MAO:283/2023


Välituomio


Kanne

Vaatimukset

TSG Associates LLP on vaatinut, että markkinaoikeus

 1. vahvistaa, että Sharkmed Oy loukkaa TSG Associates LLP:n rekisteröityjä yhteisömalleja numero 000890801-0002 ja numero 002679142-0001 valmistamalla, tarjoamalla sekä saattamalla markkinoille Sharkmed-potilasluokittelukortin sekä loukkaa SmartTag potilasluokittelukortin tekijänoikeuksia valmistamalla ja saattamalla Sharkmed-potilasluokittelukortin yleisön saataville

 2. kieltää Sharkmed Oy:tä valmistamasta, käyttämästä, tarjoamasta, markkinoimasta ja myymästä Sharkmed-potilasluokittelukorttia

 3. velvoittaa Sharkmed Oy:n hävittämään TSG Associates LLP:n yhteisömalleja ja tekijänoikeutta loukkaavat Sharkmed-potilasluokittelukortit omalla kustannuksellaan

 4. velvoittaa Sharkmed Oy:n korvaamaan TSG Associates LLP:lle malli- ja tekijänoikeuksien loukkauksen johdosta hyvityksenä yhteensä 33.790,05 euroa sekä vahingonkorvauksena 43.516,90 euroa malli- ja tekijänoikeuksien loukkauksen osalta korkolain 4 §:n mukaisine viivästyskorkoineen haasteen tiedoksiantopäivästä lukien.

Lisäksi TSG Associates LLP on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Sharkmed Oy:n korvaamaan sen kanteen oikeudenkäyntikulut 35.277,09 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Mallioikeuden loukkaus

TSG Associates LLP:n (jäljempänä myös TSG) potilasluokittelukortit on rekisteröity yhteisömalleina numero 000890801–0002 ja numero 002679142–0001. Ensiksi mainittu yhteisömalli koskee englanninkielistä potilasluokittelukorttia ja jälkimmäinen suomenkielistä potilasluokittelukorttia, jotka vastaavat toisiaan muotoilultaan. Sharkmed Oy:n (jäljempänä myös Sharkmed) Triage-potilasluokittelukortti (jäljempänä Sharkmed-potilasluokittelukortti) on yleisvaikutelmaltaan samankaltainen ja sen perusteella välittömästi yhdistettävissä sekä sekoitettavissa yhteisömalleihin. Yhteisömallien tarkoittamat potilasluokittelukortit ja Sharkmed-potilasluokittelukortti koostuvat kolmesta värillisestä kansisivusta, jotka taitellaan samankokoiseksi kortiksi tai lehtiöksi. Lisäksi ne taittuvat samankokoisiksi suorakaiteen muotoisiksi muovitaskuun laitettaviksi värillisiksi korteiksi ja niiden yleisvaikutelma ja muotoilu ovat yhteneväiset.

TSG:n suomenkielisen yhteisömallin olennaisimmat muotoilut, jotka tekevät siitä luonteeltaan yksilöllisen, ovat sivun kokoiset numerot värillisillä taustoilla ja sen kokoon taittuminen niin, että päällimmäiseksi jää hoitotarvetta osoittava väri sekä numero. Lisäksi jokaiselle sivulle tarkasti valitut taulukot, tekstit, ihmishahmo ja korostetut MIST-kirjaimet ovat olennainen osa yhteisömallia.

Sharkmedin markkinoima ja myymä Sharkmed-potilasluokittelukortti eroaa TSG:n yhteisömalleista ainoastaan epäolennaisilta osin. Merkitystä ei ole Sharkmed-potilasluokittelukortin pienillä tyylillisillä eroavaisuuksilla taulukoissa ja kuvissa eikä sillä, että Sharkmed-potilasluokittelukortti avautuu L-kirjaimen muotoon. Asiantunteva käyttäjä ei saa Sharkmed-potilasluokittelukortista erilaista yleisvaikutelmaa kuin yhteisömalleista.

Sharkmed-potilasluokittelukortissa värillisissä kansisivuissa on käytetty yhteisömallien kanssa yhteneväisesti koko sivun kattavaa väritystä. Lisäksi numeroiden koko ja fontti sekä väritys ovat vastaavat. Sharkmed-potilasluokittelukortin viivakoodin sijoittelu on identtinen yhteisömallien viivakoodin sijoitteluun nähden. Yhteisömallin numero 002679142-0001 ja Sharkmed-potilasluokittelukortin kansisivulla esiintyvien numeroiden alla on samat otsikot ”kipulääke”, ”kiristysside” ja viivat näiden otsikoiden perässä.

Sharkmed-potilasluokittelukortin sivu ”Ensiarvio – Mist” on valittujen elementtien, tekstien ja värityksen suhteen identtinen yhteisömalleihin nähden. Otsikko ”mekanismi” on yhtenevä ja otsikon alle valitut kuvat ja kuvien alla oleva suorakaide, joka sisältää tekstin ”ilmenneet vammat”, ovat samat tai samankaltaiset. Sharkmed on kopioinut yhteisömalleista vammavaihtoehtoja kuvaavat yksinkertaistetut kuvat. Sivulla olevat otsikot ”ilmenneet vammat”, ”seuranta” ja ”toimenpiteet” ovat kehyksen sisällä kuten yhteisömalleissa. Lisäksi sivulla oleva osio ”esitiedot” on yhteneväinen yhteisömallien kanssa. Asian arvioinnissa merkitystä ei ole sillä, että Sharkmed-potilasluokittelukortissa kyseinen sivu on pystysuuntainen ja yhteisömalleissa vaakasuuntainen, koska tärkeimmät elementit ovat samat ja sivusta jää käyttäjälle sama yleisvaikutelma. Lisäksi Sharkmed on kopioinut yhteisömalleissa käytetyn ennustemerkinnän värin ja muodon.

Sharkmed-potilasluokittelukortin sivu ”Tarkennettu arvio” vastaa muodoltaan, malliltaan ja otsikoiltaan yhteisömallien vastaavaa sivua. Sharkmed-potilasluokittelukortissa ja yhteisömalleissa esiintyy edestä ja takaa kuvatut ihmishahmot ja niiden välissä on identtinen I-kirjain. Sharkmed on kopioinut potilasluokittelukorttiinsa yhteisömalleista palovammoja osoittavat prosenttimerkit. Sharkmed-potilasluokittelukortin sivulla verrattuna yhteisömalleihin ei ole violettia kolmiota ja otsikon ”cABCDE” alla olevaa viivaa on lyhennetty, mikä ilmentää Sharkmedin tarkoitusta kopioida TSG:n yhteisömallit.

Sharkmed-potilasluokittelukortin sivu ”Seuranta cABCDE” koostuu yhteisömalleihin nähden samoista kuvioista ja muodoista. Kyseisellä sivulla esiintyvät taulukot ovat muodoltaan ja tekstiltään samanlaiset, kuten myös taulukoiden taustakirjaimet. Kyseisen sivun elementit pystyvät samoina siitä huolimatta, että Sharkmed-potilasluokittelukortin asettelu on pystysuuntainen ja yhteisömallien vaakasuuntainen. Keskeiset elementit ovat samoja ja ne antavat asiantuntevalle käyttäjälle saman yleisvaikutelman.

Taulukkosivun asettelu on käytännössä identtinen Sharkmed-potilasluokittelukortissa ja yhteisömalleissa. Taulukko ”Silmien avaaminen” vastaa asettelultaan ja muotoilultaan yhteisömalleja. Kyseinen sivu on muita sivuja leveämpi ja siihen valitut teksti sekä muut symbolit ja väritys ovat identtiset. Lisäksi kyseisellä sivulla erottuvat yhteneväisestä värillisinä elementteinä tekstit ”Luokka 3”, ”Luokka 2” ja ”Luokka 1”. Sharkmed-potilasluokittelukortin kyseisellä sivulla olevat pienet merkityksettömät erot eivät vaikuta asiantuntevan käyttäjän saamaan yleisvaikutelmaan. Sivujen reunassa on toisiaan vastaava, lähes identtinen irrotettava potilastietolipuke.

Tekijänoikeuden loukkaus

TSG:n potilasluokittelukortit ovat kirjallisia teoksia, jotka sisältävät tekstiä, taulukoita ja piirustuksia. Teokset ovat kokonaisuudessaan itsenäisen luomistyön tuloksia ja omaperäisiä, jotka ylittävät teoskynnyksen. Kortille asetetut vaatimukset ovat sen laatuisia, että tekijän omaperäisille valinnoille ja toteutustavalle on jäänyt huomattavasti tilaa. Tekijänoikeus potilasluokittelukortteihin on siirtynyt TSG:lle.

Sharkmed-potilasluokittelukortti on TSG:n teoksia loukkaava jäljitelmä, joka eroaa epäolennaisilta osilta TSG:n teoksista.

Kielto- ja hävittämisvaatimukset

Koska Sharkmed-potilasluokittelukortti kuuluu TSG:n yhteisömallien suojapiiriin ja se loukkaa TSG:n tekijänoikeutta, eikä TSG ole antanut Sharkmedille lupaa oikeuksiensa hyväksi käyttämiseen, Sharkmediä tulee kieltää markkinoimasta, tarjoamasta, valmistamasta, käyttämästä ja myymästä Sharkmed-potilasluokittelukorttia.

Tuotteiden hävittämisvaatimusta, joka perustuu yhteisömallien loukkaukseen, on pidettävä kohtuullisena, jotta loukkaavaa tuotetta ei päädy enää markkinoille.

Vastaus ja vastakanne

Vaatimukset

Sharkmed Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää kanteen.

Sharkmed Oy on vastakanteessaan vaatinut, että markkinaoikeus julistaa yhteisömallirekisteröinnit numero 000890801-0002 ja numero 002679142-0001 mitättömiksi.

Sharkmed Oy on lisäksi vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa TSG Associates LLP:n korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut 41.638,98 eurolla viivästyskorkoineen. Oikeudenkäyntikuluista 24.983,39 euroa kohdistuu pääkanteeseen ja 16.655,59 euroa vastakanteeseen.

Perusteet

Mallioikeuden loukkaus ja yhteisömallioikeuksien mitättömäksi julistaminen

Yhteisömallien numerot 000890801-0002 ja numero 002679142-0001 loukkausta koskevat vaatimukset tulee hylätä ja niitä koskevat rekisteröinnit tulee julistaa mitättömäksi, koska yhteisömallit eivät täytä yhteisömalliasetuksen vaatimuksia, joiden mukaan yhteisömallin tulee olla uusi ja luonteeltaan yksilöllinen. Yhteisömallit eivät näin ollen tuota suojaa tuotteen ulkoasun mukaisille piirteille eikä yhteisömallioikeuksia ole loukattu.

Asiantuntevana käyttäjänä on pidettävä ensihoidon alalla toimivaa terveydenhuollon ammattihenkilöä tai muuta vastaavaa tahoa, jolla on tietoa ja ymmärrystä potilasluokittelukortteihin liittyvistä malleista yleisesti ja niiden vaihtelumahdollisuuksista.

Yhteisömalli numero 002679142-0001 ei ole uusi siihen nähden, mikä on tullut tunnetuksi TSG:n omasta aikaisemmasta yhteisömallista numero 000890801-0002, eikä se siten myöskään ole yksilöllinen. Ainoa ero yhteisömallien välillä on se, että myöhemmässä yhteisömallissa kyseisen potilasluokittelukortin tekstiosuudet on kirjoitettu suomeksi, kun aikaisemmassa yhteisömallissa ne ovat englanninkielisiä.

Yhteisömallit eivät eroa asiantuntevan käyttäjän näkökulmasta toisistaan tai niiden piirteet eroavat vain epäolennaisilta yksityiskohdilta toisistaan. Yhteisömallien tekstiosuudet perustuvat kortin käyttötarkoitukseen, koska ne kuvaavat potilaan tietoja ja elintoimintoja muun ohella ensihoidon kiireellisyysarviota varten. Tekstiosuudet eivät ole sellaisia, että ne kykenisivät itsessään tekemään yhteisömalleista yksilöllisiä. Tekstiosuuksien käsitteelliset merkitykset eivät omaa vaikutusta ja niiden sijoittelu sekä kokonaisulkoasuun synnyttämä vaikutelma saattaa olla tai on merkityksellistä.

Yhteisömalli numero 000890801-0002 tai siihen nähden samanlainen TSG:n potilasluokittelukortti on tullut yhteisössä tunnetuksi jo ennen yhteisömallirekisteröinnin hakemuksen tekopäivää 4.3.2008, joten siltä puuttuu uutuus ja yksilöllisyys.

Vaikka aikaisemmin julkaistu potilasluokittelukortti ei ole täysin identtinen yhteisömallin numero 000890801-0002 kanssa, ei siitä saatava yleisvaikutelma eroa juuri lainkaan rekisteröidystä yhteisömallista saatavasta yleisvaikutelmasta. Vertailtavien mallien kiireellisyysluokitukset on kuvattu samoilla värillisillä sivuilla ja numeroilla. Lisäksi potilaan elintoimintoihin tai vammoihin ja hoitoon liittyvät tietosivut, niiden sisältö ja sijainti suhteessa kiireellisyyssivuihin ovat samanlaisia. Korttien yleinen ulkoasu on lähes täysin sama. Asiantuntevalle käyttäjälle ei jää varteenotettavaa epäilystä siitä, että yhteisömalli numero 000890801-0002 ei kokonaisuutena eroa aikaisemmin julkaistusta mallista.

