MAO:342/18

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 5.12.2016 (liitteenä)

ASIAN TAUSTA

Elisa Oyj on 11.11.2011 hakenut patenttia keksintöön nimeltä "Kuva-äänikirja".

Patentti- ja rekisterihallitus on 5.7.2012 antamassaan välipäätöksessä todennut, että patenttihakemuksen käsittämien patenttivaatimusten 1–13 tarkoittamat keksinnöt ovat uusia, mutta eivät eroa olennaisesti ennestään tunnetusta tekniikasta, minkä vuoksi patenttivaatimuksia ei voida hyväksyä. Lisäksi Patentti- ja rekisterihallitus on välipäätöksessään todennut, että patenttihakemuksen käsittämä itsenäinen patenttivaatimus 1 ei ole esitetyssä muodossaan hyväksyttävissä, sillä se ei määrittele keksintöä täsmällisesti.

Elisa Oyj on 11.10.2012 Patentti- ja rekisterihallitukselle toimittamassaan vastauksessa edellä mainittuun välipäätökseen 5.7.2012 toimittanut muutetut patenttivaatimukset 1–13, joiden Elisa Oyj on ilmoittanut korvaavan aikaisemmat patenttivaatimukset kokonaisuudessaan.

Patentti- ja rekisterihallitus on 27.5.2015 antamassaan välipäätöksessä todennut, että muutettujen patenttivaatimusten 1–13 tarkoittamat keksinnöt ovat uusia, mutta eivät eroa olennaisesti ennestään tunnetusta tekniikasta, minkä vuoksi mainittuja muutettuja patenttivaatimuksia ei voida hyväksyä. Lisäksi Patentti- ja rekisterihallitus on välipäätöksessään todennut, että muutettu itsenäinen patenttivaatimus 1 ei ole esitetyssä muodossaan hyväksyttävissä, sillä se ei määrittele keksintöä täsmällisesti.

Elisa Oyj on 20.8.2015 Patentti- ja rekisterihallitukselle toimittamassaan vastauksessa edellä mainittuun välipäätökseen 27.5.2015 toimittanut uudet muutetut patenttivaatimukset 1–13, joiden Elisa Oyj on ilmoittanut korvaavan aikaisemmat muutetut patenttivaatimukset kokonaisuudessaan. Lisäksi Elisa Oyj on vastauksensa yhteydessä toimittanut myös muutetut selityksen sivut 1–4, joiden Elisa Oyj on vastaavasti ilmoittanut korvaavan vastaavat aikaisemmat selityksen sivut.

Patentti- ja rekisterihallitus on 5.12.2016 antamallaan päätöksellä hylännyt Elisa Oyj:n patenttihakemuksen.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Elisa Oyj on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 5.12.2016 ja että markkinaoikeus hyväksyy hakemuksen patentin myöntämiseksi mainitussa päätöksessä tarkasteltujen patenttivaatimusten mukaisena. Toissijaisesti Elisa Oyj on vaatinut, että markkinaoikeus hyväksyy hakemuksen patentin myöntämiseksi yhtiön markkinaoikeudelle toimittamien muutettujen patenttivaatimusten mukaisessa muodossa. Lisäksi Elisa Oyj on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Patentti- ja rekisterihallituksen suorittamaan sille oikeudenkäyntikulujen korvauksena 6.378,75 euroa viivästyskorkoineen.

Perusteet

Patentti- ja rekisterihallituksen olisi ennen patenttihakemuksen hylkäämistä tullut vielä varata Elisa Oyj:lle tilaisuus antaa lausumansa hakemuksen hyväksymisen esteistä. Varaamatta sanottua tilaisuutta Elisa Oyj:lle Patentti- ja rekisterihallitus on menetellyt patenttilain 16 §:n vastaisesti.

