MAO:334/2023


Asian tausta

Purac Biochem B.V. (jäljempänä myös Purac) on Suomessa voimaansaatetun eurooppapatentin numero FI/EP 2 243 500 haltija.

Markkinaoikeus on Purac Biochem B.V:n hakemuksesta 19.2.2020 antamallaan päätöksellä määrännyt todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain nojalla, että ulosottomiehellä on oikeus ottaa haltuunsa ja taltioida Arctic Biomaterials Oy:ltä (jäljempänä myös Arctic) ja A:lta (jäljempänä myös A) sanotussa päätöksessä tarkemmin yksilöity aineisto.

Purac Biochem B.V. on 19.3.2020 pannut vireille käsillä olevan pääasian, jossa se on muun ohella esittänyt Arctic Biomaterials Oy:öön kohdistettuja eurooppapatentin numero FI/EP 2 243 500 loukkaukseen perustettuja vaatimuksia.

Purac Biochem B.V. on käsillä olevan pääasiakanteen yhteydessä esittänyt Arctic Biomaterials Oy:öön ja A:han kohdistettuja asiakirjan esittämistä koskevia vaatimuksia (jäljempänä myös editiovaatimus).

Aikaisemmin asianosaisille ilmoitetun mukaisesti markkinaoikeus ratkaisee nyt käsillä olevassa yhteydessä Puracin asiassa esittämistä editiovaatimuksista ne, jotka liittyvät patentin loukkaukseen, ja tämän jälkeen vasta myöhemmin erillisellä ratkaisulla tulee ratkaisemaan ne editiovaatimukset, jotka liittyvät liikesalaisuuden loukkaukseen. Näin ollen nyt käsillä olevassa yhteydessä markkinaoikeus ratkaisee ainoastaan editiovaatimukset, jotka liittyvät patentin loukkaukseen.

Purac Biochem B.V:n asiakirjan esittämistä koskevat vaatimukset patentin loukkaukseen liittyen

Vaatimukset

Purac Biochem B.V. on vaatinut, että markkinaoikeus määrää Arctic Biomaterials Oy:n ja A:n (jäljempänä yhdessä myös vastaajat) tuomaan markkinaoikeuteen seuraavan aineiston:

(a) Arctic Biomaterials Oy:n Evolvecomp-nimisissä tuotteissa käytetyn kiinnitysaineen tyyppiä koskevat tekniset tiedot;
(b) Arctic Biomaterials Oy:n Evolvecomp-nimisissä tuotteissa käytetyn kompatibilisaattorin tyyppiä koskevat tekniset tiedot;
(c) Arctic Biomaterials Oy:n Evolvecomp-nimisissä tuotteissa käytetyn kiinnitysaineen, kompatibilisaattorin ja muiden aineiden määriä koskevat tekniset tiedot;
(d) Tekniset tiedot, jotka koskevat sellaisen pintamodifikaattorin käyttöä, jolla voidaan suojata lasia ja lisätä lasin kostumista;
(e) Arctic Biomaterials Oy:n Evolvecomp-nimisissä tuotteissa käytetyn lasin koostumusta koskevat tekniset tiedot; ja
(f) Arctic Biomaterials Oy:n Evolvecomp-nimisten tuotteiden valmistusprosessia koskevat tekniset tiedot.

Perusteet

Kaikki laissa säädetyt asiakirjan esittämisvelvollisuuden edellytykset ovat käsillä kysymyksessä olevien editiovaatimusten osalta.

Kysymyksessä olevien editiovaatimusten kohteena olevat asiakirjat on ensinnäkin yksilöity riittävän tarkasti.

Toiseksi kysymyksessä olevien editiovaatimusten kohteena olevilla asiakirjoilla on merkitystä sen osoittamisessa, että Arctic loukkaa ja on loukannut Puracin eurooppapatenttia numero FI/EP 2 243 500.