Sharkmed ei ole loukannut TSG:n yhteisömallioikeuksia, koska yhteisömallit ovat erilaisia kuin Sharkmed-potilasluokittelukortti. TSG:n yhteisömallien tyyppinen, tiettyyn käyttötarkoitukseen rajautuvien välttämättömien seikkojen kokoaminen tiettyyn toiminnalliseen muotoon ei ole omiaan saamaan aikaan mallioikeudellisesti vahvaa tai laajaa suojaa. Potilaan hoidon kiireellisyyteen liittyvien tietojen luokittelu on aina samanlaista. Tämän vuoksi potilasluokittelukortit sisältävät aina listauksen samoista elintoiminnoista ja niiden tilasta. Väreillä ja numeroilla ilmaistaan nopeasti havaittavalla tavalla hoidon kiireellisyysaste. Mainitut seikat ovat tunnettuja, yleisiä ja yhteisiä kaikille potilasluokittelukorteille, kuten TSG:n yhteisömalleille.

Sharkmed-potilasluokittelukortti on suunniteltu ja tarkoitettu Puolustusvoimien keväällä 2021 kilpailuttamaan julkiseen hankintaan. Hankinnassa asetetut vaatimukset potilasluokittelukortille ovat rajoittaneet Sharkmed-potilasluokittelukortin luojan vapautta. Sharkmed on asetettujen vaatimusten puitteissa tehnyt olennaisia muutoksia ja luovia valintoja saaden aikaan yksilöllisen Sharkmed-potilasluokittelukortin, joka eroaa TSG:n yhteisömalleista. Sharkmed-potilasluokittelukortin innovointi, ideointi ja kehittely on vaatinut huomattavasti itsenäistä työtä, aikaa ja luovaa panosta ottaen huomioon verrattain kapean, toiminnallisuuteen ja potilasluokittelukortin nimenomaiseen käyttötarkoitukseen perustuvan Puolustusvoimien asettaman hankinnan määrittelyn.

Sharkmed-potilasluokittelukortista ja TSG:n yhteisömalleista syntyy erilainen yleisvaikutelma asiantuntevan käyttäjän tarkastelussa. Sharkmed-potilasluokittelukortti on L-kirjaimen muotoinen, kun yhteisömallit ovat suorakaiteen muotoisia. Tämä saa aikaan olennaisen eron Sharkmed-potilasluokittelukortin ja yhteisömallien yleisvaikutelmassa.

Sharkmed-potilasluokittelukortissa ja TSG:n yhteisömalleissa värilliset alueet on sijoiteltu eri tavoin. Sharkmed-potilasluokittelukortissa kyseiset alueet ovat kortissa samalla puolella, ja niiden välissä on tyhjät tilat. Yhteisömalleissa vastaavat numeroidut alueet 1 ja 3 sijaitsevat samalla puolella kortissa ja alue 2 vastakkaisella puolella.

Sharkmed-potilasluokittelukortissa käyttötilanteessa tarvittavien tietojen kirjaamisalueet sijaitsevat lipukkeen yhdellä puollella. TSG:n yhteisömalleissa kirjaamisalueet sijaitsevat lipukkeen molemmilla puolilla. Sharkmed-potilasluokittelukortin ulkoasu on selkolukuisempi ja helpommin ymmärrettävissä kuin yhteisömalleissa. Sharkmed-potilasluokittelukortissa ja yhteisömalleissa käytetyt kirjaisinlajit eroavat toisistaan. Sharkmed-potilasluokittelukortin vartalopiirustus on selvästi erilainen kuin yhteisömalleissa. Sharkmed on luonut itse potilasluokittelukorttinsa vammatyyppejä koskevat kuviot.

Tekijänoikeuden loukkaus

Sharkmed ei myöskään ole loukannut TSG:n tekijänoikeutta. TSG:n potilasluokittelukortit eivät ylitä teoskynnystä, koska niissä ei ole kysymys itsenäisen henkisen luomistyön tuloksesta, eivätkä ne ole omaperäisiä teoksia. Kortit ovat pitkälti käyttötarkoitukseen liittyvien seikkojen määräämiä muodoltaan ja sisällöltään. TSG:n potilasluokittelukorttiensa suhteen tekemät valinnat ovat koskeneet lähinnä sitä, mihin kohtaan vakiintuneet, yleiset ja ilmeiset elementit on sijoitettu kortissa. Elementtien asettelu tai värien käyttö korteissa ei ole itsenäistä tai omaperäistä.

Joka tapauksessa TSG ei ole esittänyt, kuka olisi väitetyn teoksen luoja tai milloin ja missä se olisi syntynyt. Potilasluokittelukorttien käyttötarkoitukseen liittyvät seikat sekä TSG:n ja Sharkmedin korttien eroavuudet huomioon ottaen asiassa on katsottava, että Sharkmed-potilasluokittelukortissa on kysymys sen itse luomasta uudesta ja itsenäisestä teoksesta, joka ei ole jäljennös tai kopio TSG:n potilasluokittelukorteista.

Kielto- ja hävittämisvaatimukset

Koska loukkausta ei ole tapahtunut, kielto- ja hävittämisvaatimukset ovat perusteettomia. Joka tapauksessa hävittämistä koskeva määräys on tarpeeton ja kohtuuton.

Vastaus vastakanteeseen

Vaatimukset

TSG Associates LLP on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää vastakanteen ja velvoittaa Sharkmed Oy:n korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut vastakanteen osalta 23.308,58 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Yhteisömallit numero 000890801-0002 ja numero 002679142-0001 ovat rekisteröintihakemuksen tekemisen hetkellä olleet uusia ja luonteeltaan yksilöllisiä.

Yhteisömallia numero 000890801-0002 ei ole julkistettu tai käytetty ennen rekisteröintihakemuksen tekemispäivää, eikä se ole tullut tunnetuksi ennen hakemuksen tekopäivää. Kyseinen yhteisömalli on uusi ja omaperäinen verrattuna TSG:n aikaisempaan SmartTag-korttiin ja niiden yleisvaikutelma on eri asiantuntevan käyttäjän näkökulmasta. Asiantunteva käyttäjä ei pidä aikaisempia TSG:n SmartTag-potilasluokittelukortteja yhdessä tai erikseen ja kyseistä yhteisömallia samana tuotteena.

Asiantuntevana käyttäjänä on pidettävä potilasluokittelukortteja ensihoitajille tai armeijan lääkintämiehille tilaavaa henkilöä. Asiantunteva käyttäjä tarkastelee tuotteita ensi sijassa käyttötarkoituksen perusteella. Lisäksi asiantuntevana käyttäjänä on pidettävä ambulanssilääkäriä tai -hoitajaa sekä armeijan lääkintäyksilön henkilöä. Tällainen henkilö tietää myös, minkälaisia ominaisuuksia yleisesti käytössä oleva potilasluokittelumenetelmä edellyttää sekä mitä muita ominaisuuksia ja niiden käyttötapoja tuotteesta etsitään ja havaitaan.

Verrattaessa kysymyksessä olevaa yhteisömallia TSG:n aikaisempaan SmartTag-korttiin on havaittavissa, että niiden kansisivut ovat erinäköiset antaen vertailun kohteista välittömästi erilaisen yleisvaikutelman. Yhteisömallissa on käytetty koko sivun kattavaa numerointia, kun taas aikaisemmassa SmartTag-kortissa on tekstiä vaakasuorassa ja vasta tämän jälkeen numeroinnit. Lisäksi yhteisömallissa on kansisivulla viivakoodin paikka, mitä aikaisemmassa kortissa ei ole. Aikaisemman kortin valkoisella taustalla olevien sivujen sekä vihreän kansisivun oikealla puolella olevan sivun muotoilut eroavat toisistaan. Vertailun kohteiden muotoilua yhdistävä tekijä on se, että molemmat kortit avautuvat suorakaiteeksi ja niissä on käytetty Triage-luokituksessa vakiintuneesti käytettäviä värikoodeja.

Yhteisömalli numero 002679142-0001 eroaa aikaisemmasta yhteisömallista numero 000890801-0002 siltä osin, että ensiksi mainittu yhteisömalli on suomenkielinen. Kielen eroavaisuuden vuoksi asiantunteva käyttäjä erottaa tuotteet toisistaan. Lisäksi myöhempään yhteisömalliin on lisätty tekstikentät kiristyssiteelle ja kipulääkkeelle sekä käyttöä helpottavat M, I, S ja Tvesileimat, joilla kuvataan arvioinnin vaiheita mekanismi, ilmenneet vammat, seuranta ja toimenpiteet. Myöhempään yhteisömalliin on lisätty vaalean harmaata väriä GCS-pistetaulukkoon ja ihmisvartalon ympärille on lisätty prosenttimäärät. Taitettavan kolmion väri on violetti verrattuna aikaisemman yhteisömallin siniseen väriin.

Todistelu

Asiakirjatodistelu

TSG Associates LLP

 1. Otteet yhteisömallirekisteröinneistä numero 000890801–0002 ja numero 002679142–0001
 2. Kopiot Sharkmedin suomen- ja englanninkielisistä potilasluokittelukorteista
 3. Otteita ja valokuva muista potilasluokittelukorteista ja ote yhteisömallirekisteröinnistä numero 006829610-0001
 4. TSG Associates LLP:n varoituskirje Sharkmed Oy:lle 27.4.2021
 5. Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen hankintapäätös 1.7.2021 JR1882
 6. United States Design Patent No. US D622,321 S 24.8.2010
 7. Mika Mäenpään artikkeli ”Mäenpään Vinkit – taistelijan ensiapupakkaus” 24.9.2021
 8. Finn-Savotta Oy:n tarjous Puolustusvoimille 28.4.2021
 9. TSG Associates LLP Product Explosion 31.1.2022 (salassa pidettävä)
 10. Purchase order: 38 19.8.2021 (salassa pidettävä)
 11. Puolustusvoimien logistiikkalaitos, vaatimusmääritelmä 9/2020
 12. Kuvankaappaus verkkosivulta sharkmed.fi
 13. Ote internetsivulta www.tsgassociates.co.uk 4.7.2022
 14. Valokuvia potilasluokittelukorteista (sama kuin TSG:n katselmusesine 2)
 15. Revised Trauma Score Chart Examples, MIST Chart Example

Sharkmed Oy

 1. Puolustusvoimien logistiikkalaitos, vaatimusmääritelmä 9/2020 (sama kuin TSG:n asiakirjatodiste 11)
 2. Ote yhteisömallirekisteröinnistä numero 002679142–0001
 3. Ote yhteisömallirekisteröinnistä numero 000890801–0002
 4. Smart Tag ® for triage that works -esite
 5. Ote WayBackMachinesta sivulta www.tsgassociates.co.uk 1.1.2007
 6. Patient Care News, December 2005
 7. USPTO: Notice of Allowance and Fee(s) due 8.3.2023
 8. Wikipedia-artikkeli: ”Glasgow’n kooma-asteikko” 13.4.2023, ote Puolustusvoimat: Sotilaan käsikirja, 2017, ote Duodecim Terveyskirjastosta cABCDE-malli 23.8.2021
 9. United States Design Patent No. US D644,268 S 30.8.2011

Asiantuntijalausunto

TSG Associates LLP

 1. Major General Tim Hodgettsin asiantuntijalausunto 21.3.2023

Katselmusesineet

TSG Associates LLP

 1. TSG:n suomenkielinen potilasluokittelukortti
 2. Erilaisia potilasluokittelukortteja

Sharkmed Oy

 1. Sharkmed-potilasluokittelukortti

Henkilötodistelu

TSG Associates LLP

 1. CS, TSG Associates LLP:n Senior Partner, todistelutarkoituksessa

Sharkmed Oy

 1. JH, Head of Training, Sharkmed Training Oy

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

1 Aiempi käsittelyratkaisu


1. Markkinaoikeuden 17.2.2023 antamassa päätöksessä numero 84/2023 todetulla tavalla markkinaoikeus käsittelee ja ratkaisee yhteisömallien loukkausta koskevan TSG:n kanteen samassa oikeudenkäynnissä kuin Sharkmedin yhteisömallien mitättömäksi julistamista koskevan vastakanteen oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 4 luvun 20 §:n 2 momentin nojalla.

2. Markkinaoikeus on kyseisellä päätöksellään päättänyt muun ohella ratkaista TSG:n esittämät kannevaatimukset 1–3 ja Sharkmedin esittämän kannevaatimuksen välituomiolla ennen mahdollista muiden TSG:n esittämien kannevaatimusten ratkaisemista.

2 Tausta ja kysymyksenasettelu


3. Riidatonta on, että TSG:lle on 4.3.2008 tehdyn hakemuksen perusteella rekisteröity yhteisömalli numero 000890801-0002 (kuvat alla). Tuotteet, joihin malli aiotaan sisällyttää tai joihin sitä aiotaan soveltaa, ovat ”arviointilipukkeet”.


Yhteisömalli numero 000890801-0002 (kuva 1)


Yhteisömalli numero 000890801-0002 (kuva 1).


Yhteisömalli numero 000890801-0002 (kuva 2)


Yhteisömalli numero 000890801-0002 (kuva 2).


4. Riidatonta on myös, että TSG:lle on 10.4.2015 tehdyn hakemuksen perusteella rekisteröity yhteisömalli numero 002679142-0001 (kuvat alla). Tuotteet, joihin malli aiotaan sisällyttää tai joihin sitä aiotaan soveltaa, ovat ”arviointilipukkeet”.


Yhteisömalli numero 002679142-0001 (kuva 1)

Yhteisömalli numero 002679142-0001 (kuva 1).


Yhteisömalli numero 002679142-0001 (kuva 2)

Yhteisömalli numero 002679142-0001 (kuva 2).


5. TSG:n edellä mainittuja yhteisömalleja käytetään suuronnettomuuksia ja vastaavia tilanteita varten suunnitelluissa potilasluokittelukorteissa. TSG:n yhteisömallin numero 000890801-0002 sisältämät sanaosat on kirjoitettu englannin kielellä ja yhteisömallin numero 002679142-0001 sisältämät sanaosat on kirjoitettu suomen kielellä.

6. TSG on väittänyt, että Sharkmed on loukannut yhteisömallirekisteröintejä valmistamalla, tarjoamalla sekä saattamalla markkinoille seuraavaa Sharkmed-potilasluokittelukorttia joko suomen- tai englanninkielisenä (TSG:n asiakirjatodiste 2):


Sharkmed-potilasluokittelukortti (kuva 1)


Sharkmed-potilasluokittelukortti (kuva 1).


Sharkmed-potilasluokittelukortti (kuva 2)

Sharkmed-potilasluokittelukortti (kuva 2).


7. TSG on väittänyt myös, että sen potilasluokittelukortit ovat tekijänoikeuslaissa tarkoitettuja teoksia ja Sharkmed on loukannut TSG:lle siirtynyttä potilasluokittelukorttien tekijänoikeutta valmistamalla ja saattamalla Sharkmed-potilasluokittelukortin yleisön saataville.

8. Sharkmed on kiistänyt TSG:n yhteisömallien ja tekijänoikeuden loukkauksen ja vaatinut vastakanteessaan, että markkinaoikeus julistaa yhteisömallirekisteröinnit numero 000890801-0002 ja numero 002679142-0001 mitättömiksi, koska ne eivät ole uusia ja yksilöllisiä.

9. Sharkmedin vastakanteen johdosta asiassa on arvioitava ensin, tuleeko TSG:n yhteisömallit julistaa mitättömiksi vastakanteessa esitetyin perustein. Siinä tapauksessa, että vastakanne ei menesty, on arvioitava yhteisömallien loukkausta koskevia pääkanteen mukaisia vaatimuksia.

10. Yhteisömallia koskevien vaatimusten lisäksi asiassa on kysymys siitä, onko TSG:llä tekijänoikeus kysymyksessä oleviin potilasluokittelukortteihinsa ja onko Sharkmed loukannut TSG:n tekijänoikeutta.


3 Yhteisömallien mitättömäksi julistamista koskeva vaatimus

3.1 Oikeudelliset lähtökohdat

11. Sharkmed on yhteisömallien numero 000890801-0002 ja numero 002679142-0001 mitättömäksi julistamista koskevan vastakanteen perusteena esittänyt, että yhteisömallit eivät täytä vaatimusta, jonka mukaan mallin tulee olla uusi ja luonteeltaan yksilöllinen.

12. Yhteisömallista 12.12.2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 (jäljempänä myös yhteisömalliasetus) 3 artiklan a alakohdan mukaan mallilla tarkoitetaan tuotteen tai sen osan ulkomuotoa, joka johtuu tuotteen ja/tai sen koristelun piirteistä, erityisesti linjoista, ääriviivoista, väreistä, muodosta, pintarakenteesta ja/tai materiaalista.

13. Yhteisömalliasetuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaan malli suojataan yhteisömallilla vain, jos se on uusi ja luonteeltaan yksilöllinen.

14. Mallia pidetään yhteisömalliasetuksen 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan uutena, jos samanlainen malli ei ole tullut tunnetuksi ennen rekisteröintihakemuksen tekemispäivää. Kyseisen artiklan 2 kohdan mukaan malleja pidetään samanlaisina, jos niiden piirteet eroavat vain epäolennaisilta yksityiskohdiltaan.

15. Mallia pidetään yhteisömalliasetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan yksilöllisenä, jos asiantuntevan käyttäjän siitä saama yleisvaikutelma eroaa yleisvaikutelmasta, jonka hän on saanut muista malleista, jotka ovat tulleet tunnetuksi ennen rekisteröintihakemuksen tekemispäivää. Kyseisen artiklan 2 kohdan mukaan yksilöllistä luonnetta arvioitaessa on otettava huomioon mallin luoneella ollut vapaus sen kehittelyssä.

16. Yhteisömalliasetuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaan sovellettaessa 5 ja 6 artiklaa mallin katsotaan tulleen tunnetuksi, jos se on julkaistu rekisteröinnin jälkeen tai muutoin, asetettu näytteille, jos sitä on käytetty liiketoiminnassa tai se on muulla tavoin julkistettu tapauksen mukaan muun ohella ennen 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja ajankohtia, paitsi silloin, kun nämä toimet eivät kohtuudella ole voineet tulla yhteisössä alalla toimivien tahojen tietoon tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä.

17. Yhteisömalliasetuksen 25 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan yhteisömalli voidaan julistaa mitättömäksi, jos se ei täytä yhteisömalliasetuksen 4–9 artiklassa säädettyjä edellytyksiä. Yhteisömalliasetuksen 26 artiklassa säädetään mitättömyyden vaikutuksista. Mainitun artiklan 1 kohdan mukaan yhteisömallilla ei katsota alun perinkään olleen yhteisömalliasetuksessa säädettyjä vaikutuksia, jos se on julistettu mitättömäksi.

18. Yhteisömalliasetuksen 86 artiklan 1 kohdan mukaan, jos yhteisömalleja käsittelevässä tuomioistuimessa kiistetään yhteisön mallin pätevyys vastakanteella, ja jos tuomioistuin katsoo, että jokin 25 artiklassa mainittu peruste estää yhteisömallin voimassa pitämisen, se julistaa yhteisömallin mitättömäksi (alakohta a), jos tuomioistuin katsoo, että mikään 25 artiklassa mainittu peruste ei estä yhteisömallin voimassa pitämistä, se hylkää vastakanteen (alakohta b).

19. Todistustaakka siitä, että riidanalainen malli ei täytä yhteisömalliasetuksen 4–9 artiklassa säädettyjä edellytyksiä, kuuluu mitättömyysvaatimuksen tekijälle eli tässä asiassa Sharkmedille (tuomio 21.9.2017, Easy Sanitary Solutions v Group Nivelles ja EUIPO, C361/15 P ja C-405/15 P, EU:C:2017:720, 60 kohta).

20. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan yhteisömallin haltija on velvollinen yksilöimään kyseisen mallin sen piirteen tai ne piirteet, jotka haltijan mukaan tekevät siitä luonteeltaan yksilöllisen (tuomio 19.6.2014, Karen Millen Fashions, C-345/13 EU:C:2014:2013, 47 kohta).


3.2 Yhteisömallien yksilöllisen luonteen tarkastelun lähtökohdista

21. Markkinaoikeus määrittelee ensiksi asiassa kysymyksessä olevan potilasluokittelukortin asiantuntevan käyttäjän ja arvioi mallin luojan vapautta mallia kehitettäessä.

22. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on määritelty asiantunteva käyttäjän käsite (tuomio 20.10.2011, PepsiCo v Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, EU:C:2011:679, 53–59 kohta ja tuomio 18.10.2012, Neuman and Galdeano del Sel v José Manuel Baena Grupo, C-101/11 P ja C-102/11 P, EU:C:2012:641, 53−56 kohta sekä tuomio 19.6.2014, Karen Millen Fashions, C-345/13 EU:C:2014:2013, 26–28 kohta).

23. Edellä mainitun oikeuskäytännön mukaan asiantuntevan käyttäjän käsite on ymmärrettävä välimuodoksi keskivertokuluttajan, jota sovelletaan tavaramerkkialalla, jolta ei edellytetä mitään erityistä tietämystä ja joka ei pääsääntöisesti tee suoraa vertailua vastakkain olevien tavaramerkkien välillä, ja toimialan tuntijan eli syvällisen teknisen tietämyksen omaavan asiantuntijan käsitteiden välillä. Näin ollen asiantuntevan käyttäjän käsite voidaan ymmärtää sellaisen käyttäjän määritelmäksi, joka ei ole keskimääräisen tarkkaavainen vaan erityisen tarkkaavainen joko henkilökohtaisen kokemuksensa tai kyseisen alan laajan tuntemuksensa vuoksi.

24. Edellä kuvatusta luonteesta seuraa oikeuskäytännön mukaan, että asiantunteva käyttäjä vertailee, mikäli se ei ole mahdotonta tai epätavallista kyseisellä alalla erityisten olosuhteiden tai tuotteiden piirteiden vuoksi, suoraan kyseisiä malleja. Asiantunteva käyttäjä ei myöskään ole asiantuntija tai toimialan tuntija, joka kykenee tarkastelemaan yksityiskohtaisesti kyseisten mallien pienimpiä mahdollisia eroja. Määrite ”asiantunteva” viittaa näin ollen siihen, että vaikka käyttäjä ei ole suunnittelija tai tekninen asiantuntija, hän tuntee kyseisellä alalla olemassa olevia erilaisia malleja ja jossain määrin näiden mallien yleensä sisältämiä osatekijöitä ja hänen tarkkaavaisuutensa taso on suhteellisen korkea hänen käyttäessä kyseisiä tuotteita, koska hän on kiinnostunut niistä.

25. Markkinaoikeus toteaa, että potilasluokittelukorttia käyttävän terveydenhuollon ammattihenkilön tai armeijan lääkintäyksikön henkilön voidaan katsoa olevan tyypillisesti erityisen tarkkaavainen henkilökohtaisen kokemuksensa ja kyseisen alan laajan tuntemuksensa vuoksi sekä sen vuoksi, että hän on ollut aiemmin tekemisissä potilasluokittelukorttien kanssa. Asiantunteva käyttäjä tietää, mihin tilanteeseen ja missä tarkoituksessa potilasluokittelukortteja käytetään. Näin ollen tässä asiassa asiantunteva käyttäjä vertailee suoraan kyseisiä malleja ja tuntee jossain määrin potilasluokittelukorttien yleensä sisältämiä osatekijöitä. Tällainen henkilö voi olla hyvinkin tarkkaavainen potilasluokittelukorttien osatekijöiden havainnoinnin suhteen.

26. Yhteisömallin yksilöllistä luonnetta arvioitaessa on edellä todetuin tavoin otettava huomioon mallin luoneella ollut vapaus sen kehittelyssä.

27. TSG:n Senior Partner CS on häntä todistelutarkoituksessa kuultaessa kertonut TSG:n potilasluokittelukorttien syntyhistoriasta ja niiden pitkään jatkuneesta tuotekehittelystä. CS on kertonut, että hän on yhdessä toisen henkilön kanssa luonut kyseiset kortit tarkoituksenaan tehdä armeijan käyttöön potilasluokittelukortti, joka poikkeaa muista potilasluokittelukorteista. Vaikka joidenkin potilasluokittelukortteihin sisällytettyjen tietojen on oltava kortissa kortin käyttötarkoituksen vuoksi, olemassa ei kuitenkaan ole lainsäädäntöä, joka velvoittaisi tähän.

28. CS on kertonut, että potilasluokittelukortissa saa käyttää värejä haluamallaan tavalla ja eri valmistajien korteissa väriratkaisuja sekä muotoja esiintyy monenlaisia. Rajoituksia ei ole myöskään sille, miten tiedot koostetaan tai miten kortti rakennetaan ja TSG on päätynyt valittuun ratkaisuun itsenäisesti. Koska on olemassa suuri määrä erilaista tietoa, mikä korttiin voitaisiin sisällyttää, kortin tekijän on valittava oikeat tiedot kokemuksensa perusteella sekä se tapa, miten kyseiset tiedot esitetään potilasluokittelukortissa. Suomenkielisen kortin kehittelyn yhteydessä CS on kertonut Suomen Puolustusvoimien lähestyneen TSG:tä ja pyytäneen luomaan sen käyttöön oman potilasluokittelukortin. TSG on muuttanut aikaisempaan potilasluokittelukorttiin nähden kortissa esiintyviä vesileimoja, laatikoiden kokoa ja tietojen kokoonpanoa sekä kielellistä sisältöä.