Joka tapauksessa Elisa Oyj:n hakemus patentin myöntämiseksi tulee hyväksyä ensisijaisesti valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä tarkasteltujen patenttivaatimusten mukaisessa muodossa tai toissijaisesti Elisa Oyj:n valituksen yhteydessä markkinaoikeudelle toimittamien muutettujen patenttivaatimusten mukaisessa muodossa.

Elisa Oyj:n patenttihakemuksen mukaista keksintöä on pidettävä uutena ja keksinnöllisenä. Yksikään valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainituista viitejulkaisuista ei esitä kuva-äänikirjan kontrolloimista ja kuvien valitsemista kosketusnäytön kautta eikä kirjan sivun kääntämistä vasteena tietyn kuvan valitsemiseen kosketusnäytön kautta. Edelleen yksikään kyseisistä viitejulkaisuista ei esitä kuva-äänikirjan rakentamista lähtien ääniraidasta pilkkomalla ääniraita pätkiin ja liittämällä kuhunkin pätkään kuva. Vaikka mikä tahansa muista valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainituista viitejulkaisuista yhdistettäisiin sanotussa päätöksessä mainittuun viitejulkaisuun D1, alan ammattimies ei päätyisi kysymyksessä olevan keksinnön mukaiseen ratkaisuun.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Aihetta valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen muuttamiseen valituksessa esitetyn perusteella ei ole.

Elisa Oyj:lle on varattu patenttilain 16 §:ssä tarkoitettu tilaisuus lausua yhtiön patenttihakemuksen hyväksymisen esteistä hakemuksen käsittelyn yhteydessä. Elisa Oyj:n 20.8.2015 Patentti- ja rekisterihallitukselle toimittamien muutettujen patenttivaatimusten asiasisältöön on Patentti- ja rekisterihallituksen toimesta otettu kantaa valituksenalaisessa päätöksessä suoritetun lisäksi myös Patentti- ja rekisterihallituksen 27.5.2015 antamassa toisessa välipäätöksessä.

Valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä tarkasteltujen patenttivaatimusten mukaiset keksinnöt eivät eroa olennaisesti mainitussa päätöksessä mainitusta viitejulkaisusta D1, D2, D3 tai D5.

Myöskään Elisa Oyj:n valituksen yhteydessä markkinaoikeudelle toimittamien muutettujen patenttivaatimusten mukaiset keksinnöt eivät eroa olennaisesti mainitussa päätöksessä mainitusta viitejulkaisusta D1, D2, D3 tai D5. Mainitut patenttivaatimukset sisältävät vain sanamuotojen muutoksia ilman, että kyseiset muutokset muuttaisivat patenttivaatimusten tarkoittamien keksintöjen teknistä sisältöä. Lisäksi on huomattava, että kyseiset sanamuodot sisältyvät lähes sellaisenaan patenttihakemukseen alun perin sisältyneisiin patenttivaatimuksiin 2, 3 ja 8.

Valittajan lausuma

Elisa Oyj on antanut lausuman.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asian tarkastelun lähtökohdat

Valittajan markkinaoikeudessa esittämän perusteella asiassa on ensisijaisesti kyse siitä, olisiko Patentti- ja rekisterihallituksen tullut antaa Elisa Oyj:lle vielä uusi välipäätös valituksenalaisella Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä suoritetun patenttihakemuksen lopullisen hylkäämisen sijasta. Toissijaisesti asiassa on kyse siitä, eroavatko valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä tarkasteltujen patenttivaatimusten mukaiset keksinnöt tai tähän nähden toissijaisesti Elisa Oyj:n markkinaoikeudelle toimittamien muutettujen patenttivaatimusten mukaiset keksinnöt olennaisesti siitä, mikä on tullut tunnetuksi ennen patenttihakemuksen tekemispäivää.