Alakohdan (a) mukainen aineisto ensinnäkin osoittaa, toteuttavatko Arcticin Evolvecomp-tuotteet eurooppapatentin numero FI/EP 2 243 500 patenttivaatimukset 1, 8, 11 ja 12. Alakohdan (b) mukainen aineisto puolestaan osoittaa, toteuttavatko Evolvecomp-tuotteet mainitun patentin patenttivaatimukset 1, 3, 4, 9 ja 10. Alakohdan (c) mukainen aineisto taas osoittaa, toteuttavatko Evolvecomp-tuotteet kyseisen patentin patenttivaatimukset 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ja 12. Alakohdan (d) mukainen aineisto osoittaa, toteuttavatko Evolvecomp-tuotteet patentin patenttivaatimukset 5, 11 ja 13. Lisäksi alakohdan (e) mukainen aineisto osoittaa, toteuttavatko Evolvecomp-tuotteet patentin patenttivaatimuksen 14. Vielä alakohdan (f) mukainen aineisto osoittaa, toteuttaako Evolvecomp-tuotteiden valmistusmenetelmä patentin patenttivaatimuksen 19.

Kolmanneksi myös asiakirjojen esittämisen määräämisen edellytyksenä oleva hallussapitoa koskeva vaatimus täyttyy kysymyksessä olevien editiovaatimusten osalta. Kysymyksessä olevien asiakirjojen kopiot ovat ulosottomiehen hallussa tämän kopioitua ne vastaajilta todistelun turvaamisen yhteydessä.

Vastaajilla ei ole myöskään liikesalaisuuksien suojaan perustuvaa syytä olla esittämättä kysymyksessä olevien editiovaatimusten kohteena olevia asiakirjoja. Käsillä ovat sellaiset erittäin tärkeät syyt, joiden johdosta vastaajat eivät voi kieltäytyä esittämästä kysymyksessä olevia asiakirjoja. Asiassa ei ole saatavilla korvaavaa todistelua, eikä Puracilla ole siten muita mahdollisuuksia saada todistelua patentinloukkausta koskevien väitteidensä toteen näyttämiseksi. Puracin FiberLive-teknologialla on erittäin keskeinen merkitys sen liiketoiminnalle. Näin ollen Puracilla on erittäin suuri intressi saada vastaajien loukkaavat toimet päättyneeksi ja loukkauksien johdosta sille aiheutunut vahinko korvatuksi.

Arctic Biomaterials Oy:n vastaus

Vaatimus

Arctic Biomaterials Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää kysymyksessä olevat Purac Biochem B.V:n esittämät asiakirjan esittämistä koskevat vaatimukset.

Perusteet

Purac Biochem B.V:n esittämät kysymyksessä olevat editiovaatimukset ovat ensinnäkin puutteellisesti yksilöityjä, minkä lisäksi ne ovat pääasian käsittelyn kannalta liian laajoja.

Puracin kysymyksessä olevissa editiovaatimuksissa tarkoitetun aineiston määräämiselle esitettäväksi ei ole myöskään perusteita jo sen johdosta, että mainitulla aineistolla ei ole merkitystä väitetyn patentinloukkauksen osoittamisen kannalta. Patentin loukkauksen ei ole katsottava olevan käsillä, mikäli yksikin patenttivaatimuksen piireistä jää täyttymättä. Arcticin jo aikaisemmin esittämin tavoin sen käyttämä teknologia ei toteuta kysymyksessä olevan eurooppapatentin itsenäisen patenttivaatimuksen 1 kaikkia piirteitä.

Puracin esittämät editiovaatimukset on hylättävä myös sen johdosta, että niissä tarkoitetussa aineistossa on kyse Arcticin liikesalaisuuksista, eikä perusteita Arcticin liikesalaisuuden suojan murtamiseksi ole käsillä. Arcticin Evolvecomp-tuotteiden tarkemmat tiedot ovat Arcticin keskeisiä liikesalaisuuksia. Arcticin Evolvecomp-tuotteet ovat tuotekehityksen loppusuoralla. Puracin FiberLive-tuotteet eivät ole markkinoilla, joten Puracin editiovaatimusten hyväksyminen merkitsisi Puracille mahdollisuutta perehtyä kattavasti Arcticin tuotantomenetelmiin, strategisiin dokumentteihin ja muihin liikesalaisuuksiin ja saattaisi auttaa Puracia sen oman tuotannon mahdollisissa ongelmakohdissa.

A:n vastaus

Vaatimukset

A on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää kysymyksessä olevat Purac Biochem B.V:n esittämät asiakirjan esittämistä koskevat vaatimukset.

Perusteet

A on vaatimuksensa perusteena viitannut Arctic Biomaterials Oy:n esittämiin Purac Biochem B.V:n vaatimusten kiistämisen perusteisiin.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Sovellettavista oikeusohjeista ja tarkastelun lähtökohdista

1. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 9 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on velvollisuus muun ohella luovuttaa esine tai asiakirja tuomioistuimelle todisteeksi, jollei laissa toisin säädetä.

2. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 40 §:n 1 momentin mukaan tuomioistuin voi määrätä muun ohella esineen tai asiakirjan tuotavaksi tuomioistuimeen, jos esineellä tai asiakirjalla voi olla merkitystä näyttönä.

3. Korkein oikeus on asiakirjan esittämisvelvollisuutta koskevassa ennakkopäätöksessään KKO 2019:7 lähtenyt siitä, että jotta asiakirja voidaan oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 40 §:n nojalla määrätä tuotavaksi tuomioistuimeen, tulee vaatimuksen kohteena olevien asiakirjojen olla ensinnäkin riittävän yksilöityjä, minkä lisäksi asiakirjoilla tulee olla merkitystä näyttönä pääasiassa ja asiakirjojen tulee olla vastapuolen hallussa asiakirjojen esittämistä koskevan määräyksen antamisen edellyttämällä tavalla. Lisäksi tulee ottaa huomioon mahdollisten liikesalaisuuksien merkitys asiakirjojen esittämisvelvollisuuden kannalta. Kaikkien kyseisten neljän edellytyksen on täytyttävä, jotta asiakirja voidaan määrätä tuotavaksi tuomioistuimeen.

4. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 9 §:n 2 momentin mukaan sillä, jolla on tuomioistuimessa kuulusteltaessa asianosaisena todistelutarkoituksessa, todistajana tai asiantuntijana velvollisuus tai oikeus kieltäytyä todistamasta, ei ole velvollisuutta muun ohella luovuttaa asiakirjaa käytettäväksi todisteena näytön hankkimiseksi salassa pidettävästä tai vaitiolo-oikeuden alaisesta tiedosta.

5. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 19 §:n mukaan liikesalaisuudesta saa kieltäytyä todistamasta, jolleivät erittäin tärkeät syyt ottaen huomioon asian laatu, todisteen merkitys asian ratkaisemisen kannalta ja seuraukset sen esittämisestä sekä muut olosuhteet vaadi todistamista.

6. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 19 §:n (732/2015) esitöissä on todettu (HE 46/2014 vp s. 79), että pykälässä mainitaan niitä seikkoja, joita otetaan huomioon vaitiolo-oikeuden murtamista harkittaessa. Sen lisäksi, mitä saman luvun 11 §:n 2 momentin perusteluissa on sanottu, huomiota tulee erityisesti kiinnittää liike- ja ammattisalaisuuden paljastumisen seurauksiin salaisuuden haltijalle ja toisaalta salaisuuden paljastamisen merkitykseen todisteena.

7. Markkinaoikeus toteaa, että edellä esitetyn esityölausuman jälkeen oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 19 §:ää on sittemmin muutettu liikesalaisuuslain säätämisen yhteydessä siten, että aiemmin käytetty ilmaisu ”liike- ja ammattisalaisuus” on muutettu ilmaisuksi ”liikesalaisuus”, muuttamatta oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 19 §:n säännöstä kuitenkaan muilta osin. Näin ollen edellä selostettua esityölausumaa voidaan pitää merkityksellisenä myös nykyisin voimassa olevan oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 19 §:n osalta.

8. Korkein oikeus on edellä mainitussa ennakkopäätöksessään KKO 2019:7 todennut oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 19 §:n (732/2015) säännökseen liittyen, että asian laadun merkitys on ratkaistava tapauskohtaisesti. Kuten lain esitöissä on todettu, voidaan riita-asiassa painoa panna sille, minkälainen ja kuinka suuri intressi on kysymyksessä. Todisteen merkitys asian ratkaisemisen kannalta viittaa puolestaan siihen, kuinka olennaisesta todisteesta on kysymys. Merkitystä voi olla myös sillä, onko korvaavaa todistelua saatavissa. Todisteen esittämisen seurauksia on harkittava erityisesti sen kannalta, jonka hyväksi todistamiskielto on säädetty. Harkinnassa on syytä ottaa myös huomioon, jos todistamiskiellon murtamisen jälkeen todiste otettaisiin vastaan suljetuin ovin ja määrättäisiin salassa pidettäväksi. Muita harkinnassa huomioon otettavia seikkoja voivat lain esitöiden mukaan olla esimerkiksi asianosaisten tasaarvoiseen kohteluun ja muut oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin liittyvät vaatimukset (ks. em. ennakkopäätöksen kohta 47).

9. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 23 §:n 1 momentin mukaan, jos henkilö kieltäytyy todistamasta, hänen on ilmoitettava kieltäytymisensä peruste ja saatettava todennäköiseksi sitä tukevat seikat.

Asian arviointi

10. Kuten edellä korkeimman oikeuden ennakkopäätöksen KKO 2019:7 osalta on selostettu, jotta asiakirja voidaan oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 40 §:n nojalla määrätä tuotavaksi tuomioistuimeen, tulee vaatimuksen kohteena olevien asiakirjojen olla ensinnäkin riittävän yksilöityjä, minkä lisäksi asiakirjoilla tulee olla merkitystä näyttönä pääasiassa ja asiakirjojen tulee olla vastapuolen hallussa asiakirjojen esittämistä koskevan määräyksen antamisen edellyttämällä tavalla. Lisäksi tulee ottaa huomioon mahdollisten liikesalaisuuksien merkitys asiakirjojen esittämisvelvollisuuden kannalta. Mainitun ennakkopäätöksen valossa kaikkien kyseisten neljän edellytyksen on täytyttävä, jotta asiakirja voidaan määrätä tuotavaksi tuomioistuimeen.

11. Arctic ja A ovat kiistäneet kysymyksessä olevat Puracin asiakirjojen esittämistä koskevat vaatimukset muun ohella sillä perusteella, että sanotuissa asiakirjoissa on kaikilta osin kyse Arcticin liikesalaisuuksista, eikä käsillä ole myöskään laissa tarkoitettuja erittäin tärkeitä syitä liikesalaisuuksien suojan murtamiseksi.

12. Purac ei sinänsä ole kiistänyt sitä, etteikö kysymyksessä olevissa asiakirjoissa olisi kyse Arcticin liikesalaisuuksista. Purac on kuitenkin esittänyt, että käsillä on laissa tarkoitetut erittäin tärkeät syyt liikesalaisuuksien suojan murtamiseksi.

13. Kuten edellä on selostettu, oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 19 §:n mukaan liikesalaisuudesta saa kieltäytyä todistamasta, jolleivät erittäin tärkeät syyt ottaen huomioon asian laatu, todisteen merkitys asian ratkaisemisen kannalta ja seuraukset sen esittämisestä sekä muut olosuhteet vaadi todistamista.

14. Markkinaoikeus toteaa, että Puracin asiakirjan esittämistä koskevissa vaatimuksissa on kaikilta osin kyse asiakirjoista, jotka sisältävät Arcticin Evolvecomp-nimisiin tuotteisiin liittyviä teknisiä tietoja.

15. Arcticin esittämän mukaan sen Evolvecomp-tuotteet ovat jo tuotekehityksen loppusuoralla. Puracin FiberLive-tuoteet, jotka tulisivat kilpailemaan Arcticin Evolvecomp-tuotteiden kanssa, eivät ole vielä markkinoilla. Puracin esittämien editiovaatimusten hyväksyminen merkitsisi Arcticin mukaan siten Puracille mahdollisuutta perehtyä kattavasti Arcticin tuotantomenetelmiin, strategisiin dokumentteihin ja muihin liikesalaisuuksiin ja saattaisi auttaa Puracia sen oman tuotannon mahdollisissa ongelmakohdissa.

16. Markkinaoikeus toteaa, että Arcticilla voidaan arvioida olevan kysymyksessä olevien asiakirjojen sisältämien tietojen osalta huomattava salassapitointressi erityisesti suhteessa Puraciin, jota asiassa esitetyn valossa voidaan pitää sen kilpailijana, sillä kyseisten tietojen paljastuminen saattaisi merkitä Arcticin kilpailuaseman olennaistakin heikentymistä. Se, että kyseiset asiakirjat määrättäisiin salassa pidettäviksi, ei käsillä olevassa tapauksessa puolestaan tehokkaasti suojaisi Arcticin salassapitointressejä, sillä Puracilla asian asianosaisena olisi salassa pidettäväksi määräämisestä huolimatta oikeus saada tieto asiakirjoista.

17. Markkinaoikeus toteaa, että väitetyn patentinloukkauksen arvioinnin kannalta Puracin asiakirjan esittämistä koskevien vaatimusten on sinänsä katsottava kohdistuvan sellaisiin asiakirjoihin, joilla voisi olla merkitystä asiassa todisteena. Tästä huolimatta markkinaoikeus katsoo, että nyt käsillä olevassa tilanteessa on vielä sanottua suurempi paino annettava kuitenkin sille, että kyseisten asiakirjojen määrääminen tuotavaksi markkinaoikeuteen tulisi merkitsemään Arcticin liikesalaisuuksien paljastumista tämän kilpailijalle, Puracille. Kuten korkein oikeus on edellä selostetussa ennakkopäätöksessäänkin todennut, todisteen esittämisen seurauksia on harkittava erityisesti sen kannalta, jonka hyväksi todistamiskielto on säädetty, eli käsillä olevassa tapauksessa Arcticin kannalta. Tähän nähden markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa ole käsillä sellaisia oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 19 §:ssä tarkoitettuja erittäin painavia syitä liikesalaisuuden suojan murtamiseksi, että kysymyksessä oleviin Puracin asiakirjan esittämistä koskeviin vaatimuksiin olisi syytä suostua Arcticin liikesalaisuuden suojan estämättä.

18. Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että kysymyksessä olevat Puracin asiakirjojen esittämistä koskevat vaatimukset on hylättävä jo sen perusteella, ettei asiassa ole käsillä erittäin tärkeitä syitä liikesalaisuuden suojan murtamiselle. Asiassa ei siten ole tarpeen ottaa kantaa muihin oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 40 §:ssä säädettyjen asiakirjan määräämistä tuomioistuimeen koskevien edellytysten täyttymiseen.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus hylkää Purac Biochem B.V:n asiakirjan esittämistä koskevat vaatimukset.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 68 §:n 1 momentin mukaisesti tähän todistelua koskevaan päätökseen haetaan muutosta pääasian yhteydessä. Muutoksenhakuun erikseen ei ole tullut ilmi mainitun pykälän 3 momentissa tarkoitettuja perusteita.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Jussi Karttunen, markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen ja Reima Jussila sekä markkinaoikeusinsinööri Pasi Nikkonen.