29. TSG:n asiassa esittämästä Major General Tim Hodgettsin asiantuntijalausunnosta käy ilmi, että potilasluokittelukortteihin voidaan sisällyttää useita eri määritelmiä, joita korteissa on syytä olla. Hodgettsin asiantuntijalausunnossa on todettu, että näille määritelmille ei ole määrättyä suunnittelutapaa, vaan niiden esittäminen kortissa jää kortin luojan luomistyön varaan. Kortin suunnittelijalla on merkittävä taiteellinen vapaus, joka mahdollistaa luovuuden potilasluokittelukortin suunnittelussa. Toisaalta asiantuntijalausunnossa on tuotu esiin, että usean uhrin onnettomuudessa on tärkeää, että yhdellä silmäyksellä pystytään tunnistamaan ne henkilöt suuresta joukosta, jotka tarvitsevat välitöntä hoitoa, jotta resurssit voidaan kohdistaa oikein. Tätä on pidettävä potilasluokittelukortin tarkoituksena. Potilasluokittelukortin kannalta välttämättömiä ovat muun ohella värit ja numerot, kuten ne on määritelty asiaankuuluvassa NATO:n standardoidussa sopimuksessa. Standardoidut värikoodit ovat asiantuntijalausunnon mukaan punainen (välitön), keltainen (kiireellinen), vihreä (vähäinen tai viivästetty), sininen/valkoinen (odottava) ja valkoinen/musta (kuollut). Standardoidut numerot ovat 1, 2, 3, 4 tai sanat ”odottava” ja ”kuollut”.

30. Sharkmedin nimeämänä todistajana kuultu JH on kertonut, että potilasluokittelukorteissa tärkeimmät ominaisuudet ovat selkeys ja käytettävyys. JH:n mukaan kortteihin sisällytettävän kriittisen tiedon määrää on pidettävä vähäisenä. JH on kertonut olevansa tietoinen erilaisista potilasluokittelukorteista ja todennut muun ohella TSG:n katselmusesineenä 2 esitetystä ristinmuotoisesta potilasluokittelukortista sen olevan suhteellisen yksinkertainen, kun siinä on esitetty neljä eri väriä ja tietokenttä sijaitsee keskellä korttia. JH on kertonut, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella on vuonna 2002 otettu käyttöön potilasluokittelukortit. Hän on kertonut, että HUS on lisäksi 2010-luvulla tehnyt oman potilasluokittelukortin, joka on taiteltuna sama kortti kuin TSG:n potilasluokittelukortti, vaikka siinä olevat tietokentät on asemoitu eri tavalla. JH on vielä kertonut, että nyt kysymyksessä olevien yhteisömallien sisältämät tietokentät ovat sisällöltään yleisesti sairaanhoidossa käytössä olevia.

31. Asiassa ei ole esitetty asiakirjatodisteena todistaja JH:n viittaamaa HUS:in potilasluokittelukorttia, mikä vähentää tältä osin JH:n kertomuksen merkitystä asian arvioinnissa. Sen sijaan TSG on esittänyt todistelua muista potilasluokittelukorteista (TSG:n asiakirjatodiste 3 ja katselmusesineet 2). Tästä todistelusta käy ilmi erilaisia potilasluokittelukortteja, joissa osassa on kuvattu joitain potilaan luokittelussa käytettäviä tietoja, jotka esiintyvät valtaosassa potilasluokittelukortteja. Näitä ovat esimerkiksi ihmisvartalon kuva ja hoidon kiireellisyyttä osoittavilla väreillä ja useimmiten myös numeroilla merkityt sivut. Lisäksi esitetystä todistelusta käy ilmi, että valtaosa muista potilasluokittelukorteista sisältää taitettavia osia.

32. Markkinaoikeus toteaa asiassa esitetyn henkilö- ja asiakirjatodistelun perusteella, että potilasluokittelukortteihin voidaan sisällyttää eri määriä erilaista tietoa ja tietokenttiä, mikä käy ilmi myös TSG:n asiakirjatodisteena 3 ja katselmusesineinä 2 esitetyistä erilaisista potilasluokittelukorteista. Esitetystä näytöstä ei kuitenkaan voida tehdä johtopäätöstä, että kaikki TSG:n yhteisömallien osatekijät esiintyisivät muissa potilasluokittelukortissa sellaisenaan. Osasta potilasluokittelukortteja ei käy ilmi lainkaan TSG:n yhteisömallien osatekijöitä. Suurimmassa osassa todistelussa esitetyissä korteissa esiintyy kuitenkin Hodgettsin asiantuntijalausunnossa esiin tuodut värit ja numerot sekä sanat, jotka kuvailevat potilaan hoidon kiireellisyyttä.

33. Edellä todetun perusteella markkinaoikeus katsoo, että potilasluokittelukorttia koskevan mallin luojan vapautta rajoittavat ainoastaan potilaan hoidon kiireellisyyttä osoittavat eri väriset osat punainen, keltainen, vihreä, sininen, valkoinen ja musta sekä neljää ensin mainittua kohtaa täydentävät numerot 1, 2, 3 ja 4 sekä sanat ”odottava” ja ”kuollut”. Asiassa todisteina esitetyt erilaiset potilasluokittelukortit kuitenkin osoittavat, että korteissa on myös näiltä osin selkeitä eroja siinä, miten ja missä kohdassa värejä ja numeroita on käytetty sekä siinä, minkä kokoisia ja näköisiä numerot sekä edellä mainitut sanat ovat. Muilta osin potilasluokittelukortit eroavat toisistaan siinä määrin, että mallin luojalla on katsottava olevan melko laaja vapaus päättää potilasluokittelukortin käsittävän mallin sisältävien tietokenttien muotoilusta ja asemoinnista.

3.3 Yhteisömallin numero 000890801-0002 uutuus ja yksilöllisyys

34. Kuten edellä on todettu, yhteisömallin uutuuden arvioinnissa malleja pidetään samanlaisina, jos niiden piirteet eroavat vain epäolennaisilta yksityiskohdiltaan. Mallia pidetään luonteeltaan yksilöllisenä, jos asiantuntevan käyttäjän siitä saama yleisvaikutelma eroaa selvästi yleisvaikutelmasta, jonka hän on saanut muista malleista, jotka ovat tulleet tunnetuksi ennen rekisteröintihakemuksen tekemispäivää.

35. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan yhteisömalliasetuksen 6 artiklaa on tulkittava siten, että jotta mallin voidaan katsoa olevan yksilöllinen, asiantuntevan käyttäjän kyseisestä mallista saaman yleisvaikutelman on poikettava asiantuntevan käyttäjän yhdestä tai useammasta aikaisemmasta mallista, erikseen arvioituna, saamasta yleisvaikutelmasta eikä useiden aikaisempien mallien yksittäisten piirteiden yhdistelmästä saamasta yleisvaikutelmasta (tuomio 19.6.2014, Karen Millen Fashions, C-345/13, EU:C:2014:2013, 35 kohta).

36. Sharkmedin asiassa esittämän perusteella TSG:n yhteisömallin numero 000890801-0002 uutuutta ja yksilöllisyyttä on arvioitava suhteessa Sharkmedin asiakirjatodisteista 4 ja 6 ilmenevään TSG:n aikaisempaan SmartTag-potilasluokittelukorttiin. Asianosaiset eivät ole olleet erimielisiä siitä, että kyseinen TSG:n potilasluokittelukortti on ollut markkinoilla ennen yhteisömallin rekisteröintihakemuksen tekemispäivää.

37. Sharkmedin mukaan TSG:n yhteisömalli numero 000890801-0002 ei kokonaisuutena eroa Sharkmedin asiakirjatodisteista 4 ja 6 ilmi käyvästä TSG:n aikaisemmin julkaistusta potilasluokittelukortista, vaikka se ei ole täysin identtinen yhteisömallin kanssa. Vertailun kohteiden kiireellisyysluokitukset on kuvattu samoilla värillisillä sivuilla ja numeroilla. Lisäksi potilaan elintoimintoihin tai vammoihin ja hoitoon liittyvät tietosivut, niiden sisältö ja sijainti suhteessa kiireellisyyssivuihin ovat samanlaisia. Vertailun kohteiden yleinen ulkoasu on lähes täysin sama.

38. TSG:n mukaan sen kyseinen yhteisömalli on hakemishetkellään eronnut yleisvaikutelmaltaan olennaisesti aikaisemmin julkistetusta mallista. TSG on esittänyt, että yhteisömallin ja SmartTag-potilasluokittelukortin kansisivut ovat erinäköiset antaen vertailun kohteista välittömästi erilaisen yleisvaikutelman. Yhteisömallissa on käytetty koko sivun kattavaa numerointia, kun taas aikaisemmassa SmartTag-potilasluokittelukortissa on tekstiä vaakasuorassa ja vasta tämän jälkeen numeroinnit. Lisäksi yhteisömallissa on kansisivulla viivakoodin paikka, mitä aikaisemmassa kortissa ei ole. Vielä TSG:n mukaan aikaisemman kortin valkoisella taustalla olevien sivujen sekä vihreän kansisivun oikealla puolella olevan sivun muotoilut eroavat toisistaan. Vertailun kohteiden muotoilua yhdistävä tekijä on TSG:n mukaan se, että molemmat kortit avautuvat suorakaiteeksi ja niissä on käytetty Triage-luokituksessa vakiintuneesti käytettäviä värikoodeja.

39. Markkinaoikeus toteaa, että Sharkmedin asiakirjatodisteena 4 esitetyssä Smart Tag for triage that works -esitteessä on kuvattu muun ohella TSG:n aikaisempi potilasluokittelukortti. Esitteessä esitetyistä kuvista käy ilmi, että kortti on esitetty siten, että se on ollut mahdollista taitella kokoon samalla tavalla kuin yhteisömallirekisteröinnin numero 000890801-0002 esittämä potilasluokittelukortti. Esitteessä esitetyssä kortissa on punainen, keltainen ja vihreä sivu, joissa kussakin on kirjoitettu joko mustalla tai valkoisella tekstillä suuraakkosin sana ”priority” ja numero 1, 2 ja 3. Asiakirjatodisteesta käy ilmi, että kortissa on myös valkoisia sivuja, joissa on viivoja, kirjaimia ja numeroita ja viivakoodi. Sharkmedin asiakirjatodisteena 5 on esitetty kuvankaappaus verkkosivulta web.archive.org koskien verkkosivua www.tsgassociates.co.uk. Kyseisen asiakirjatodisteen mukaan verkkosivun sisältönä on 1.1.2007 ollut osa ensimmäisestä Sharkmedin asiakirjatodisteena 4 esitetystä esitteestä.

40. Sharkmedin asiakirjatodisteena 6 esitetystä otteesta julkaisusta Patient Care News, joulukuu 2005 käy ilmi ensinnäkin samanlainen kuva potilasluokittelukortista kuin Sharkmedin asiakirjatodisteena 4 esitetystä esitteestä. Lisäksi julkaisussa on esitetty yhteisömallin numero 000890801-0002 kuvasta 2 ilmenevä Total Glasgow Coma Scale taulukko hieman muunneltuna ja osittaisena sekä ihmishahmon kuva edestä ja takaa. Asiakirjatodisteessa esitetyssä potilastietokortissa on myös huomattava määrä muita tietoja sisältäviä kenttiä, joita ei ole esitetty yhteisömallissa.

41. TSG on myös esittänyt, että Sharkmedin asiakirjatodisteella 6 ei ole merkitystä asian arvioinnissa ottaen huomioon, ettei kyseinen julkaisu ole todennäköisesti Euroopan unionin alueelta. Markkinaoikeus toteaa tältä osin, että yhteisömalliasetuksen 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua olettamaa sovelletaan riippumatta siitä, missä tunnetuksi tekeminen tapahtui. Siksi sen ei tarvitse tapahtua Euroopan unionin alueella (tuomio 13.2.2014, H. Gautzsch Großhandel, C‑479/12, EU:C:2014:75, 33 kohta).

42. Yhteisömallin uutuuden ja yksilöllisyyden esteeksi väitetty aikaisempi potilasluokittelukortti ei ilmene Sharkmedin asiakirjatodisteista 4 ja 6 kokonaisuudessaan, vaan pääosin vain yhdeltä puolelta ja kuvat ovat lisäksi osittain epäselvät. Lisäksi potilasluokittelukortissa potilaan hoidon kiireellisyyttä osoittavat väriosat ja numerot sisältävät osiot eroavat asiakirjatodisteessa 6 jossain määrin toisistaan eikä Sharkmedin asiakirjatodisteen 6 perusteella ole edes muutoin varmuudella todettavissa millä tavoin siinä esitetyt kuvat yhdistyvät toisiinsa, joten kyseisten asiakirjatodisteiden 4 ja 6 perusteella ei ole mahdollista tehdä luotettavia päätelmiä siitä, minkälainen kysymyksessä oleva aikaisempi malli on kokonaisuudessaan eikä täydellinen vertailu näin ollen ole mahdollista.

43. Edellä lausutusta huolimatta, markkinaoikeus kuitenkin toteaa, että esteeksi väitetyn aikaisemman SmartTag-potilasluokittelukortin osiot, jotka sisältävät kiireellisyyttä osoittavat värit ja numerot sekä myös tekstiä, eroavat asettelultaan ja tekstiosuudeltaan jossain määrin kysymyksessä olevasta yhteisömallista. Sharkmedin asiakirjatodisteesta 6 käy ilmi myös osa Total Glasgow Coma Scale -taulukosta, mutta todisteesta ei käy ilmi, miten taulukko on kokonaisuudessaan muotoiltu tai asemoitu kyseisessä aikaisemmassa kortissa tai sisältyykö taulukko ylipäätänsä lainkaan kyseiseen potilasluokittelukorttiin. Myöskään muut tietokentät eivät ole identtiset.

