MAO:141/18

KANNE

Vaatimukset

Volkswagen AG on vaatinut, että markkinaoikeus

1. vahvistaa, että vannetukku.fi Oy loukkaa Volkswagen AG:n Euroopan unionissa voimassa olevan kansainvälisen mallirekisteröinnin WO DM/079 881-1 mukaista mallia maahantuomalla, varastoimalla, maasta viemällä, käyttämällä, tarjoamalla, markkinoimalla ja myymällä haastehakemuksen liitteen B sarakkeissa C ja D yksilöidyn mukaista vannetta

2. kieltää vannetukku.fi Oy:tä jatkamasta tai toistamasta edellä vaatimuskohdassa 1 tarkoitettua loukkausta

3. velvoittaa vannetukku.fi Oy:n suorittamaan Volkswagen AG:lle kohtuullisena korvauksena mallin käyttämisestä 800 euroa viivästyskorkoineen siitä lukien, kun kuukausi on kulunut ratkaisun antamisesta

4. velvoittaa vannetukku.fi Oy:n suorittamaan Volkswagen AG:lle korvauksena mallioikeuden loukkauksella aiheutetusta vahingosta 4.200 euroa viivästyskorkoineen siitä lukien, kun kuukausi on kulunut ratkaisun antamisesta

5. velvoittaa vannetukku.fi Oy:n korvaamaan Volkswagen AG:n arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 2.283,09 eurolla ja palkkion osalta 58.330 eurolla eli yhteensä 60.613,09 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Volkswagen AG on Euroopan unionissa voimassa olevan kansainvälisen mallirekisteröinnin WO DM/079 881-1 haltija. Vannetukku.fi Oy on tuonut maahan, saattanut markkinoille, varastoinut, markkinoinut, pitänyt kaupan ja myynyt verkkosivustollaan www.vannetukku.fi Fit for VW Reperbahn -vanteita, jotka on yksilöity haastehakemuksen liitteen B sarakkeissa C ja D. Kysymyksessä olevat Fit for VW Reperbahn -nimellä myytävät vanteet ovat identtisiä Volkswagen AG:n edellä mainitun mallin kanssa ja loukkaavat Volkswagen AG:n mallioikeutta.

Vaikka vannetukku.fi Oy ei ole kiistänyt mallioikeuden loukkausta, Volkswagen AG:llä on oikeudellinen intressi saada asiassa ratkaisu loukkauksen vahvistamista ja kieltoa koskeviin kannevaatimuksiin 1 ja 2. Vahvistusvaatimuksen osalta intressi on olemassa jo itsessään, mutta myös korvausvaatimusten esikysymyksenä. Vastaavasti kielto on yhteisömallista 12.12.2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 (jäljempänä yhteisömalliasetus) 89 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan annettava, jos loukkaus todetaan. Asiassa ei ole mitään erityistä syytä pidättyä kiellon määräämisestä edellä todetusta pääsäännöstä poiketen.

Mallin käyttämistä koskevan kohtuullisen korvauksen osalta vannetukku.fi Oy on myöntänyt vaatimuksen perusteeltaan ja myös määrältään 800 euroon asti. Volkswagen AG:n vaatimusta on täsmennetty tämän mukaisesti, joten vaatimus on kokonaisuudessaan myönnetty sekä perusteeltaan että määrältään.

Vannetukku.fi Oy on menetellyt vähintäänkin tuottamuksellisesti loukatessaan Volkswagen AG:n mallioikeutta. Tästä syystä vannetukku.fi Oy on velvoitettava korvaamaan Volkswagen AG:n vahingot myös edellä mainitun kohtuullisen korvauksen 800 euroa ylittäviltä osin.

Loukkauksen tuottamuksellisuutta osoittaa, että vannetukku.fi Oy on markkinoinut loukkaavaa vannemallia Fit for VW Reperbahn -ilmaisulla. Lisäksi vannetukku.fi Oy:n konserniyhtiö Paalupaikka Oy:lle on rekisteröity Volkswagen AG:n aikaisemman mallin kanssa identtinen yhteisömalli numero 002649970-0025. Vannetukku.fi Oy:n on katsottava olleen tietoinen siitä, että kyseessä on Volkswagen AG:n mallioikeuden mukainen identtinen vanne. Paalupaikka Oy:n mallioikeus on sittemmin poistettu rekisteristä yhtiön 16.6.2016 tekemän pyynnön johdosta.

Volkswagen AG:lle on aiheutunut mainehaittaa ja goodwill-arvon menetystä sen johdosta, että mallioikeutta on käytetty alkuperäisvanteita heikompilaatuisissa kopiovanteissa siten vähentäen Volkswagen AG:n mallin kuluttajille antamaa mielikuvaa mallin mukaisten vanteiden ylellisyydestä ja korkeasta laadusta. Vastaavasti Volkswagen AG on mahdollisesti kärsinyt myynnin menetystä. Volkswagen AG arvioi vahingon kokonaismääräksi 5.000 euroa ja siten korvattavan vahingon määräksi 4.200 euroa vannetukku.fi Oy:n myöntämien maahantuonti- ja myyntimäärien perusteella.

VASTAUS

Vaatimukset

Vannetukku.fi Oy on myöntänyt kanteen vaatimuksen 3 osalta ja vaatinut, että markkinaoikeus hylkää kanteen muilta osin.

Perusteet

Vannetukku.fi Oy ei kiistä mallioikeuden loukkausta. Loukkaus ei kuitenkaan ole ollut edes tuottamuksellinen. Vannetukku.fi Oy on toiminut vilpittömässä mielessä ja on oma-aloitteisesti lopettanut vanteiden myynnin sekä tuhonnut kesäkuussa 2016 varastossa jäljellä olleet kaksi vannetta saatuaan tietää Volkswagen AG:n vaatimuksesta.

Lisäksi vannetukku.fi Oy:n konserniyhtiön Paalupaikka Oy:n yhteisömallirekisteröinti numero 002649970-0025 on vapaaehtoisesti poistettu 16.6.2016 sen jälkeen, kun Volkswagen AG:n aikaisempi rekisteröinti on tullut vannetukku.fi Oy:n tietoon. Vannetukku.fi Oy:llä ei ole ollut tietoa Volkswagen AG:n aikaisemmasta rekisteröinnistä.

Koska kysymys loukkauksesta ei ole riitainen eikä kanteessa tarkoitettuja vanteita ole enää jäljellä, vahvistusvaatimuksen 1 hyväksyminen ei ole tarpeen. Lisäksi vahvistusvaatimus koskee sanamuotonsa mukaan nykyhetkeä tai tulevaisuutta, vaikka loukkaus on jo lakannut. Myöskään vaatimuksen 2 mukaisella kiellolla ei ole mitään itsenäistä oikeudellista merkitystä ja se on tarpeeton, koska loukkaus on jo lakannut. Volkswagen AG:llä ei ole näiltä osin oikeussuojan tarvetta.

Vannetukku.fi Oy:n hypoteettisen arvion mukaan yhden vanteen laskennallinen kate olisi enintään 50 euroa. Kannevaatimuksen 3 mukainen korvaus mallioikeuden käytöstä olisi siten 16 vanteen osalta yhteensä enintään 800 euroa, minkä määrän kantaja on vaatimuksellaan hyväksynyt.

Vahingonkorvausta koskeva kannevaatimus 4 tulee hylätä, koska vannetukku.fi Oy ei ole menetellyt tuottamuksellisesti eikä Volkswagen AG:lle ole aiheutunut mitään sellaista vahinkoa, joka ei sisältyisi edellä mainittuun käyttökorvaukseen. Vahingonkorvauksen määrää ei ole perusteltu mitenkään eikä mitään näyttöä vahingosta ole esitetty.

Volkswagen AG:lle ei ole voinut aiheutua mitään tosiasiallista mainehaittaa tai goodwill-arvon menetystä sen johdosta, että vannetukku.fi Oy on koemarkkinoinut 16 vanteen erää ja lopettanut tämän toimintansa heti Volkswagen AG:n yhteydenoton jälkeen.

Vannetukku.fi Oy on maahantuonut kieltovaatimuksessa tarkoitettua Fit for VW Reperbahn -vannetta vain 16 kappaleen koe-erän, koska kyseisten vanteiden kauppa ei ole käytännössä käynyt lainkaan. Koe-erän vanteista kaksi kappaletta on tuhoutunut vannetukku.fi Oy:n omissa lujuustesteissä. Neljä kappaletta vanteita on myyty Volkswagen AG:n toimeksiannosta suoritetun koeoston johdosta ja kahdeksan vannetta on myyty Norjaan. Fit for VW Reperbahn -vanteita on tämän jälkeen ollut varastossa jäljellä kaksi kappaletta, jotka on sittemmin tuhottu. Ainoat Suomessa myydyt vanteet ovat olleet Volkswagen AG:n toimeksiannosta suoritetun koeoston mukaiset neljä vannetta. Niitä ei ole aidosti myyty yleisölle. Näin ollen ei ole uskottavaa, että Volkswagen AG:lle olisi aiheutunut mainehaittaa, goodwill-arvon menetystä tai myynnin menetystä.

TODISTELU

Asianosaiset eivät ole esittäneet asiakirjatodistelua tai nimenneet henkilötodistelua.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

1 Myöntäminen ja kysymyksenasettelu

1. Vannetukku.fi Oy on myöntänyt kanteen kohtuullista korvausta mallin käyttämisestä koskevan vaatimuksen 3 osalta. Kanne on tältä osin hyväksyttävä myöntämisen perusteella.

2. Mallioikeuden loukkauksen osalta vannetukku.fi Oy ei ole kiistänyt sitä, että se on aiemmin loukannut Volkswagen AG:n mallioikeutta vaatimuksessa 1 tarkoitetulla tavalla. Tältä osin asia on riidaton. Riidatonta on myös se, että vannetukku.fi Oy:llä on ollut kysymyksessä olevia Volkswagen AG:n mallioikeutta loukkaavia vanteita 16 kappaletta ja että kaikki nämä vanteet on joko myyty tai tuhottu siten kuin vannetukku.fi Oy on vastauksessaan esittänyt. Vannetukku.fi Oy on kuitenkin kiistänyt loukkauksen vahvistamista ja kieltoa koskevat vaatimukset 1 ja 2 muun ohella sillä perusteella, että Volkswagen AG:llä ei ole oikeussuojan tarvetta. Koska kysymys mallioikeuden loukkauksesta ei ole riitainen, vaatimusten 1 ja 2 osalta asiassa on tarvetta lausua vain niistä erityisistä kiistämisperusteista, joihin vannetukku.fi Oy on vedonnut. Lisäksi asiassa on lausuttava vahingonkorvausta koskevasta vaatimuksesta 4, jonka vannetukku.fi Oy on kiistänyt kokonaisuudessaan.

2 Vahvistus- ja kieltovaatimukset

3. Vannetukku.fi Oy on esittänyt, että vahvistusvaatimuksen 1 hyväksyminen ei ole tarpeen eikä kantajalla ole sen osalta oikeussuojan tarvetta, koska kysymys mallioikeuden loukkauksesta ei ole riitainen eikä kanteessa tarkoitettuja vanteita ole enää jäljellä. Lisäksi vannetukku.fi Oy:n mukaan vahvistusvaatimusta ei tule hyväksyä siitäkään syystä, että vaatimus koskee sanamuotonsa mukaan nykyhetkeä tai tulevaisuutta ja loukkaus on kuitenkin jo lakannut. Myöskään vaatimuksen 2 mukaisella kiellolla ei vannetukku.fi Oy:n mukaan ole mitään itsenäistä oikeudellista merkitystä eikä Volkswagen AG:llä ole senkään osalta oikeussuojan tarvetta.

4. Markkinaoikeus katsoo asiassa olevan tarkoituksenmukaista lausua ensin kieltovaatimuksesta ja tämän jälkeen vahvistusvaatimuksesta. Euroopan unionin nimeävän kansainvälisen mallirekisteröinnin loukkausta koskevassa asiassa kieltomääräyksestä säädetään yhteisömalliasetuksen 89 artiklassa. Sen 1 kohdan a alakohdan mukaan, jos yhteisömalleja käsittelevä tuomioistuin havaitsee loukkauskannetta tai loukkauksen uhkaa koskevaa kannetta käsitellessään, että vastaaja on loukannut tai uhannut loukata yhteisömallia, se antaa vastaajaan kohdistuvan kieltomääräyksen jatkaa toimia, jotka loukkaavat tai uhkaavat loukata yhteisömallia, jollei ole erityistä syytä pidättyä kieltomääräyksen antamisesta.

5. Kun mallioikeuden loukkauksen todetaan tapahtuneen, loukkauksen jatkaminen tulee pääsääntöisesti kieltää. Kieltoa koskevan vaatimuksen 2 osalta edellä todetun mukaisesti on arvioitava, onko asiassa olemassa yhteisömalliasetuksessa tarkoitettu erityinen syy pidättyä kieltomääräyksen antamisesta. Unionin tuomioistuin on EU-tavaramerkin loukkausta koskeneessa asiassa todennut, ettei se, että vaara loukkauksen jatkumisesta ei ole ilmeinen tai vaara on muutoin vain rajallinen, ole erityinen syy olla antamatta kieltomääräystä (tuomio 14.12.2006, Nokia, C-316/05, EU:C:2006:789, 36 kohta). Unionin tuomioistuin on toisessa mallioikeutta koskevassa asiassa C-479/12, H. Gautzsch Großhandel viitannut yhteisömalliasetuksen 89 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun erityisen syyn käsitteen osalta edellä mainittuun tavaramerkkioikeutta koskevaan asiaan (tuomio 13.2.2014, EU:C:2014:75, 48 kohta). Markkinaoikeus katsoo, että erityistä syytä pidättyä kieltomääräyksen antamisesta ei ole perusteita arvioida eri tavoin EU-tavaramerkin ja yhteisömallin loukkausta koskevissa asioissa. Edellä todetuin perustein kieltomääräyksen antamisesta ei ole tässä asiassa syytä pidättyä pelkästään sillä perusteella, että vaara mallioikeuden loukkauksen jatkumisesta ei ole ilmeinen.

6. Kieltomääräyksen antamisen edellytyksiä arvioitaessa on lisäksi otettava huomioon, että nyt kysymyksessä oleva asia on oikeudenkäymiskaaren 7 luvussa tarkoitettu pääasia, johon liittyen markkinaoikeus on 15.6.2016 antamallaan turvaamistoimipäätöksellä numero 359/16 kieltänyt vannetukku.fi Oy:tä 50.000 euron sakon uhalla käyttämästä, tarjoamasta, markkinoimasta, myymästä, tuomasta maahan, viemästä maasta tai varastoimasta Fit for VW Reperbahn -vannemallia. Vannetukku.fi Oy on turvaamistoimiasiaa käsiteltäessä kiistänyt mallioikeuden loukkauksen. Vasta nyt kysymyksessä olevassa pääasiassa vannetukku.fi Oy on valmistelun aikana todennut loukkauksen olevan riidaton. Siihen, ettei loukkaus ole jatkunut, on mitä ilmeisimmin osaltaan vaikuttanut edellä todettu turvaamistoimipäätöksellä sakon uhalla määrätty kielto. Edellä todetuin perustein markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa ole erityistä syytä pidättyä kieltomääräyksen antamisesta. Näin ollen vannetukku.fi Oy:tä on yhteisömalliasetuksen 89 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti kiellettävä jatkamasta mallioikeuden loukkausta.

7. Loukkauksen vahvistamista koskevan vaatimuksen 1 osalta markkinaoikeus toteaa, että vannetukku.fi Oy on vasta nyt kysymyksessä olevan pääasian oikeudenkäynnin valmistelussa todennut loukkauksen olevan riidaton. Volkswagen AG:llä on jo tällä perusteella ollut kanteen nostaessaan oikeussuojan tarve vaatimuksen 1 osalta.

8. Se, että loukkaus on lakannut turvaamistoimipäätöksellä määrätyn kiellon jälkeen, ei ole syy olla hyväksymättä loukkausta koskevaa vahvistusvaatimusta 1. Markkinaoikeus kuitenkin katsoo, että vahvistusvaatimus on hyväksyttävä muutettuna tuomiolauselmasta ilmenevin tavoin ottaen huomioon, ettei loukkaus ole enää jatkunut.

3 Vahingonkorvausvaatimus

9. Yhteisömallin loukkauksesta suoritettava vahingonkorvaus määräytyy kansallisen oikeuden eli mallioikeuslain mukaan. Mallioikeuslain 36 §:n 1 momentin mukaan, joka tahallisesti tai tuottamuksesta loukkaa mallioikeutta, on velvollinen suorittamaan kohtuullisen korvauksen mallin käyttämisestä sekä korvauksen muusta vahingosta, jonka loukkaus on aiheuttanut. Jos tuottamus on vähäinen, voidaan vahingonkorvausta sovitella. Milloin mallioikeuden loukkaus ei ole tahallinen tai tuottamuksellinen, loukkaaja on pykälän 2 momentin mukaan velvollinen suorittamaan korvausta mallin käyttämisestä siinä määrin kuin se katsotaan kohtuulliseksi.

10. Mallioikeuslain esitöiden (HE 113/1970 vp s. 19) mukaan kohtuullinen korvaus mallin hyväksikäyttämisestä tarkoittaa käytännössä kohtuullista lisenssimaksua vastaavan korvauksen suorittamista mallin käyttämisestä. Esitöiden mukaan sikäli kuin asianomistaja voi näyttää kärsineensä mallioikeuden loukkauksen johdosta muutakin vahinkoa, esimerkiksi myynnin vähentymisestä ja menetystä sen johdosta, ettei tuotantovälineitä ole voitu mallioikeuden loukkauksen vuoksi käyttää, on myös tämä vahinko korvattava. Säännöksellä pyritään mallioikeuden haltijan kärsimän vahingon täyteen korvaukseen.

11. Volkswagen AG:n vaatimus 3, jonka vannetukku.fi Oy on siis myöntänyt, koskee mallioikeuslain 36 §:n 1 momentissa tarkoitettua mallin käyttämisestä suoritettavaa lisenssimaksua vastaavaa korvausta. Vaatimuksessa 4, joka on kiistetty, on kysymys loukkauksesta mahdollisesti aiheutuneen muun vahingon korvaamisesta. Vahingonkorvausvelvollisuuden edellytyksenä on se, että loukkaus on ollut tahallinen tai tuottamuksellinen.

12. Volkswagen AG on esittänyt, että kysymyksessä olevat mallioikeutta loukkaavat vanteet ovat olleet identtisiä Volkswagen AG:n mallioikeuden kanssa. Volkswagen AG on myös esittänyt, että vannetukku.fi Oy:n konserniyhtiö Paalupaikka Oy:lle rekisteröity yhteisömalli numero 002649970-0025, joka on sittemmin poistettu rekisteristä, on ollut identtinen Volkswagen AG:n kysymyksessä olevan aikaisemman mallin kanssa. Vannetukku.fi Oy ei ole kiistänyt edellä mainittuja seikkoja. Vannetukku.fi Oy on myynyt Volkswagen AG:n mallioikeutta loukkaavia vanteita Fit for VW Reperbahn -ilmaisulla osoittaen, että vanteet sopivat nimenomaan Volkswagen-merkkisiin autoihin. Edellä mainituista syistä markkinaoikeus katsoo, että vannetukku.fi Oy on loukannut Volkswagen AG:n mallioikeutta vähintäänkin tuottamuksesta ja edellytykset vahingonkorvauksen määräämiselle ovat tässä suhteessa olemassa.

13. Volkswagen AG on esittänyt, että sille on aiheutunut mainehaittaa ja goodwill-arvon menetystä sen johdosta, että mallioikeutta on käytetty alkuperäisvanteita heikompilaatuisissa kopiovanteissa. Tämä on Volkswagen AG:n mukaan heikentänyt kuluttajien mielikuvaa mallin mukaisten vanteiden ylellisyydestä ja korkeasta laadusta. Lisäksi Volkswagen AG on esittänyt mahdollisesti kärsineensä myynnin menetystä.

14. Markkinaoikeus toteaa, että vahingonkorvausvastuuseen vetoavalla asianosaisella, eli tässä tapauksessa Volkswagen AG:llä on näyttötaakka sekä vahingon aiheutumisen että sen määrän osalta. Myynnin menetyksen osalta Volkswagen AG ei ole esittänyt, että tällaista menetystä on varmasti tapahtunut, eikä ole esittänyt asiasta mitään näyttöä, vaan on ainoastaan pitänyt menetystä mahdollisena. Asiassa on sinänsä riidatonta, että vannetukku.fi Oy:llä on ollut kysymyksessä olevia vanteita 16 kappaletta ja näistä 12 kappaletta on myyty ulos sekä neljä kappaletta on tuhoutunut lujuustesteissä tai tuhottu. Edellä mainitusta myynnistä neljä kappaletta on sisältynyt Volkswagen AG:n asiamiehen suorittamaan koeostoon. Markkinaoikeus toteaa, ettei edellä todetusta vannetukku.fi Oy:n myynnistä suoraan seuraa, että Volkswagen AG:n myynti olisi vähentynyt vastaavassa määrin. Vahingonkorvausvaatimus on näin ollen hylättävä niiltä osin kuin se on perustunut väitettyyn myynnin menetykseen.

15. Mainehaitan ja goodwill-arvon menetyksen osalta Volkswagen AG:n vaatimus perustuu siihen, että kysymyksessä olevat vannetukku.fi Oy:n vanteet ovat Volkswagen AG:n alkuperäisvanteita heikompilaatuisia kopiovanteita. On sinänsä riidatonta, että kaksi vannetta on tuhoutunut lujuustesteissä. Ilman tarkempaa tietoa testien toteutustavasta ja tuloksista asiassa ei kuitenkaan ole pelkästään tällä perusteella pääteltävissä, että vanteet olisivat olleet huonolaatuisia. Mitään muuta näyttöä kysymyksessä olevien vannetukku.fi Oy:n vanteiden laadusta ei ole esitetty. Ottaen vielä huomioon myytyjen vanteiden vähäinen määrä ja se, että vanteita on myyty verkkosivustolla, jolloin muut kuin vanteita ostaneet asiakkaat ovat päässeet tutustumaan vanteisiin ainoastaan verkkosivujen kautta eivätkä ole voineet tehdä omakohtaisia havaintoja vanteiden mahdollisesta huonolaatuisuudesta, markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa ole näytetty Volkswagen AG:lle aiheutuneen sellaista mallioikeuslain 36 §:n 1 momentissa tarkoitettua muuta vahinkoa joka tulisi suoritettavaksi mallin käytöstä suoritettavan 800 euron määräisen kohtuullisen korvauksen lisäksi. Vahingonkorvausta koskeva Volkswagen AG:n vaatimus 4 on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

16. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä.

17. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan, jos samassa asiassa on esitetty useita vaatimuksia, joista osa ratkaistaan toisen ja osa toisen hyväksi, he saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan, jollei ole syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan niitä osaksi vastapuolelle. Jos sillä, minkä asianosainen on hävinnyt, on vain vähäinen merkitys asiassa, hänen tulee saada täysi korvaus kuluistaan. Pykälän 2 momentin mukaan, mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti sovellettava, milloin asianosaisen vaatimus hyväksytään ainoastaan osaksi. Tällöin voidaan asianosaiselle kuitenkin tuomita täysi korvaus kuluistaan myös siinä tapauksessa, että hänen vaatimuksensa hyväksymättä jäänyt osa koskee ainoastaan harkinnanvaraista seikkaa, jolla ei ole sanottavaa vaikutusta asianosaisten oikeudenkäyntikulujen määrään.

18. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 §:n 1 momentin mukaan korvattavia oikeudenkäyntikuluja ovat oikeudenkäynnin valmistelusta ja asian tuomioistuimessa ajamisesta sekä asiamiehen tai avustajan palkkiosta aiheutuneet kustannukset.

19. Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 10 §:n mukaan turvaamistoimen täytäntöönpanosta aiheutuvista kuluista vastaa ensisijaisesti turvaamistoimen hakija. Pääasian käsittelyn yhteydessä ratkaistaan asianosaisen vaatimuksesta se, kenen korvattavaksi lopullisesti jäävät turvaamistoimen hakemisesta ja täytäntöönpanosta aiheutuneet kulut. Markkinaoikeus toteaa, että pääasian lopputulos on turvaamistoimen käsittelyä koskevan oikeudenkäyntikuluvastuun jaossa keskeinen peruste.

20. Volkswagen AG on voittanut asian käytännössä täysin kannevaatimusten 1 ja 2 osalta. Mallin käytöstä suoritettavaa kohtuullista korvausta koskeva kannevaatimus 3 on alun perin ollut määrältään 20.000 euroa ja on tullut hyväksytyksi 800 euron suuruisena Volkswagen AG:n alennettua oikeudenkäynnin aikana vaatimuksensa määrää. Vahingonkorvausta koskeva kannevaatimus 4 on alun perin ollut määrältään 100.000 euroa, mutta se on alentunut oikeudenkäynnin aikana 4.200 euroon. Volkswagen AG on hävinnyt asian vahingonkorvausta koskevan kannevaatimuksen 4 osalta. Puheena olevassa tilanteessa oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuutta on arvioitava oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:n perusteella.

21. Volkswagen AG:n vahingonkorvausvaatimus on siis hylätty. Volkswagen AG:n kanteessa on kuitenkin ollut keskeisesti kysymys mallioikeuden loukkauksen vahvistamisesta ja siihen perustuvasta kiellosta, joita koskevat vaatimukset sekä mallin käyttämisestä suoritettavaa kohtuullista korvausta koskeva oikeudenkäynnin aikana alentunut vaatimus on hyväksytty. Turvaamistoimiasiassa Volkswagen AG:n kieltovaatimus on hyväksytty, kun taas todistelun turvaamista koskeva vaatimus on hylätty. Edellä todetut seikat huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että vannetukku.fi Oy on syytä velvoittaa korvaamaan osaksi Volkswagen AG:n oikeudenkäyntikulut.

22. Volkswagen AG on vaatinut, että vannetukku.fi Oy velvoitetaan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 2.283,09 eurolla ja palkkion osalta 58.330 eurolla eli yhteensä 60.613,09 eurolla viivästyskorkoineen. Vaatimukseen sisältyy sekä turvaamistoimea että pääasian oikeudenkäyntiä koskevia kuluja.

23. Vannetukku.fi Oy on myöntänyt vaatimuksen palkkion osalta perusteeltaan ja määrältään 6.674 euron osalta sekä paljoksunut asiaan käytettyä tuntimäärää, turvaamistoimen osalta siltä osin kuin se ylittää 20 tuntia ja pääasian osalta siltä osin kuin se ylittää 55 tuntia. Vaatimukseen sisältyvien kulujen osalta vannetukku.fi Oy:llä ei ole ollut lausuttavaa.

24. Volkswagen AG:n kululaskelmasta ilmeneviin toimenpiteisiin kuluneesta ajasta selvästi yli puolet on kohdistunut pääasian sijasta turvaamistoimeen, jota koskevat vaatimukset vannetukku.fi Oy on kiistänyt. Pääasiaa koskevan oikeudenkäynnin osalta markkinaoikeus toteaa, että asia ei ole ollut oikeudellisesti erityisen vaikea tai laaja. Vannetukku.fi Oy ei ole kiistänyt mallioikeuden loukkausta ja on lisäksi myöntänyt oikeudenkäynnin aikana alentuneen vaatimuksen 3. Asiassa ei ole esitetty henkilötodistelua. Esitetty asiakirjatodistelu on ollut suppeahkoa ennen kuin siitä on myöhemmin oikeudenkäynnin aikana luovuttu. Toisaalta oikeudenkäyntikuluvaatimusta arvioitaessa on otettava huomioon, että Volkswagen AG:lle on aiheutunut asiakirjojen kääntämisestä lisäkuluja, joita ei voida pitää tarpeettomina.

25. Edellä lausutun perusteella markkinaoikeus katsoo, että tässä asiassa, jossa Volkswagen AG:n vaatimukset eivät ole tulleet kaikilta osin hyväksytyiksi, sen tarpeellisista toimenpiteistä johtuvina kohtuullisina oikeudenkäyntikuluina on pidettävä palkkion osalta 45.000 euroa. Vannetukku.fi Oy on myös velvoitettava korvaamaan Volkswagen AG:lle kulujen osalta vaaditut 2.283,09 euroa.

Tuomiolauselma

Markkinaoikeus vahvistaa, että vannetukku.fi Oy on loukannut Volkswagen AG:n Euroopan unionissa voimassa olevan kansainvälisen mallirekisteröinnin WO DM/079 881-1 mukaista mallia maahantuomalla, varastoimalla, maasta viemällä, käyttämällä, tarjoamalla, markkinoimalla ja myymällä haastehakemuksen liitteen B sarakkeissa C ja D yksilöidyn mukaista vannetta.

Markkinaoikeus kieltää vannetukku.fi Oy:tä jatkamasta edellä tarkoitettua loukkausta.

Markkinaoikeus velvoittaa vannetukku.fi Oy:n suorittamaan Volkswagen AG:lle kohtuullisena korvauksena mallin käyttämisestä 800 euroa viivästyskorkoineen korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän markkinaoikeuden ratkaisun antamisesta.

Markkinaoikeus velvoittaa vannetukku.fi Oy:n korvaamaan Volkswagen AG:n oikeudenkäyntikulut 47.283,09 eurolla viivästyskorkoineen korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän markkinaoikeuden ratkaisun antamisesta.

Muilta osin Volkswagen AG:n vaatimukset hylätään.

Asian tultua ratkaistuksi markkinaoikeuden 15.6.2016 antamallaan turvaamistoimipäätöksellä numero 359/16 määräämä kielto raukeaa.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 8.5.2018.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Sami Myöhänen ja Markus Mattila.

Liite B

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen.