havaittu sellaista langatonta verkkoa, joka olisi ollut avoin ja jossa olisi ollut vastaajan ilmoittama Asus DSL-N55U tukiasema. Sen sijaan havaittiin kahtena mittausajankohtana yksi tätä tukiasemaa käyttävä WPA2-salauksella suojattu langaton verkko, johon ulkopuolinen ei ole voinut yhdistyä tuntematta salasanaa.

IEEE Standards Associationin (jäljempänä IEEE) MAC-ositteiden rekisteristä saadaan selville, että E0:3F:49-alkuiset MAC-osoitteet on varattu Asus-reitittimiä valmistavan yhtiön käyttöön. Kantajat ovat havainneet kahtena havaintopäivänä vastaajan asunnon läheisyydestä Asus-nimisen langattoman verkon, jonka MAC-osoite on ollut E0:3f:49:97:3F:98. Kyseinen verkko on ollut suojattuna WPA2 personal -salauksella. Kantajat pitävät selvitettynä, että tämä on vastaajan käyttämä langaton verkko.

Kantajien havaitseman ainoan avoimen langattoman verkon, nimeltään Netgear, MAC-osoite alkaa 30:46:9A, mikä sekä nimen että IEEE:n sivuston mukaan viittaa Netgear-merkkiseen reitittimeen. Vastaajalla ei kertomansa mukaan ole ollut käytössä tämän merkkistä reititintä, joten kyse ei voi olla hänen langattomasta verkostaan. Toinen havaittu langaton verkko, nimeltään HP-Print-6E-ENVY 4500 series ja MAC-osoite 50:65:F3, kuuluu nimen ja MAC-osoitteen perusteella tulostimelle, eikä sen kautta ole pääsyä internetiin.

Kantajien suorittamien mittausten tulokset ovat ristiriidassa sen kanssa mitä vastaaja on langattomasta verkostaan kertonut. Mittausten perusteella vastaajan langaton verkko on yksiselitteisesti ollut suojattuna. Näin ollen ei ole syytä epäillä ulkopuolisen henkilön osallisuutta teosten jakamisessa. Vastaajan liittymää käyttäneen henkilön toiminta BitTorrent-vertaisverkossa on ollut säännönmukaista, pitkäaikaista ja aktiivista. Havaintojen teknisten jälkien ja jaettujen teosten samankaltaisuuden perusteella liittymää on kaikkien havaintojen kohdalla käyttänyt sama henkilö. Ainoaksi järkeväksi vaihtoehdoksi jää, että vastaaja on itse havaittujen loukkausten takana.

Loukkausten tekoaikaan elokuvaa A Walk Among the Tombstones on ollut ainoastaan nähtävissä elokuvateattereissa. Televisiosarja Black Sails on maaliskuussa 2015 ollut saatavilla ainoastaan HBO Nordic palvelussa, jonka vastaaja on hankkinut vasta 2.4.2015. Vastaajalla ei näin ollen ole loukkausajankohtina ollut käytössään palveluita, joista hän olisi voinut katsella kanteen kohteena olevia teoksia. Hänellä on näin ollen voinut olla motiivi ryhtyä teosten hankkimiseen luvattomista jakelukanavista.

Teosten oikeudettomasta käytöstä suoritettava hyvitys

Kohtuullinen hyvitys on edellä kuvatusta yksityishenkilön tekemästä ammattimaisen jakelun kanssa kilpailevasta toiminnasta 750 euroa televisiosarjan jaksoa kohti eli yhteensä 2.250 euroa Black Sails televisiosarjasta ja 1.000 euroa kokoillan elokuvasta A Walk Among the Tombstones.

Vastaaja on käyttänyt teosta välittämällä sitä edelleen vertaisverkossa siten, että rajoittamattomalla yleisöllä on ollut mahdollisuus saada sen suojaamaton kappale itselleen. Vertaisverkon toimintaperiaate on järjestää tiedostojen leviäminen ja saatavuus mahdollisimman tehokkaasti mahdollisimman suurelle joukolle. Vastaaja on omalla panoksellaan osallistunut tähän.

Kantajat tai kukaan muukaan loukkauksen kohteena olevia teoksia luvallisesti tarjoava ei tarjoa teoksen käyttötapaa, joka olisi verrattavissa vastaajan toimintaan. Lähin samankaltainen luvallinen käyttötapa tapahtuu jakeluportaassa. Suomessa tilauspalvelu HBO Nordic välittää Black Sails -televisiosarjan kaikki julkaistut tuotantokaudet on-demand-suoratoistopalveluna tilaajilleen. Palvelun kautta välitettyjen teosten tallentaminen ei ole mahdollista. Sarjan toinen tuotantokausi on ilmestynyt DVD/Blu-ray-levyillä vasta 25.1.2016 eli vastaajan menettelyn jälkeen. A Walk Among the Tombstones elokuva on esitetty ensin elokuvateattereissa ja sen jälkeen se on tullut DVD/Blu-ray-levitykseen ja on-demand-suoratoistopalveluun vasta 15.1.2015. Jakeluportaassa teoksen käytöstä suoritettavat maksut neuvotellaan tapauskohtaisesti ja ne eivät ole julkisia. Kun vastaaja ei ole toiminut yksin, vaan osana suurempaa joukkoa, jonka yhteisenä tarkoituksena on toimia luvattomana jakeluportaana, on kohtuullista arvioida normaalikorvaus sellaiseksi, että yksityishenkilö voi hyvityksen suorittamisesta selviytyä.

Vastaaja on jakanut kolmea Black Sails -televisiosarjan jaksoa osallistuen parviin, jotka ovat kukin yhden havaintopäivän aikana olleet 39.014–110.244 käyttäjän kokoisia. Kun kutakin teosta jaetaan useissa eri parvissa, ja koska yleisön kiinnittyminen kuhunkin parveen on täysin satunnaista, on vastaajan kokonaisyleisöksi laskettavissa kaikki teoksiin eri parvissa kiinnittyneet käyttäjät. Kokonaisyleisöt ovat olleet vastaavasti 79.081–185.911 käyttäjää yhden päivän aikana kutakin teosta kohti. Kohdeyleisö on ollut maailmanlaajuinen.

Myös A Walk Among the Tombstones elokuvan yleisön määrissä näkyy maailmanlaajuisen kohdeyleisön vaikutus. Vastaajan yhdistämän parven käyttäjämäärä on havaintopäivinä ollut 4.669 käyttäjää ja kokonaisyleisö 100.936 käyttäjää. Kun parvien käyttäjien määrä on päivässä näin suuri, ei ole tarkoituksenmukaista arvioida hyvityksen määrää enää puhtaasti käyttäjien lukumäärän perusteella, vaan suurta yleisön määrää on pidettävä hyvitystä korottavana seikkana.

Käyttäjien määrä kussakin BitTorrent-parvessa on käytössä olevien käyttömaksujen kannalta merkityksellinen tieto, sillä tilauspohjaisissa suoratoistopalveluissa käyttäjien määrä on yleisesti merkittävä tekijä lisenssimaksun minimimäärän suuruudelle. Kantajilla ei sitä vastoin ole mahdollisuutta selvittää, kuinka monta teoskappaletta vastaajan liittymästä on valmistettu. Sen tarkkaileminen, mitä viestejä vastaajan IP-osoitteesta lähtee muille BitTorrent-vertaisverkon käyttäjille, olisi vastoin tietoyhteiskuntakaaren säännöksiä ja täyttäisi viestintäsalaisuuden loukkauksen tunnusmerkit. BitTorrent-palvelut eivät nykyään tallenna tietoa latauskerroista, koska tietojen olemassaolo olisi verkon käyttäjille haitallista.

Vastaaja on jakanut teoksia yleisölle vailla minkäänlaisia kopiointisuojauksia ja osin korkearesoluutioisina versioina, mikä on ollut omiaan vahingoittamaan teoksen laillista jakelua. Tällaista toimintaa on arvioitava hyvityksen määrää korottavana seikkana.

Vastaaja on osallistunut Black Sails -televisiosarjan toisen kauden jaksojen luvattomaan jakamiseen välittömästi jaksojen kansainvälisen julkaisemisen jälkeisinä päivinä. Lisäksi vastaaja on jakanut A Walk Among the Tombstones -elokuvaa 11.12.2014, jolloin elokuvaa ei ollut julkaistu kotimyyntiin. Vastaajan menettely on ollut omiaan alentamaan teoksiin kohdistuvaa kaupallista kysyntää heti teosten kaupallisen hyödyntämisen elinkaarien alusta. Vastaajan toiminnan ajoitus on siten otettava huomioon hyvityksen määrää korottavana seikkana.

VASTAUS

Vaatimukset

A on vaatinut, että markkinaoikeus jättää kanteen tutkimatta koska kantajat ovat kanteenmuutoskiellon vastaisesti muuttaneet kannettaan ja koska kantajilla ei ole asialegitimaatiota asiassa. Toissijaisesti A on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää kanteen ja velvoittaa kantajat yhteisvastuullisesti korvaamaan hänen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 26.312.80eurolla viivästyskorkoineen siitä lukien, kun kuukausi on kulunut markkinaoikeuden tuomion antamisesta.

Perusteet

Kantajien puuttuva asiavaltuus ja kielletty kanteen muuttaminen

Crystaliksella ei ole asiavaltuutta, koska yksinomainen oikeus saattaa Black Sails televisiosarjaa yleisön saataviin Suomessa on ollut HBO Nordicilla, joka ilmoituksensa mukaan tarjoaa yksinoikeudella Starz Media Worldwide Distributionin sarjoja ja elokuvia videopalvelussaan. HBO Nordicin yksinoikeudesta johtuen Crystaliksella ei ole väitettyinä loukkausajankohtina ollut oikeutta levittää Black Sails -sarjaa vertaisverkon välityksellä. Crystaliksen oikeus on rajoittunut siihen, että se puolustaa tekijänoikeuden haltijan oikeuksia vertaisverkkopiratismia vastaan ja ryhtyy toimenpiteisiin tarkoituksena saada piratismin aiheuttamat taloudelliset vahingot hyvitetyiksi.

Scanboxin esittämä lisenssisopimus ei anna Scanboxille oikeutta levittää jälkiäänittämätöntä ja tekstittämätöntä versiota elokuvasta A Walk Among the Tombstones. Scanboxille on annettu ainoastaan prosessimandaatti, joka ei perusta saajalleen asiavaltuutta.

Kantajat ovat haastehakemuksessaan perustaneet vaatimuksensa teosten luvattomaan jakamiseen. Ennen valmisteluistuntoa markkinaoikeudelle toimittamassaan kirjelmässä kantajat ovat muuttaneet perusteen yleisön saataviin saattamiseksi. Tämä on kiellettyä kanteen muuttamista.

Väitetyt oikeudenloukkaukset

Vastaaja ei ole saattanut yleisön saataviin kantajien teoksia. Vastaaja on toiminut yksityisenä elinkeinonharjoittajana vuodesta 2004 lukien toiminimellä E. Yritys toimii vastaajan kotiosoitteessa Hyvinkäällä. Nyt kysymyksessä oleva internetliittymä on ollut väitettyjen oikeudenloukkausten aikaan vastaajan nimissä. Liittymän laskut ovat tulleet E:n nimissä vastaajalle ja ne ovat osa yrityksen kirjanpitoa. Internetliittymään on ollut kytkettynä langaton tukiasema, jonka avulla liittymää on langattomasti jaettu suljettuun kotiverkkoon ja avoimeen vierasverkkoon. Kotiverkko on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön ja avoin vierasverkko on tarkoitettu ensisijaisesti yrityksen asiakkaiden käyttöön asiakkaiden asioidessa yrityksen tiloissa.

Väitettyjen oikeudenloukkausten aikaan vastaajan langaton tukiasema on ollut Buffalo WBMR-HP-G300H -merkkinen. Tästä tukiasemasta ei ole saatavilla langattoman verkon kantamatietoja. Tukiasema käyttää samaa Nfiniti HighPower -teknologiaa, jota käytetään Buffalo WHR-HP-G300N -merkkisessä tukiasemassa ja josta on saatavilla valmistajan antamat kantamatiedot. Nfiniti HighPower teknologiasta johtuen vastaajalla olleen tukiaseman kautta vastaajan internetliittymä on ollut käytettävissä langattomasti täydellä nopeudella jopa 300 metrin päässä tukiasemasta. Tällä kantavuusalueella on useita asuinrakennuksia, joten vastaajan internetliittymää ovat saattaneet käyttää esimerkiksi kantama-alueella asuvat henkilöt, joilla on ollut pääsy vastaajan avoimeen vierasverkkoon.

Vastaaja on vaihtanut langattoman Buffalo-tukiaseman maalis-huhtikuussa 2015 Asus DSL-N55U -merkkiseen langattomaan tukiasemaan, jonka kantama on ollut ainakin 70 metriä. Vastaajan vierasverkko on ollut avoin 8.3.2016 asti. Tuolloin tukiasemasta saatujen tietojen mukaan tukiasemaan on kyseistä ajankohtaa edeltävän 24 tunnin aikana ollut kiinnittyneenä yhteensä 16 laitetta, joista 10 on ollut vastaajan omia laitteita. Loput laitteet eivät ole olleet vastaajan, eikä kenenkään E:n asiakkaan. Kantajien väittämien oikeudenloukkausten ajankohtien osalta ei ole enää saatavilla vastaavia lokitietoja, koska aiempi langaton tukiasema ei ole enää vastaajan käytössä. Vastaaja ei tiedä, kenen tai keiden laitteita on ollut kiinnittyneenä vastaajan vierasverkkoon tai kuka on tehnyt väitetyt oikeudenloukkaukset. IP-osoite ei riitä osoittamaan, kuka väitetyt oikeudenloukkaukset on tehnyt. Ulkopuolinen voi yhdistää itsensä suojaamattomaan langattomaan verkkoon ja ladata tekijänoikeuden alaista materiaalia varsinaisen liittymänhaltijan nimissä. IP-osoitteesta ei voi päätellä sitä, että internetliittymän haltija olisi itse tehnyt oikeudenloukkaukset.

Vastaajalla on ollut käytössään useita maksullisia televisio- ja elokuvapalveluita vuodesta 2009 lukien. Maxisat Oy:n Maxivision-palvelu on ollut käytössä vuodesta 2009 lukien ja sitä kautta on ollut tilattuna usein muun muassa C More -elokuvakanavia ja MTV3-kanavapaketti. Lisäksi vastaajalla on ollut maksullinen Netflix elokuva- ja televisiosarjapalvelu käytössään vuodesta 2012 lukien. Tätä kautta vastaaja on katsonut muun muassa Scanboxin elokuvan Taken ja Starzin Spartacus-sarjaa. HBO Nordic -palvelu on ollut vastaajan käytössä 2.4.2015–5.4.2016 välisenä aikana. Vastaajalla ei ole ollut syytä ladata eikä jakaa mainittuja kantajien teoksia eikä erityisesti Black Sails -sarjan toisen tuotantokauden kolmea viimeistä jaksoa, koska hän on voinut katsoa koko sarjan HBO Nordic -palvelusta.

