MAO:248/17

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 5.1.2016 (liitteenä)

ASIAN TAUSTA

Kiinteistö Oy Sallas Huoneistot -nimisen yhtiön (jäljempänä myös kiinteistöosakeyhtiö) varsinainen yhtiökokous on 25.6.2015 tehnyt päätöksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta muun ohella lisäämällä siihen määräys yhtiön oikeudesta lunastaa osakkeenomistajan osake. Kokouksessa on ollut edustettuna kiinteistöosakeyhtiön 830 osakkeesta 133 osaketta.

Kiinteistöosakeyhtiön hallitus on 4.11.2015 tekemällään päätöksellä täydentänyt yhtiökokouksen 25.6.2015 tekemää päätöstä ja päättänyt lisätä yhtiöjärjestykseen seuraavansisältöisen määräyksen:

20 §. Kiinteistöosakeyhtiöllä on oikeus lunastaa osakkeenomistajan osake noudattaen osakeyhtiölain 15 luvun määräyksiä, mikäli osakkeenomistaja on olennaisesti rikkonut vastikkeenmaksuvelvoitettaan kiinteistöosakeyhtiötä kohtaan. Olennaisena rikkomuksena pidetään kahden tai useamman vuoden vastikkeiden maksamattomuutta. Osakkeen lunastushinta on käypä jälkimarkkinahinta, kuitenkin vähintään kolmen edellisen vuoden maksamattomat vastikkeet. Osakkeet voidaan lunastaa yhtiön jakokelpoisilla varoilla.

Kiinteistöosakeyhtiön hallitus esittää osakkeiden lunastamista yhtiökokoukselle ja yhtiökokous päättää osakkeiden lunastamisesta. Lunastettujen osakkeiden edelleen myynnistä päättää kiinteistöosakeyhtiön hallitus. Kiinteistöosakeyhtiön hallitus realisoi osakkeet parhaaksi katsomallaan hinnalla ja tavalla.

Kiinteistöosakeyhtiö on 30.9.2015 toimittanut Patentti- ja rekisterihallitukselle muutosilmoituksen sen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi muun ohella lisäämällä siihen edellä selostettu lunastusoikeutta koskeva määräys.

Patentti- ja rekisterihallitus on kiinteistöosayhtiölle osoittamassaan kehotuksessa 9.10.2015 osakeyhtiölain 5 luvun 29 §:ään viitaten edellyttänyt kiinteistöosakeyhtiön täydentävän edellä mainittua kiinteistöyhtiön toimittamaa muutosilmoitusta muun ohella toimittamalla yhtiöjärjestyksen muutosta koskevat suostumukset kaikilta muilta osakkeenomistajilta kuin niiltä, jotka ovat osallistuneet asian päättämiseen yhtiökokouksessa. Kehotuksen mukaan osakkaiden suostumus on tullut selvittää antamalla hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan todistus siitä, että suostumus on kaikilta osakkeenomistajilta saatu tai antamalla oikeaksi todistettu jäljennös osakeluettelosta ja erillisistä suostumuksista.

Kiinteistöosakeyhtiö on ilmoittanut Patentti- ja rekisterihallitukselle kehotuksen johdosta antamassaan vastineessa, että vaatimus yksilöidyn suostumuksen hankkimisesta jokaiselta osakkeenomistajalta on mahdoton toteuttaa, ja pyytänyt edelleen yhtiöjärjestyksen muutoksen rekisteröimistä.

Patentti- ja rekisterihallitus on kehotuksella 30.11.2015 varannut kiinteistöosakeyhtiölle vielä mahdollisuuden täydentää muutosilmoitusta muun ohella toimittamalla edellä kerrotut suostumukset kehotuksessa asetetussa määräajassa.

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenlaisella päätöksellään 5.1.2016 evännyt kiinteistöosakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muutosta koskevan ilmoituksen merkitsemisen kaupparekisteriin.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Kiinteistö Oy Sallas Huoneistot on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 5.1.2016 ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle käsiteltäväksi kiinteistöosakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muutoksen rekisteröimiseksi.

Perusteet

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisella päätöksellään evännyt virheellisesti valittajan yhtiöjärjestyksen muutosta koskevan ilmoituksen rekisteröinnin. Yhtiöjärjestyksen muutoksen rekisteröiminen olisi tullut tehdä muutosilmoituksen ja sen täydennyksessä esitetyn perusteella.

Kaikille kiinteistöosakeyhtiön osakkeenomistajille oli lähetetty yhtiökokouskutsun ohessa yhtiöjärjestyksen muutosehdotus, jota kukaan osakkeenomistaja ei ollut vastustanut. Kaikki osakkeenomistajat eivät ole päivittäneet yhteystietojaan, joten suostumuksen saaminen kaikilta osakkeenomistajilta on ollut mahdotonta. Lisäksi osan osakkeenomistajista nimi on ollut keksitty. Vaatimus yksilöidyn suostumuksen hankkimisesta jokaiselta osakkeenomistajalta on ollut mahdoton täyttää.

Lakia on tulkittava sen tarkoituksen mukaan, joka tässä tapauksessa liittyy nimenomaan osakkeenomistajien etujen turvaamiseen. Tarkoituksena ei voi olla vain maksuja laiminlyövien ja jopa epärehellisten osakkeenomistajien suojeleminen niin, että asiansa hoitavat joutuvat maksamaan heidänkin maksunsa. Kaikkien osakkeenomistajien ja yhtiön edut on otettava tasapuolisesti huomioon.

Lisäksi on huomattava, että Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt neljän kiinteistöosakeyhtiön osalta lunastusehdon lisäämistä merkitsevän yhtiöjärjestyksen muutoksen tilanteessa, jossa jokaiselle osakkeenomistajalle on lähetetty yhtiökokouskutsun yhteydessä ehdotettu uusi yhtiöjärjestys, jota kukaan ei ollut vastustanut. Näiden yhtiöiden hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja ovat tämän jälkeen ilmoittaneet Patentti- ja rekisterihallitukselle, että kaikilta osakkeenomistajilta on saatu suostumus muutokselle. Valittaja on puolestaan ilmoittanut, ettei kukaan ole vastustanut muutosta. Valittajan tasapuolinen kohtelu edellyttää, että yhtiöjärjestyksen muutos rekisteröidään myös sen osalta.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Vaatimukset

Patentti- ja rekisterihallitus on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen.

Perusteet

Patentti- ja rekisterihallitus on soveltanut osakeyhtiölain säännöksiä oikein vaatiessaan yhtiöjärjestykseen otetun lunastusehdon vuoksi kiinteistöosakeyhtiötä esittämään suostumuksen kaikilta sen osakkeenomistajilta. Osakeyhtiölaki edellyttää käsillä olevassa tilanteessa kaikkien osakkeenomistajien suostumusta, eikä Patentti- ja rekisterihallitus ole suostumusten puuttuessa voinut rekisteröidä valittajan muutosilmoitusta.

Myöskään jonkun toisen yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevasta rekisteröinnistä ei johdu sellaista hallintolaissa säänneltyä luottamuksensuojaa, jonka perusteella valittajan yhtiöjärjestyksen muutos olisi tullut rekisteröidä.

Lausuma

Valittaja on antanut lausuman.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Kysymyksenasettelu

Asiassa on markkinaoikeudessa kysymys siitä, olisiko Patentti- ja rekisterihallituksen tullut olla epäämättä Kiinteistö Oy Sallas Huoneistot -nimisen yhtiön tekemää yhtiöjärjestyksen muutosta koskevan ilmoituksen rekisteröintiä.

Sovellettavat oikeusohjeet

Kaupparekisterilain 14 §:n 1 ja 2 momentin mukaan rekisteriviranomaiselle on tehtävä muutosilmoitus muun ohella silloin kun osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen tehdään muutos.

Kaupparekisterilain 21 §:n 1 momentin mukaan, jos ilmoitus on puutteellinen tai jos rekisteriviranomainen havaitsee muun esteen rekisteröinnille, ilmoituksen tekijälle on asetettava kohtuullinen määräaika asiakirjassa olevan puutteen poistamista, selityksen antamista ja selvityksen esittämistä varten sekä samalla ilmoitettava, että jollei määräaikaa noudateta, ilmoitus voidaan katsoa rauenneeksi. Pykälän 3 momentin mukaan, rekisteröimiselle on olemassa este senkin jälkeen, kun kehotuksessa tarkoitettu lausunto on annettu, rekisteröiminen on evättävä. Rekisteriviranomainen voi kuitenkin antaa uuden kehotuksen, jos siihen on aihetta.

Osakeyhtiölain 5 luvun 29 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan osakkeenomistajalta on saatava suostumus yhtiöjärjestyksen muuttamiseen, kun hänen osakkeeseensa liitetään mainitun lain 15 luvun 10 §:ssä tarkoitettu lunastusehto. Lain 15 luvun 10 §:n 1 momentin mukaan yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että yhtiöllä on oikeus tai velvollisuus lunastaa yhtiön osakkeita. Yhtiöjärjestyksessä on tällöin määrättävä mainitussa momentissa luetelluista seikoista.

Osakeyhtiölain säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi on osakeyhtiölain 5 luvun 29 §:ää koskevissa yksityiskohtaisissa perusteluissa todettu, että suostumuksen edellyttäminen on erityisesti pykälän 1 momentin 1–6 kohtien osalta tarpeen, koska säännöksessä tarkoitettuja tilanteita ei voida kaikissa tilanteissa ratkaista pelkästään yhdenvertaisuusperiaatteen nojalla (HE 109/2005 vp s. 77).

Asian arviointi

Valittajan kaupparekisteriin tekemä muutosilmoitus, jonka rekisteröimisen Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisella päätöksellään evännyt, on edellä todetulla tavalla koskenut muun ohella valittajan yhtiöjärjestyksen muuttamista siten, että yhtiöjärjestykseen lisätään määräys yhtiön oikeudesta lunastaa osakkeenomistajan osake kaikkia kiinteistöosakeyhtiön osakkeita koskien.

Markkinaoikeus toteaa, että valittajan yhtiöjärjestyksen muutoksessa on viimeksi mainitulta osin ollut kysymys osakeyhtiölain 5 luvun 29 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetusta tilanteesta. Ottaen huomioon, että kiinteistöosakeyhtiön yhtiöjärjestykseen ei aikaisemmin ole sisältynyt lainkaan määräyksiä yhtiön oikeudesta lunastaa osakkeenomistajan osake, mainitun säännöksen nojalla kiinteistöosakeyhtiön kaikilta osakkeenomistajilta on tullut saada suostumus yhtiöjärjestyksen muutokseen.

Markkinaoikeus toteaa, että kiinteistöosakeyhtiö ei ole esittänyt Patentti- ja rekisterihallitukselle kaikkien sen osakkeenomistajien suostumusta kysymyksessä olevalle yhtiöjärjestyksen muutokselle.

Valittajan esittämän mukaan Patentti- ja rekisterihallituksen olisi edellä mainitusta huolimatta tullut hyväksyä yhtiöjärjestyksen muutosta koskevan ilmoituksen rekisteröinti, koska on pidettävä kohtuuttomana edellyttää yhtiöjärjestyksen muutokselle nimenomaista suostumusta sen kaikilta osakkeenomistajilta ottaen huomioon muun ohella kiinteistöosakeyhtiön osakkeenomistajien suuri lukumäärä sekä se, ettei kiinteistöosakeyhtiöllä ole tiedossaan kaikkien osakkeenomistajien paikkansapitäviä henkilö- tai yhteystietoja.

Kuten edellä on todettu, osakeyhtiölain 5 luvun 29 §:n 1 momentin 6 kohdan nojalla jokaiselta osakkeenomistajalta tulee saada suostumus yhtiöjärjestyksen muutokseen, kun hänen osakkeeseensa liitetään osakeyhtiölain 15 luvun 10 §:ssä tarkoitettu lunastusehto. Osakeyhtiölaissa ei ole säädetty poikkeuksista mainitun osakkeenomistajien suostumusta koskevan vaatimuksen osalta. Päinvastoin on huomattava, että osakeyhtiölain 21 luvun 2 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan yhtiökokouksen päätös on mitätön muun ohella, jos yhtiökokouksen päätökseen vaaditaan mainitun lain 5 luvun 29 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettu osakkeenomistajan suostumus, jota ei ole saatu. Edelleen on huomattava, että lain 21 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan viimeksi mainitussa tapauksessa ei myöskään sovelleta yhtiökanteen moitekanteen nostamiselle säädettyä määräaikaa.

Edellä esitetyillä perusteilla markkinaoikeus katsoo, ettei Patentti- ja rekisterihallitus ole menetellyt virheellisesti, kun se on evännyt valittajan yhtiöjärjestyksen muutosta koskevan ilmoituksen rekisteröinnin sen perusteella, ettei kaikkien osakkeenomistajien suostumusta lunastusehdon lisäämiselle yhtiöjärjestykseen ole esitetty. Asiaa ei ole aihetta arvioida toisin myöskään valittajan viittaamien Patentti- ja rekisterihallituksen muissa yksittäistapauksissa suorittaman arvioinnin ja tekemien päätösten valossa. Valitus on näin ollen hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Reima Jussila ja Sanna Holkeri.

HUOMAA

Päätöksestä on valitettu. Asiaon ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa 3.1.2018 taltionumero 7.