Kysymyksessä oleva keksintö

Valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä tarkastellut patenttivaatimukset koostuvat menetelmää koskevasta itsenäisestä patenttivaatimuksesta 1 ja siitä riippuvista epäitsenäisistä patenttivaatimuksista 2–11, laitetta koskevasta itsenäisestä patenttivaatimuksesta 12 sekä tietokoneohjelmaa koskevasta itsenäisestä patenttivaatimuksesta 13.

Edellä mainittu itsenäinen patenttivaatimus 1 kuuluu seuraavasti:

"1. Menetelmä elektronisen kirjan käyttämiseksi mobiililaitteessa (100, 40), tunnettu siitä, että menetelmässä

vastaanotetaan (201) tietokoneohjelmistoon kuva-äänikirjamateriaali, jossa kuva-äänikirjan ääniraita on pilkottu useisiin pätkiin ja kuhunkin pätkään on liitetty oma kuvansa ja joka kuva-äänikirjamateriaali käsittää ainakin kaksi kuvatiedosto-ääniraita paria,

tarjotaan (202) kosketusnäytön avulla käyttäjärajapinta mainitun kuva-äänikirjan esittämiseksi,

tarjotaan (203) mainitun kosketusnäytön kautta välineet kuva-äänikirjan kontrolloimiseksi mainittujen kuvatiedostojen sisältämien kuvien (103–105) kautta siten, että vasteena tietyn kuvan valitsemiseen (211) kosketusnäytön kautta käännetään kirjan sivua ja esitetään (214) kyseiseen kuvaan liittyvä ääniraita."

Valittajan valituksen yhteydessä markkinaoikeudelle toimittamat muutetut patenttivaatimukset koostuvat myös menetelmää koskevasta itsenäisestä patenttivaatimuksesta 1 ja siitä riippuvista epäitsenäisistä patenttivaatimuksista 2–11, laitetta koskevasta itsenäisestä patenttivaatimuksesta 12 sekä tietokoneohjelmaa koskevasta itsenäisestä patenttivaatimuksesta 13.

Edellä mainittu muutettu itsenäinen patenttivaatimus 1 kuuluu puolestaan seuraavasti:

"1. Menetelmä elektronisen kirjan käyttämiseksi mobiililaitteessa (100, 40), tunnettu siitä, että menetelmässä

vastaanotetaan (201) tietokoneohjelmistoon kuva-äänikirjamateriaali, jossa kuva-äänikirjan ääniraita on pilkottu useisiin tiedostoihin, ja kuhunkin ääniraitatiedostoon on liitetty oma kuvatiedostonsa ja joka kuva-äänikirjamateriaali käsittää siten ainakin kaksi kuvatiedosto-ääniraitatiedosto paria, missä parin muodostavat samannimiset tiedostot tai tiedostot, joiden nimissä on yhtäläinen osa,

tarjotaan (202) kosketusnäytön avulla käyttäjärajapinta mainitun kuva-äänikirjan esittämiseksi,

tarjotaan (203) mainitun kosketusnäytön kautta välineet kuva-äänikirjan kontrolloimiseksi mainittujen kuvatiedostojen sisältämien kuvien (103–105) kautta siten, että vasteena tietyn kuvan valitsemiseen (211) kosketusnäytön kautta käännetään kirjan sivua suorittamalla vaiheet: esitetään (212) valittu kuva kosketusnäytöllä, etsitään (213) valitun kuvan sisältävään kuvatiedostoon liittyvä ääniraitatiedosto ja aloitetaan etsityn ääniraitatiedoston esittäminen (214)."

Elisa Oyj:n patenttihakemuksen käsittelystä Patentti- ja rekisterihallituksessa

Patentti- ja rekisterihallitus on 5.7.2012 antamassaan välipäätöksessä Elisa Oyj:n patenttihakemukseen todennut muun ohella, että patenttihakemuksen käsittämien patenttivaatimusten 1–13 tarkoittamat keksinnöt ovat uusia, mutta eivät eroa olennaisesti ennestään tunnetusta tekniikasta, minkä vuoksi patenttivaatimuksia ei voida hyväksyä.

Elisa Oyj on tämän jälkeen 11.10.2012 Patentti- ja rekisterihallitukselle toimittamassaan vastauksessa edellä mainittuun välipäätökseen 5.7.2012 toimittanut muutetut patenttivaatimukset 1–13.

Patentti- ja rekisterihallitus on 27.5.2015 antamassaan välipäätöksessä todennut muun ohella, että muutettujen patenttivaatimusten 1–13 tarkoittamat keksinnöt ovat uusia, mutta eivät eroa olennaisesti ennestään tunnetusta tekniikasta, minkä vuoksi mainittuja muutettuja patenttivaatimuksia ei voida hyväksyä.

Elisa Oyj on tämän jälkeen 20.8.2015 Patentti- ja rekisterihallitukselle toimittamassaan vastauksessa edellä mainittuun välipäätökseen 27.5.2015 toimittanut vielä uudet muutetut patenttivaatimukset 1–13.

Edellä mainitun jälkeen Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt Elisa Oyj:n patenttihakemuksen sen perusteella, että viimeksi mainitut muutetut patenttivaatimukset eivät eroa olennaisesti tunnetusta tekniikasta.

Asian arviointi

Asiassa on edellä todetulla tavalla ensisijaisesti kyse siitä, olisiko Patentti- ja rekisterihallituksen tullut antaa Elisa Oyj:lle vielä uusi välipäätös valituksenalaisella Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä suoritetun patenttihakemuksen lopullisen hylkäämisen sijasta.

Patenttilain 16 §:n mukaan, jos vielä lausuman antamisen jälkeen katsotaan olevan este hakemuksen hyväksymiselle ja hakijalla on ollut tilaisuus antaa lausumansa esteestä, hakemus on hylättävä, mikäli ei ole aihetta antaa hakijalle uutta välipäätöstä.

Elisa Oyj on valituksessaan markkinaoikeudelle esittänyt, että Patentti- ja rekisterihallituksen välipäätöksen 27.5.2015 jälkeen yhtiön 20.8.2015 Patentti- ja rekisterihallitukselle toimittamaan muutettuun itsenäiseen patenttivaatimukseen 1 on lisätty piirre, jonka mukaan kuva-äänikirjan ääniraita on pilkottu useisiin pätkiin ja kuhunkin pätkään on liitetty oma kuva. Patentti- ja rekisterihallituksen valituksenalaisessa päätöksessä sanottua lisäystä on pidetty merkityksettömänä keksinnöllisyyden arvioinnin kannalta. Elisa Oyj:llä ei kuitenkaan ole ollut tilaisuutta antaa lausumaa viimeksi mainitun näkemyksen osalta ennen kuin Patentti- ja rekisterihallitus on ratkaissut asian lopullisesti.

Patentti- ja rekisterihallitus on markkinaoikeudelle toimittamassaan lausunnossa esittänyt, että asiasisällöltään edellä mainittu lisäys on vastannut olennaisesti patenttihakemukseen alun perin sisältynyttä epäitsenäistä patenttivaatimusta 2, johon Patentti- ja rekisterihallitus on ottanut kantaa jo välipäätöksessään 5.7.2012.

Markkinaoikeus toteaa, että Elisa Oyj on saatuaan Patentti- ja rekisterihallitukselta 27.5.2015 järjestyksessä toisen välipäätöksen, jossa on muun ohella todettu, etteivät Elisa Oyj:n 11.10.2012 Patentti- ja rekisterihallitukselle toimittamien muutettujen patenttivaatimusten 1–13 tarkoittamatkaan keksinnöt eroa olennaisesti ennestään tunnetusta tekniikasta, minkä vuoksi mainittuja patenttivaatimuksia ei voida hyväksyä, antanut Patentti- ja rekisterihallitukselle 20.8.2015 vastineen, jonka yhteydessä Elisa Oyj on toimittanut vielä muutetut patenttivaatimukset. Viimeksi mainittujen muutettujen patenttivaatimusten itsenäistä patenttivaatimusta 1 Elisa Oyj on muuttanut sisällyttämällä siihen patenttihakemuksen selityksestä otetun piirteen. jonka mukaan kuva-äänikirjan ääniraita on pilkottu useisiin pätkiin ja kuhunkin pätkään on liitetty oma kuva.

Edellä selostetulla tavalla Patentti- ja rekisterihallitus ei sanotun johdosta ole enää antanut Elisa Oyj:lle välipäätöstä ja näin varannut Elisa Oyj:lle tilaisuutta antaa lausumaa, vaan Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenlaisella päätöksellään hylännyt Elisa Oyj:n patenttihakemuksen lopullisesti.

Markkinaoikeus toteaa, että Patentti- ja rekisterihallitus on mainitussa valituksenalaisessa päätöksessään katsonut, että Elisa Oyj:n 20.8.2015 toimittamaan muutettuun itsenäiseen patenttivaatimukseen 1 tehdyt lisäykset ovat olleet teknisiltä vaikutuksiltaan merkityksettömiä eivätkä siten ole vaikuttaneet patentoitavuuden arviointiin. Lausunnossaan markkinaoikeudelle Patentti- ja rekisterihallitus on edelleen viitannut siihen, että mainittu lisäys on asiasisällöltään vastannut olennaisesti patenttihakemukseen jo alun perin sisältynyttä epäitsenäistä patenttivaatimusta 2. Viimeksi mainitulta osin on kuitenkin huomattava, että epäitsenäisen patenttivaatimuksen 2 sanamuoto on eri patenttivaatimusasetelmissa pysynyt koko ajan muuttumattomana.

Patentti- ja rekisterihallitus on niin 5.7.2012 ja 27.5.2015 antamissaan välipäätöksissä kuin 5.12.2016 antamassaan valituksenalaisessa päätöksessä katsonut, ettei patenttihakemus ole ollut hyväksyttävissä muun ohella sen johdosta, etteivät patenttihakemuksen käsittämien patenttivaatimusten 1–13 tarkoittamat keksinnöt ole olleet keksinnöllisiä. Mainitussa suhteessa Patentti- ja rekisterihallituksen toteama este patentoitavuudelle on pysynyt sinänsä koko ajan samana.

Ottaen kuitenkin huomioon edellä selostettu Elisa Oyj:n 20.8.2015 toimittamaan muutettuun itsenäiseen patenttivaatimukseen 1 tehtyjen lisäysten osalta markkinaoikeus katsoo, että mainitun patenttivaatimuksen toimittaminen on merkinnyt, että Patentti- ja rekisterihallituksen on tullut arvioida koko muutettua patenttivaatimusasetelmaa ja sen sisältämiä keksintöjä sekä erityisesti muutetun itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukaista keksintöä ja viimeksi mainitun patenttivaatimuksen suhdetta epäitsenäiseen patenttivaatimukseen 2 uudelleen. Osaltaan osoituksena siitä, ettei muutettujen patenttivaatimusten sisältämissä lisäyksissä ole ollut kyse ainoastaan vähäisistä, luonteeltaan lähinnä kosmeettisista muutoksista voidaan pitää myös itse valituksenalaista Patentti- ja rekisterihallituksen päätöstä, joka on käsittänyt yhtäältä useampisivuisen tutkijainsinöörin kommenttijakson Elisa Oyj:n lausumassa 20.8.2015 esitettyyn sekä toisaalta varsinaisen päätöksen perustelut -jakson.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että Patentti- ja rekisterihallituksen ei olisi tullut hylätä Elisa Oyj:n patenttihakemusta varaamatta tälle ensin vielä tilaisuutta antaa patenttilain 16 §:n mukaisesti lausumaa hakemuksen hyväksymisen esteestä. Patentti- ja rekisterihallituksen valituksenalainen päätös on siten kumottava ja asia on palautettava sitä asiallisesti lainkaan ratkaisematta Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Mitä mainitussa pykälässä säädetään asianosaisesta, voidaan soveltaa myös päätöksen tehneeseen hallintoviranomaiseen. Pykälän 2 momentin mukaan harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Ottaen huomioon, että käsillä olevan oikeudenkäynnin on aiheuttanut edellä todettu Patentti- ja rekisterihallituksen virheellinen menettely, olisi kohtuutonta, jos Elisa Oyj joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Ottaen huomioon, että tuomioistuinmaksulain 4 §:n 2 momentin mukaisesti Elisa Oyj ei käsillä olevassa tapauksessa ole velvollinen suorittamaan oikeudenkäyntimaksua, on vaadituista oikeudenkäyntikuluista kuitenkin vähennettävä oikeudenkäyntimaksun osuus. Muilta osin Patentti- ja rekisterihallitus on velvoitettava korvaamaan Elisa Oyj:n määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 5.12.2016 ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