Vastaaja ei ole käyttänyt BitTorrent-ohjelmaa. Vastaaja on ehdottanut 15.3.2016 kantajille, että ulkopuolinen ja riippumaton taho tarkastaisi vastaajan tietokoneet mainittujen teosten osalta, mutta kantajat eivät ole ilmaisseet halukkuuttaan koneiden tarkastamiseen.

Kantajien mukaan parven jokainen käyttäjä osallistuu parven jakelukapasiteetin ylläpitämiseen. Kantajien mukaan niiden asiantuntija Excipio on kiinnittynyt kantajien teoksia jakaviin parviin ja ladannut muilta käyttäjiltä koepaloja toimien näin yhtenä vertaisverkon käyttäjänä. Kantajat kuitenkin väittävät, etteivät ne tarjoa teoksia vertaisverkossa.

Hyvitys

Kantajien vaatimat hyvitysten määrät eivät perustu voimassaolevaan lakiin tai oikeuskäytäntöön. Vaatimukset ylittävät määrältään moninkertaisesti sen, mitä asiassa on pidettävä kohtuullisena hyvityksenä.

Hyvitysvaatimuksen määrää ei voida perustaa jakeluportaassa käytettyihin hintoihin. Jakeluportaan tarkoituksena on voiton tavoittelu ja taloudellisen hyödyn hankkiminen. Kantajat eivät ole osoittaneet, että vastaajan väitetyllä yleisön saataviin saattamisella olisi tavoiteltu voittoa.

Vertaisverkkojakelusta aiheutuu jakeluportaalle ja tekijälle taloudellisia menetyksiä vain sen verran kuin laillisia kappaleita jää myymättä ja liiketoiminnan voitto sitä kautta saavuttamatta. Jakeluportaan tuotto muodostuu teoskappaleiden myyntitulosta, josta vähennetään toiminnasta sille aiheutuneet menot. Jakeluportaan keskeisin tarkoitus on tuottaa sille itselleen ja tekijälle voittoa, johon pyritään myymällä teoksesta mahdollisimman monta kopiota loppukäyttäjille. Oikea hyvityksen määrä on korkeintaan se voitto, mikä kantajilta on jäänyt saamatta.

Kohtuullinen normaalikorvaus on tässä tapauksessa 15 prosenttia ohjevähittäismyyntihinnasta.

Elokuvan a Walk Among the Tombstones yhden kappaleen ohjevähittäismyyntihinta on Blu-ray-tallenteena 16,95 euroa, mistä 15 prosenttia on 2,54 euroa. Black Sails -sarjan toisen tuotantokauden Blu-ray-tallenteen ohjevähittäismyyntihinta on 52,95 euroa. Kolmen jakson osuus on siten 15,89 euroa. Tästä 15 prosenttia on 2,38 euroa.

Asiassa on riidatonta, että tekijän yksinoikeuteen kuuluu teoksen saattaminen yleisön saataviin. Edellä todettua suurempi hyvitys on perusteltu ainoastaan silloin, kun tekijänoikeuslain vastaisia kopioita on tehty useampia. Kantajat eivät ole esittäneet mitään muita jakomääriä kuin heidän itsensä tekemät koelataukset. Normaalikorvausta suurempi hyvitys johtaisi tässä tapauksessa siihen, että kantajat hyötyisivät oikeudenloukkauksesta.

Korkea maailmanlaajuinen käyttäjämäärä ei ole hyvitysvastuuta ankaroittava seikka. Yksittäisen loukkaajan hyvitysvastuuta määriteltäessä olennaista on, kuinka monta kertaa teosta on todellisuudessa jaettu riippumatta parven koosta tai muiden käyttäjien sijainnista.

Yksittäinen parveen kiinnittynyt käyttäjä vastaa ainoastaan siitä mitä hän on itse jakanut. Yksittäistä käyttäjää ei voi asettaa vastuuseen jakamisesta, jota on tehty sellaisina aikoina, jolloin käyttäjä ei ole ollut parvessa ja erityisesti ennen käyttäjän kiinnittymistä parveen tai jotka joku muu käyttäjä on tehnyt. Päiväkohtaisella parven koolla ei ole merkitystä kohtuullista hyvitystä määritettäessä. Kaikkien parvien yhteenlasketulla käyttäjämäärällä ei ole merkitystä, kun määritetään yhden käyttäjän hyvitysvastuuta. Yksittäinen käyttäjä ei vastaa muissa parvissa tapahtuneista oikeudenloukkauksista.

Myöskään teosten haavoittuva muoto ei ole hyvitysvastuuta ankaroittava seikka. Normaalikorvausta määriteltäessä korkearesoluutioiselle teokselle vähittäismyyntihintana pidetään Blu-ray-tallenteen hintaa, ei DVD-tallenteen hintaa. Näin ollen korkea resoluutio on jo huomioitu vastaajan esittämässä normaalikorvauksen määrässä.

Vaikka kopiosuojaamattoman kappaleen jakelu sinänsä voisikin olla omiaan aiheuttamaan tekijälle haittaa, jakelusta tosiasiassa tekijälle aiheutunut haitta tulee huomioitua hyvityksen määrässä, kun se perustetaan jaettujen teosten lukumäärään. Tästä syystä kopiosuojaamattoman version jakelua ei voida yleisesti pitää hyvitysvastuuta korottavana seikkana.

Loukkausten kohdistuminen välittömästi teoksen julkaisun jälkeiseen aikaan ei ole hyvitysvastuuta ankaroittava seikka. A Walk Among the Tombstones -elokuva on julkaistu 19.9.2014 ja väitetty oikeudenloukkaus on tehty 11.12.2014, eli vajaa kolme kuukautta julkaisun jälkeen. Väitettyä loukkausta ei ole tehty tältä osin välittömästi julkaisun jälkeen.

Black Sails -sarjan jaksojen julkaisupäivät vastaavat HBO Nordicin julkaisupäiviä, jolloin sarjan jaksot ovat olleet katsottavissa Suomessa yksinoikeudella HBO Nordicin palvelussa.

Blu-ray-tallenteiden julkaisuajankohdat ovat CDON.com-sivuston mukaan elokuvalle A Walk Among the Tombstones 14.1.2015 ja Black Sails -sarjalle 6.4.2015. Kantajilta on jäänyt saamatta voittoa ainoastaan niiden Blu-ray-tallenteiden osalta, jotka ovat jääneet myymättä. Kantajat eivät ole osoittaneet, kuinka monta Blu-ray-tallennetta on jäänyt väitettyjen oikeudenloukkausten vuoksi myymättä.

Lisäksi on huomioitava, että kaikki lataajat eivät välttämättä osta tallennetta. Siten kantajilta myymättä jääneiden tallenteiden määrä voi jäädä teosten jakokertoja pienemmäksi. Tämä tulee huomioida saamatta jäänyttä voittoa alentavana seikkana.

Teon tuomittavuus ei ole hyvitysvastuuta ankaroittava seikka. Hyvitysvastuun syntymisen perustana on, että teosta käytetään vastoin tekijänoikeuslakia. Tekijänoikeuslain vastainen menettely ei sellaisenaan ole ankaroittava tekijä eikä oikeuta suurempaan hyvityksen määrään.

Kantajien toiminta ja oikeudenkäyntikulut

Scanbox on kanteen mukaan havainnut tekijänoikeuden loukkauksen 11.12.2014. Hakemus yhteystietojen luovuttamisesta on tehty markkinaoikeudelle vasta 20.2.2015 eli yli kaksi kuukautta väitetyn loukkauksen jälkeen. Markkinaoikeus on antanut päätöksen 10.3.2015. Scanbox on ensimmäisen kerran ollut vastaajaan yhteydessä vasta 10.8.2015 eli kahdeksan kuukautta väitetyn loukkauksen jälkeen. Scanbox on omalla passiivisuudellaan antanut ajan kulua vastaajan haitaksi, mikä on hankaloittanut asian selvittämistä. Lisäksi Scanbox on törkeästi rikkonut markkinaoikeuden päätöksessä olevaa yksiselitteistä määräystä yhteystietojen käyttötarkoituksesta luovuttamalla vastaajan yhteystiedot Crystalikselle.

Crystaliksen mukaan viimeisin oikeudenloukkaus on tapahtunut 29.3.2015 ja Crystalis on ollut vastaajaan yhteydessä ensimmäisen kerran vasta 10.8.2015 eli noin viisi kuukautta väitettyjen oikeudenloukkausten jälkeen. Kirje on ollut yhteinen Scanboxin kanssa. Crystalis ei ole tehnyt hakemusta markkinaoikeudelle yhteystietojen luovuttamisesta eikä Crystaliksella ilman markkinaoikeuden päätöstä pitäisi olla tiedossaan vastaajan yhteystietoja.

Kantajat ovat tietoisesti antaneet ajan kulua ja hitaalla toiminnallaan vaikeuttaneet asian selvittämistä. Kantajat eivät ole pyrkineet suojaamaan oikeuksiaan riittävän tehokkaasti.

Jos markkinaoikeus katsoo vastoin vastaajan käsitystä vastaajan jakaneen kantajien tekijänoikeuden alaista materiaalia vertaisverkossa, vastaaja vaatii, että Scanboxin ja tämän asiamiehen edellä kuvattu menettely otetaan huomioon kantajien haitaksi oikeudenkäyntikuluvastuuta määritettäessä.

TODISTELU

Asiakirjatodistelu

Kantajat

1. Otteet Starz Entertainment, LLC:n ja Crystalis Entertainment UG:n välisestä 2.10.2014 päivätystä lisenssisopimuksesta (salassapidettävä)
2. Ote Yhdysvaltain Copyright Officen tekijänoikeustietokannasta koskien Black Sails -televisiosarjaa
3. Exclusive Media Distribution, LLC:n ja Scanbox Entertainmentin välisen 18.2.2015 päivätyn A Walk Among the Tombstones -elokuvaa koskevan lisenssisopimuksen lisäys (salassapidettävä)
4. Ote Yhdysvaltain Copyright Officen tekijänoikeustietokannasta koskien A Walk Among the Tombstones -elokuvaa
5. Excipion tekninen selvitys NARS-ohjelman lokitiedoista Black Sails -televisiosarjan ja A Walk Among the Tombstones -elokuvan jakamisesta IP-osoiteessa X 11.12.2014–29.3.2015
7. Kuvakaappaus Transmission-ohjelman asetussivusta
8. Excipion tilasto eri BitTorrent-ohjelmien markkinaosuuksista 7.4.–11.4.2016 tehtyjen havaintojen perusteella
9. Excipion tekninen selvitys IP-osoitteen X toiminnasta BitTorrent-vertaisverkossa 26.3.2014–29.7.2015 (salassapidettävä)
10. Excipion tekninen selvitys IP-osoitteen XX toiminnasta BitTorrent-vertaisverkossa 15.1.2013–10.7.2015 (salassapidettävä)
11. Excipion tekninen selvitys IP-osoitteen XXX toiminnasta BitTorrent-vertaisverkossa 21.7.2013–27.2.2016 (salassapidettävä)
12. Kantajien asiamiehen vastaajalle 10.8.2015 lähettämä kirje (salassapidettävä)
13. Ace-Control-kohderaportti langattomista verkoista vastaajan asunnon ympäristössä (salassapidettävä)
14. IEEE:n julkaisu: Guidelines for 48-Bit Global Identifier (EUI-48)
15. Kuvakaappaus IEEE:n verkkosivustolta; sivuston tiedot MAC-osoitteelle E0:3F:49
16. Kuvakaappaus IEEE:n verkkosivustolta; sivuston tiedot MAC-osoitteelle 30:46:9A
17. Kuvakaappaus IEEE:n verkkosivustolta; sivuston tiedot MAC-osoitteelle 50:65:F3
18. Vastaajan kirjallinen todiste 5: Lokitiedot 8.3.2016 tukiasemaa Asus DSL-N55U kiinnittyneistä laitteista
19. Kuvakaappaus IEEE:n verkkosivustolta; sivuston tiedot MAC-osoitteelle 00:19:CB
20. Kuvakaappaus IEEE:n verkkosivustolta; sivuston tiedot MAC-osoitteelle 28:C6:8E
21. Kuvakaappaus Netgear.com verkkosivustolta; esite verkkokiintolevystä Netgear ReadyNAS102
22. Kuvakaappaus smallnetbuilder.com verkkosivustolta; arvostelu Zyxel NSA-220 -verkkokiintolevystä
23. Kuvakaappaus verkkosivustolta apps.readynas.com; ReadyNAS-verkkokaupan tiedot Netgear ReadyNAS102 -laitteelle saatavilla olevista ohjelmista
24. Kuvakaappaus Zyxelin-verkkosivustolta; ohjeet Transmission-ohjelman asentamiseksi NAS-sarjan verkkokiintolevyyn
25. Kuvakaappaus verkkosivustolta wireshark.org; WireShark-ohjelman kuvaus BitTorrent-teknologiasta
26. Kuvakaappaus verkkosivustolta utorrent.com; µTorrentin-verkkosivuston ohjeistus porttien käytöstä
27. µTorrent-ohjelman käyttöönotto-ohjeistus
28. Kuvakaappaus verkkosivustolta transmissinbt.com; ohjeistus Transmission-ohjelman käyttämistä porteista
29. Zyxel NSA-220 -verkkokiintolevyn käyttöohje 17.4.2009
30. Excipion tekninen selvitys IP-osoitteen YYY toiminnasta BitTorrent-vertaisverkossa 30.3.2015–24.6.2016 (salassapidettävä)
31. Excipion tekninen selvitys IP-osoitteen XXXX toiminnasta BitTorrent-vertaisverkossa 17.11.2013–31.8.2015 (salassapidettävä)
32. Excipion tekninen selvitys IP-osoitteen YYYY toiminnasta BitTorrent-vertaisverkossa 6.8.2013–19.7.2015 (salassapidettävä)
33. Excipion tekninen selvitys IP-osoitteen XXXXX toiminnasta BitTorrent-vertaisverkossa 19.7.2015–24.3.2016 (salassapidettävä)
34. Excipion tekninen selvitys IP-osoitteen YYYYY toiminnasta BitTorrent-vertaisverkossa 8.10.2015–13.12.2015 (salassapidettävä)
35. Excipion tekninen selvitys IP-osoitteen XXXXXX toiminnasta BitTorrent-vertaisverkossa 27.1.2014–5.7.2016 (salassapidettävä)
36. Ote Exlusive Media Distribution, LLC:n ja Scanbox Entertainment A/S:n välisestä A Walk Among the Tombstones -elokuvaa koskevasta lisenssisopimuksesta (salassapidettävä)