44. Vaikka edellä todetuin tavoin täydellinen vertailu ei ole edes mahdollista, markkinaoikeus kuitenkin katsoo asiassa esitetyn todistelun perusteella, että TSG:n aikaisemman potilasluokittelukortin piirteet eroavat yhteisömallista numero 000890801-0002 muutoinkin kuin vain epäolennaisilta yksityiskohdilta. Näin ollen kysymyksessä olevaa yhteisömallia numero 000890801-0002 on pidettävä uutena. Vertailuun liittyvistä epävarmuustekijöistä huolimatta markkinaoikeus lausuu myös yhteisömallin yksilöllisyydestä vielä seuraavaa.

45. Markkinaoikeus toteaa, että TSG:n yhteisömalli muodostuu kahdesta ääriviivoiltaan suorakaiteen muotoisesta kuvasta. Mallin ensimmäisessä kuvassa on esitetty ensin punaisella taustavärillä väritetty osa, tämän jälkeen valkoisella taustavärillä väritetty osa, vihreällä taustavärillä väritetty osa ja tämän jälkeen valkoisella taustavärillä väritetty osa. Toisessa kuvassa esiintyy ensin valkoisella taustavärillä väritetty osa, tämän jälkeen keltaisella väritetty osa ja jälleen valkoisella taustavärillä väritetty osa, jonka oikeassa yläreunassa on sininen kolmio. Kaikissa värillisissä osissa on valkoinen suorakaiteen muotoinen kuvio ja kuhunkin värilliseen osaan on merkitty numero 1, 2 tai 3. Valkoisella taustavärillä esitetyissä osissa on viivoin merkittyjä taulukoita, erilaisia symboleja ja täytettäviä kenttiä sekä tekstiä. Viimeisessä valkoisella esitetyssä osassa on kuvattu ihmishahmo edestä ja takaa ja lisäksi kyseisessä osassa on tekstiä.

46. Markkinaoikeus on edellä kohdassa 33 katsonut, että potilasluokittelukorttia koskevan mallin luojan vapautta rajoittavat ainoastaan potilaan hoidon kiireellisyyttä osoittavat eri väriset osat punainen, keltainen, vihreä, sininen, valkoinen ja musta sekä neljää ensin mainittua kohtaa täydentävät numerot 1, 2, 3 ja 4 sekä sanat ”odottava” ja ”kuollut”. Nämä piirteet määräytyvät tuotteen teknisen käyttötarkoituksen mukaan. Kuitenkin myös näiden piirteiden osalta mallin luojalla on vapautta siinä, miten ja missä kohdassa värejä ja numeroita on käytetty sekä siinä, minkä kokoisia ja näköisiä numerot sekä edellä mainitut sanat ovat. Siten nämä piirteet eivät määräydy pelkästään teknisen käyttötarkoituksen mukaan ja ne voidaan osaltaan ottaa huomioon mallin yksilöllisyyttä arvioitaessa.

47. Yhteisömalli sisältää kiireellisyyttä osoittavat taustaväritetyt ja numeroidut osat samoin kuin SmartTag-potilasluokittelukortti. Yhteisömallissa nämä osat eroavat aikaisemman SmartTag-potilasluokittelukortin vastaavista osista siten, että SmartTag-potilasluokittelukortissa on kyseisissä osissa suurikokoista tekstiä, kun taas yhteisömallin näissä osissa ei ole tekstiä lainkaan. Yhteisömallissa numerot 1, 2 ja 3 ovat isot suhteessa kyseisiin osiin ja niiden keskellä. SmartTag-potilasluokittelukortissa numerot ovat huomattavasti pienikokoisempia ja osana tekstiä. Lisäksi yhteisömallin näissä osissa on valkoinen kenttä, jota SmartTag-potilasluokittelukortissa ei ole. Yhteisömallissa numero on pystysuunnassa ja SmartTag-potilasluokittelukortissa teksti sekä numerot vaakasuunnassa.

48. Osiot, jotka sisältävät ihmiskehon kuvat ja sinisen kolmion oikeassa yläreunassa, ovat jossain määrin samanlaiset vertailun kohteissa. Muilta osin valkoisella taustalla olevat tietosivut eroavat merkittävästi toisistaan sikäli kuin niitä on mahdollista arvioida. Yhteisömalliin sisältyy Total Glasgow Coma Scale -taulukko, mutta Sharkmedin asiakirjatodisteesta 6 ei edellä todetuin tavoin käy ilmi, miten taulukko on kokonaisuudessaan muotoiltu tai asemoitu SmartTag-potilasluokittelukortissa tai sisältyykö taulukko ylipäätänsä lainkaan SmartTag-potilasluokittelukorttiin. Myös muut tietokentät eroavat selkeästi asemoinniltaan ja ulkoasuiltaan. Lisäksi yhteisömallissa on vihreän värisen osan numero 3 oikealla puolella olevassa tietosivussa sanan ”Mechanism” alla lisäksi kuvasymboleita, joita vastaavia symboleita ei ole SmartTag-potilasluokittelukortissa lainkaan.

49. Vaikka mallin luojalla on nyt kysymyksessä olevassa asiassa edellä todetun mukaisesti melko laaja vapaus, markkinaoikeus katsoo edellä todettua kokonaisuutena arvioiden, että asiantunteva käyttäjä saa yhteisömallista numero 000890801-0002 erilaisen yleisvaikutelman kuin vertailun kohteena olevasta aikaisemmasta potilasluokittelukortista niiltä osin kuin aikaisempaa potilasluokittelukorttia on edes mahdollista verrata. Kyseinen yhteisömalli on siten ollut rekisteröintihakemuksen tekemishetkellä yksilöllinen. Näin ollen yhteisömallirekisteröintiä numero 000890801-0002 ei ole julistettava mitättömäksi ja Sharkmedin vastakanne on tältä osin hylättävä.

3.4 Yhteisömallin numero 002679142-0001 uutuus sekä yksilöllisyys

50. Sharkmed on toiseksi väittänyt vastakanteessaan, että TSG:n yhteisömallirekisteröinti numero 002679142-0001 ei ole ollut uusi ja yksilöllinen rekisteröintihakemuksen tekemishetkellä. Perusteeksi tältä osin Sharkmed on esittänyt TSG:n aikaisemman yhteisömallirekisteröinnin numero 000890801-0002.

51. TSG on kiistänyt Sharkmedin väitteen ja esittänyt, että yhteisömallin numero 002679142-0001 yksilöllisiä piirteitä verrattuna yhteisömalliin numero 000890801-0002 on ensinnäkin se, että ensiksi mainittu yhteisömalli on suomenkielinen. Kielen eroavaisuuden vuoksi asiantunteva käyttäjä erottaa mallit toisistaan. Lisäksi TSG on esittänyt, että kyseisessä yhteisömallissa vesileimat, prosenttiosuudet, numerosivujen tekstikentät kipulääkitykselle ja kiristyssiteelle sekä taulukon harmaat sarakkeet ovat sen yksilöllisiä piirteitä.

52. Markkinaoikeus toteaa, että yhteisömallirekisteröinnin tarkoittama mallisuoja on tuotteen ulkomuodon suojaa. Mallioikeuden eräänä tavoitteena on kannustaa uutta muotoilua. Mallisuojan ei siten tulisi estää mallioikeuden suojaaman tuotteen edelleen kehittelyä. Jotta mallioikeudella olisi merkitystä, on kuitenkin perusteltua lähteä siitä, että mallioikeuden jo olemassa olevan tuotteen ulkomuodolle antamaa suojaa ei tulisi voida kiertää pelkästään sillä, että ulkomuotoon tehdään vain joitakin kokonaisuuden kannalta vähäisiä, yksityiskohtia koskevia muutoksia. Ulkomuodon melko pienetkin muutokset voivat kuitenkin saada suojaa, jos niillä on tuotekehittelyn kannalta selvästi merkitystä. Mallin katsominen yksilölliseksi edellyttääkin, että malli ilmentää sen luojan itsenäistä luovaa työpanosta. (Ks. esim. mallioikeuslakia koskeva korkeimman oikeuden ennakkopäätös KKO 2007:103, kohta 4).

53. Kysymyksessä olevassa yhteisömallissa aikaisemman yhteisömallin numero 000890801-0002 lisäksi olevat tai erilaiset piirteet voivat olla merkityksellisiä ratkaistaessa sitä, onko se uusi, elleivät tällaiset osatekijät ole niin vähäpätöisiä, että ne saattavat jäädä huomaamatta. Asiaa arvioitaessa on kuitenkin otettava huomioon, että pelkät yksittäiset sanat ja kirjainyhdistelmät tavanomaisilla mustavalkoisilla kirjoitusmerkeillä kirjoitettuna eivät täytä yhteisömallin määritelmää, koska ne eivät muodosta tuotteen ulkomuotoa.

54. Kysymyksessä oleva yhteisömalli eroaa aikaisemmasta yhteisömallista siinä, että sen värillisiin numerot 1, 2 ja 3 sisältäviin osiin on lisätty tekstiä ja tekstien perään viivoja sekä numeroitujen värillisten osien 1 ja 3 keskellä olevaan valkoiseen osaan ja numeroidun värillisen osan 2 oikealla puolella olevaan valkoiseen osaan suurista M-, I-, S- ja T-kirjaimista muodostuvat kuvalliset osatekijät. Kysymyksessä olevaan yhteisömalliin on myös lisätty vaaleanharmaata taustaväriä numeroidun värillisen osan 2 vasemmalla puolella oleviin sarakkeisiin ja mainitun värillisen osan oikealla puolella olevan ihmisvartalokuvion ympärille on lisätty prosenttilukuja. Lisätyn M-kirjaimen vieressä yläkulmassa olevan kolmion väri on violetti, kun taas aikaisemmassa yhteisömallissa se on sininen.

55. Markkinaoikeus katsoo, että erityisesti vaaleanharmaa taustaväri osassa mallia ja ihmisvartalokuvion ympärillä olevat pienikokoiset prosenttiluvut sekä M-kirjaimen vieressä olevan kolmion värin muutos ovat mallin uutuutta arvioitaessa epäolennaisia yksityiskohtia. Kysymyksessä olevaan malliin lisätyt suurikokoiset M-, I-, S- ja T-kirjaimet ja värillisiin numerot 1, 2 ja 3 sisältäviin osiin numeroiden alle lisätyt tekstiosuudet eivät ole kokonaisuuteen nähden niin huomaamattomia, että niitä olisi pidettävä vain epäolennaisina yksityiskohtina. Näin ollen yhteisömallia numero 002679142-0001 ei ole pidettävä samanlaisena kuin aikaisempaa yhteisömallia numero 000890801-0002. Yhteisömalli numero 002679142-0001 täyttää siten yhteisömalliasetuksen 5 artiklassa säädetyn uutuusvaatimuksen eikä yhteisömallia ole tällä perusteella julistettava mitättömäksi. Asiassa on kuitenkin vielä arvioitava, onko kysymyksessä olevaa yhteisömallia pidettävä aikaisempaan yhteisömalliin nähden yksilöllisenä.

56. TSG on esittänyt, että värillisiin osiin lisätyt tekstit sekä niitä seuraavat viivat on tarkoitettu käytettäväksi kiristysside- ja kipulääkityksen merkitsemistä varten. Valkoisiin osiin lisätyt M-, I-, S- ja T-kirjaimista muodostuvat kuvalliset osatekijät on puolestaan lisätty helpottamaan mallin tarkoittaman potilasluokittelukortin käyttöä.

57. Markkinaoikeus katsoo, että vaikka yhteisömalliin numero 002679142-0001 tehdyt muutokset suhteessa TSG:n aikaisempaan yhteisömalliin ovat sinänsä olleet mallin luojan vapauden piirissä, yhteisömallin ulkomuotoon on tehty vain joitakin kokonaisuuden kannalta suhteellisen vähäisiä, yksityiskohtia koskevia muutoksia. Mallin luojan vapaus huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että asiantuntevan käyttäjän ei ole katsottava saavan yhteisömallista numero 002679142-0001 erilaista yleisvaikutelmaa kuin TSG:n aikaisemmasta yhteisömallista numero 000890801-0002. Ensiksi mainittua yhteisömallia ei siten ole pidettävä yksilöllisenä.

58. Edellä todetuin perustein yhteisömalli numero 002679142-0001 on julistettava mitättömäksi. Tämän vuoksi TSG:n kannevaatimukset 1–3 on hylättävä siltä osin kuin ne perustuvat yhteisömalliin numero 002679142-0001.


4 Yhteisömallioikeuden loukkaus

4.1 Loukkausarvioinnin lähtökohdat

59. Edellä yhteisömallin numero 002679142-0001 mitättömyydestä todettu huomioon ottaen asiassa on mallioikeudellisesti enää arvioitavana se, onko Sharkmed loukannut valmistamalla, tarjoamalla sekä saattamalla markkinoille potilasluokittelukorttinsa TSG:n rekisteröityä yhteisömallia numero 000890801-0002.

60. Yhteisömalliasetuksen 19 artiklan 1 kohdan mukaan rekisteröity yhteisömalli antaa haltijalleen yksinoikeuden käyttää mallia ja estää kolmatta osapuolta käyttämästä sitä ilman haltijan lupaa.

61. Yhteisömalliasetuksen 10 artiklan 1 kohdan mukaan yhteisömallin antaman suojan piiriin kuuluvat kaikki mallit, joista asiantunteva käyttäjä ei saa erilaista yleisvaikutelmaa. Artiklan 2 kohdan mukaan suojan laajuutta arvioitaessa on otettava huomioon mallin luoneella ollut vapaus sen kehittelyssä.

62. Potilasluokittelukortin mallin luojan vapautta rajoittavat sen käyttötarkoitukseen liittyvät tekijät, joita ovat potilaan hoidon kiireellisyyttä osoittavat eri väriset osat punainen, keltainen vihreä, sininen, valkoinen ja musta sekä neljää ensin mainittua kohtaa täydentävät numerot 1, 2, 3 ja 4 sekä sanat ”odottava” ja ”kuollut”. Mallin luojalla on kuitenkin valinnanvapaus potilasluokittelukortin käsittävään malliin valittavien yksittäisten eri osien muotoilussa ja sijoittelussa. Joka tapauksessa asiassa esitetystä näytöstä (TSG:n asiakirjatodiste 3 ja katselmusesineet 2) voidaan päätellä, että potilasluokittelukortit on mahdollista suunnitella hyvinkin erilaisiksi.

63. Markkinaoikeus katsoo, ettei mallin luojan vapautta voida tässä asiassa pitää erityisen vähäisenä edellä mainituista potilasluokittelukortin käyttötarkoitukseen liittyvästä rajoitteesta huolimatta.4.2 Yhteisömallin numero 000890801-0002 ja Sharkmed-potilasluokittelukortin vertailu

64. Asiassa ovat vertailtavina TSG:n yhteisömallirekisteröinti numero 000890801-0002 (TSG:n asiakirjatodiste 1) ja Sharkmed-potilasluokittelukortti (TSG:n asiakirjatodiste 2). Viimeksi mainitussa asiakirjatodisteessa on esitetty Sharkmed-potilasluokittelukortista suomen- ja englanninkielinen versio. Markkinaoikeus toteaa, että Sharkmed-potilasluokittelukortit ovat kielellisiä eroja lukuun ottamatta identtiset.

65. Sharkmed on esittänyt ensinnäkin, ettei se ole loukannut TSG:n yhteisömallioikeutta, kun Puolustusvoimien julkisessa hankinnassa, johon se on osallistunut, on tarjottavalta potilasluokittelukortilta edellytetty niitä ominaisuuksia, joita myös TSG:n potilasluokittelukortissa ja yhteisömallissa on ollut (Sharkmedin asiakirjatodiste 1). Markkinaoikeus toteaa, että Puolustusvoimien julkisessa hankinnassa esitetyllä hankinnan kohteen määrittelyllä ei ole merkitystä yhteisömallioikeuden loukkausta arvioitaessa.

66. TSG:n yhteisömallissa ja Sharkmed-potilasluokittelukortissa on samat värilliset osat, joissa on esitetty numerot 1, 2 ja 3. Myös muilta osin vertailun kohteet ovat lähes yhteneväiset, vaikka niiden yksittäiset osat ja sivut esiintyvät yhteisömallissa ja Sharkmed-potilasluokittelukortissa eri järjestyksessä ja eri asennossa. Toisaalta yhteisömallirekisteröinti on suorakaiteen muotoinen, kun taas Sharkmed-potilasluokittelukortti on muodoltaan suorakaide, jossa on lisäksi lyhyempi uloke. Sharkmed-potilasluokittelukortin voidaan tiettyyn asentoon käännettynä katsoa muistuttavan L-kirjaimen muotoa.

67. Vertailun kohteiden ääriviivojen eroavaisuudesta johtuen yhteisömallin yksittäiset osat eroavat asettelultaan Sharkmed-potilasluokittelukortin yksittäisten sivujen järjestyksestä. Tämä johtuu myös siitä, että Sharkmed-potilasluokittelukortista käy ilmi, että kortti on taiteltava (Sharkmedin katselmusesine 1).

68. Vertailun kohteissa esiintyvä ja niistä selvästi erottuva ihmishahmo eroaa siten, että yhteisömallissa ihmishahmo on kapeampi ja Sharkmed-potilasluokittelukortissa lihaksikkaampi ja sen ympärillä on esitetty prosenttilukuja. Asiantuntevan käyttäjän voidaan katsoa kiinnittävän huomiota vertailun kohteissa esiintyvään ihmishahmoon, mutta ei kuitenkaan sen edellä mainittujen yksityiskohtien eroavaisuuksiin.

69. Sharkmed-potilasluokittelukortissa esiintyy sivulla ”Tarkennettu arvio cABCDE” ja ”Patient Assessment cABCDE” valkoisella pohjalla suuraakkosin kirjoitetut vaaleanharmaat M- ja I-kirjaimet sekä sivulla ”Seuranta cABCDE” ja ”Signs cABCDE” vaaleanharmaa S-kirjain ja sen alla kohdassa ”Toimenpiteet” ja ”Treatments” vaaleanharmaa Tkirjain. Sharkmed-potilasluokittelukortissa esitetyssä taulukossa, joka käsittää pääotsikkoina kohdat ”Silmien avaaminen”, ”Puhevaste”, ”Liikevaste” ja ”Eye opening”, ”Verbal response”, ”Motor response” sekä CGS-pisteytyksen, on käytetty osittain harmaata taustaa, jota ei esiinny yhteisömallissa vastaavissa osissa. Kyseisen osan merkintäkohdat ovat yhteisömallissa suorakaiteen muotoiset ja Sharkmed-potilasluokittelukortissa osin ovaalin muotoiset ja osin suorakaiteen muotoiset. Yhteisömallissa erään osan kulmassa on sininen kolmio, kun taas Sharkmed-potilasluokittelukortissa on erään sivun kulmassa violetti kolmio. Tekstien kirjasintyyppeihin ja tyylittelyyn sekä käytettyihin logoihin liittyy vertailun kohteissa vain hyvin vähäisiä eroja.

70. TSG:n yhteisömallissa esiintyy otsikon ”Mechanism” alla ruuduissa kuusi pientä kuvaa, jotka kuvaavat vamman aiheutumismekanismia. Myös Sharkmed-potilasluokittelukortissa esiintyy otsikon ”Mekanismi” ja ”Mechanism” alla kuusi kuvaa, jotka ovat esitetty samassa järjestyksessä kuin yhteisömallissa. Kuvista neljä ovat hyvin samankaltaisia yhteisömalliin verrattuna, joskin kuvat ovat yhteisömallissa värillisiä ja Sharkmed-potilasluokittelukortissa mustavalkoisia. Yhteisömallissa otsikon ”Signs (cABC)” alla esiintyy erilaisia lääketieteeseen liittyviä arviointikohtia, joista osa on esitetty punaisissa ja vihreissä vaakatasoisissa suorakaiteen muotoisissa laatikoissa. Sharkmed-potilasluokittelukortissa esiintyy vastaavat tiedot ja siinä käytetyt punaiset ja vihreät pystyssä esitetyt suorakaiteen muotoiset laatikot on merkitty vihreällä ja punaisella värillä. TSG:n yhteisömallin osa ”Signs” vastaa muotoilultaan Sharkmed-potilasluokittelukortin sivua ”Seuranta cABCDE” ja ”Signs CaBCDE” lukuun ottamatta edellä todettua taulukon taustalla näkyvää S-kirjainta ja sitä, että joka toinen taulukon rivi on tummennettu vaaleanharmaalla värillä. Sharkmed-potilasluokittelukortissa on kullakin värillisellä sivulla yhteisömallia vastaavalla tavalla asemoitu valkoinen suorakaiteen muotoinen kohta, jossa esiintyy yhteisömallista poikkeavasti mustavalkoinen viivakoodi.

71. Markkinaoikeus toteaa, että vaikka Sharkmed-potilasluokittelukortin voidaan tietyssä asennossa katsoa muistuttavan TSG:n yhteisömallista poiketen L-kirjainta ääriviivoiltaan, muut Sharkmed-potilasluokittelukortin elementit sen eri sivuilla on aseteltu samalla tavalla kuin TSG:n yhteisömallissa lukuun ottamatta punaista sivua ja siinä esiintyvää numeroa yksi sekä tekstikenttiä, joka on aseteltu Sharkmed-potilasluokittelukortissa ylösalaisin. L-kirjaimen muoto ei siten heijastu yksittäisille Sharkmed-potilasluokittelukorttien sivuille siten, että niitä olisi pidettävä erilaisena kuin TSG:n yhteisömallin osia. Vertailun kohteiden ääriviivojen sisällä olevia osia on pidettävä hyvin samankaltaisina. Ottaen huomioon Sharkmed-potilasluokittelukortin sisältämien tietokenttien esittämistavan ja -suunnan sekä kortin käytön, Sharkmedin korttia ei tosiasiassa edes käytetä L-kirjaimen muodossa muuten kuin korkeintaan korttia täytettäessä.

72. Markkinaoikeus katsoo, että edellä mallin luojan melko laajasta vapaudesta todettu huomioon ottaen vertailun kohteiden erot ovat siinä määrin vähäisiä, että asiantunteva käyttäjä ei saa kokonaisuutena arvioiden Sharkmed-potilasluokittelukortista erilaista yleisvaikutelmaa kuin TSG:n yhteisömallista, vaikka vertailun kohteisiin sisältyvät yksittäiset tietosivut on järjestelty eri järjestykseen ja vertailun kohteiden ääriviivat ovat toisistaan poikkeavat. Myöskään vertailun kohteiden ulkomuotoon vaikuttamattomilla tekstien asiasisällöillä ei ole tässä arvioinnissa merkitystä. Näin ollen Sharkmed-potilasluokittelukortti kuuluu yhteisömalliasetuksen 10 artiklassa tarkoitetulla tavalla TSG:n yhteisömallirekisteröinnin numero 000890801-0002 suojan piiriin.

73. Sharkmed on siten loukannut TSG:n yhteisömallioikeutta.4.3 Seuraamukset

74. Yhteisömalliasetuksen 89 artiklassa on säädetty loukkauskanteisiin liittyvistä seuraamuksista. Mainitun artiklan 1 kohdan mukaan, jos yhteisömalleja käsittelevä tuomioistuin havaitsee loukkauskannetta tai loukkauksen uhkaa koskevaa kannetta käsitellessään, että vastaaja on loukannut tai uhannut loukata yhteisömallia, se antaa, jollei ole erityistä syytä pidättyä, määräyksen muun muassa seuraavista toimenpiteistä: vastaajaan kohdistuva kielto jatkaa toimia, jotka loukkaavat tai uhkaavat loukata yhteisömallia (alakohta a); muut vallitsevissa olosuhteissa soveltuvat määräykset, joista säädetään sen jäsenvaltion lainsäädännössä, mukaan luettuna sen kansainvälinen yksityisoikeus, jonka alueella loukkaaminen tai loukkaamisen uhka on tapahtunut (alakohta d). Artiklan 2 kohdan mukaan yhteisömalleja käsittelevän tuomioistuimen on toteutettava sellaiset kansallisen lainsäädäntönsä mukaiset toimenpiteet, joilla voidaan varmistaa, että 1 kohdassa tarkoitettuja määräyksiä noudatetaan.

75. Mallioikeuslain 35 §:n mukaan, jos joku loukkaa tämän lain mukaista mallioikeutta tai yhteisömallista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 mukaista yksinoikeutta yhteisömalliin, tuomioistuin voi kieltää häntä jatkamasta tai toistamasta tekoa.

76. Mallioikeuslain 41 §:n 1 momentin mukaan muun ohella mallioikeuden haltija voi ajaa vahvistuskannetta siitä, nauttiiko hän rekisteröinnin perusteella suojaa toista vastaan, jos asiasta on epätietoisuutta ja siitä on haittaa hänelle.

77. Markkinaoikeus toteaa, että yhteisömalliasetuksen 19 artiklan 1 kohdan mukaan rekisteröity yhteisömalli antaa haltijalleen yksinoikeuden käyttää mallia ja estää kolmatta osapuolta käyttämästä sitä ilman haltijan lupaa. Edellä mainittu käyttö käsittää erityisesti sellaisen tuotteen, johon kyseinen malli sisältyy tai johon sitä sovelletaan, valmistamisen, tarjoamisen, markkinoille saattamisen, maahantuonnin, maastaviennin tai käytön sekä tällaisen tuotteen varastoinnin näihin tarkoituksiin.

78. TSG on kuvannut Sharkmedin loukkaavaksi väittämän menettelyn eri tavalla esittämissään vahvistus- ja kieltovaatimuksissa. Yhteisömallin loukkauksen vahvistamista koskeva vaatimus sisältää Sharkmed-potilasluokittelukortin valmistamisen, tarjoamisen sekä markkinoille saattamisen. TSG:n yhteisömallin loukkaavan toiminnan kieltoa koskeva vaatimus sisältää puolestaan Sharkmed-potilasluokittelukortin valmistamisen, käyttämisen, tarjoamisen, markkinoimisen ja myymisen. Markkinaoikeus toteaa, että asiallisesti vahvistus- ja kieltovaatimuksissa on kysymys samasta menettelystä eli Sharkmed-potilasluokittelukorttien valmistamisesta, tarjoamisesta sekä markkinoille saattamisesta riippumatta esitettyjen vaatimusten sanamuotojen eroista.

79. TSG on esittänyt näyttönä Sharkmedin loukkaavaksi väitetystä käytöstä Finn-Savotta Oy:n tarjouksen 28.4.2021 Puolustusvoimille (TSG:n asiakirjatodiste 8) ja Puolustusvoimien 1.7.2021 tekemän hankintapäätöksen (TSG:n asiakirjatodiste 5). Ensiksi mainitusta asiakirjatodisteesta käy ilmi, että Finn-Savotta Oy on tarjonnut kyseisessä julkisessa hankinnassa TSG:n asiakirjatodisteen 2 mukaista suomenkielistä Sharkmed-potilasluokittelukorttia. Jälkimmäisestä asiakirjatodisteesta käy ilmi, että Sharkmed Oy on valittu tarjoajaksi hankinnan osa-alueeseen 2, johon on sisältynyt muun ohella potilasluokittelukortti. Verkkosivustolta sharkmed.fi otetusta päiväämättömästä kuvankaappauksesta (TSG:n asiakirjatodiste 10) käy ilmi TSG:n asiakirjatodisteen 2 mukaisen englanninkielisen Sharkmed-potilasluokittelukortin punainen osa ja sivusto on otsikoitu ”Sharkmed Triage kortti”. Sivustolla on esitetty, että Sharkmed Triage kortti on markkinoiden nopein ja helppokäyttöisin potilasluokittelukortti. Tämän jälkeen sivustolla on esitetty kohta ”pyydä tarjous”.

80. Asiassa ei ole ollut erimielisyyttä siitä, etteikö Sharkmed olisi valmistanut Sharkmed-potilasluokittelukorttia. Markkinaoikeus toteaa edellä todetun näytön perusteella, että TSG on näyttänyt Sharkmedin paitsi markkinoineen myös tarjonneen, myyneen ja saattaneen markkinoille Sharkmed-potilasluokittelukortin. Sharkmedin tätä menettelyä on pidettävä myös Sharkmed-potilasluokittelukortin käyttämisenä.

81. Asiassa ei ole ilmennyt yhteisömalliasetuksen 89 artiklassa tarkoitettua erityistä syytä pidättäytyä kannevaatimuksen 2 mukaisen kieltomääräyksen antamisesta. Näin ollen vahvistus- ja kieltovaatimus on hyväksyttävä tuomiolauselmasta ilmenevin tavoin.

82. TSG on vaatinut myös, että Sharkmed velvoitetaan hävittämään yhteisömallioikeutta loukkaavat Sharkmed-potilasluokittelukortit. Sharkmed on kiistänyt vaatimuksen ja esittänyt sen olevan tarpeeton ja joka tapauksessa kohtuuton.

83. Yhteisömalliasetuksen 89 artiklan perusteella sovellettavan mallioikeuslain 37 §:n 1 momentin mukaan sen vaatimuksesta, jonka mallioikeutta on loukattu, tuomioistuin voi, sen mukaan kuin katsotaan kohtuulliseksi, jatketun loukkauksen estämiseksi määrätä, että tavarat, jotka vastoin toisen mallioikeutta on valmistettu tai maahan tuotu tai esine, jonka käyttäminen sisältää mallioikeuden loukkauksen, on määrätyllä tavalla muutettava tai pantava talteen mallin jäljellä olevaksi suoja-ajaksi tai hävitettävä, taikka, jos kysymyksessä ovat luvattomasti valmistetut tai maahan tuodut tavarat, luovutettava loukatulle lunastusta vastaan. Edellä sanottu ei koske sitä, joka vilpittömässä mielessä on saanut sanotun omaisuuden tai erityisen oikeuden siihen, eikä itse ole loukannut mallioikeutta.

84. Sharkmed ei ole edes väittänyt, että sen hallussa ei olisi yhteisömallioikeutta loukkaavia potilasluokittelukortteja. Markkinaoikeus katsoo kohtuulliseksi määrätä, että Sharkmedin hallussa olevat Sharkmed-potilasluokittelukortit hävitetään tuomiolauselmasta ilmenevin tavoin.

5 Tekijänoikeuslakiin perustuvat vaatimukset

5.1 Oikeudelliset lähtökohdat


85. Asiassa on vielä kysymys siitä, saavatko TSG:n potilasluokittelukortit (TSG:n asiakirjatodiste 1 ja TSG:n katselmusesine 1) tekijänoikeuslaissa tarkoitettua tekijänoikeussuojaa sekä siitä, onko Sharkmed loukannut TSG:n tekijänoikeutta näihin potilasluokittelukortteihin valmistamalla ja saattamalla Sharkmed-potilasluokittelukortin yleisön saataville.

T86. ekijänoikeuslain 10 §:n 1 momentin mukaan sen estämättä, että teos on rekisteröity mallina siten kuin siitä on erikseen säädetty, voi sen tekijällä olla siihen tekijänoikeus.

87. Tekijänoikeuslain 1 §:n 1 momentin mukaan sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen. Pykälän 2 momentin mukaan kirjallisena teoksena pidetään myös karttaa sekä muuta selittävää piirustusta tai graafista taikka plastillisesti muotoiltua teosta sekä tietokoneohjelmaa.

88. Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan teoksen käsite on unionin oikeuden itsenäinen käsite, jota on tulkittava ja sovellettava yhtenäisesti ja joka edellyttää kahden kumulatiivisen osatekijän täyttymistä. Yhtäältä kyseinen käsite merkitsee sitä, että on olemassa suojan kohde, joka on omaperäinen siinä mielessä, että se on tekijänsä luovan henkisen työn tulos. Toisaalta teokseksi voidaan luokitella vain elementtejä, joita voidaan pitää ilmauksena tällaisesta luovasta henkisestä työstä. Jotta suojan kohdetta voidaan pitää omaperäisenä, on samalla välttämätöntä ja riittävää, että se heijastaa tekijänsä yksilöllisyyttä ilmentämällä tämän vapaita luovia ratkaisuja. (Tuomio 12.9.2019, Cofemel, C-683/17, EU:C:2019:721, 29 ja 30 kohta).

89. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä käy ilmi, että suojan kohde, joka täyttää omaperäisyysedellytyksen, voi saada tekijänoikeussuojaa, vaikka kohteen valmistamisen sanelevat tekniset seikat, kunhan tällainen saneleminen ei ole estänyt tekijää heijastamasta yksilöllisyyttään suojan kohteessa ilmentämällä vapaita luovia ratkaisuja. Kysymyksessä ei ole luovan henkisen työn tuloksena syntynyt omaperäinen teos, jos kohteen valmistamisen sanelevat sellaiset tekniset seikat, säännöt tai rajoitteet, jotka eivät jätä tilaa luomisen vapaudelle, tai ne jättävät tilaa niin rajallisen määrän, että idea ja sen ilmaisu sekoittuvat keskenään. Vaikka kohteen muodon osalta voidaan tehdä eri ratkaisuja, ei ole mahdollista päätellä, että kohde kuuluu välttämättä teoksen käsitteen alaan. Jos tuotteen muodon sanelee pelkästään sen tekninen käyttötarkoitus, mainittu tuote ei voi kuulua tekijänoikeussuojan piiriin. Arvioitaessa sitä, onko kohde omaperäinen luomus, joka saa siten tekijänoikeussuojaa, tuomioistuimen on otettava huomioon kaikki käsiteltävässä asiassa merkitykselliset seikat, sellaisina kuin ne olivat kyseistä kohdetta suunniteltaessa, riippumatta ulkoisista ja tuotteen luomisen jälkeisistä tekijöistä. (Tuomio 11.6.2020, Brompton Bicycle, C833/18, EU:C:2020:461, 26, 30–33 ja 37 kohta).

5.2 Teoskynnys ja tekijänoikeuden siirtyminen TSG:lle


90. Tekijänoikeus suojaa sekä teosta kokonaisuutena että sellaista teoksen osaa, jota muusta teoksesta irrallaan tarkasteltuna voidaan pitää tekijänsä luovan työn tuloksena. Tekijänoikeussuojan saaminen edellyttää niin sanotun teoskynnyksen ylittymistä. Potilasluokittelukortti voi saada tekijänoikeussuojaa, mikäli se on riittävän itsenäinen ja omaperäinen sekä ilmentää tekijänsä vapaita ja luovia valintoja.

91. Tekijänoikeus suojaa teoksen ilmenemismuotoa, ei sen sijaan esimerkiksi teoksen ideaa tai aihetta. Mikäli kirjallisen teoksen sisältö koostuu esimerkiksi tiedoista, vain ne teoksen osat, jotka ovat esitetty omaperäisellä ja yksilöllisellä tavalla ja yltävät teostasoon, saavat tekijänoikeussuojaa.

92. TSG on esittänyt, että sen potilasluokittelukortit ovat tekijänsä luovan henkisen työn tuloksena syntyneitä omaperäisiä tekijänoikeuslaissa tarkoitettuja teoksia. Teoksen luoneilla henkilöillä on ollut taiteellista vapautta potilasluokittelukorttien luomisessa.

93. Sharkmed on puolestaan kiistänyt, että TSG:n potilasluokittelukortit olisivat tekijänoikeuslaissa tarkoitettuja teoksia. Sharkmedin mukaan niiden tekeminen ei ole edellyttänyt luovaa panosta, eikä luovuus ole edes mahdollista potilasluokittelukorttien tekemisessä.

94. TSG on esittänyt todistelua muista potilasluokittelukorteista (TSG:n asiakirjatodiste 3 ja katselmusesineet 2). Tästä todistelusta käy ilmi erilaisia potilasluokittelukortteja, joissa osassa on kuvattu joitain potilaan luokittelussa käytettäviä tietoja, jotka esiintyvät myös TSG:n potilasluokittelukorteissa. Näitä ovat esimerkiksi ihmisvartalon kuva ja hoidon kiireellisyyttä osoittavat värein merkityt numerosivut. Lisäksi esitetystä todistelusta käy ilmi, että valtaosa muista potilasluokittelukorteista sisältää taitettaviksi tarkoitettuja osia.

95. Teoskynnyksen kannalta on arvioitava myös, missä määrin TSG:n potilasluokittelukorttien ilmenemismuoto on teknisen käyttötarkoituksen sanelemaa.

96. TSG:n Senior Partner CS on häntä todistelutarkoituksessa kuultaessa kertonut edellä perustelujen kohdissa 27 ja 28 kuvatulla tavalla TSG:n potilasluokittelukorttien syntyhistoriasta ja niiden pitkään jatkuneesta tuotekehittelystä. CS on kertonut lisäksi, että hän yhdessä kollegansa kanssa ovat luovuttaneet tekijänoikeudet potilasluokittelukortteihin TSG:lle. Edelleen CS on kertonut TSG:n potilasluokittelukorttien yksittäisiä sivuja koskien, että kortin on ensinnäkin oltava riittävän pieni mahtuakseen yhteen käteen, mutta siitä on käytävä selkeästi ilmi, mikä on kunkin kortilla merkityn potilaan tärkeysjärjestys. Toiseksi kortin avulla on kerrottava hoitohenkilökunnalle potilaan kunnon kehittymisestä. Kolmanneksi korttiin merkittyä viestiä on tarpeen tullessa voitava muuttaa. Sharkmedin nimeämänä todistajana kuultu JH on kertonut CS:n kanssa samansuuntaisesti yleisellä tasolla potilasluokittelukorttien ominaisuuksista. JH on kertonut myös, että TSG:n potilasluokittelukortin tietokentät ovat yleisesti sairaanhoidon alalla käytettyjä.

97. Major General Tim Hodgettsin asiantuntijalausunnosta käy ilmi, että potilasluokittelukortteihin voidaan sisällyttää useita eri määritelmiä, joita korteissa on syytä olla. Hodgettsin asiantuntijalausunnossa on todettu, että näille määritelmille ei ole määrättyä suunnittelutapaa, vaan niiden esittäminen kortissa jää kortin luojan luomistyön varaan. Kortin suunnittelijalla on merkittävä taiteellinen vapaus, joka mahdollistaa luovuuden potilasluokittelukortin suunnittelussa.

98. Markkinaoikeus toteaa asiassa esitetyn todistelun perusteella, että identtistä potilaan luokitteluun tarkoitettua korttia ei ole ollut olemassa ennen kuin TSG on tehnyt englannin- ja suomenkieliset potilasluokittelukortit. Vaikka eri potilasluokittelukorteissa esiintyy yhteisiä elementtejä, aiemmat potilasluokittelukortit ovat kokonaisuutena selkeästi erilaisia verrattuna TSG:n potilasluokittelukortteihin. Lisäksi korttien sisältämät yksittäiset elementit ovat aseteltuina eri tavoin verrattuna TSG:n potilasluokittelukortteihin. Aiemmat potilasluokittelukortit ilmentävät sitä, että kyseisiä kortteja voidaan yhteisistä elementeistä huolimatta toteuttaa hyvin eri tavoin. Lisäksi kortteihin valittavien tietokenttien sisällöt voivat heijastaa tekijän vapaita luovia valintoja.

99. Asiassa esitetystä todistelusta ei ole käynyt ilmi, että TSG:n potilasluokittelukorttien käyttötarkoitus olisi tekijänoikeussuojan kannalta olennaisella tavalla rajannut tekijänsä vapautta tehdä luovia, esimerkiksi visuaalisuutta koskevia valintoja eikä sitä, miten eri tietokentät asemoidaan potilasluokittelukortissa ja miten niiden sisältö on esitetty. Potilasluokittelukortin tekoa ohjaavat seikat, kuten selkeyden, käytettävyyden ja havainnollisuudet vaatimukset eivät poista tai olennaisesti vähennä esimerkiksi asettelun, värien, grafiikan ja muiden vastaavien seikkojen merkitystä tavoitellun ulkoasun saavuttamiseksi. Markkinaoikeus katsoo, että tämä ilmentää tekijän luovia valintoja.

100. Asiassa esitetyn todistelun perusteella on todettavissa, että potilasluokittelukortin käyttötarkoitus rajaa ennemminkin sitä, millaisia tietokenttiä potilasluokittelukorttiin valitaan kuin sitä, miten kyseinen sisältö esitetään potilasluokittelukortissa. Potilaan hoidon kiireellisyyttä osoittavat numeroiden ja värien yhdistelmät ja sairaanhoidon alalla muutoin käytettävät tietokentät eivät kuitenkaan sulje pois tekijän vapaita ja luovia ratkaisua potilasluokittelukorttia kokonaisuutena toteutettaessa. Koska tekijän vapaita valintoja rajoittaa visuaalisen informaation käyttötarkoitus, tekijänoikeussuojan tuottamaan yksinoikeuteen kuuluvat vain teoskynnyksen ylittävät elementit tai kokonaisuus.

101. Markkinaoikeus toteaa, että TSG:n potilasluokittelukortit ovat kokonaisuutena arvioiden visuaalisten elementtien valinnan ja asettelun johdosta ilmaisultaan siten itsenäisiä ja omaperäisiä, että ne ilmentävät tekijänsä vapaita ja luovia valintoja ja kokonaisuutena yltävät teostasoon. Näin ollen TSG:n potilasluokittelukortit ovat tekijänoikeuslain 1 §:ssä tarkoitettuja teoksia. Asiassa on katsottava selvitetyn CS:n luotettavana pidettävän kertomuksen ja TSG:n tosiasiallisen toiminnan perusteella, että potilasluokittelukorttien tekijänoikeus on siirtynyt TSG:lle.


5.3 Tekijänoikeuden loukkauksen arviointi

102. Asiassa on seuraavaksi arvioitava, onko Sharkmed loukannut TSG:n tekijänoikeuslaissa tarkoitettuja taloudellisia oikeuksia TSG:n potilasluokittelukortteihin (TSG:n asiakirjatodiste 1 ja TSG:n katselmusesine 1) valmistamalla Sharkmed-potilasluokittelukortin ja saattamalla sen yleisön saataviin (TSG:n asiakirjatodiste 2).

103. Tekijänoikeuslain 2 §:n 1 momentin mukaan tekijänoikeus tuottaa, laissa säädetyin rajoituksin, joista tässä asiassa ei ole kysymys, yksinomaisen oikeuden määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin muun ohessa muuttamattomana tai muutettuna tai muunnelmana. Pykälän 3 momentin 3 kohdan mukaan teos saatetaan yleisön saataviin muun ohella silloin, kun sen kappale tarjotaan myytäväksi.

104. Tekijänoikeuslain 56 g §:n mukaan, jos joku loukkaa tekijänoikeutta, tuomioistuin voi kieltää häntä jatkamasta tai toistamasta tekoa.

105. Asiassa on arvioitava, onko Sharkmed-potilasluokittelukortti asiassa esitetyllä tavalla kopio tai muunnelma TSG:n potilasluokittelukorteista.

106. Markkinaoikeus toteaa, että Sharkmed-potilasluokittelukortti on kokonaisuutena arvioituna lähes identtinen erityisesti TSG:n suomenkieliseen potilasluokittelukorttiin verrattuna. Kortit eroavat toisistaan pääasiassa ääriviivojen muodostaman ulkoasun ja yksittäisten sivujen asettelun suhteen ottaen huomioon, että korttien sivut on järjestetty eri järjestykseen tai eri suuntaisesti. Vamman syntymekanismia osoittavissa kuvissa ja ihmiskehon kuvissa on vähäisiä eroja, mutta myös kyseiset kuvat muistuttavat läheisesti toisiaan ja ne on sijoiteltu korteissa samalla tavoin. Kysymyksessä olevat kortit ovat taiteltavia. Sharkmed-potilasluokittelukortin eroja verrattuna TSG:n potilasluokittelukorttiin on pidettävä toisarvoisina ja vähäisinä. Markkinaoikeus katsoo, että Sharkmed-potilasluokittelukortti on TSG:n potilasluokittelukortin tekijänoikeuslain 2 §:ssä tarkoitettu muunnelma.

107. Markkinaoikeus katsoo edellä mainituilla perusteilla asiassa näytetyksi sen, että Sharkmed on loukannut TSG:n tekijänoikeutta valmistamalla Sharkmed-potilasluokittelukortin ja edellä perustelujen jaksossa 4.3 todetulla tavalla saattamalla sen yleisön saataviin. TSG:n vahvistus- ja kieltovaatimukset 1 ja 2 on näin ollen hyväksyttävä tuomiolauselmasta ilmenevässä muodossa.


5.4 Menettämisseuraamus

108. Tekijänoikeuslain 58 §:n 1 momentin mukaan, jos teoksen kappale on valmistettuvastoin tätä lakia, tuomioistuin voi asianomistajan vaatimuksesta, sen mukaan kuin katsoo kohtuulliseksi, määrätä, että kappale sekä sen valmistukseen tarkoitettu painoladelma, kuvalaatta, kehilö tai muu apuväline taikka laiton teknisen suojauksen kiertämiskeino on hävitettävä taikka että omaisuutta on määrätyin tavoin muutettava taikka että se on luovutettava asianomistajalle valmistamiskustannuksia vastaavasta korvauksesta taikka saatettava sellaiseksi, ettei sitä voida käyttää väärin.

109. TSG on vaatinut, että sen tekijänoikeutta loukkaavat Sharkmed-potilasluokittelukortit määrätään hävitettäväksi. Markkinaoikeus toteaa, että tekijänoikeuslain 58 §:n mukainen vaatimus voidaan esittää sekä siviili- että rikosoikeudellisessa prosessissa.

110. Sharkmedin on edellä todettu valmistaneen Sharkmed-potilasluokittelukortteja vastoin tekijänoikeuslakia. Edellä todettu huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo kohtuulliseksi määrätä, että Sharkmedin tekijänoikeuslain vastaisesti valmistamat Sharkmed-potilasluokittelukortit hävitetään tuomiolauselmasta ilmenevin tavoin.

6 Oikeudenkäyntikulut


111. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä.

112. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan, jos samassa asiassa on esitetty useita vaatimuksia, joista osa ratkaistaan toisen ja osa toisen hyväksi, he saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan, jollei ole syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan niitä osaksi vastapuolelle. Jos sillä, minkä asianosainen on hävinnyt, on vain vähäinen merkitys asiassa, hänen tulee saada täysi korvaus kuluistaan. Pykälän 2 momentin mukaan, mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti sovellettava, milloin asianosaisen vaatimus hyväksytään ainoastaan osaksi. Tällöin voidaan asianosaiselle tuomita täysi korvaus kuluistaan myös siinä tapauksessa, että hänen vaatimuksensa hyväksymättä jäänyt osa koskee ainoastaan harkinnanvaraista seikkaa, jolla ei ole sanottavaa vaikutusta asianosaisten oikeudenkäyntikulujen määrään.

113. Markkinaoikeus toteaa, että TSG:n kanteessaan esittämät yhteisömallin loukkausta koskevat vahvistamis- ja kieltovaatimus sekä hävittämisvaatimus on tullut hyväksytyksi yhteisömallia numero 000890801-0002 koskevilta osin ja hylätyksi yhteisömallia numero 002679142-0001 koskevilta osin. Lisäksi TSG:n tekijänoikeuden loukkaukseen perustamat vahvistamis-, kielto- ja menettämisseuraamusvaatimus ovat tulleet kokonaisuudessaan hyväksytyiksi. Sharkmedin vastakanteessaan esittämä vaatimus on puolestaan hyväksytty ainoastaan osaksi.

114. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:n soveltamista koskevassa oikeuskäytännössä on vakiintuneesti annettu merkitystä muun ohella sille, kuinka suurelta ja keskeisiltä osin asianosaiset ovat voittaneet ja hävinneet asian, mihin seikkoihin oikeudenkäynnissä on keskitytty ja minkä kysymysten käsittelystä oikeudenkäyntikulut ovat pääosin aiheutuneet. Huomiota on kiinnitetty myös asian laatuun ja asianosaisten asemaan oikeudenkäynnissä.

115. Markkinaoikeus katsoo, että sillä, minkä TSG on kanteessaan hävinnyt, on vähäinen merkitys asiassa. Näin ollen TSG:llä on lähtökohtaisesti oikeus saada täysi korvaus kuluistaan. Kun otetaan kuitenkin huomioon, että TSG:n toinen yhteisömallirekisteröinti on Sharkmedin vastakanteen johdosta julistettu mitättömäksi, TSG:n tältä osin häviämällä osalla ei ole vain vähäistä merkitystä asiassa. Näin ollen Sharkmed on velvoitettava korvaamaan osaksi TSG:n oikeudenkäyntikulut.

116. TSG on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Sharkmedin korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut, jotka molemmissa asioissa muodostuvat 9.343,17 euron kuluista ja 49.242,50 euron palkkiosta, yhteensä 58.585,67 eurolla viivästyskorkoineen. Esitetyn laskuerittelyn mukaan TSG:n asiamies on käyttänyt 181 tuntia asian ajamiseen. Palkkiosta 60 prosenttia kohdistuu TSG:n kanteeseen ja 40 prosenttia vastakanteeseen sekä kuluista 50 prosenttia kumpaankin kanteeseen pois lukien vaadittu markkinaoikeuden oikeudenkäyntimaksun määrä, joka kohdistuu TSG:n kanteeseen.

117. Sharkmed on kiistänyt TSG:n oikeudenkäyntikuluvaatimuksen perusteeltaan. Sharkmed on esittänyt, että TSG:n kuluihin sisältyvä 5.000 euron palkkio asiantuntijalle on ollut asiaan liittymätön ja tarpeeton, mutta muilta osin sillä ei ole ollut huomautettavaa vaatimukseen sisältyvistä kuluista. Sharkmed on paljoksunut TSG:n oikeudenkäyntikuluvaatimukseen sisältyvän palkkion perusteena olevaa tuntimäärää siltä osin kuin TSG:n asiamies on käyttänyt asian hoitamiseen yli 110 tuntia. Käytettyyn tuntihintaan sillä ei ole ollut huomautettavaa.

118. Markkinaoikeus toteaa, että TSG:n hankkima asiantuntijalausunto ei ole ollut asiaan liittymätön ja sillä on ollut merkitystä asian ratkaisemisen kannalta. Sharkmed on siten velvoitettava korvaamaan TSG:n oikeudenkäyntikuluvaatimukseen sisältyvät kulut vaaditun 9.343,17 euron määräisenä. Lisäksi TSG:n asiamiehen asian ajamiseen käyttämien työtuntien kokonaismäärän on katsottava olevan asian laatuun ja laajuuteen nähden kohtuullinen. Markkinaoikeus harkitsee TSG:n palkkiovaatimuksen kohtuulliseksi määräksi 40.000 euroa. Edellä TSG:n oikeudenkäyntikuluvaatimukseen sisältyvistä kuluista todettu huomioon ottaen Sharkmed on velvoitettava korvaamaan TSG:n oikeudenkäyntikulut yhteensä 49.343,17 eurolla viivästyskorkoineen. Vastaavasti Sharkmedin esittämät oikeudenkäyntikuluvaatimukset on hylättävä.


Tuomiolauselma


Markkinaoikeus


1. vahvistaa Sharkmed Oy:n loukanneen TSG Associates LLP:n rekisteröityä yhteisömallia numero 000890801-0002 valmistamalla, tarjoamalla sekä saattamalla markkinoille Sharkmed- potilasluokittelukortin ja loukanneen TSG Associates LLP:n potilasluokittelukorttien tekijänoikeutta valmistamalla ja saattamalla Sharkmed-potilasluokittelukortin yleisön saataville;


2. kieltää Sharkmed Oy:tä jatkamasta kohdassa 1 tarkoitettua menettelyä ja


3. määrää Sharkmed Oy:n hävittämään hallussaan olevat rekisteröityä yhteisömallia numero 000890801-0002 ja TSG Associates LLP:n tekijänoikeutta loukkaavat Sharkmed-potilasluokittelukortit.

Markkinaoikeus julistaa yhteisömallin numero 002679142-0001 mitättömäksi.

Markkinaoikeus velvoittaa Sharkmed Oy:n korvaamaan TSG Associates LLP:n oikeudenkäyntikulut 49.343,17 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän markkinaoikeuden ratkaisun antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää TSG Associates LLP:n ja Sharkmed Oy:n muut kanteissaan esittämät vaatimukset siltä osin kuin ne ovat olleet ratkaistavana tällä välituomiolla.


Muutoksenhaku

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.


Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 15.8.2023.

Markkinaoikeus määrää oikeudenkäymiskaaren 24 luvun 6 §:n 1 momentin perusteella, että asian käsittelyä muilta osin jatketaan vasta sen jälkeen, kun välituomio on saanut lainvoiman.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Markus Mattila ja Jari Tiainen.


Lainvoimaisuus

Lainvoimainen.