Markkinaoikeus velvoittaa Patentti- ja rekisterihallituksen korvaamaan Elisa Oyj:n oikeudenkäyntikulut 4.378,75 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin perusteella tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla siltä osin kuin asia palautetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

Oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuutta koskevalta osin tähän päätökseen saa oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen ja Jaakko Ritvala sekä markkinaoikeusinsinöörit Krister Karlsson ja Timo Laakso (eri mieltä).

Asiassa on äänestetty. Eri mieltä olevan jäsenen äänestyslausunto on liitetty päätökseen.

ERI MIELTÄ OLEVAN JÄSENEN ÄÄNESTYSLAUSUNTO

Markkinaoikeusinsinööri Laakso:

Valittajan 20.8.2015 esittämään itsenäiseen patenttivaatimukseen 1 tekemät muutokset aiempaan 11.10.2012 esitettyyn patenttivaatimukseen verrattuna ovat olleet kosmeettisia eikä niillä ole ollut vaikutusta keksinnön teknisiin piirteisiin. Ilmaisut "ääniraita on pilkottu useisiin pätkiin" ja "kosketusnäytön kautta käännetään kirjan sivua" ovat luonteeltaan käyttäjän käyttökokemusta kuvailevia eivätkä liity tietokonelaitteen avulla tehtyyn toteutukseen, sillä tietokonelaitteessa käsitellään digitaalisia kuva-, ääni-, teksti- yms. tiedostoja eikä fyysisiä ääniraitoja tai kirjan sivuja. Näitä samoin kuin muitakin 20.8.2015 patenttivaatimuksiin tehtyjä muutoksia on pidettävä vähäisinä eikä niiden merkityksen arvioiminen ole asiaan jo ennalta perehtyneeltä tutkijainsinööriltä vaatinut suurta ponnistusta. Patenttilain 16 §:n tarkoittama este hakemuksen hyväksymiselle ei siten ollut muuttunut.

Näin ollen katson, että Patentti- ja rekisterihallitus ei ole menetellyt virheellisesti siinä, että se ei ole tehnyt asiassa vielä kolmatta välipäätöstä.

Pääasian osalta totean, että valittaja ei ole markkinaoikeudessa tuonut esille seikkoja, joiden vuoksi Patentti- ja rekisterihallituksen päätöstä tulisi muuttaa, eikä valittajan markkinaoikeudessa esittämien uusien patenttivaatimusten perusteella patentin myöntämisen edellytyksiä myöskään ole käsillä.

Edellä mainituilla perusteilla hylkään Elisa Oyj:n valituksen.

Äänestyksen tuloksen johdosta velvollisena lausumaan valittajan oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta totean, ettei ole kohtuutonta, että valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Tämän vuoksi hylkään valittajan vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Vakuudeksi:

Puheenjohtaja Jussi Karttunen

PRH:n päätös

HUOMAA


Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.