Vastaaja

1. TeliaSonera Finland Oyj:n lasku 21.1.2015 E-yhtiölle
2. Anttila Oy:n kuitti Buffalo WBMR-HP-G300H -tukiaseman ostosta 25.3.2014
3a. Kuvakaappaus verkkosivustoilta hkbuffalo-asia.com; Buffalo Nfiniti HighPower -teknologian kantavuuskuva
3b. Kartta Buffalo WBMR-HP-G300H -tukiaseman kantavuusalueesta
3c. Buffalo WBMR-HP-G300H -tukiaseman ohjekirjan kansilehti
4. Verkkokauppa.com Oyj:n kuitti Asus DSL-N55U -tukiaseman ostosta 27.3.2015
5. Lokitiedot 8.3.2016 Asus DSL-N55U -tukiasemaan kiinnittyneistä laitteista
6a. Maxisat Oy:n Maxivision-palvelun tilaushistoria 27.11.2009–6.2.2016 ja Maxisat Oy:n lasku numero 12176
6b. Netflix-palvelun katseluhistoria ajanjaksolla 18.10.2012–16.3.2016
6c. Sähköpostiviesti HBO Nordic-palvelulta vastaajalle 6.4.2016
6d. Vastaajan jäsenyystiedot Netflix-palvelussa 10.10.2016
7. Markkinaoikeuden päätös 10.3.2015, numero 170/15, diaarinumero 2015/118, sivut 1, 17 ja 27
8. TeliaSonera Finland Oyj:n ja vastaajan välistä sähköpostikirjeenvaihtoa 15.3.2016–8.4.2016
9a. Kuvakaappaus verkkosivustolta cdon.fi; verkkokaupan tiedot elokuvasta A Walk Among the Tombstones
9b. Kuvakaappaus verkkosivustolta cdon.fi; verkkokaupan tiedot Black Sails -sarjan toisen tuotantokauden DVD-julkaisusta
10. Starz Media Worldwide Distribution -yhtiön tiedote sen ja HBO Nordic-palvelun yhteistyöstä 8.10.2012
10b. HBO Nordic-palvelun uutiskirje 18.12.2015
11a. Transmission-ohjelman kotisivujen tiedostolistaus 18.7.2016
11b. Ote Microsoft Corporation -yhtiön verkkosivuilla olevasta sanastosta
12. Scanbox Entertainment A/S:n markkinaoikeudelle 19.2.2015 toimittaman hakemuksen, diaarinumero 2015/118, liite 1, sivu 1/13
13. Kantajien kirjallinen todiste 5; Excipion tekninen selvitys NARS-ohjelman lokitiedoista Black Sails -televisiosarjan ja A Walk Among the Tombstones -elokuvan jakamisesta IP-osoitteessa X ajanjaksolla 11.12.2014–29.3.2015 (salassapidettävä)
14. Kantajien kirjallinen todiste 1; Otteet Starz Entertainment, LLC:n ja Crystalis Entertainment UG:n välisestä 2.10.2014 päivätystä lisenssisopimuksesta (salassapidettävä) sekä sopimuksen 21.8.2015 päivätty lisäosa (salassapidettävä)
15. Kantajien kirjallinen todiste 12; Kantajien asiamiehen vastaajalle 10.8.2015 lähettämä kirje (salassapidettävä)
16a. Kantajien kirjallinen todiste 10; Excipion tekninen selvitys IP-osoitteen XX toiminnasta BitTorrent-vertaisverkossa 15.1.2013–10.7.2015, sivut 1 ja 4 (salassapidettävä)
16b. HBO Nordic -palvelun ilmoitus televisiosarjan Banshee kolmannen kauden jaksojen 5, 9 ja 10 ilmestymisajankohdista
17a. Kantajien kirjallinen todiste 31; Excipion tekninen selvitys IP-osoitteen XXXX toiminnasta BitTorrent-vertaisverkossa 17.11.2013–31.8.2015, sivut 1–6 (salassapidettävä)
17b. HBO Nordic -palvelun ilmoitus televisiosarjan Game of Thrones viidennen kauden ensimmäisen jakson ilmestymisajankohdasta
18a. Kantajien todiste 33; Excipion tekninen selvitys IP-osoitteen XXXXX toiminnasta BitTorrent-vertaisverkossa 19.7.2015–24.3.2016, sivut 1 ja 2 sekä 13–16 (salassapidettävä)
18b. HBO Nordic-palvelun ilmoitus televisiosarjan True Detective toisen kauden jaksojen 3–8 ilmestymisajankohdista
19a. Asus Australia & New Zealandin Youtube-kanavalla julkaistut tiedot koskien Asus DSL N55U -reititintä
19b. Kantajien todiste 13; Ace-Control-kohderaportti langattomista verkoista vastaajan asunnon ympäristössä (salassapidettävä)
19c. Kuvakaappaus Google-palvelusta; GPS-sijainti kartalla, leveysaste 60;36;21.730000000010676 ja pituusaste 24;50;13.944000000003314
20. Kuvakaappaus verkkosivustosta hyvinkää.fi; Hyvinkään karttapalvelun kartta asuinkiinteistöistä vastaajan asunnon ympäristössä
21. Kuvakaappaus verkkosivustosta finnkino.fi; Finnkino Oy:n ilmoittamat tiedot elokuvasta A Walk Among the Tombstones

Henkilötodistelu

Kantajien todistajat

1. HH, yksityisetsivä
2. MP, Senior Software Architect

Vastaajan todistaja

1. J-PR

Asiantuntijalausunnot

Kantajien asiantuntijalausunto

1. B ja C: "Torrent-tiedostoanalyysi, case 1201078063" 19.9.2016

Vastaajan asiantuntijalausunto

1. D: "Tietokoneiden tutkinta BitTorrent-ladattujen videotiedostojen löytämiseksi" 13.9.2016 ja "F Ky:n toteuttama datasisältötutkimus A:n toimittamista kahdesta verkkokovalevystä ja yhdestä digiboksista" 10.10.2016

Asiantuntija

Vastaajan asiantuntija

1. D

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

1 Asian tarkastelun lähtökohtia

1. Tekijänoikeuslain 1 §:n 1 momentin mukaan sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen, olkoonpa se kaunokirjallinen tahi selittävä kirjallinen tai suullinen esitys, sävellys- tai näyttämöteos, elokuvateos, valokuvateos tai muu kuvataiteen teos, rakennustaiteen, taidekäsityön tai taideteollisuuden tuote taikka ilmetköönpä se muulla tavalla. Lain 27 §:n 1 momentin mukaan tekijänoikeus voidaan, 3 §:n säännöksistä johtuvin rajoituksin, luovuttaa kokonaan tai osittain.

2. Crystaliksella on esittämänsä mukaan tekijänoikeuden haltijan Starz Entertainment, LLC yhtiön kanssa tekemäänsä lisenssisopimukseen perustuva yksinoikeus Suomessa Black Sails -televisiosarjan välittämiseen yleisölle vertaisverkossa ja kyseisen televisiosarjan tekijänoikeuteen perustuvien vaatimusten esittämiseen. Scanboxilla puolestaan on esittämänsä mukaan tekijänoikeuden haltijan Exclusive Media Distribution, LLC yhtiön kanssa tekemäänsä lisenssisopimukseen perustuva yksinoikeus saattaa yleisön saataviin Suomessa elokuvaa A Walk Among the Tombstones sekä yksinoikeus tekijänoikeuteen perustuvien vaatimusten esittämiseen elokuvan luvattoman käytön johdosta.

3. Kantajien vastaajaan kohdistamat hyvitysvaatimukset perustuvat siihen, että vastaaja on BitTorrent-vertaisverkossa saattanut edellä mainittuja teoksia yleisön saataviin kantajien yksinoikeuksia loukaten.

4. BitTorrent on yhteyskäytäntö eli protokolla, joka on tarkoitettu tiedostojen jakamiseen vertaisverkossa käyttäjien tietokoneilta toisille internetin välityksellä ilman palvelinta. Vertaisverkon käyttämiseksi tarvitaan internetliittymä ja jokin BitTorrent-protokollaa tukeva ohjelmisto, kuten Transmission, µTorrent tai qBittorrent. Jaettava tiedosto voi sisältää esimerkiksi videon, musiikkia tai tietokoneohjelman. Kun käyttäjä haluaa jakaa tiedoston, BitTorrent-ohjelma pilkkoo sen pieniin palasiin ja lisäksi tuottaa siitä kuvaustiedoston, joka sisältää BitTorrent-protokollan tarvitsemat tiedot jaettavasta tiedostosta. Kuvaustiedosto voidaan jakaa muille käyttäjille esimerkiksi www-sivujen tai sähköpostin välityksellä ja varsinainen jaettava tiedosto jätetään omalle tietokoneelle vertaisverkon käyttäjien saataviin.

5. Ne käyttäjät, jotka haluavat ladata tiedoston itselleen, antavat omalle BitTorrent-ohjelmalleen käskyn hakea sen saamansa kuvaustiedoston perusteella. Ohjelma hakee kaikki tiedostoon kuuluvat palaset niiltä vertaisverkkoon liittyneiltä tietokoneilta, jotka sitä jakavat, ja koostaa niistä uudelleen alkuperäisen tiedoston. Tiedosto tai sen palasia saattaa siis olla samanaikaisesti ladattavissa usealta vertaisverkkoon kuuluvalta tietokoneelta, jolloin sitä voi ladata useasta lähteestä samaan aikaan, mikä tehostaa lataamista merkittävästi.

6. Tiedostoa verkosta lataavat käyttäjät yleensä jakavat tiedostoa samanaikaisesti myös muille käyttäjille. Samaa tiedostoa jakavien ja lataavien BitTorrent-käyttäjien joukkoa kutsutaan parveksi (swarm). Yhteys parven muihin tietokoneisiin muodostetaan IP-numeroiden ja protokollan käyttämän porttinumeron avulla. BitTorrent-teknologia mahdollistaa tiedoston edelleen jakamisen osissa ilman, että teoksen sisältävä tiedosto on kokonaisuutena latautunut tietokoneelle, mikä osaltaan tehostaa tiedoston jakamista. Parven tehokas toiminta ei myöskään edellytä, että yhdelläkään taholla olisi koko teoksen sisältävä tiedosto hallussaan, vaan riittää että parvella on yhteensä kaikki tiedoston osaset.

7. BitTorrent-vertaisverkossa kuka tahansa voi liittyä parveen. Siten yleisö, jonka saataviin teos saatetaan, voi kasvaa suureksi. BitTorrent-vertaisverkon käyttäjä on parvessa joko lataajana (Leech) tai lähteenä (Seed). Lataajana olevat tietokoneet lataavat tiedoston palasia, mutta samalla myös jakavat palasia muille, ellei käyttäjä ole estänyt tätä ohjelmiston asetuksia muuttamalla. Lähde-tilassa olevat tietokoneet ovat jo ladanneet kaikki tiedoston palaset, koostaneet niistä kokonaisen tiedoston ja jakavat sitä edelleen kokonaisuudessaan muilla käyttäjille palasina.

8. Vastaaja on ensisijaisesti vaatinut kanteen tutkimatta jättämistä ja kiistänyt, että kantajilla olisi sellainen yksinoikeus nyt kysymyksessä olevaan televisiosarjaan ja elokuvaan, että niillä olisi asiavaltuus esittää teosten tekijänoikeutta loukaavaan yleisön saataviin saattamiseen BitTorrent-vertaisverkossa perustuva hyvitysvaatimus. Lisäksi vastaaja on esittänyt kantajien kanteenmuutoskiellon vastaisesti muuttaneen kannettaan, koska ne ovat asian kirjallisessa valmistelussa ilmoittaneet hyvitysvaatimuksen perustuvan teoksen yleisön saataviin saattamiseen eikä haastehakemuksessa todetusti teoksen jakamiseen.

9. Näin ollen asiassa on ensin otettava kantaa siihen, onko kantajilla asiavaltuus esittää yllä todettuihin teoksiin perustuvia tekijänoikeudellisia vaatimuksia ja ovatko kantajat kanteenmuutoskiellon vastaisesti muuttaneet kannettaan. Tämän jälkeen on tarvittaessa otettava kantaa siihen, onko vastaaja loukannut kantajien tekijänoikeuksia siten, että vastaaja tulee velvoittaa suorittamaan kantajille tekijänoikeuslain mukainen hyvitys.

2 Kantajien asiavaltuus

2.1 Tekijänoikeuden luovuttaminen ja asiavaltuus

10. Kuten edellä on todettu, voidaan tekijänoikeus tekijänoikeuslain 27 §:n 1 momentin mukaan, lain 3 §:n säännöksistä johtuvin rajoituksin, luovuttaa kokonaan tai osittain.

11. Oikeuskirjallisuudessa (Harenko ym., Tekijänoikeus, 2016, s. 334, 336 ja 338) on todettu, että tekijänoikeus on vapaasti luovutettavissa oleva varallisuusoikeus. Tekijänoikeuden luovuttamisessa lähtökohtana on sopimusvapaus. Tekijänoikeus on myös luovutettavissa vain osittain. Tekijänoikeuden luovuttamisesta käytetään lisenssin käsitettä. Tekijänoikeuden haltija voi päättää, myöntääkö hän lisenssejä eli käyttöoikeuksia vain yhdelle vai useammalle luovutuksensaajalle. Lisäksi voidaan puhua rinnakkaisista yksinoikeuskäyttöluvista. Tekijänoikeudessa puhutaan vakiintuneesti yksinomaisista tai ei-yksinomaisista käyttöluvista. Vakiintuneen käsityskannan mukaan ei-yksinomaisen lisenssin saajalla ei ole asiavaltuutta suhteessa hänelle lisensoituun tekijänoikeuteen. Yksinomaisen lisenssin haltijalla sitä vastoin on asiavaltuus.

2.2 Crystalis Entertainment UG

12. Crystalis on asiavaltuutensa osalta muun ohella vedonnut Black Sails -televisiosarjan tekijänoikeuksien haltijan Starz Entertainment, LLC:n kanssa tekemäänsä 2.10.2014 päivättyyn lisenssisopimukseen (kantajan asiakirjatodiste 1), jonka voimassaoloaikaa on pidennetty vuoden 2017 loppuun saakka sopimukseen 21.8.2015 tehdyllä toisella lisäyksellä. Vastaaja on kiistänyt Crystaliksen asiavaltuuden sillä perusteella, että yksinoikeus televisiosarjan saattamiseen yleisön saataviin Suomessa kuuluu kolmannelle osapuolella ja sillä perusteella, että Crystaliksen oikeus on rajoittunut vertaisverkkopiratismiin kohdistuviin toimenpiteisiin tarkoituksena muun ohella saada piratismin aiheuttamat taloudelliset vahingot hyvitetyiksi.

13. Lisenssisopimuksen kohdan "Licensed Rights and Reserved Rights" mukaan lisenssin kohteena on lisenssinsaajalle luovutettava rajoitettu yksinomainen oikeus saattaa teoksia saataviin valtuutetulla levityskanavalla ("Authorized Method of Delivery"), lisensoidussa palvelussa ("Licensed Service") ja kohdealueella ("Territory") tarkoituksena Starz Entertainment, LLC:n oikeuksien puolustaminen käyttäen tarpeellisia keinoja vertaisverkossa tapahtuvia oikeudenloukkauksia ja internetpiratismia vastaan. Sopimuksen määritelmien mukaan valtuutettu levityskanava tarkoittaa teosten välittämistä tai käyttämistä lisensoidussa palvelussa internetin välityksellä, mukaan lukien oikeus saattaa teokset yleisön saataviin ladattavaksi ja jaettavaksi tiedostojen jakeluun tarkoitetuissa verkoissa. Lisensoitu palvelu puolestaan tarkoittaa tiedostonjakeluverkkoja, kuten vertaisverkkoja, mukaan lukien esimerkiksi BitTorrent. Sopimuksen kohdealueeksi on määritelty muun ohella Suomi. Lisäksi sopimuksella on luovutettu yksinomainen oikeus lisenssinsaajalle lisensoitujen oikeuksien toimeenpanoon kohdealueella tavalla, jonka tarkoitus on estää myöhempien loukkausten tekeminen ja hyvittää internetpiratismin aiheuttamat taloudelliset menetykset. Sopimuksen mukaan lisenssinantajalle jäävät kaikki oikeudet, joita ei tällä ole sopimuksella nimenomaisesti luovutettu. Sopimus koskee televisiosarjaa Black Sails kaikilla kielillä ja versioina.

14. Lisenssisopimuksella on edellä todetuin tavoin luovutettu Crystalikselle yksinomainen oikeus Black Sails -televisiosarjan välittämiseen tai käyttämiseen internetin välityksellä tiedostonjakeluverkoissa, kuten esimerkiksi BitTorrent-vertaisverkossa. Crystaliksella on tämän yksinoikeuden johdosta oikeus esittää vaatimuksia vertaisverkossa luvatta tapahtuvasta Black Sails televisiosarjan jaksojen yleisön saataviin saattamisesta. Asiaa ei anna aihetta arvioida toisin se, ettei Crystalis ole itse jakanut televisiosarjaa Black Sails vertaisverkossa, vaan ainoastaan valvonut oikeudetonta vertaisverkkojakelua. Internetin vertaisverkkojakeluun kohdistuvan käyttöluvan yksinomaisuutta ei anna aihetta arvioida toisin myöskään se, että HBO Nordic -palvelu on tiedotteessaan 8.10.2012 ilmoittanut sopimusjärjestelyistä, joiden perusteella se muun ohella tarjoaa yksinoikeudella Starz Entertainment, LLC:n televisiosarjoja tai se, että HBO Nordic -palvelu on uutiskirjeessään 18.12.2015 ilmoittanut, että Black Sails -televisiosarja on saatavilla vain HBO Nordicilta. Markkinaoikeus katsoo, että HBO Nordic -palvelu on edellä todetussa tiedotteesta ilmoitetulla tavalla maksutelevisiopalvelu, eikä se siten toimi internetin vertaisverkkojakelussa.

15. Vastaajan vaatimus kanteen tutkimatta jättämisestä puuttuvan asiavaltuuden perusteella on edellä todetuin perustein Crystaliksen osalta hylättävä.

2.3 Scanbox Entertainment A/S

16. Scanbox on A Walk Among the Tombstones -elokuvaa koskevan asiavaltuutensa osalta vedonnut sen ja Exclusive Media Distribution, LLC -nimisen yhtiön väliseen 10.4.2014 voimaan tulleeseen lisenssisopimukseen ja mainitun sopimuksen 12.2. ja 18.2.2015 päivättyyn täydennykseen. Vastaaja on kiistänyt Scanboxin asiavaltuuden sillä perusteella, että Scanboxin mainittuun sopimukseen perustuva lisenssioikeus koskee elokuvan alkuperäistä englanninkielistä versiota vain norjaksi, ruotsiksi, tanskaksi tai suomeksi jälkiäänitettynä tai tekstitettynä.

17. Lisenssisopimuksella Scanbox on saanut sopimuksessa tarkemmin määritellyt yksinoikeudet kysymyksessä olevan elokuvan levitykseen. Lisenssisopimuksen kohdealueeksi on määritelty muun ohella Suomi. Lisenssinantaja on pidättänyt itsellään kaikki ne oikeudet, joita ei nimenomaisesti ole sisällytetty lisensoituihin oikeuksiin. Markkinaoikeus toteaa, että lisenssisopimuksen kohdan 4.1 perusteella lisensoinnin kohteena on ollut vastaajan esittämällä tavalla elokuvan alkuperäinen englanninkielinen versio jälkiäänitettynä tai tekstitettynä norjan-, ruotsin-, tanskan- ja suomenkielellä. Näin ollen lisensioinnin kohteena ei ole lisenssisopimuksen mukaan ollut elokuvan alkuperäinen englanninkielinen versio ilman jälkiäänitystä tai tekstitystä mainituilla kielillä eivätkä myöskään muilla kuin edellä mainituilla kielillä jälkiäänitetyt tai tekstitetyt versiot.

18. Lisenssisopimuksen edellä mainitussa täydennyksessä on todettu sopijapuolten intressissä olevan elokuvaan kohdistuvan piratismin ehkäisy lisenssisopimuksen kohdealueella. Sopimuksen täydennyksen mukaan Scanbox on oikeutettu ja myös velvoitettu käyttämään kaikki tarkoituksenmukaiset keinot tekijänoikeuden suojaamiseksi ja elokuvan luvattoman käytön ehkäisemiseksi kohdealueella. Lisenssisopimuksen täydennyksessä on edelleen muun ohella todettu, että yllä todettu oikeus ja velvollisuus kohdistuu elokuvan kaikkiin versioihin, mukaan lukien alkuperäiseen elokuvaan sellaisenaan ilman jälkiäänitystä tai tekstitystä ja myös kaikkiin jälkiäänitettyihin tai tekstitettyihin versioihin. Lisenssisopimuksen liitteessä on vielä todettu, että lisenssinantaja antaa jakelijalle kaikki tarvittavat oikeudet elokuvan oikeuksien turvaamiseksi lisenssisopimuksen voimassaoloaikana. Tämä sisältää muun ohella oikeuden tehdä hakemuksia tuomioistuimille loukkaavaan toimintaan käytettyjen teleliittymien omistajien henkilöllisyyden selvittämiseksi sekä vaatimusten esittämiseksi tekijänoikeuden loukkausta koskevissa oikeudenkäynneissä ja niiden ulkopuolella.

19. Markkinaoikeus katsoo, että mainitussa lisenssisopimuksen täydennyksessä ei ole laajennettu Scanboxille lisensoitua tekijänoikeutta A Walk Among the Tombstones -elokuvaan, vaan ainoastaan velvoitettu ja valtuutettu Scanbox ryhtymään toimenpiteisiin elokuvaan kohdistuvan piratismin torjumiseksi.

20. Edellä todettu piratismin torjuntaan liittyvä valtuutus ei kuitenkaan merkitse yksinomaisen käyttöoikeuden ja siten tekijänoikeuteen perustuvan asiavaltuuden siirtämistä valtuutetulle, vaikka markkinaoikeus on katsonut vastaavan sisältöisen valtuutuksen antavan valtuutetulle asiavaltuuden tekijänoikeuslain 60 a §:n mukaisessa hakemusasiassa, joka koskee tekijän tai hänen edustajansa oikeutta saada tuomioistuimen määräyksellä salassapitosäännösten estämättä yksittäistapauksessa välittäjänä toimivalta palvelun tarjoajalta yhteystiedot sellaisesta teleliittymästä, josta tekijän oikeuksien suojan kannalta merkittävässä määrin saatetaan yleisön saataviin tekijänoikeudella suojattua aineistoa ilman tekijän suostumusta. Näin ollen tekijänoikeuslain 60 a §:n mukaisessa asiassa asiavaltuus voi tekijänoikeuden haltijan lisäksi olla hänen edustajallaan toisin kuin nyt esillä olevassa hyvitysvaatimusasiassa.

21. Edellä todetuin perustein asiassa on arvioitava, perustuuko Scanboxin esittämä hyvitysmaksuvaatimus sille lisenssisopimuksella myönnettyyn yksinoikeuteen. Kantajien mukaan vastaaja on jakanut A Walk Among the Tombstones -elokuvaa BitTorrent-verkossa 11.12.2014 kantajan asiakirjatodisteena 5 esitetystä NARS-valvontaohjelman lokitiedostosta ilmenevin tavoin. Kantajien asiantuntijalausunto "Torrent-tiedostoanalyysi Case 1201078063" koskee kantajien asiakirjatodisteessa 5 yksilöityjä BitTorrent-tiedostoja. Asiantuntijalausunnon mukaan BitTorrent-verkossa tiedostojen nimet korvataan niin sanotuilla tarkistus- tai tiivistesummilla ja yhden jaetuista tiedostoista tiivistesumma on Google-haulla viitannut A Walk Among the Tombstones -elokuvaan.

22. Asiantuntijalausuntoon sisältyy kuvakaappaus edellä mainitun Google-haun tuloksista kuuden ensimmäisen tuloksen osalta. Kuvakaappauksen mukaan hakutuloksia on ollut yhteensä noin 281 kappaletta. Kuvakaappauksesta ilmenevissä hakutuloksissa mikään ei viittaa siihen, että tiedosto sisältäisi lisenssisopimuksessa tarkoitetuilla kielillä jälkiäänitetyn tai tekstitetyn version elokuvasta. Päinvastoin se seikka, että kyseiset tiedostot ovat levinneet maailmanlaajuisessa BitTorrent-vertaisverkossa, antaa aiheen olettaa, että kysymyksessä ei ole ollut mainituilla pohjoismaisilla kielillä jälkiäänitetty tai tekstitetty englanninkielinen versio, eikä Scanbox ole esittänyt asiasta muutakaan selvitystä.

23. Markkinaoikeus katsoo asiassa jääneen selvittämättä, että kyseessä olisi ollut elokuvan alkuperäinen englanninkielinen versio jälkiäänitettynä tai tekstitettynä norjan-, ruotsin-, tanskan- tai suomenkielellä. Kun asiassa todisteena esitetyn lisenssisopimuksen perusteella Scanboxilla on yksinoikeus ainoastaan näillä kielillä jälkiäänitettyyn tai tekstitettyyn elokuvan versioon, asiassa on jäänyt näyttämättä, että Scanboxilla olisi oikeutta esittää tekijänoikeuteen perustuvia vaatimuksia nyt väitettyjen loukkausten kohteena olevan elokuvan BitTorrent-vertaisverkossa leviävän version osalta. Näin ollen kanne on Scanboxin hyvitysvaatimuksen osalta jätettävä tutkimatta puuttuvan asiavaltuuden perusteella.

3 Väite kielletystä kanteen muuttamisesta

24. Vastaaja on edellä todetuin tavoin esittänyt, että kantajat ovat haastehakemuksessaan perustaneet hyvitysvaatimuksensa teosten luvattomaan jakamiseen ja myöhemmin muuttaneet perusteen yleisön saataviin saattamiseksi. Vastaajan mukaan kyseessä on kielletty kanteen muuttaminen.

25. Kanteenmuutoskiellosta on säädetty oikeudenkäymiskaaren 14 luvun 2 §:ssä. Pykälän 1 momentin mukaan kannetta riita-asiassa ei saa oikeudenkäynnin aikana muuttaa. Kantajalla on kuitenkin momentin 3 kohdan mukaan oikeus vaatia korkoa tai tehdä muu sivuvaatimus taikka uusikin vaatimus, mikäli se johtuu olennaisesti samasta perusteesta. Pykälän 3 momentin mukaan kanteen muuttamiseksi ei ole katsottava sitä, että kanteen tueksi esitetään uusia seikkoja, ellei asia sen johdosta muutu toiseksi.

26. Kantajat ovat haastehakemuksessaan vaatineet vastaajan velvoittamista suorittamaan kantajille hyvitystä kolmen televisiosarjan jakson ja elokuvan luvattomasta jakamisesta BitTorrent-vertaisverkossa. Asian kirjallisessa valmistelussa kantajat ovat ilmoittaneet täsmentävänsä käytettyjä käsitteitä muuttamalla vaatimuksensa ilmaisun "jakaminen" muotoon "yleisön saataviin saattaminen".

27. Markkinaoikeus toteaa, että kannevaatimus on alusta lähtien koskenut vastaajan velvoittamista suorittamaan hyvitystä kysymyksessä olevien teosten osalta eikä vaatimusta ole tältä osin muutettu. Vastaajan väite kanteen kielletystä muuttamisesta perustuu siihen, että hyvitysvaatimuksen perustetta on vastaajan mukaan muutettu. Kantajien haastehakemuksessa on johdanto-osassa esitetty vastaajan loukanneen kantajien tekijänoikeutta mainittujen teosten osalta saattamalla ne yleisön saataviin internetissä käyttäen BitTorrent-vertaisverkkoteknologiaa. Haastehakemuksen perusteluosassa puolestaan on oikeudenloukkauksena esitetty se, että vastaaja on BitTorrent-verkossa välittänyt yleisölle kysymyksessä olevat teokset. Tekijänoikeuslain 2 §:n 3 momentista ilmenevin tavoin teoksen yleisölle välittäminen on teoksen yleisön saataviin saattamisen eräs tekotapa. Edellä todetuin tavoin jo haastehakemuksessa on ilmoitettu hyvitysvaatimuksen perustuvan samaan menettelyyn BitTorrent-teknologiaa hyväksikäyttäen, mitä kantajat ovat luonnehtineet teosten jakamiseksi yleisön saataviin saattamiseksi tai yleisölle välittämiseksi. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että edellä todettu kantajien vaatimuksen sanamuodon muuttaminen ei ole merkinnyt uuden vaatimuksen esittämistä, eikä vaatimus ole sen johdosta muuttunut toiseksi. Vastaajan vaatimus kanteen tutkimatta jättämisestä kanteenmuutoskiellon rikkomisen perusteella on siten hylättävä.

4 Vastaajan väitetty teosten yleisön saataviin saattaminen

4.1 Sovellettavat oikeusohjeet

28. Tekijänoikeuslain 2 §:n 1 momentin mukaan tekijänoikeus tuottaa, laissa säädetyin rajoituksin, yksinomaisen oikeuden määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin, muuttamattomana tai muutettuna, käännöksenä tai muunnelmana, toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa taikka toista tekotapaa käyttäen.

29. Pykälän 3 momentin 1 kohdan mukaan teos saatetaan yleisön saataviin, kun se välitetään yleisölle johtimitse tai johtimitta, mihin sisältyy myös teoksen välittäminen siten, että yleisöön kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus saada teos saataviinsa itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana.

30. Tekijänoikeuslain 2 §:n 3 momentin esitöistä (HE 28/2004 vp s. 7778) käy ilmi, että pykälässä tarkoitettuna teoksen välittämisenä voidaan pitää teoksen saattamista yleisön saataviin tietoverkon välityksellä. Yleisölle välittämiseen sisältyy myös tilauspohjainen, pyynnöstä tapahtuva välittäminen siten, että yleisöön kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus saada teos saataviinsa itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana ("on demand"). Tietoverkossa pyynnöstä tapahtuvasta yleisölle välittämisestä on kysymys myös silloin, kun teos on tallennettuna tietoverkkoon kytkettyyn palvelimeen siten, että se on yleisöön kuuluvien henkilöiden saatavissa nähtäväksi, kuultavaksi tai muuten käytettäväksi joko maksua vastaan tai maksutta. Kysymyksessä on pyynnöstä tapahtuva yleisölle välittäminen riippumatta siitä, ottaako kukaan tosiasiassa yhteyttä palvelimeen saadakseen teoksen saataviinsa. Pelkkä mahdollisuus teoksen saataviin saamiseen riittää.

31. Yleisölle välittämisestä on edellä viitattujen esitöiden mukaan kysymys myös silloin, kun tietoverkkoon kytkeytynyt käyttäjä sallii tietokoneensa muistilaitteen sisällön käyttämisen tietoverkon välityksellä muille verkon käyttäjille tällaisen toiminnan mahdollistavan tietokoneohjelmiston avulla (peer to peer). Teoksen välittää tietoverkossa yleisölle se henkilö, jonka aloitteesta ja vastuulla teos välitetään tietoverkossa tai teos on tietoverkkoon kytketyllä palvelimella yleisöön kuuluvien henkilöiden saatavilla.

32. Esitöistä käy lisäksi ilmi, että yleisölle välittämisenä ei pidetä kuitenkaan pelkkää laitteiden ja internetyhteyden tarjoamista käytettäväksi siten, että niiden avulla on mahdollisuus saada tietoverkossa saataviin saatettu aineisto nähtäville tai kuultaville.

4.2 Asian tarkastelun lähtökohdat

33. Kanteen mukaan vastaaja on oikeudettomasti saattanut teoksia yleisön saataviin BitTorrent-vertaisverkossa ajalla 11.12.2014–29.3.2015 liittymänsä IP-osoitteesta X. Asiassa on riidatonta, että kyseinen IP-osoite on ollut vastaajan liittymän käytössä teleoperaattorin ilmoittamana ajankohtana 11.12.2014. Kanteen mukaan kysymyksessä olevia Black Sails -televisiosarjan jaksoja on jaettu 17.3.2015–29.3.2015. Asiassa on siten ensiksi ratkaistava, onko IP-osoite ollut vastaajan liittymän käytössä vielä 17.3.2015–29.3.2015.

34. Vastaaja on kiinnittänyt huomiota siihen, että tieto IP-osoitetta X 11.12.2014 käyttäneen liittymän haltijan yhteystiedoista on saatu teleoperaattorilta markkinaoikeudelle tehdyllä tekijänoikeuslain 60 a §:ään perustuneella hakemuksella, jossa hakijana on ollut Scanbox. Markkinaoikeus toteaa, että asianosaiset ovat edellä todetulla tavalla myöntäneet riidattomaksi seikaksi sen, että IP-osoite X on 11.12.2014 ollut vastaajan liittymän käytössä. Harkittaessa hyvitysmaksun määräämisen edellytyksiä arvioitavaksi ei siten tulen sen menettelyn lainmukaisuus, jolla Crystalis on saanut tiedon liittymän haltijan yhteystiedoista.

35. Crystalis (jäljempänä kantaja) on esittänyt, että edellä mainitusta vastaajan liittymän käytössä olleesta IP-osoitteesta X on tehty ajalla 11.12.2014–29.3.2015 runsaasti havaintoja myös muusta BitTorrent-liikenteestä kuin mihin kannevaatimukset perustuvat. Yhteen ja samaan liittymän käyttäjään viittaa se, että kaikissa havainnoissa on käytetty samoja tietoliikenneportteja, joista on jaettu säännönmukaisesti samantyyppistä sisältöä. Lisäksi kantajan mukaan vastaajan liittymä on edellä mainitun IP-osoitteen jälkeen käyttänyt IP-osoitteita YYY, XXXX, XX, YYYY, XXXXX, YYYYY, XXXXXX ja XXX siten, että samanlainen BitTorrent-vertaisverkon käyttö on keskeytyksettä jatkunut IP-osoitteiden vaihtumisesta huolimatta aina 25.2.2016 saakka.

36. Vastaaja on kiistänyt, että kantajan IP-osoitteiden osalta ilmoittamia NARS-ohjelman lokitietoja voitaisiin pitää luotettavana selvityksenä kyseessä olevien IP-osoitteiden kautta kulkeneesta BitTorrent-vertaisverkon tietoliikenteestä. Vastaaja on tältä osin esittänyt, että lokitiedoista ei ilmene niiden laatimisaikaa ja että ne sisältävät ristiriitaisia tietoja. Kantajan asiakirjatodisteena 5 olevissa lokitiedoissa on elokuvaa A Walk Among the Tombstones 11.12.2014 kello 07.35.56 koskevan lokitiedon osalta erilainen parven käyttäjämäärä ja kokonaisyleisön määrä kuin Scanboxin markkinaoikeudelle tekemän tekijänoikeuslain 60 a §:ään perustuneen hakemuksen liitteessä olleissa vastaavaa tietoliikennettä kuvaavissa lokitiedoissa. Lisäksi kantajan asiakirjatodisteena 9 olevasta lokitietolistasta koskien IP-osoitetta X puuttuu kantajan asiakirjatodisteessa 5 samaa ajankohtaa ja IP-osoitetta kuvaavassa kohdassa olevat merkinnät televisiosarjan Black Sails toisen tuotantokauden yhdeksännestä jaksosta. Asiakirjojatodiste 5 on siten koottu useasta eri lähteestä eikä tietojen ristiriitaisuuksia voida selittää tietoimigraatiolla. Vastaaja on lisäksi kyseenalaistanut todistaja MP:n luotettavuuden esittämällä, että MP ei ole kantajaan nähden ulkopuolinen asiantuntija.

37. Näin ollen asiassa on ensin ratkaistava kysymys siitä, onko kantajan esittämää selvitystä IP-osoitteiden kautta kulkeneesta BitTorrent-vertaisverkon tietoliikenteestä pidettävä luotettavana. Tämän jälkeen on otettava kantaa siihen, voidaanko asiassa katsoa selvitetyn, että kaikki edellä mainitut IP-osoitteet ovat kantajan esittämällä tavalla olleet vastaajan internetliittymän käytössä edellä mainitusta päivästä 11.12.2014 alkaen aina siihen saakka, kun viimeinen BitTorrent-havainto on kantajan mukaan tehty 25.2.2016. Siltä varalta, että puheena olevan IP-osoitteen X katsottaisiin kuuluneen vastaajan internetliittymälle väitettyjen loukkausten tekoaikana 17.3.2015–29.3.2015, vastaaja on kiistänyt ladanneensa puheena olevia teoksia ja todennut, ettei hän ole vastuussa latauksista, joita muut ovat tehneet käyttäen vastaajan internetliittymää langattoman ja suojaamattoman verkon kautta. Näin ollen asiassa on vielä tarvittaessa arvioitava, voidaanko katsoa selvitetyksi, että vastaaja on itse henkilökohtaisesti saattanut yleisön saataviin nyt kysymyksessä olevia teoksia.

4.3 Tekninen selvitys IP-osoitteiden BitTorrent-vertaisverkon tietoliikenteestä

38. Kantajan mukaan se on valvonut BitTorrent-teknologialla tapahtuvaa teosten jakamista siten, että sen käyttämä asiantuntijayhtiö Excipio on kiinnittynyt kysymyksessä olevia teoksia jakaviin parviin NARS-ohjelmalla (lyhenne sanoista Network Activity Recording and Supervision), joka kirjaa lokitiedostoihin olennaiset tiedot kustakin parveen kiinnittyneestä IP-osoitteesta. Excipio on tehnyt koelatauksen internetliittymän IP-osoitteesta varmistaen, että tämä todella on sallinut teosten edelleen jakamisen. Koelatauksen tulosta on verrattu kysymyksessä oleviin teoksiin, millä on varmistettu tiedoston jakamisen loukanneen kantajan yksinoikeuksia.

39. Kantajan mukaan NARS-ohjelma on tallentanut koelatauksen eri vaiheiden aikana BitTorrent-protokollassa liikkuvat tiedot valvontaa suorittavan Excipion tietokantaan. Samanaikaisesti Excipio on käyttänyt avointa tcpdump-ohjelmaa tallentamaan NARS-ohjelman ja jakamiseen käytetyn ohjelman välisen kommunikaation pcap-tiedostoihin. NARS- ja tcpdump -ohjelmien tallentamia tietoja on ohjelmallisesti verrattu keskenään ja varmistettu, että kummatkin ohjelmat ovat tallentaneet yhteneväiset tiedot.

40. Valvonnan ja siinä saatujen havaintojen osalta kantaja on esittänyt asiakirjatodisteena 5 Excipion NARS-ohjelman lokitietojen perusteella kokoaman selvityksen koskien kysymyksessä olevien teosten jakamista IP-osoitteesta X. Tämän lisäksi kantaja on esittänyt todisteena 9 laajemman selvityksen kyseisen IP-osoitteen kautta kulkeneesta BitTorrent-vertaisverkon tietoliikenteestä ajalla 26.2.2014–29.3.2015. Kantaja on vielä esittänyt asiakirjatodisteina 10 ja 11 sekä 30–35 Excipion NARS-ohjelman lokitietoja BitTorrent-vertaisverkon tietoliikenteestä 27.2.2016 saakka koskien IP-osoitteita YYY, XXXX, XX, YYYY, XXXXX, YYYYY, XXXXXX ja XXX.

41. Vertaisverkkotietoliikenteen valvonnan suorittamisesta on markkinaoikeudessa kuultu todistaja MP:tä. Käsityksensä suoritetun valvonnan teknisestä virheettömyydestä ja sisällöllisestä paikkansapitävyydestä ovat yhteisessä asiantuntijalausunnossaan esittäneet myös asiantuntijat B ja C.

42. Todistaja MP on kertonut, että hän on itsenäisenä ulkoistettuna Excipion palveluntuottajana suunnitellut BitTorrent-vertaisverkkojen valvontaan NARS-ohjelman, jota hän myös ylläpitää. MP on todennut lisäksi taustastaan ja asemastaan, ettei hän mitenkään hyödy nyt kyseessä olevan oikeudenkäynnin lopputuloksesta. Todistajan mukaan Excipio on valvonut BitTorrent-vertaisverkkojen liikennettä ja laatinut tilastoja niissä havaituista asiakkaidensa teosten tekijänoikeuden loukkauksista. BitTorrent-internetsivustoilta on etsitty asiakkaiden teokset ja niiden kautta muodostettu vähintään neljä sekuntia kestävä yhteys IP-osoitteisiin, joista on ladattu haettua tiedostoa. Tallennettu liikenne ja lokit on edelleen tallennettu kerran päivässä medialle, jonka sisältöä ei voi muuttaa. Tallennus on sisältänyt IP-osoitteen koko liikenteen protokollatietoineen ja NARS-ohjelma on vielä tarkastanut kellonaikojen oikeellisuuden kahden erillisen GPS-järjestelmän avulla.

43. Todistaja MP on kertonut kantajan asiakirjatodisteena 5 esittämän NARS-ohjelman lokitietoja koskevan selvityksen osalta, että kyseessä on luettelo NARS-ohjelman IP-osoitteessa X havaitsemasta BitTorrent-liikenteestä. IP-osoitteen kautta on ladattu tiedostoja, joiden sisältö on luettelon kohdan Title mukainen. Todistajan mukaan kohdissa Swarm Peers ja Total Peers on samana päivänä parvessa tiedostoa jakaneiden määrä ja tiedostoa jakaneiden kokonaismäärä. Tiedot ovat luotettavia, vaikka vastaaja todisteena 12 olevassa listauksessa on 11.12.2014 kello 7.35.56 tapahtuneen elokuvaa A Walk Among the Tombstones koskevan lataamisen osalta eri lukumäärät parven käyttäjämäärän ja kokonaisyleisön osalta kuin kantajan asiakirjatodisteessa 5. Todistajan mukaan tämä eroavaisuus on johtunut siitä, että Excipion järjestelmässä on tuolloin ollut käynnissä tiedonsiirto. Tiedonsiirron syynä on ollut Excipion järjestelmän dataimigraatio, jolla ei kuitenkaan ole ollut vaikutusta tilastotiedon riippumattomaan keräämiseen ja arviointiin.

44. Kantajan asiakirjatodisteen 9, joka liittyy myös IP-osoitteen X tietoliikenteeseen, osalta todistaja MP on kertonut, että kyseessä on listaus IP-osoitteen BitTorrent-liikenteestä. Todistajan mukaan ohjelma on asennettu seuraamaan tietoliikenteessä käytettyjä portteja myöhemmin, joten se ei ole kerännyt tietoa kaikista BitTorrent-liikenteessä käytetyistä porteista. Kantajan asiakirjatodisteen 9 lokitiedot ovat sisällöltään luotettavia. Ne ovat muodostuneet MP:n mukaan siten, että tiedoston sisällön kategoriatieto on peräisi muilta vertaisverkkosivustoilta, ei DHT-tiedoista, josta ovat peräisin tiedot käytetyistä porteista, tiedostojen nimistä ja Torrenthash-arvosta. Vertaisverkkosivuille on tehty tiedostokohtaiset määritykset tiedostojen sisällöille, ja esimerkiksi vastaajan viittaaman rivin 224 osalta kategoriamerkintä XXX on siis peräisin vertaisverkkosivujen määrityksistä, ei NARS-ohjelmasta. MP on vielä todennut, että kantajan asiakirjatodisteen 9 riveiltä 22–27, jotka koskevat tietoliikennettä 23.3.2015, ei löydy merkintöjä liittyen televisiosarjaan Black Sails, jota on kantajan asiakirjatodisteen 5 mukaan ladattu juuri kyseisenä päivänä, koska todisteen 9 sisältö on luonteeltaan tilastotietoa, joka on riippumatonta Excipion järjestelmän tuottamasta tiedosta.

45. Kantajan asiantuntijat B ja C ovat Torrent-tiedostoanalyysiä koskevassa 19.9.2016 päivätyssä asiantuntijalausunnossaan todenneet, että analyysin suorittamiseksi he ovat olleet jo aiemmin yhteydessä Excipioon. Lausunnossa on todettu, että Excipion toimittamien raporttien ja järjestelmäkuvausten mukaan analysoitujen tiedostojen alkuperäisessä tallennuksessa on käytetty tcpdump-ohjelmistoa libcap- ja pcap-rajapintoja hyödyntäen. Asiantuntijoiden käyttöön on toimitettu pcap-tiedostoja, joiden eheydestä asiantuntijat ovat ensin varmistuneet SHA1-tiivisteen avulla. Kyseiset tiedostot ovat koskeneet Tsherk-analysointityökalulla tehdyn tunnistuksen perusteella Excipion IP-osoitteiden YYYYYY, YYYYYYY, XXXXXXXX ja YYYYYYYY ja edellä todetusti vastaajalle teleoperaattorin ilmoituksen mukaan kuuluneen IP-osoitteen X välistä yhteyttä ajankohtina 11.12.2014, 17.3.2015, 23.3.2015 ja 29.3.2015.

46. Yhteenvetona asiantuntijat ovat lausunnossaan todenneet, että kyseiset IP-osoitteet ovat olleet yhteydessä toisiinsa BitTorrent-vertaisverkossa kaikkina edellä mainittuina neljänä ajankohtana. Vastaajalle kuuluneesta IP-osoitteesta on muun ohella jaettu tiedostoa, jonka voidaan lausunnon mukaan olettaa sisältävän Black Sails televisiosarjan jaksoja. Analyysin lopputuloksena asiantuntijat ovat todenneet, että heidän käyttöönsä toimitetut kolme pcap-tiedostoa ovat kuvanneet edellä kohdassa 45 mainittujen tiedostojen osien siirtoja, koska BitTorrent-tiedoston metatiedoissa esiintyvä info_hash-arvo on sama kuin tietoliikennetallenteessa esiintyvä arvo. Näin ollen samalla hash-arvolla olevaa sisältöä on jaettu pcap-tiedoston sisältämässä tietoliikenteessä. Lisäksi asiantuntijat ovat todenneet, että tiedostojen sisältö on ollut torrent-kuvauksen mukainen eli sisältänyt videona ladattujen tiedostonimien osoittaman sisällön. Vielä asiantuntijat ovat todenneet, että videotiedostojen resoluutiot ovat olleet televisiosarjan osalta 720 x 404 ja että tiedostoissa ei ole havaittu kopiosuojausta. Kaikki tiedostot ovat siten olleet toistettavissa ilman erillistä käyttäjä- tai palvelutunnistusta tai erillisiä salausavaimia.

47. Vastaaja on kantajan asiantuntijalausunnon osalta viitannut siihen, ettei asiantuntijoilla ole ollut käytössään NARS-ohjelmaa eikä WORM-nauhoja. Markkinaoikeus kuitenkin katsoo, että vastaaja ei ole esittänyt sellaista näyttöä, jonka perusteella voitaisiin arvioida kantajan asiantuntijoiden suorittaman tiedostoanalyysin ja sen perusteella antaman asiantuntijalausunnon Excipion tuottamien tietojen paikkansapitävyydestä olevan tekniseltä toteutukseltaan tai johtopäätöstensä osalta virheellinen.

48. Ottaen edellä asiantuntijalausunnon osalta todetun lisäksi huomioon mitä todistaja MP on kertonut tietojen hankkimisesta, kokoamisesta ja asiantuntijalausunnon kanssa yhtenevästi luotettavuudesta markkinaoikeus katsoo, että kantaja on esittänyt uskottavan näytön siitä, että NARS-ohjelman lokitietojen sisältämät tiedot IP-osoitteen X tietoliikenteestä pitävät paikkansa.

49. B:n ja C:n tiedostoanalyysiä koskevassa asiantuntijalausunnossa on avattu jaettujen neljän tiedoston mediasisällöt ja todettu, että esimerkiksi tiedosto, jonka nimi on Black Sails S02E08.HDTV.x264-KILLERS.mp4, sisältää Black Sails televisiosarjan toisen tuotantokauden kahdeksannen jakson. Markkinaoikeus katsoo näin selvitetyn, että NARS-ohjelman lokitietojen sisältämät S- ja E -alkuiset merkinnät kohdassa Title ja kohdassa Filename viittaavat suoraan televisiosarjan osalta sarjan tuotantokauteen (Season) ja jaksoon (Episode) siten, että esimerkiksi merkintä S01E03 tarkoittaa, että kyseinen tiedosto sisältää osan sarjan ensimmäisen tuotantokauden kolmannesta jaksosta.

50. Markkinaoikeus katsoo edellä lausutun perusteella, että NARS-ohjelman lokitietojen mukaan IP-osoitteesta X on jaettu muun ohella Black Sails televisiosarjan toisen tuotantokauden jaksoja siten, että ensimmäinen jakaminen on tapahtunut 17.3.2015 ja viimeinen 29.3.2015. Jakaminen on koskenut eri jaksoja siten, että jaksoa kahdeksan on jaettu 17.3.2015, jaksoa yhdeksän 23.3.2015 ja jaksoa kymmenen 29.3.2015.

51. IP-osoitteiden YYY, XXXX, XX, YYYY, XXXXX, YYYYY, XXXXXX ja XXX NARS-ohjelman lokitietojen osalta markkinaoikeus viittaa edellä todistaja MP:n kertomaan ja asiantuntijoiden B:n ja C:n Torrent-tiedostoanalyysiin sekä siihen, ettei asiassa ole myöskään viimeksi mainittujen IP-osoitteiden osalta esitetty näyttöä, joka viittaisi siihen, että lokitiedot sisältäisivät paikkaansa pitämättömiä tietoja. Asiaa ei anna aihetta arvioida toisin se, mitä edellä kohdassa 36 on esitetty lokitietojen sisältämistä yksittäisistä epätäsmällisyyksistä. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että myös näitä IP-osoitteita koskevat Excipion keräämät NARS-ohjelman lokitiedot ovat paikkaansa pitäviä ja kuvaavat siten luotettavalla tavalla kyseisten IP-osoitteiden kautta kulkenutta BitTorrent-tiedostojen tietoliikennettä.

4.4 Vastaajan internetliittymän IP-osoitteet

52. Kuten edellä on todettu, on IP-osoite X ollut vastaajan internetliittymän käytössä teleoperaattorilta saadun tiedon mukaan 11.12.2014. Kantajan esittämän mukaan vastaaja on käyttänyt internetliittymänsä välityksellä BitTorrent-vertaisverkkoa ajanjaksolla 8.11.2014–25.2.2016, eli aina siihen saakka, kun vastaaja on saanut tiedokseen markkinaoikeuden haasteen. Vastaajan internetliittymän käyttämä IP-osoite on kuitenkin kantajan mukaan tuona aikana vaihtunut useita kertoja.

53. Kantajan mukaan vastaajan internetliittymä on käyttänyt YY-alkuiseen IP-osoiteavaruuteen kuuluneita IP-osoitteita X, YYY, XXXX, XX, YYYY, XXXXX, YYYYY, XXXXXX ja XXX perättäisesti edellä todetussa järjestyksessä. Kantaja on perustellut esittämäänsä sillä, että IP-osoitteiden porttien 9090 ja 21142 kautta kulkenut BitTorrent-liikenne on ollut sisällöltään samantyyppistä. Lisäksi teleoperaattori on IP-osoiteketjun osoitteiden X ja XX osalta ilmoittanut niiden olleen vastaajan internetliittymän käytössä.

54. IP-osoitetta X koskevien NARS-ohjelman lokitietojen ajalta 26.3.2014–29.7.2015 (kantajan asiakirjatodiste 9) mukaan BitTorrent-tietoliikenne kyseisestä IP-osoitteesta on 8.11.2014 alkaen ollut lähes päivittäistä ja kohdistunut aikuisviihteeseen sekä televisiosarjoihin. Ajalla ennen 8.11.2014 BitTorrent-tietoliikenne on ollut huomattavasti satunnaisempaa eikä se ole kohdistunut aikuisviihteeseen. NARS-ohjelma on alkanut tallentaa liikenteeseen käytetyn DHT-portin numeron 8.3.2015 alkaen. Tuosta lähtien ja aina 29.3.2015 saakka BitTorrent-tietoliikenteessä on käytetty portteja 21142 ja 9090 siten, että ensin mainittu portti on liittynyt aina aikuisviihteeseen ja jälkimmäinen televisiosarjoihin tai videoihin. Lokitietojen mukaan 29.3.2015 jälkeen BitTorrent-tietoliikenteeseen on tullut neljän kuukauden pituinen tauko, eikä liikenteessä enää ole käytetty edellä mainittuja portteja.

55. Kantajan kirjallisena todisteena 30 on NARS-ohjelman lokitietoja IP-osoitteesta YYY. Päivämäärällä 30.3.2015 on kolme merkintää BitTorrent-liikenteestä. Kaksi niistä on koskenut aikuisviihdettä ja porttia 21142 ja kolmas televisiosarjaa ja porttia 9090. Tämän jälkeen lokitiedoissa on vielä neljä merkintää, mutta ne ovat vuoden 2016 keväältä ja kesältä eikä niihin liity edellä mainittuja portteja. NARS-ohjelma on näin ollen havainnut portteja 9090 ja 21142 edellä todetulla tavalla käyttävää BitTorrent-liikennettä vain yhden päivän ajalta 30.3.2015.

56. IP-osoitetta XXXX koskevien NARS-ohjelman lokitietojen ajalta 17.11.2013–31.8.2015 (kantajan asiakirjatodiste 31) mukaan sanotun IP-osoitteen kautta on ajalla 30.3.2015–29.4.2015 kulkenut BitTorrent-tietoliikennettä lähes päivittäin muutamaa päivää lukuun ottamatta. Portin 9090 kautta on kulkenut televisiosarjoja ja portin 21142 kautta aikuisviihdettä. Edellä mainituista porteista on kuitenkin kolme poikkeusta, sillä televisiosarjan jaksoja on kulkenut muiden kuin edellä mainittujen porttien kautta 7.4., 16.4. ja 17.4.2015. Ennen 30.3.2015 IP-osoitteen BitTorrent-tietoliikenteessä on ollut useiden kuukausien tauko ja se on muodostunut lähes yksinomaan äänitiedostoista aina 18.11.2013 alkaen. Myös myöhemmin 29.4.2015 jälkeen BitTorrent-tietoliikenteessä on ollut useiden kuukausien tauko. Se ei ole enää ollut aikuisviihdettä ja portit ovat olleet muita kuin edellä mainitut 21142 ja 9090.

57. Seuraavan IP-osoitteen XX osalta NARS-ohjelman lokitietoja ajalta 15.1.2013–10.7.2015 on kantajan asiakirjatodisteessa 10. Vastaajan asiakirjatodisteen 8 ja vastaajan myöntämän mukaan teleoperaattori on vastaajan tiedusteluun vastatessaan ilmoittanut huhtikuussa 2016, että kyseinen IP-osoite on ollut vastaajan käytössä 30.4.2015 kello 16.00. NARS-ohjelma on alkanut tallentaa liikenteeseen käytetyn DHT-portin numeron 29.4.2015 alkaen. Kyseisen IP-osoitteen BitTorrent-tietoliikenne on 29.4.2015 jälkeen käyttänyt edellä todetulla tavalla porttia 9090 televisiosarjojen osalta. Aikuisviihteen osalta se on käyttänyt porttia 21142 15.6.2015 saakka sekä tämän jälkeen 17.6.2015–10.7.2015 porttia 21143. BitTorrent-tietoliikenne on lokitietojen mukaan jatkunut edellä mainittujen porttien kautta lähes päivittäisenä 10.7.2015 saakka. Samana päivänä 10.7.2015 on alkanut IP-osoitteen YYYY NARS-ohjelman lokitietojen (kantajan asiakirjatodiste 32) mukaan samanlainen porttien 9090 ja 21143 sekä 21142 kautta kulkenut BitTorrent-tietoliikenne ja se on jatkunut 19.7.2015 saakka. Lokitietojen merkinnät ennen 10.7.2015 eivät sisällä tietoa käytetyistä porteista. Merkinnät, joita on ajalla 6.8.2013–15.8.2014, eivät kuitenkaan ole päivittäisiä eikä niissä ole mukana aikuisviihdettä.

58. Seuraava kantajan esittämä IP-osoite on XXXXX. NARS-ohjelman lokitietojen ajalta 19.7.2015–24.3.2016 (kantajan asiakirjatodiste 33) mukaan 19.7.2015 on jatkunut edellä todettuun nähden samanlainen BitTorrent-tietoliikenne, jossa on käytetty portteja 9090 ja 21142 televisiosarjoihin ja aikuisviihteeseen. Tämä liikenne on jatkunut miltei päivittäisenä 8.10.2015 asti. Ainoa poikkeus edellä mainittujen porttien osalta on ollut yhden televisiosarjan jakson jakaminen portin 33315 kautta 5.10.2015. BitTorrent-tietoliikenteessä on ollut 8.10.2015 jälkeen yli kuukauden tauko ja portit ovat jatkossa olleet muita kuin mainitut portit 9090 ja 21142. Vastaava portteja 9090 ja 21142 televisiosarjoihin ja aikuisviihteeseen käyttävä BitTorrent-tietoliikenne on jatkunut 8.10.2015 kantajan asiakirjatodisteen 34 mukaan IP-osoitteessa YYYYY aina 13.12.2015 asti. Liikenne on ollut edelleen lähes päivittäistä. Poikkeuksena edellä mainittuihin portteihin BitTorrent-tietoliikennettä on kulkenut portin 1024 kautta 26.11.2015 ja 10.12.2015, portin 12263 kautta 14.11.2015 ja portin 42274 kautta 19.11.2015.

59. Kantajan asiakirjatodisteena 35 olevien NARS-ohjelman lokitietojen mukaan edellä todetun kanssa samankaltainen BitTorrent-tietoliikenne on edelleen jatkunut IP-osoitteessa XXXXXX 14.12.2015 alkaen aina 19.1.2016 saakka. Tämän jälkeen kyseisen IP-osoitteen seuraava lokitieto on vasta 30.4.2016 ja käytetyt portit ovat muita kuin 9090 ja 21142. Ajalta ennen 14.12.2015 olevissa IP-osoitteen XXXXXX lokitiedoissa ei ole porttimerkintöjä, mutta lokitietoja on vain yhdeltä yli vuotta aikaisemmalta päivältä, joka on 27.1.2014, ja ne koskevat vain yhden televisiosarjan yhden tuotantokauden eri jaksoja.

60. Kantajan asiakirjatodisteena 11 on NARS-ohjelman lokitiedot IP-osoitteesta XXX. Vastaaja on kertonut pyrkineensä selvittämään IP-osoitteitaan ja että 8.3.2016 hänen internetliittymänsä IP-osoite on ollut osoitteen viimeistä numerokenttää lukuun ottamatta YY. Kyseisen IP-osoitteen osalta edellä todetun tyyppinen BitTorrent-tietoliikenne porttien 9090 ja 21142 kautta on alkanut 20.1.2016. Ennen tätä ajankohtaa BitTorrent-tietoliikennettä on edellisen kerran ollut 8.11.2015 ja siinä on käytetty muita portteja kuin 9090 ja 21142. Myös 20.1.2016 alkaneessa liikenteessä portin 9090 kautta on kulkenut televisiosarjoja ja aikuisviihde on kulkenut säännönmukaisesti portin 21142 kautta. Kuvatun kaltainen BitTorrent-tietoliikenne on lokitietojen mukaan päättynyt 25.2.2016. Lokitiedoissa on tämän jälkeen yksi merkintä BitTorrent-tietoliikenteestä 27.2.2016, mutta siinä ei ole käytetty porttia 9090 tai 21142.

61. Markkinaoikeus toteaa edellä lausutun perusteella, että XXXXXXX-alkuiseen IP-osoiteavaruuteen kuuluvissa IP-osoitteissa X, YYY, XXXX, XX, YYYY, XXXXX, YYYYY, XXXXXX ja XXX on ajalla 8.11.2014–25.2.2016 jatkunut lähes päivittäisenä saman sisältöinen BitTorrent-tietoliikenne vähäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta porttien 9090 ja 21142 sekä 21143 kautta siten, että portti 9090 on liittynyt televisiosarjoihin tai videoihin ja portit 21142 sekä 21143 aikuisviihteeseen. Kaikki edellä todetut IP-osoitteet liittyvät ajallisesti yhteen siten, että samanlaisen BitTorrent-tietoliikenteen päättyessä yhdessä osoitteessa on se samana tai seuraavana päivänä jatkunut seuraavassa osoitteessa. Teleoperaattorin ilmoituksen mukaan kyseisistä IP-osoitteista X on ollut vastaajan internetliittymän osoite 11.12.2014 ja XX on ollut vastaajan internetliittymän osoite 30.4.2015. Lisäksi vastaaja on ilmoittanut, että 8.3.2016 hänen internetliittymänsä IP-osoite on ollut osoitteen viimeistä numerokenttää lukuun ottamatta YY. NARS-ohjelman lokitietojen mukainen IP-osoite on tuolloin ollut XXX, mikä sopii yhteen vastaajan ilmoittaman kanssa.

62. Vastaaja on vielä kertonut, että hän on maalis- ja huhtikuun vaihteessa 2015 vaihtanut Buffalo-merkkisen reitittimensä Asus DSL-N55U reitittimeen ja esittänyt asiakirjatodisteena 27.3.2015 päivätyn kuitin uuden reitittimen ostamisesta. Vastaajan kertoman reitittimen vaihdon kanssa sopii ajallisesti yhteen se, että maalis- ja huhtikuun vaihteessa eli 29.3.2015 on lokitietojen mukaan päättynyt IP-osoitteen X käyttö kuvatun kaltaiseen BitTorrent-tietoliikenteeseen, seuraavana päivänä 30.3.2015 on vastaavassa käytössä ollut IP-osoite YYY ja vielä samana päivänä IP-osoitteeksi on vaihtunut XXXX.

63. Edellä todetun perusteella markkinaoikeus katsoo asiassa selvitetyksi, että IP-osoitteet X, YYY, XXXX, XX, YYYY, XXXXX, YYYYY, XXXXXX ja XXX ovat ajalla 8.11.2014–25.2.2016 olleet tässä järjestyksessä ja edellä mainittuina ajankohtina vastaajan internetliittymän käytössä. Näin ollen NARS-ohjelman lokitietojen mukaiset kantajan teokset on saatettu yleisön saataviin ajalla 17.3.–29.3.2015 vastaajan internetliittymää käyttäen. Asiassa on vielä arvioitava, onko vastaaja itse ladannut ja edelleen välittänyt kysymyksessä olevat teokset yleisön saataviin.

4.5 Onko vastaaja itse ladannut ja edelleen välittänyt teoksia?

4.5.1 Vastaajan käyttämät laitteet ja ohjelmistot

64. Kantaja on esittänyt, että vastaaja on ladannut tiedostot ja saattanut ne edelleen yleisön saataviin käyttämällä Zyxel NSA-220 verkkokiintolevyä, jossa on ollut asennettuna Transmission 2.82 BitTorrent-ohjelma.

65. Vastaaja on esittänyt asiakirjatodisteena 5 langattoman verkkonsa lokitiedot 8.3.2016 ja myöntänyt, että lokitiedoissa verkkoon liittyneiksi merkityt koodeilla nimetyt laitteet ovat olleet vastaajan laitteita. Markkinaoikeus toteaa, että lokitiedoissa on merkitty myös laitekoodi nsa220, joka vastaa Zyxel-verkkokiintolevyn mallinimeä NSA-220. Lisäksi vastaaja on toimittanut asiantuntijalausunnon laatimista varten F Ky:lle muun ohella kaksi verkkokiintolevyä, joista toinen on ollut vastaajan asiantuntijalausunnon 10.10.2016 mukaan Zyxel-merkkinen. Näin ollen markkinaoikeus katsoo selvitetyksi, että vastaajan langattomassa verkossa on käytetty vastaajan Zyxel NSA-220 verkkokiintolevyä.

66. Kantaja on asiakirjatodisteena 24 esittänyt ohjeen Transmission 2.82-BitTorrent-ohjelman asentamisesta Zyxel-merkkisille NAS-laitteille (Network Attached Storage) eli verkkokiintolevylle. Ohjeesta ilmenee, että Transmission 2.82 BitTorrent-ohjelma on asennettavissa useille eri mallisille Zyxel-verkkokiintolevyille. Vaikka Zyxel NSA-220 verkkokiintolevyä ei ole erikseen mainittu, ohjeesta ilmenee, ettei sen luettelo ohjelmalle soveltuvista laitteista ole tyhjentävä. Markkinaoikeus pitää uskottavana, että Transmission 2.82 BitTorrent-ohjelma on asennettavissa muun ohella myös vastaajan langattomassa verkossa käytettyyn Zyxel NSA-220 -verkkokiintolevyyn.

67. Markkinaoikeus toteaa vielä, että kantajan asiakirjatodisteena 28 olevan Transmission BitTorrent-ohjelman käyttöohjeen mukaan ohjelman käyttämä oletusportti on 51413. Kantajan asiakirjatodisteena 29 esittämän Zyxel NSA-220 -verkkokiintolevyn käyttöohjeen mukaan BitTorrent-ohjelmien tietoliikenteen TCP-oletusportti on kyseisessä verkkokiintolevyssä kuitenkin 9090.

68. Edellä lausutun perusteella markkinaoikeus katsoo näytetyksi, että vastaajan käytössä on ollut Zyxel NSA-220 -verkkokiintolevy, joka on ollut liitettynä vastaajan langattomaan verkkoon. Kyseiseen verkkokiintolevyyn on ollut asennettavissa Transmission 2.82 BitTorrent-ohjelma, joka käyttää kyseisessä Zyxel-verkkokiintolevyssä toimiessaan BitTorrent-liikenteeseen oletusasetuksena tietoliikenneporttia 9090.

4.5.2 Vastaajan käyttämä langaton verkko

69. Vastaajan käyttämän langattoman verkon osalta kantaja on esittänyt verkon olleen suljettu siten, ettei sen ulkopuolinen käyttäminen ole ollut mahdollista. Vastaaja on puolestaan esittänyt, että verkko on ollut avoin siten, että kuka tahansa sen kantavuusalueella on voinut verkon kautta käyttää internetiä.

70. Kantajan mukaan vastaajan käyttämä langaton verkko on ollut suljettu, koska ei voida pitää uskottavana, että ulkopuolinen taho olisi vastaajan verkon kautta voinut käyttää BitTorrent-ohjelmaa edellä todetulla tavalla pitkäkestoisesti ja lähes poikkeuksetta päivittäin hyvin suuren teosmäärän lataamiseen. Kantajan mukaan myös IP-osoitteiden vaihtuminen samaan aikaan, kun vastaaja myöntämällään tavalla on vaihtanut reitittimensä Buffalo-merkkisestä reitittimestä Asus-reitittimeen maalis- ja huhtikuun vaihteessa 2015 osoittaa, että kysymys ei ole ollut avointa verkkoa hyödyntäneestä ulkopuolisesta käyttäjästä. Kantajan mukaan ulkopuolinen käyttäjä ei olisi välittömästi reitittimen vaihtumisen jälkeen ja jo kesken vaihtotoimenpiteiden osannut liittyä uuteen reitittimeen ja jatkaa entisen tyyppistä BitTorrent- tietoliikennettä.

71. Kantaja on edelleen vastaajan verkon laadun osalta viitannut Ace-Control-kohderaporttiin (kantajan asiakirjatodiste numero 13), joka koskee elokuussa 2015 vastaajan asunnon lähettyvillä suoritettuja mittauksia, joiden aikana vastaajan liittymän BitTorrent-tietoliikenne on edelleen jatkunut. Kohderaportin mukaan mittaukset on tehty 3.8., 6.8. ja 24.8.2015 rauhallisella omakotialueella sijaitsevan vastaajan asunnon pihatien päästä ja asunto on tunnistettu postilaatikosta. Raporttiin on liitetty valokuva, joka on otettu auton oikeanpuoleisesta etuikkunasta. Valokuvassa näkyy auton sivupeili, postilaatikko ja vastaajan omakotitalo, joka sijaitsee noin kymmenen metrin päässä kuvanottopaikasta. Markkinaoikeudessa todistajana kuultu HH on kertonut, että mittaukset on tehty raporttiin liitetyn valokuvan osoittamasta paikasta ja että kohde tunnistettiin postilaatikosta, jossa on lukenut "A 7".

72. Vastaajan mukaan hänellä on ollut kysymyksessä olevana ajankohtana käytössä Asus-merkkinen reititin. Mittaustulosten osalta HH on kertonut yhtäpitävästi kohderaportteihin kirjatun kanssa, että 3.8.2015 on havaittu 16 langatonta verkkoa, joista vain yksi, nimeltään Netgear, on ollut avoin. Tilanne on tältä osin ollut sama 6.8.2015 tehdyssä mittauksessa. Tuolloin on havaittu myös Asus-niminen verkko, joka on kuitenkin ollut suojattu WPA2-Personal suojauksella. Mittauksessa 24.8.2015 on havaittu 15 langatonta verkkoa, joista avoimia on ollut kaksi, eli jo edellä mainittu Netgear ja lisäksi HP-Print-6E-ENVY 4500 series -tulostimen verkkoyhteys. Todistaja HH:n mukaan mittauksissa ei ole missään vaiheessa havaittu langatonta verkkoa, joka olisi ollut avoin ja jossa olisi ollut laitteen MAC-osoitteen perusteella Asus-merkkinen reititin. Ainoa havaittu Asus-merkkisen reitittimen käyttämä verkko on sen sijaan ollut suljettu.

73. Vastaaja on esittänyt asiakirjatodisteena 19c Googlen karttapalvelun sijaintipaikkakartan, jonka mukaan Ace-Control-kohderaportista ilmenevä mittauspiste on GPS-koordinaattien mukaan ollut 77 metrin etäisyydellä vastaajan asunnosta, jolloin tämän avoin suojaamaton langaton verkko ei välttämättä ole näkynyt mittauksissa ottaen huomioon vastaajan verkkolaitteiden lyhyemmän toimintasäteen. Vastaajan mukaan hänen mittausten suorittamisaikana elokuussa 2015 käyttämänsä Asus-merkkisen reitittimen kantama on ollut noin 70 metriä. Väitettyjen tekijänoikeusloukkausten aikana vastaajan käytössä olleen Buffalo-merkkisen reitittimen kantama on ollut noin 300 metriä. Vastaaja on tältä osin viitannut asiakirjatodisteena esittämäänsä kuittiin Buffalo-merkkisen reitittimen ostamisesta 25.3.2014, kyseisen reitittimen käyttämän Nfiniti-teknologian kuuluvuusalueesta esitettyyn taulukkoon reitittimien internetsivulla ja karttaan reitittimen kantavuusalueesta ja todennut, että reitittimen kantavuus on kattanut laajalti vastaajan asuntoa ympäröiviä asuinalueita. Vastaaja on lisäksi esittänyt, ettei mittauksia voida pitää luotettavina, koska HH:n kertoman mukaan mittaukset on tehty niin nopeasti, ettei edes järjestelmän GPS-paikannus ole ehtinyt toimia. Kaikkien kolmen mittauksen osalta raportista ilmenevät täsmälleen samat koordinaatit. HH on lisäksi todistajana kuultaessa pitänyt mahdollisena, että muitakin verkkoja olisi voitu havaita, jos mittauksia olisi tehty useampina ajankohtina.

74. Vastaajan asiakirjatodisteena 19c olevan Googlen karttapalvelun sijaintipaikkakartan osalta todistaja HH on todennut, että kaikissa mittauksissa ilmoitetut yhteneväiset GPS-sijainnit saattavat johtua siitä, että GPS-paikannin ei ole ehtinyt muodostaa paikkatietoa. Mittauksia tehtäessä oli paikkatiedot aina otettu ensin. HH:n mukaan mittauksia ei tehty asiakirjatodisteeseen 19c merkitystä paikasta, joka vastaa mittausraportteihin kirjattua GPS-sijaintipistettä, vaan vastaajan asunnon edustalta noin 10–15 metrin etäisyydeltä omakotitalosta.

75. Markkinaoikeus viittaa Ace-Control-kohderaporttiin oheistettuun valokuvaan, mittauspaikan sanallisiin kuvauksiin sekä näiden osoittaman mittauspaikan kanssa yhtenevään todistaja HH:n kertomukseen ja katsoo selvitetyksi, että mittaukset on raportin GPS-sijaintimerkintöjen epätarkkuudesta huolimatta tehty vastaajan omakotitalon välittömästä läheisyydestä pihatien päästä noin kymmenen metrin etäisyydeltä rakennuksesta, eli paikasta johon on ollut vapaa pääsy ja joka on sijannut mahdollisimman lähellä vastaajan omakotitaloa.

76. Vastaajan verkon osalta on kuultu vastaajan nimeämänä todistaja J-PR:ää. Todistaja J-PR on kertonut, että hän on vieraillut säännöllisesti vastaajan kotona juhlapyhien aikaan noin kolme kertaa vuodessa. Tuolloin todistajan poika on käyttänyt vastaajan langatonta internetyhteyttä. Todistajan mukaan verkon käyttäminen on tapahtunut siten, että poika on kysynyt vastaajalta, onko hänen omalla laitteellaan havaitsemansa verkko vastaajan, ja vastaaja on tämän myöntänyt ja antanut luvan verkon käyttöön. Todistajan mukaan vasta maalis- tai huhtikuussa 2016 hän oli havainnut, että verkon käytön yhteydessä vastaaja oli antanut käyttöön myös verkon salasanan.

77. Markkinaoikeus katsoo, että Ace-Control-kohderaportin sijaintitietojen epätarkkuudesta huolimatta asiassa ei ole tullut esiin sellaista, joka antaisi aiheen epäillä niiden sisällön oikeellisuutta. Toisaalta mittaukset, joissa ei ole havaittu vastaajan käytössä ollutta avointa langatonta verkkoa, on tehty vasta elokuussa 2015 noin viisi kuukautta maaliskuussa 2015 tapahtuneiksi väitettyjen tekijänoikeusloukkausten jälkeen.

78. Todistaja J-PR:n kertoma hänen poikansa vastaajan asunnolla tapahtuneesta vastaajan langattoman verkon käyttämisestä ennen kevättä 2016 viittaa enemmän siihen mahdollisuuteen, että vastaajan verkko on keväällä 2015 ollut avoin kuin että se on ollut suljettu. Tähän suuntaan viittaa osaltaan myös se, että kantajan esittämien NARS-ohjelman lokitietojen mukaan BitTorrent-liikenteessä on käytetty muitakin portteja kuin 21142, 21143 ja 9090. IP-osoitteessa XXXX on käytetty edellä mainittujen lisäksi portteja 40707, 50543 ja 1065. IP-osoitteessa XXXXX on käytetty porttia 33315, IP-osoitteessa YYYYY on käytetty portteja 1024, 44274 ja 12263 ja IP-osoitteessa XXX on käytetty porttia 6881.

79. Kaiken edellä vastaajan verkon osalta lausutun huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa ole näytetty vastaajan langattoman verkon olleen väitettyjen tekijänoikeusloukkausten tapahtuma-aikana suljettu.

4.5.3 Muut asiaan vaikuttavat seikat

80. Kantaja on vielä esittänyt, että vastaajan itse suorittamaan lataamiseen ja teosten yleisön saataviin saattamiseen viittaa todistaja MP:n portin 9090 harvinaisuudesta toteama, vastaajan hallussa olleet internetkäyttöön soveltuvat laitteet ja vastaajan verkkonsa sulkemisesta ilmoittama. Todistaja MP on kertonut portin 9090 olevan BitTorrent-liikenteessä hyvin harvinainen siten, että 20.000.000 havaitun BitTorrent-liikennettä välittävän IP-osoitteen osalta on havaittu vain 150 IP-osoitetta, joissa on ollut käytössä portti 9090. Vastaajalla on ollut käytössään asiantuntijalausuntojen ja verkon lokitietojen 8.3.2016 mukaan useita aktiiviseen BitTorrentin-ohjelman käyttöön soveltuvia laitteita, kuten jo mainittu Zyxel NSA-220 -merkkinen verkkokiintolevy, Netgear-merkkinen verkkokiintolevy ja Linux-pohjainen digiboksi. Lisäksi vastaaja on ilmoittanut muuttaneensa avoimen verkkonsa suljetuksi 8.3.2016. Kuitenkin BitTorrent-liikenne IP-osoitteessa XXX on lokitietojen mukaan päättynyt jo 25.2.2016, eli neljä päivää sen jälkeen, kun markkinaoikeus oli lähettänyt haasteen tiedoksi vastaajalle.

81. Portin 9090 ja vastaajan hallussa olleiden internetkäyttöön soveltuvien laitteiden osalta markkinaoikeus toteaa, että vastaaja on ilmoittanut tarjonneensa kantajalle mahdollisuutta tutkituttaa vastaajan käytössä olleet internetin tietoliikenteessä käytetyt laitteet riippumattomalla asiantuntijalla. Vastaajan mukaan kantaja ei ole halunnut käyttää tätä vastaajan tarjoamaa mahdollisuutta. Markkinaoikeus toteaa, että kantaja ei ole tätä kiistänyt. Vastaaja on kuitenkin itse toimittanut laitteensa tutkittavaksi. Vastaajan asiantuntijalausuntojen 13.9.2016 ja 10.10.2016 mukaan vastaajan F Ky:lle tietosisällön tutkintaa varten toimittamissa kannettavissa tietokoneissa Asus F550C- ja Asus X202E- sekä Venton-merkkisessä Linux-pohjaisessa digiboksin kiintolevyssä sekä Zyxel- ja Netgear-merkkisissä verkkokiintolevyissä ei ole ollut merkkejä siitä, että niillä olisi ollut tallennettuna Black Sails -televisiosarjan jaksoja tai näiden osia tai että laitteilla olisi ollut asennettuna Transmission 2.82 ohjelma. Laitteilta ei siten ole asiantuntijalausunnon mukaan löytynyt mitään viitteitä siitä, että niillä olisi ladattu ja jaettu mainittuja teoksia BitTorrent-vertaisverkossa.

82. Markkinaoikeudessa asiantuntijana kuultu kohdassa 81 mainitun asiantuntijalausunnon laatinut D on kertonut, että tietosisältöjen tutkiminen on kohdistunut laitteista irrotettuihin kiintolevyihin. Asiantuntija oli nähnyt ainoastaan irrotetut kiintolevyt. Zyxel-merkkisestä verkkokiintolevystä on tutkittu vain yksi kiintolevy, vaikka kyseisessä laitteessa on kaksi kiintolevyä. Näissä kiintolevyissä on kuitenkin niin sanottu peilaava pakka, eli kummankin kiintolevyn sisältö on sama. Näin ollen verkkokiintolevyn datasisällön tutkimiseksi oli riittävää tarkastaa vain toisen kiintolevyn sisältö. Kaikista tutkituista kiintolevyistä löytyi runsaasti muistijälkiä, joiden datasisältö viittasi siihen, että kysymys oli vastaajan laitteista. Muistijälkiä oli satoja gigatavuja ja ne olivat videoita, kuvatiedostoja, ohjelmia, audiotiedostoja ja zip-tiedostoja. Jälkiä aikuisviihdettä sisältävistä tiedostoista ei kuitenkaan oltu havaittu. D:n mukaan muistijäljet häviävät ainoastaan, jos niiden päälle kirjoitetaan. Muistijälkien poistamiseen käytettävät päällekirjoitusohjelmat eivät asiantuntijan mukaan kuitenkaan ole luotettavia, ellei niillä kirjoiteta koko kiintolevyn sisällön yli. Löydettyjen muistijälkien suuri kokonaismäärä viittasi kuitenkin siihen, ettei satunnaista tiedostojen päällekirjoittamista ole tapahtunut. Toisaalta löydetty toimivien muistijälkien suuri määrä viittasi puolestaan siihen, ettei kiintolevyn täydellistä puhdistamista ole tehty. Muistijälkiä oli asiantuntijan mukaan löytynyt sekä ajalta ennen 11.12.2014 että ajalta sen jälkeen.

83. Vastaaja on edellä todetulla tavalla antanut kantajalle mahdollisuuden tutkia vastaajan käytössä olleet internetin tietoliikenteessä käytetyt laitteet. Kantaja ei ole tätä mahdollisuutta käyttänyt ja asiassa ei ole esitetty muutakaan selvitystä, jonka perusteella tulisi epäillä kohdassa 81 mainittujen vastaajan esittämien asiantuntijalausuntojen luotettavuutta. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, ettei kantaja ole näyttänyt, että vastaajan verkkokiintolevyillä tai muilla tutkituilla laitteilla olisi käytetty Transmission 2.82 -ohjelmaa tai että niillä olisi ollut jälkiä kantajan teoksista. Näin ollen vastaajan tutkittujen laitteiden perusteella ei ole pääteltävissä, että vastaaja olisi itse ladannut kysymyksessä olevia teoksia ja saattanut niitä yleisön saataviin.

5 Johtopäätös

84. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan riita-asiassa asianosaisen on näytettävä ne seikat, joihin hänen vaatimuksensa tai vastustamisensa perustuu. Pykälän 2 momentin mukaan seikan asettaminen tuomion perustaksi edellyttää, että asianosainen on esittänyt siitä uskottavan näytön. Mainitun luvun 1 §:n 2 momentin mukaan tuomioistuimen on esitettyjä todisteita ja muita asian käsittelyssä esiin tulleita seikkoja harkittuaan päätettävä, mitä asiassa on näytetty tai jäänyt näyttämättä. Tuomioistuimen on perusteellisesti ja tasapuolisesti arvioitava todisteiden ja muiden seikkojen näyttöarvo vapaalla todistusharkinnalla, jollei laissa toisin säädetä.

85. Markkinaoikeus toteaa teosten yleisön saataviin saattaneen tahon henkilöllisyyttä koskevasta näytöstä seuraavan. Ensinnäkin se, että asiassa on katsottu selvitetyksi vastaajan internetliittymässä käytetyn IP-osoitteita X, YYY, XXXX, XX, YYYY, XXXXX, YYYYY, XXXXXX ja XXX ajalla 8.11.2014–25.2.2016 BitTorrent-liikenteeseen säännönmukaisesti porttien 21142, 21143 ja 9090 kautta siten, että ensin mainitut portit ovat liittyneet aina aikuisviihteeseen ja portti 9090 televisiosarjoihin tai videoihin, viittaa siihen, että kyseisenä aikana internetliittymää olisi tältä osin mainitulla tavalla käyttänyt vain yksi henkilö. Tähän viittaa myös se todistaja MP:n kertoma seikka, että portti 9090 on BitTorrent-liikenteessä hyvin harvinainen. Siihen, että vastaaja itse olisi saattanut Black Sails -televisiosarjan jaksot yleisön saataviin, viittaa se, että asiassa esitettyjen NARS-ohjelman lokitietojen perusteella kuvatunlainen BitTorrent-liikenne on jatkunut keskeytyksettä reitittimen vaihdosta huolimatta ja näyttäisi päättyneen 25.2.2016 muutama päivä sen jälkeen, kun markkinaoikeus on lähettänyt vastaajalle tiedoksi tätä asiaa koskevan haasteen. Toisaalta BitTorrent-liikenne on jatkunut vielä useita kuukausia sen jälkeen, kun kantaja on 10.8.2015 ollut ensimmäisen kerran vastaajaan yhteydessä.

86. Markkinaoikeus katsoo, että edellä kohdassa 85 todetut seikat eivät suoraan liitä vastaajaa kyseessä olevien teosten lataamiseen ja yleisön saataviin saattamiseen. Sen sijaan siihen, että vastaaja ei itse ole saattanut teoksia yleisön saataviin, viittaa ensinnäkin se, että vastaajan käytössä olleilla laitteilla ei ole niitä tutkittaessa havaittu merkkejä Black Sails televisiosarjan jaksoista, joita asiassa on edellä katsottu saatetun yleisön saataviin vastaajan liittymän kautta. Asiassa ei ole myöskään näytetty, että vastaajan verkkokiintolevyillä tai muilla tutkituilla laitteilla olisi käytetty Transmission 2.82 -ohjelmaa. Näin ollen sillä edellä todetulla seikalla, että Transmission-ohjelma käyttää BitTorrent-liikenteessä hyvin harvinaista porttia 9090 yhdessä Zyxel-verkkokiintolevyn kanssa, ei ole merkitystä arvioitaessa, onko vastaaja itse saattanut teoksia yleisön saataviin.

87. Lisäksi edellä todetuin tavoin vastaajan langattoman verkon osalta ei ole katsottu näytetyksi, että verkko olisi ollut keväällä 2015 suljettu. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan vastaajan langattoman verkon reitittimen kantama on väitettyjen tekijänoikeusloukkausten ajankohtana ollut jopa 300 metriä. Näin ollen vastaajan langatonta verkkoa ovat siten voineet käyttää muutkin kuin vastaaja.

88. Edellä lausutun perusteella markkinaoikeus katsoo, ettei kantaja ole esittänyt uskottavaa näyttöä siitä, että vastaaja on itse henkilökohtaisesti ladannut kysymyksessä olevat Black Sails -televisiosarjan jaksot ja saattanut niitä edelleen yleisön saataviin BitTorrent-vertaisverkossa. Näin ollen kanne on hylättävä Crystaliksen osalta.

6 Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

89. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä. Mainitun luvun 7 §:n 1 momentin mukaan asianosaisen, jonka kanne jätetään tutkimatta, katsotaan hävinneen asian.

89. Kantajat ovat hävinneet asian ja ne on siten velvoitettava korvaamaan kaikki vastaajan tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Kantajat ovat myöntäneet vastaajan oikeudenkäyntikuluvaatimuksen määrältään. Kantajat on siten velvoitettava yhteisvastuullisesti korvaamaan vastaajan oikeudenkäyntikulut vaaditun määräisinä.

90. Kantajien vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta on hylättävä.

Tuomiolauselma

Markkinaoikeus jättää kanteen tutkimatta Scanbox Entertainment A/S:n esittämien pääasiaa koskevien vaatimusten osalta ja hylkää Scanbox Entertainment A/S:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Markkinaoikeus hylkää kanteen Crystalis Entertainment UG:n esittämien vaatimusten osalta.

Markkinaoikeus velvoittaa Scanbox Entertainment A/S:n ja Crystalis Entertainment UG:n yhteisvastuullisesti korvaamaan A:n arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 26.312,80 eurolla viivästyskorkoineen siitä lukien, kun kuukausi on kulunut markkinaoikeuden tuomion antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 10.4.2017.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Ville Parkkari ja Markus Mattila sekä asiantuntijajäsen Olli Pitkänen.

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen.